Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/1992 z dne 15. 5. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/1992 z dne 15. 5. 1992

Kazalo

1210. Odredba o pristojbinah za veterinarsko-sanitarne preglede živali in živil živalskega izvora, za izdajo dovoljenja za prodajo mleka, za veterinarsko-sanitarne preglede klavnih živali, plačevanje dela stroškov veterinarsko-higienske službe in plačevanje diagnostike kužnih bolezni izven rednega delovnega časa v občini, stran 1786.

Na podlagi 29. in 30. člena zakona o zdravstvenem varstvu živali (Uradni list SRS, št: 37/85), 4., 5., 6., 7. in 8. člena odloka o pristojbinah za zdravstvena spričevala in potrdila ter o kriterijih in merilih za določitev pristojbin za veterinarsko sanitarne preglede in dovoljenja (Uradni list SRS, št. 43/85) in statuta občine Sevnica (Uradni list SRS, št. 6/78, 25/80, 8/82, 41/83) je IS SO Sevnica na seji dne 29. 4. 1992 sprejel
ODREDBO
o pristojbinah za veterinarsko – sanitarne preglede živali in živil živalskega izvora, za izdajo dovoljenja za prodajo mleka, za veterinarsko-sanitarne preglede klavnih živali, plačevanje dela stroškov veterinarsko – higienske službe in plačevanje dejavnosti diagnostike kužnih bolezni izven rednega delovnega časa v občini
1. člen
S to odredbo se določa:
1. višina pristojbin za veterinarsko-sanitarne preglede,
2. višina pristojbin za izdajo dovoljenja za promet z mlekom
3. način in višina zbiranja sredstev za delno pokrivanje stroškov neškodljivega odstranjevanja trupel in ostankov živalskega izvora,
4. višina pristojbin za opravljanje diagnostike kužnih bolezni izven rednega delovnega časa.
Osnova za določitev višine pristojbin je izražena s točkami.
K pristojbinam je že prištet 15% obvezni prispevek za zdravstveno varstvo živali.
2. člen
Za obvezne veterinarsko – sanitarne preglede pošiljk živali in živalskih proizvodov, živalskih surovin in živalskih odpadkov ob nakladanju, razkladanju in prekladanju, ki se opravljajo ali gonijo prek državne meje ali iz območja občine, se plača naslednja pristojbina:
a) za pregled vagonske ali kamionske pošiljke do 10 ton
                              Točk
– za izvoz                         200
– za notranji promet                    175
– za pregled vsake nadaljne teme
– za izvoz                         20
– za notr. promet                      17
b) za kosovne pošiljke
– kopitarjev, odraslih govedi in jelenov (od glave)     22
– telet, prašičev, sr. divjadi in drobnice (od glave)    15
– odojkov, psov (od glave)                  8
– za vsako čebeljo družino                  3
– za vsak kos perutnine                  0,30
c) za meso kopitarjev in parkljarjev od kg
– za vsak kg mesa, drobovine ali mesnega izdelka     0,09
– od jajc/kos                       0,04
– od svežih ali zmrznjenih rib/kg             0,04
– od sirov/kg                       0,04
Pregled je potrebno prijaviti veterinarski inšpekciji oziroma pooblaščeni veterinarski organizaciji najmanj 12 ur pred nakladanjem, prekladanjem in razkladanjem. Če prijavljena pošiljka ni pravočasno pripravljena za pregled ali ne pride ob določenem času na mesto nakladanja, razkladanja, prekladanja, mora tisti, ki je zastoj povzročil plačati zamudnino v protivrednosti 175 točk za vsako začeto uro čakanja.
Lastnik, pošiljatelj ali prejemnik lahko zahteva povrnitev škode, ki bi nastala, če delavec veterinarske inšpekcije ali pooblaščene veterinarske organizacije po tem, ko je dobil pravočasno obvestilo, brez opravičila ni opravil pregleda v dogovorjenem, roku.
Za pregled izven rednega delovnega časa se pristojbine povečajo za 50%. Materialni stroški, to so stroški prevoza in dnevnic, niso všteti v pristojbine in se obračunajo posebej.
3. člen
Za veterinarsko sanitarne preglede jajc zasebnega in družbenega sektorja, ki se prodajajo strankam v gospodinjstvih ali na tržnici, se plača pristojbina v višini 0,05 točke po kosu.
4. člen
Za veterinarsko sanitarne preglede mesa živali, zaklanih za gostinsko uporabo in pregled divjadi za javno potrošnjo se plača naslednja pristojbina:
                                    Točk
– tele/kom                               76
– prašiče in medvede s trihinoskopskim pregledom/kom          159
– srednjo, veliko divjad/kom                      76
– odojke in jagneta/kom                         41
– meso v sili zaklane živali z odvzemom vzorca za bakt. preglede
brez stroškov b.p./rež. ura                      175
– perutnino/rež. ura                          175
5. člen
Za izdajo dovoljenja za promet z mlekom in mlečnimi izdelki v javni potrošnji oziroma za podaljšanje veljavnosti dovoljenja plača proizvajalec mleka oziroma prodajalec mleka pristojbino v višini 60 točk za vsako kravo molznico. V tej vsoti je zajet tudi del pristojbine za neškodljivo odstranjevanje živalskih trupel na osnovi 12 točk in del stroškov nepretrgane diagnostike kužnih bolezni izven rednega delovnega časa v višini 7 točk. Pristojbino obračunava in pobira organizator odkupa mleka ob plačilu mleka.
