Številka 23
Uradni list RS, št. 23/1992 z dne 15. 5. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/1992 z dne 15. 5. 1992, Kazalo


Skupščina Republike Slovenije

1225. Odlok o stopnji prispevkov za ožji obseg pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja

Predsedstvo Republike Slovenije

1164. Odlok o pomilostitvi obsojenke

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

1226. Odlok o določitvi kmetijskih pridelkov in živil, za katere se pri uvozu plačuje posebna dajatev za določene proizvode in količine teh proizvodov
1227. Odlok o višini in načinu plačevanja povračila za stroške kontrole kakovosti kmetijskih in živilskih proizvodov v zunanjetrgovinskem prometu
1228. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o blagu, za katerega se plačuje posebna davščina za izravnavo davčne obremenitve uvoženega blaga v letu 1992
1229. Odlok o določitvi držav, od katerih je izterjava terjatev onemogočena ali otežena
1230. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Akademska in raziskovalna mreža Slovenije
1232. Odlok o obrambnih načrtih

Sklepi

1231. Sklep o povečanju denarnih prejemkov vojaških invalidov in uživalcev družinske invalidnine s stalnim prebivališčem v Furlaniji - Julijski krajini v Republiki Italiji in v Deželi Koroški v Republiki Avstriji

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

1165. Sklep o povečanju republiških štipendij
1166. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, april
1233. Odredba o imenovanju in nalogah poverjenikov za civilno zaščito
1234. Navodilo o merilih za ocenjevanje vrednosti podržavljenih premičnin, nepremičnin, podjetij oziroma premoženja
1235. Pravilnik o vodenju evidence raziskovalnih organizacij ter o postopku za vpis in izbris iz evidence
1236. Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o razvrščanju zdravil
1237. Odločba o izdaji dovoljenja za izdajo dolgoročnih vrednostnih papirjev

USTAVNO SODIŠČE

1167. Sklep o zadržanju izvrševanja dela določb 17. člena zakona o financiranju javne porabe

DRUGI REPUBLIŠKI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1168. Sklep o zaključnem računu Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja Slovenije za leto 1991
1169. Sklep o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja
1170. Sklep o določitvi neto prispevne stopnje za izračun prispevka za zdravstveno zavarovanje pri dokupu pokojninske dobe iz 214. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
1171. Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o določitvi krajev, v katerih se delo poklicnih gasilcev šteje s povečanjem

OBČINE

Brežice

1172. Odredba o spremembi odredbe o določitvi najvišjih cen
1173. Sklep o oblikovanju cen

Celje

1174. Pravilnik o pogojih in postopku za prodajo stavb in posameznih delov stavb občanom in civilnopravnim osebam
1175. Sklep o revalorizaciji vrednosti točke nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Celje
1176. Sklep o javni razgrnitvi Prostorskih ureditvenih pogojev za ureditveno območje Kompole

Idrija

1177. Odredba o izvajanju preventivnih ukrepov zaradi odkrivanja in preprečevanja živalskih kužnih bolezni v letu 1992 na območju občine Idrija

Kamnik

1178. Odlok o ustanovitvi javnih zavodov s področja osnovnega izobraževanja v občini Kamnik
1179. Sklep o soglasju k statutu Osnovne šole Toma Brejca
1180. Sklep o soglasju k statutu Osnovne šole Frana Albrehta
1181. Sklep o soglasju k statutu Osnovne šole Marije Vere
1182. Sklep o soglasju k statutu Osnovne šole Stranje
1183. Sklep o soglasju k statutu Osnovne šole 27. julij
1184. Sklep o soglasju k statutu Osnovne šole Komenda-Moste
1185. Sklep o soglasju k statutu Vzgojnovarstvenega zavoda Anton Medved Kamnik
1186. Sklep o soglasju k statutu Glasbene šole Kamnik
1187. Sklep o soglasju k statutu Matične knjižnice Kamnik
1188. Sklep o soglasju k statutu Zdravstvenega doma dr. Julija Polanca Kamnik

Krško

1189. Odlok o zaključnem računu proračuna občine Krško za leto 1991
1190. Odlok o spremembi odloka o proračunu občine Krško za leto 1991
1191. Odlok o proračunu občine Krško za leto 1992
1192. Odredba o spremembi in dopolnitvi odredbe o določitvi akontacije vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v II. trimesečju leta 1992
1193. Odredba o spremembi odredbe o pristojbinah za veterinarsko-sanitarne preglede živali in živil živalskega izvora, za izdajo dovoljenja za prodajo mleka, za veterinarsko-sanitarne preglede klavnih živali, plačevanje dela stroškov veterinarsko-higienske službe in plačevanje diagnostike kužnih bolezni izven rednega delovnega časa v občini
1194. Spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana občine Krško za obdobje 1986-2000 in družbenega plana občine Krško za obdobje 1986-1990
1195. Odlok o lokacijskem načrtu rekonstrukcije regionalne ceste R 362 Brestanica-Senovo

