Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/1992 z dne 15. 5. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/1992 z dne 15. 5. 1992

Kazalo

1196. Odlok o proračunu občine Ljubljana Šiška za leto 1992, stran 1768.

Na podlagi 14. in 16. člena zakona o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90 in 34/91) in 82. člena statuta občine Ljubljana Šiška (Uradni list SRS, št. 13/86 in RŠ, št. 2/92) je Skupščina občine Ljubljana Šiška na 15. skupni seji zbora združenega dela, zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora dne 31. 3. 1992 sprejela
ODLOK
o proračunu občine Ljubljana Šiška za leto 1992
1. člen
S proračunom občine Ljubljana Šiška (v nadaljnjem besedilu: občinski proračun) se. zagotavljajo sredstva za financiranje javne porabe v okviru pravic in dolžnosti občine Ljubljana Šiška (v nadaljnjem besedilu: občina).
2. člen
Skupni prihodki občinskega proračuna za leto 1992 v višini 766,958.700 SLT se razporedijo za:
                       slt
– tekoče obveznosti         758,895.000
– investicijske obveznosti      8,063.700
Izvršni svet Skupščine občine Ljubljana Šiška, v okviru obstoječih virov prihodkov med letom usklajuje postavke v bilanci prihodkov in odhodkov s porastom cen na drobno, vendar največ do 80 odstotkov tega gibanja in republiškim dogovorom o rasti sredstev za financiranje javne porabe. Pregled prihodkov občinskega proračuna in njihova razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov, ki je sestavni del občinskega proračuna.
3. člen
Občina odstopa mestu Ljubljani del proračunskih prihodkov. Odstopljene prihodke razporedi mesto Ljubljana na podlagi dogovora o oblikovanju in razporejanju sredstev za financiranje javne porabe v občinah in mestu Ljubljana za leto 1992 s svojim proračunom.
Občina pooblašča Službo družbenega knjigovodstva, da ob vsakokratni praznitvi zbirnih računov odvaja v proračun mesta Ljubljane 82,46 odstotkov vseh prihodkov, razen dela dohodnine, ki pripada občini, vendar največ do zneska 520,548.000 SLT.
4. člen
Od prihodkov občinskega proračuna iz 2. člena tega odloka, zmanjšanih za odstopljene prihodke po 3. členu tega odloka, odškodnino zaradi spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč in gozda ter prihodki upravnih organov, se izloči 0,16% v sredstva rezerv občinskega proračuna.
5. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna (v nadaljnjem besedilu: uporabniki) so dolžni uporabljati sredstva občinskega proračuna le za namene, ki so opredeljeni v posebnem delu občinskega proračuna, ki je sestavni del tega odloka.
6. člen
Kot sredstva za delo se upravnim organom in strokovnim službam (v nadaljnjem besedilu: upravni organi) zagotavljajo sredstva za:
– bruto osebne dohodke,
– prispevke delodajalca,
– druge osebne prejemke, – materialne stroške,
– opremo in amortizacijo,
– druge odhodke.
7. člen
Za izvrševanje občinskega proračuna je odgovoren Izvršni svet Skupščine občine Ljubljana Šiška (v nadaljnjem besedilu: izvršni svet).
Izvršni svet skrbi, da se sredstva za delo uporabnikom med letom dodeljujejo praviloma enakomerno kot mesečne akontacije, vendar v odvisnosti od zapadlih obveznosti ter ob upoštevanju likvidnostnega položaja občinskega proračuna.
8. člen
Sredstva za osebne dohodke delavcev se upravnim organom zagotavljajo mesečno glede na število delavcev in funkcionarjev, koeficienta za določanje osebnih dohodkov za posamezne skupine delovnih mest oziroma funkcij, osnov za obračun osebnih dohodkov, ki jih določi Izvršni svet Skupščine republike Slovenije, delovno dobo in uspešnost oziroma dodatno obremenjenost. Sredstva za materialne stroške, opremo, amortizacijo in druge odhodke se določijo v okviru potreb in možne rasti občinskega proračuna.
9. člen
Uporabniki obračunavajo amortizacijo do višine sredstev, ki so jim odobrena iz občinskega proračuna.
10. člen
Zaradi učinkovitejše in racionalnejše uporabe sredstev za amortizacijo bodo upravni organi sredstva amortizacije združevali, uporabljali pa po usklajenem programu, ki ga na predlog Sekretariata za občo upravo sprejme izvršni svet.
11. člen
Uporabniki morajo izvrševati svoje naloge v mejah sredstev, ki so jim odobrena z občinskim proračunom.
Uporabniki ne smejo prevzemati na račun občinskega proračuna obveznosti, ki bi presegle z občinskim proračunom določena sredstva za posamezne namene.
Za izvajanje tega člena sta odgovorna odredbodajalec in vodja računovodstva uporabnika.
12. člen
Vsi prihodki, ki jih upravni organi ustvarijo s svojo dejavnostjo ali z delom po pogodbah, so prihodki občinskega proračuna, razen če ni s tem odlokom drugače določeno.
Za prihodke upravnih organov v smislu prejšnjega odstavka se ne štejejo prihodki prejeti od prodaje najdenih predmetov, tiskovin in obrazcev, dejanskih stroškov uporabe občinske stavbe in drugih prostorov last občine po drugih uporabnikih, od razmnoževanja in fotokopiranja.
13. člen
Za financiranje delovanja krajevne samouprave in organizirano udeležbo občanov pri opravljanju družbenih zadev izvršni svet občine v skladu z odlokom o osnovah in merilih za financiranje krajevnih skupnosti občine Ljubljana Šiška določi delež sredstev za posamezno krajevno skupnost iz sredstev občinskega proračuna.
