Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/1992 z dne 15. 5. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/1992 z dne 15. 5. 1992

Kazalo

1206. Pravilnik o merilih in pogojih za dodeljevanje sredstev za razvoj obrti in podjetništva, regresiranje obrestne mere ter zagotavljanje depozitnih sredstev za pridobitev kreditov v občini Novo mesto, stran 1784.

Na podlagi 358. člena in 262.a člena statuta občine Novo mesto (Skupščinski Dolenjski list, št. 5/79 in 14/82) je Izvršni svet Skupščine občine Novo mesto ha seji dne 8. 4. 1992 sprejel
PRAVILNIK
o merilih in pogojih za dodeljevanje sredstev za razvoj obrti in podjetništva, regresiranje obrestne mere ter zagotavljanje depozitnih sredstev za pridobitev kreditov v občini Novo mesto
1. člen
S tem pravilnikom se določajo merila in pogoji za pridobivanje sredstev za razvoj obrti in podjetništva v občini Novo mesto.
2. člen
Sredstva za razvoj obrti in podjetništva se zagotavljajo v okviru proračuna občine Novo mesto.
3. člen
Cilji pospeševanja razvoja obrti in podjetništva so:
– razširitev poslovanja v obstoječih enotah obrti in podjetništva;
– ustanavljanje in začetek delovanja novih enot obrti in podjetništva;
– odpiranje novih delovnih mest.
4. člen
Sredstva se dodeljujejo za naslednje namene:
1. nakup opreme;
2. nakup, graditev, prenovo ali adaptacijo poslovnih objektov;
3. nakup, urejanje in opremljanje stavbnih zemljišč za gospodarsko dejavnost.
5. člen
Sredstva za razvoj se lahko dodeljujejo v obliki posojil, subvencij ali,depozitov. Prosilec sredstva pridobi le v eni od navedenih oblik in za isti projekt le enkrat.
6. člen
Za sredstva lahko zaprosijo naslednji prosilci:
– obrtniki;
– podjetniki oziroma podjetja v zasebni lasti;
– občani, ki so pri pristojnem občinskem upravnem organu vložili zahtevo za izdajo obrtnega dovoljenja oziroma dovoljenja za izpolnjevanje pogojev za opravljanje podjetniške dejavnosti na podlagi priglasitve v sodni register in izpolnjujejo pogoje za ustanovitev obratovalnice oziroma podjetja.
7. člen
Sredstva se prednostno dodeljujejo na podlagi javnega razpisa prosilcem:
1. proizvodnih dejavnosti za povečanje zaposlovanja na podlagi novih programov in programov, ki dopolnjujejo programe ostalega gospodarstva;
2. proizvodnih dejavnosti za pospeševanje uvajanja sodobnih tehnologijski so energetsko varčne in ne onesnažujejo okolja;
3. proizvodnih dejavnosti, ki so izvozno usmerjene in visoko inovativne;
4. dejavnosti, ki so v določenem okolju opredeljene za deficitarne.
8. člen
Pri višini dodeljevanja sredstev iz 7. člena, se za obrtnike in podjetnike, ki že opravljajo določeno gospodarsko dejavnost upoštevajo:
– dosedanji poslovni rezultati in
– tekoče poravnavanje družbenih obveznosti.
Za vse druge prosilce, ki na novo začenjajo opravljati določeno gospodarsko dejavnost, pa se upošteva poslovni načrt in pričakovani poslovni rezultati znotraj posamezne dejavnosti.
9. člen
Sredstva se dodeljujejo v obliki dolgoročnih posojil z dobo vračanja 2-5 let, odvisno od vrednosti investicijske naložbe, višine posojila in dohodkovne uspešnosti dejavnosti, ki jo prosilec opravlja.
Krediti se odobravajo z valutno klavzulo in obrestno mero, ki zagotavlja realno ohranjanje glavnice.
10. člen
Prosilec lahko ob izpolnjevanju pogojev tega pravilnika pridobi sredstva za subvencioniranje obrestne mere.
11. člen