Posestnik, ki ne oddaja mleka v zbiralnico ali mlekarno, pač pa ga daje na drug način v javno potrošnjo, plača poleg te pristojbine še stroške obveznega pregleda molznic na tuberkulozo in brucelozo.
6. člen
Za veterinarsko sanitarni pregled mesa klavnih živali v klavnici ali zbiralnici mleka se plača pristojbina 150 točk za vsako uro nadzora pooblaščenega veterinarja.
V tej vsoti niso zajeti stroški zakonsko obveznih kontrolnih pregledov vzorcev, kakor tudi materialni stroški prevozov. Sestavni del veterinarsko – sanitarnega pregleda klavnih živali je tudi pregled pri razkladanju živali, surovin in odprema živil ter odpadkov v klavnici. Zaradi tega se v klavnih obratih ne plača pristojbina iz 2. člena te odredbe.
7. člen
Za stalen nadzor živine na dogonih in na sejmih se plača pristojbina 175 točk na uro, ki jo pobere pri nadzoru pristojni veterinar. Če se pri nadzoru zaračunajo pristojbine za preglede kosovnih ali kamionskih pošiljk, se zaračuna urna postavka za znesek, ki je zmanjšan za pobrano pristojbino.
8. člen
Pristojbina za veterinarsko – sanitarne preglede se lahko plačuje tudi v letnem pavšalu, ki ga na podlagi pogodbe sporazumno določita in medsebojno obračunata pooblaščena veterinarska organizacija in organizacija, za katero se pregledi opravijo.
Letni pavšali se mesečno akontirajo v višini 1/12.
9. člen
Del stroškov neškodljivega odstranjevanja živalskih trupel in odpadkov živalskega izvora plačujejo delovne organizacije in druge organizacije ter posamezniki, ki se ukvarjajo z varstvom in gojitvijo živali. Pristojbina za vsako žival se obračuna na osnovi naslednjega števila točk:
                                Točk
– za goveda in konje                      13
– za žrebeta in teleta                      9
– za prašiče nad 50 kg                      6
– za prašiče do 50 kg                     2,5
– za odstreljeno in prodano parkljasto div.           13
– za pse                            13
– ob izdaji dovoljenja za promet z mlekom - od molznice     12
za spremembo kategorije živali
– za goveda in konje                     13,00
– za prašiče                         6,00
10. člen
Za pokritje dela stroškov zagotavljanja nepretrgane veterinarske diagnostike izven rednega časa, plačujejo delovne organizacije in druge organizacije ter posamezniki pristojbino v višini 7 točk.
Ta pristojbina je sestavni del pristojbine iz 2., 31., 4., 5., 6. in 7. člena te odredbe.
Sredstva, zbrana za ta namen, se zbirajo na računu pooblaščene veterinarske organizacije, ki mora voditi evidenco namenske porabe teh sredstev in o temu obveščati pristojni izvršni svet občinskih skupščin vsaj dvakrat letno.
11. člen
Posestniki živali poravnajo svoje obveznosti po tej odredbi:
– pri izdaji zdravstvenega spričevala živali,
– pri prvem vsakoletnem cepljenju in registraciji psov proti steklini
– lovske družine pri prodaji divjadi,
– pred izdajo dovoljenja za promet z mlekom. Pristojbine obračunavajo:
1. Občinski ali od njega pooblaščen organ za izdajo zdravstvenih spričeval za živali; iz 2. člena te odredbe.
2. Zavod oziroma organizacija, ki je na območju občine pooblaščena za izvajanje obveznega cepljenja psov proti steklini in registraciji psov.
3. Lovske družine na območju občine za uplenjeno in prodano divjad.
4. Organizator odkupa mleka.
12. člen
Sredstva po te odredbi se zbirajo v proračun občine Sevnica na računu za zdravstveno varstvo živali občine Sevnica in se na osnovi izstavljenih računov nakazujejo na ŽR pooblaščenega veterinarskega zavoda.
Pri nakazilu pristojbin iz 9. člena odredbe se pri namenu obvezno navede namen za službo VHS.
Pooblaščeni zavod oziroma organizacija, ki opravlja veterinarsko-higiensko službo, je dolžna vsako leto ob zaključnem računu pripraviti poročilo o realizaciji svojega programa dela, predvsem o tistem delu, ki se financira s sredstvi, zbranimi po tej odredbi, in ga predložiti v obravnavo izvršnemu svetu občine. Do 30. novembra pa mora predložiti izvršnemu svetu tudi program dela in finančni načrt službe za naslednje leto.
13. člen
Vrednost točke za izračunano pristojbino znaša 3,89 SLT.
14. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odredba, preneha veljati odredba o spremembah odredbe o pristojbinah za veterinarsko – sanitarne preglede in za dovoljenja za prodajo mleka.
15. člen
Ta odredba začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 38540/92-01
Sevnica, dne 29. aprila 1992.
Predsednik
IS Skupščine občine Sevnica
Marjan Kurnik, ek. l. r.

AAA Zlata odličnost