Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/1992 z dne 15. 5. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/1992 z dne 15. 5. 1992

Kazalo

1194. Spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana občine Krško za obdobje 1986-2000 in družbenega plana občine Krško za obdobje 1986-1990, stran 1764.

Na podlagi 43. in 46. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89); zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90), 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in RS, št. 26/90) in 30. člena odloka o pristojnosti in sestavi zborov občinske skupščine (Uradni list SRS, št. 3/90) je Skupščina občine Krško na seji zbora združenega dela, zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora dne 16. 4. 1992 sprejela
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
dolgoročnega plana občine Krško za obdobje 1986-2000 in družbenega plana občine Krško za obdobje 1986-1990
I. DOLGOROČNI PLAN OBČINE KRŠKO ZA OBDOBJE 1986-2000 (Uradni list SRS, št. 7/90 in RS, št. 38/90) se spremeni in dopolni:
1. V poglavju 4.1.2.4. Stanovanjska gradnja (Uradni list SRS, št. 7/90 – stran 466) se spremeni velikost nove površine pod številko ena, ki se glasi:
»1. Partizanska cesta 2,5 ha.«
2. V poglavju 4.1.2.5. Centralna območja in dejavnosti (stran 466) se pod naslovom Obrt v 4. odstavku doda stavek, ki se glasi:
»Storitveno uslužnostno dejavnost usmerjamo v Obrtno cono Partizanska cesta.«
3. V poglavju 9.2.1. Zazidalni načrti (stran 477) se pri Krajevni skupnosti Senovo dopiše: »ZN Obrtna cona – Partizanska cesta«.
4. V poglavju 4. Urbanistične zasnove naselij in krajinske zasnove območij (stran 462) – 4.1.2.7. Prometno omrežje in naprave (stran 467) se pri »Cestno omrežje« doda drugi odstavek, ki se glasi:
»Skozi naselji Brestanica in Senovo poteka regionalna cesta R 362, katera povezuje na severu Koprivnico -Podsredo in na jugu Krško Brežice. Zaradi pomembnosti ceste se načrtuje rekonstrukcija regionalne ceste R 362 Brestanica-Senovo-Koprivnica.«
5. V poglavju 9. Program prostorsko izvedbenih aktov (stran 478) 9.2.3. Lokacijski načrti se pod KS Brestanica, Senovo in Koprivnica doda:
»LN rekonstrukcija regionalne ceste R 362 Brestanica – Senovo Koprivnica.«
II. DRUŽBENI PLAN OBČINE KRŠKO ZA OBDOBJE 1986 – 1990 (Uradni list SRS, št. 21/87 in RS 38/90) se spremeni in dopolni:
1. V poglavju 2.2.1. Zazidalni načrti (stran 1471) se v tabelo pri Krajevni skupnosti Senovo doda zazidalni načrt:
»ZN Obrtna cona Partizanska cesta se izdela in izvaja«.
2. V poglavju Obrt (stran 1477) se v tabeli pri območju Senovo spremeni novo stanje ha: »1,61 ha«.
3. V poglavju 3.2.2.12. Drobno gospodarstvo se v tabeli pri zaporedni številki 3. Senovo doda območje Partizanska cesta:
---------------------------------------------------------------------------
Zap. št.  Kraj    Območje      Vel. ha  Parc. št.  Vsebina
---------------------------------------------------------------------------
3     Senovo   Partizanska cesta 0,3    81/2,82/2  Storitveno
                          k.o.     uslužnostna
                          Senovo    obrt