14. člen
Če prihodki občinskega proračuna med letom ne pritekajo v predvideni višini, lahko izvršni svet, da bi ohranil proračunsko ravnovesje zmanjša znesek sredstev, ki so v posebnem delu občinskega proračuna razporejena za posamezne namene, ali začasno zadrži uporabo teh sredstev.
15. člen
Izvršni svet sme, če postanejo pri financiranju nalog nepričakovane težave ali, če se odloči za varčnejšo ali bolj smotrno porabo sredstev, spremeniti namen in višino sredstev, ki so v občinskem proračunu razporejena za posamezne namene.
16. člen
Uporabniki so dolžni Službi za proračun in finance predložiti predračune in finančne načrte za leto 1992 v 30 dneh po sprejemu tega odloka ter zaključne račune za leto 1991 najpozneje do 15. aprila 1992 z obrazložitvijo.
V mesecu septembru 1992 so uporabniki dolžni predložiti Službi za proračun in finance ovrednotene programe nalog, ki jih bodo predvidevali za leto 1993.
17. člen
Neporabljena sredstva za posebne namene so dolžni uporabniki najkasneje do 25. decembra 1992 vrniti v občinski proračun.
18. člen
Odredbodajalec za sredstva občinskega proračuna je predsednik izvršnega sveta oziroma član izvršnega sveta, ki ga na podlagi predloga predsednika izvršnega sveta imenuje izvršni svet, in sta hkrati odgovorna za zakonito uporabo sredstev občinskega proračuna.
19. člen
Izvršni svet je pooblaščen, da odloča:
1. o prenosu sredstev med posameznimi postavkami določenimi v bilanci prihodkov in odhodkov občinskega proračuna,
2. o uporabi sredstev rezerv občine do višine 500.000 SLT v posameznem primeru, vendar samo za namene iz 1. točke 31. člena zakona o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90 in 34/91). V primerih, da nastopijo izredne okoliščine v smislu 1. in 2. točke 31. člena navedenega zakona pa do višine razpoložljivih sredstev,
3. o uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve občinskega proračuna za zneske, ki presegajo 30.000 SLT. Za zneske do višine 30.000 SLT pa je pooblaščena koordinacijska komisija izvršnega sveta.
Sredstva tekoče proračunske rezerve se bodo dodeljevala:
– za naloge, ki so neodložljive in za katere v občinskem proračunu niso zagotovljena sredstva in ki po svoji vsebini sodijo v javno porabo,
– za naloge v občinskem proračunu, za katere se med letom izkaže, da zanje niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu.
O prenosu sredstev iz 1. točke in uporabi sredstev iz 2. in 3. točke tega člena, izvršni svet poroča skupščini.
20. člen
Služba za proračun in finance opravlja nadzor:
– nad finančnim, materialnim in računovodskim poslovanjem uporabnikov po namenu, obsegu in dinamiki porabe,
– nad financiranjem investicij, za katere se sredstva delno ali v celoti zagotavljajo iz občinskega proračuna.
Če se pri izvrševanju proračunskega nadzora pri uporabniku ugotovi, da sredstva niso porabljena za tiste namene za katere so bila dodeljena, mora Služba za proračun in finance zahtevati, da se ta sredstva vrnejo v občinski proračun in o tem obvesti izvršni svet.
Če Služba za proračun in finance pri izvajanju nadzora iz prvega odstavka tega člena ugotovi, da finančno in materialno knjigovodstvo pri uporabnikih ni ustrezno urejeno, je dolžna o tem obvestiti izvršni svet in mu predlagati ustrezne ukrepe.
21. člen
Služba za proračun in finance je pristojna, da:
– opravlja med letom, poračunavanja, ki so potrebna zaradi sprememb v programih dela upravnih organov, odloča o uporabi sredstev rezerv občine za premoščanje likvidnostnih problemov občinskega proračuna,
– odloča o začasni uporabi tekočih likvidnostnih proračunskih presežkov, zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitve tekoče likvidnosti občinskega proračuna.
Na podlagi določil 9. člena zaknim organom sredstva za usklajevanje osebnih dohodkov delavcev,
– daje mnenje k pogodbam za financiranje investicijskih objektov in nakupa opreme, če njihova vrednost presega 100.000 SLT. Pogodbe sklenjene brez predhodnega soglasja občinskega Sekretariata za občo upravo in Službe za proračun in finance so neveljavne.
22. člen
Z denarno kaznijo od 1.000 SLT do 10.000 SLT se kaznuje za prekršek odgovorna oseba uporabnika:
1. če ne porabi sredstev občinskega proračuna za tiste namene, za katere so bila dodeljena (5. člen),
2. če neporabljenih sredstev za posebne namene ne vrne v določenem roku v občinski proračun (17. člen).
23. člen
Z denarno kaznijo od 500 SLT do 5.000 SLT se kaznuje za prekršek odgovorna oseba uporabnika, če Službi za proračun in finance ne predloži v določenem roku predračuna in finančnega načrta za leto 1992, zaključnega računa za leto 1991 ter podatkov za analizo zaključnih računov (16. člen).
24. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 1992 dalje.
Št. 01-402-2/92
Ljubljana, dne 31. marca 1992.
Predsednik
Skupščine občine Ljubljana Šiška
Stanislav Žagar l. r.
        Bilanca prihodkov in odhodkov proračuna
      Skupščine občine Ljubljana Šiška za leto 1992
 