Ljubljana Vič-Rudnik

1197. Sklep o povečanju najemnin za stanovanja, katerih lastnik je občina Ljubljana Vič-Rudnik

Ljubljana-Šiška

1196. Odlok o proračunu občine Ljubljana Šiška za leto 1992

Logatec

1198. Odredba o izvajanju preventivnih ukrepov zaradi odkrivanja in preprečevanja živalskih kužnih bolezni v letu 1992, na območju občine Logatec

Mozirje

1199. Odlok o lokacijskem načrtu Obvozne ceste na Ljubnem in ureditve Savinje od Marčinkovega jezu do iznad Pekovega jezu

Novo mesto

1200. Spremembe in dopolnitve družbenega plana občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990
1201. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o imenovanju ulic v naselju Otočec
1202. Odlok o imenovanju ulic v naselju Gabrje
1203. Odlok o imenovanju ulic v naselju Dolž in spremembi imena naselja Vrhe pri Dolžu
1204. Odlok o imenovanju novega naselja Križe
1205. Odredba o izvajanju preventivnih ukrepov zaradi odkrivanja in preprečevanja živalskih kužnih bolezni v letu 1992
1206. Pravilnik o merilih in pogojih za dodeljevanje sredstev za razvoj obrti in podjetništva, regresiranje obrestne mere ter zagotavljanje depozitnih sredstev za pridobitev kreditov v občini Novo mesto
1207. Sklep o javni razgrnitvi osnutka programske zasnove za zazidalni načrt Policije na Roški cesti v Novem mestu kot sestavnega dela prostorskih sestavin družbenega plana občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990

Postojna

1208. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o osnovah in merilih za financiranje krajevnih skupnosti občine Postojna

Sevnica

1209. Odredba o spremembi odredbe o določitvi najvišjih cen
1210. Odredba o pristojbinah za veterinarsko-sanitarne preglede živali in živil živalskega izvora, za izdajo dovoljenja za prodajo mleka, za veterinarsko-sanitarne preglede klavnih živali, plačevanje dela stroškov veterinarsko-higienske službe in plačevanje diagnostike kužnih bolezni izven rednega delovnega časa v občini
1211. Sklep o poprečni gradbeni ceni in poprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v občini Sevnica za leto 1991
1212. Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter pridobivanje hrane za leto 1992 v občini Sevnica

Slovenj Gradec

1213. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditvena območja naselij popisnih oziroma matičnih okolišev Slovenj Gradca s Starim trgom, Pamečami, Podgorjem, Šmartnim in Mislinjo
1214. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o splošni prepovedi delitve obstoječih parcel, prepovedi spremembe vrste rabe za območja, za katera je v srednjeročnem družbenem planu občine Slovenj Gradec za obdobje 1986-1990 predvidena izdelava prostorskoizvedbenih aktov

Slovenska Bistrica

1215. Sklep o popravku 5. člena sklepa o uvedbi samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Poljčane
1216. Poročilo volilne komisije Krajevne skupnosti Poljčane o izidu glasovanja na referendumu
1217. Sklep o razpisu referenduma o podaljšanju krajevnega samoprispevka za KS Franc Hojnik Preloge-Vrhole, naselje Preloge, Vrhole, Sevec in Vinarje

Slovenske Konjice

1218. Sklep o soglasju k statutom javnih vzgojnoizobraževalnih zavodov v občini Slovenske Konjice
1219. Sklep o javni razgrnitvi lokacijskega načrta za športno letališče v Ločah

Šentjur pri Celju

1220. Sklep o povišanju vrednosti točke za nadomestilo stavbnega zemljišča v občini Šentjur pri Celju

Vrhnika

1221. Odlok o zaključnem računu proračuna občine Vrhnika za leto 1991
1222. Odlok o proračunu občine Vrhnika za leto 1992

Žalec

1223. Sklep o višini obveznega prispevka za priključitev na javni vodovod
1224. Sklep o višini obveznega prispevka za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje

POPRAVKI

1. Popravek sklepa o uvedbi krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Rovte
2. Popravek odloka o reji, registraciji in označevanju psov
3. Popravek odloka o imenovanju ulic v mestu Slovenske Konjice
4. Popravek sklepa o uvedbi samoprispevka v delu KS Poljane za vasi: Vinharje (vse h. št.), Kremenk (vse h. št.), del Bukovega vrha (h. št. 1-9, 17-18, 21-22 in 40-43) ter del Hotovlje (h. št. 36-45 in 60-63)
AAA Zlata odličnost