---------------------------------------------------------------------------
4. V poglavju 4.1. Zazidalni načrti se pri kraju Senovo (stran 1501) doda Zazidalni načrt Obrtna cona Partizanska cesta in spremeni obodna parcelacija in velikost ZN Partizanska cesta:
--------------------------------------------------------------------
 Kraj   Zazidalni načrt   Obodna parcelacija      Vel. ha
      Naziv        št. parcele
--------------------------------------------------------------------
Senovo   Zazidalni načrt   k.o. Senovo          5,7
      Partizanska     cesta 727, 729,
      cesta 31      111/10, 112/1, 729,
                88/1, 87, 83, 734/8,
                734/1, 20/4, 725
      Zazidalni načrt   k.o. Senovo
      Obrtna cona     725, 81/2, 82/2        0,3
      Partizanska
      cesta 3l/a
--------------------------------------------------------------------
5. V poglavju 2. Program prostorsko izvedbenih aktov in sprememb obstoječih 1.2.2.3. Lokacijski načrti (stran 1472) se pod KS Brestanica, Senovo in Koprivnica doda:
»LN rekonstrukcija regionalne ceste R 362 Brestanica – Senovo Koprivnica, ki se izdela in izvaja.«
6. V poglavju 3.2. Prostorska organizacija dejavnosti in namenska raba prostora – 3.2.2.15. Promet in zveze ter prometna infrastruktura (stran 1485) se doda:
7. V poglavju 4. Lokacija prostorsko izvedbenih aktov (stran 1497) 4.3. Lokacijski načrti (stran 1519) se doda Brestanica – Senovo Koprivnica: LN rekonstrukcija regionalne ceste R 362 Brestanica Senovo – Koprivnica:
Obrobna parcelacija:
k.o. Brestanica:
573, 349/1, 349/2, 350/3, 422/6, 350/2, 423/3, 422/12, 229, 422/14, 422/13, 422/1, 422/9, 422/10, 422/3, 422/8, 422/2, 422/7, 422/4, 422/5, 587, 587/1, 587/2, 587/9, 593/1, 408/2, 573/2, 407/3, 403/2, 402/2, 572/2, 168, 364/1, 402/1, 400/2, 574/6, 366, 592, 365/5, 365/1, 371/2, 371/12, 373, 577, 371/5, 373/3
k.o. Stolovnik:
627, 45, 44, 46/2, 46/1, 39, 48/1, 48/2, 48/3, 47, 35, 40, 36, 13, 15, 16, 8, 7, 18, 17, 23/1, 23/2, 2/5 k.o. Senovo:
711, 443/1, 451/3,2,1, 450/2, 450/1,'449/1, 449/2, 472/ 1, 57/2, 715, 453/4, 453/1, 453/6, 453/8, 452/5, 452/6, 452/2, 452/1, 452/7, 470/4, 470/3, 470/2, 714,471/3, 471/2, 465/3, 465/2, 499/2, 499/1, 505, 506/2, 513/2, 513/3, 514, 146, 515, 108, 474, 477/2, 477/3, 477/1, 475, 478/1, 479, 482, 483, 485, 487, 491, 498, 497, 496, 563, 562/10, 562/9, 562/1, 562/4, 562/7, 561/1, 561/2, 561/3, 203; 562/3, 132, 559/1, 557 556, 555, 712/2, 554/3, 554/2, 362/2, 361/1, 363/1, 363/3, 734/6, 734/12, 518/3, 518/2, 536/2, 537/2, 538/2, 540, 541/2, 542/2, 543/2, 544/2, 545/2, 546/2, 547/2, 548/2, 549/3, 549/1, 550/3, 550/1, 712/3, 359/2, 370/5, 359/4, 359/6, 359/1, 734/11, 734/10, 711/1, 360/2
k.o. Dovško:
683/1, 696/1, 696/2, 696/7, 682, 683/6, 48/1, 48/2, 48/3, 18/1, 18/2, 17/2, 23/1, 21/3, 20/2, 695, 443/1, 443/2, 436/2, 443/3, 442, 43, 439/2, 439/5, 105, 684/1, 460/2, 454/8, 457/3, 457/9, 683/2, 545/10, 454/5, 683/6, 454/12, 454/6, 449/1, 449/2, 45/1, 446,-71, 446/6, 556/5, 446/1, 446/2, 447/2, 447/3, 447/4, 447/5, 447/6.
Št. 5-352-2/92
Krško, dne 16. aprila 1992.
Predsednik
Skupščine občine Krško
Vojko Omerzu l. r.

AAA Zlata odličnost