----------------------------------------------------------------------
Skupina  Vrsta prihodka                    Znesek
----------------------------------------------------------------------
70    Prihodki preneseni iz
     preteklega leta                    10.700
70    Prihodki preneseni iz proračuna
     Republike Slovenije               553,733.000
71    Prihodki od davkov pravnih in
     fizičnih oseb                  115,160.000
73    Prihodki od davkov od prometa
     proizvodov in storitev              19,853.000
75    Prihodki od davkov od premoženja         15,520.000
76    Prihodki od taks, povračil
     in denarnih kazni                 42,095.000
78    Drugi prihodki                  20,587.000
----------------------------------------------------------------------
     Skupaj prihodki                 766,958.700
----------------------------------------------------------------------
 
----------------------------------------------------------------------
Skupina Vrsta odhodka                      Znesek
----------------------------------------------------------------------
40    Delo občinskih državnih organov         143,919.000
42    Socialni transferji                7,450.000
44    Plačila na področju družbenih
     dejavnosti                      51.400
45    Storitve, subvencije in intervencije
     v gospodarstvu                  26,328.300
46    Drugi odhodki                  570,784.800
47    Odhodki investicijskega značaja          8,063.700
48     Finančni tokovi, oblikovanje rezerv
     in druge obveznosti                10,361.500
----------------------------------------------------------------------
     Skupaj odhodki                  766,958.700
----------------------------------------------------------------------

AAA Zlata odličnost