Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/1992 z dne 15. 5. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/1992 z dne 15. 5. 1992

Kazalo

1189. Odlok o zaključnem računu proračuna občine Krško za leto 1991, stran 1761.

Na podlagi 29. člena zakona o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90) in 30. člena o pristojnosti in sestavi zborov občinske skupščine (Uradni list RS, št. 3/90) je Skupščina občine Krško na seji ZZD, ZKS in DPS dne 9. 4. 1992 sprejela
ODLOK
o zaključnem računu proračuna občine Krško za leto 1991
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna občine Krško za leto 1991, katerega sestavni del je tudi račun stalne proračunske rezerve občine Krško.
2. člen
Proračunski prihodki občine Krško, ki so bili doseženi in so bili razporejeni po bilanci prihodkov in odhodkov za leto 1991 so naslednji:
                                SLT
1. Skupni prihodki so znašali:           351,253.263,70
in se razporedijo za:
– financiranje proračunskih potreb         350,500.924,60
– presežek prihodkov nad odhodki            752.339,10
2. Sredstva stalne proračunske rezerve:
– prihodki                     2,017.178,001
– odhodki                       958.407,50
– presežek prihodkov nad odhodki           1,058.770,50
3. člen
Presežek prihodkov nad odhodki po zaključnem računu proračuna v znesku 752.339,10 SLT se razporedijo za:
                          SLT
– krajevne skupnosti            500.000,00
– za druge javne potrebe          252.339,10
4. člen
Presežek prihodkov nad odhodki stalne proračunske rezerve v višini 1,058.770,50 SLT se prenese v naslednje leto.
5. člen
Ta odlok velja od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije. Št. 1-402-6/92 Krško, dne 9. aprila 1992.
Predsednik
Skupščine občine Krško
Vojko Omerzu l. r.
               Bilanca
   prihodkov in odhodkov proračuna občine Krško za leto 1991
 
PRIHODKI                           v SLT
-------------------------------------------------------------------
Skupina Vrsta prihodka                    Znesek
-------------------------------------------------------------------
70   Preneseni prihodki              94,241.000,00
71   Prihodki od davkov pravnih in
     fizičnih oseb                140,524.753,90
73   Prihodki od davkov od prometa
    proizvodov in storitev            15,767.199,70
74   Prihodki iz naslova prispevkov
    za socialno varstvo              12,750.319,60
75   Prihodki od davkov na premoženje        1,040.840,70
76   Prihodki od taks, povračil in
    denarnih kazni                 6,931.567,90
77   Finančni tokovi                 985.000,00
78   Prihodki od lastne dejavnosti in
    drugi prihodki                79,012.581,90
    Skupni prihodki               351,253.263,70
ODHODKI
-------------------------------------------------------------------
Skupina Namen                        Znesek
-------------------------------------------------------------------
40   Delo državnih organov             59,245.417,60
41   Delo izvajalskih organizacij         127,807.754,90
42   Socialni transferji              28,282.423,00
43   Dotacije na področju družbenih
    dejavnosti                   8,057.372,30
44   Plačila na področju družbenih
    dejavnosti                  12,829.518,20
45   Plačila storitev in intervencije
    v gospodarstvu                32,011.898,90
46   Drugi odhodki                 12549.106,60
47   Odhodki investicijskega značaja        39,234.605,80
48   Finančni tokovi, oblikovanje
    rezerv in druge obveznosti          30,782.827,30
-------------------------------------------------------------------
    Skupaj odhodki                350,500.924,60
-------------------------------------------------------------------
    Presežek prihodkov                752.339,10
-------------------------------------------------------------------

AAA Zlata odličnost