Sredstva za razvoj se prosilcem lahko dodelijo za depozite po realni obrestni meri z valutno klavzulo. Višina depozita je odvisna od možnosti pridobitve kredita pri bankah.
12. člen
Znesek sredstev za posojila, subvencioniranje obrestne mere in depozite določi Izvršni svet Skupščine občine Novo mesto.
Višina dodeljenih sredstev je odvisna od lastne udeležbe in ne sme presegati 20% predračunskih vrednosti naložbe, s tem da imajo prosilci za ostali del proračunske vrednosti zagotovljena lastna sredstva in druge vire.
13. člen
Višino obrestne mere za posojila po 8. členu in subvencioniranja po 9. členu določi s sklepom izvršni svet.
14. člen
Sklep o razpisu za dodeljevanje sredstev za razvoj se objavi na krajevno običajen način. Sklep vsebuje:
1. določbo tega pravilnika, na podlagi katere je izvršni svet sprejel ta sklep;
2. znesek sredstev namenjenih za razvoj;
3. namene za katere se dodeljujejo sredstva;
4. fizične in pravne osebe, ki lahko pridobijo sredstva;
5. dobo vračanja posojila;
6. višino obrestne mere;
7. rok za vložitev vlog in naslov za sprejem vlog;
8. navedbo dokumentacije, ki jo mora prosilec priložiti k vlogi;
9. rok za odločanje o dodelitvi sredstev po zaključnem sprejemanju vlog.
Za pridobitev sredstev mora prosilec k vlogi priložiti naslednjo dokumentacijo:
a) Poslovni načrt, ki mora vsebovati:
– osnovne podatke o investitorju in njegovo boniteto,
– opis programa z vidika tržnih možnosti (input, output), tehnologije, inovacij, kadrov, varstva okolja in porabe energije,
– vire financiranja,
– predvidene rezultate programa.
b) Potrdilo o vpisu obrtne delavnice v register oziroma sklep o vpisu podjetja v sodni register ali potrdilo, da'je občan pri pristojnem občinskem upravnem organu vložil zahtevo za izdajo obrtnega dovoljenja oziroma na pristojnem sodišču priglasil vpis v sodni register ter izpolnjuje pogoje za ustanovitev obratovalnice oziroma podjetja.
c) Potrdilo o plačanih družbenih obveznostih.
d) Dokazila glede na namen sredstev:
– overjeno kupoprodajno pogodbo pri nakupu poslovnih prostorov,
– gradbeno dovoljenje, potrdilo o priglasitvi del in predračun, zemljiškoknjižni izpisek, izjavo lastnika oziroma upravljalca poslovnih prostorov, da dovoli načrtovana dela in najemno pogodbo ko gre za novogradnjo, prenovo ali adaptacijo poslovnih prostorov,
– predračun, račun ali kupoprodajno pogodbo pri nakupu opreme ali nadomestilo delov:
e) Izjavo prosilca o zaposlitvi novih delavcev in rokom za dokončanje investicije.
15. člen
Vloge za dodelitev sredstev vložijo prosilci pri Sekretariatu za družbeni razvoj Skupščine občine Novo mesto.
Vloge prouči projektna skupina za dodeljevanje sredstev, ki jo s sklepom imenuje izvršni svet.
O dodelitvi sredstev odloča s sklepom izvršni svet na osnovi predhodnega predloga, ki ga oblikuje projektna skupina.
16. člen
Projektno skupino sestavljajo:
– štirje člani izvršnega sveta in
– delavec strokovne službe Sekretariata za družbeni razvoj.
Sestavo projektne skupine lahko izvršni svet spremeni ob vsakem razpisu.
17. člen
Za sredstva dodeljena v obliki posojil mora prosilec skleniti s pooblaščeno osebo posojilno pogodbo, ki poleg bančnih pogojev vsebuje tudi pogoje določene s sklepom izvršnega sveta, ki opredeljujejo:
– namensko porabo sredstev;
– rok za začetek obratovanja obratovalnice, če ta še ne obratuje, oziroma rok za dokončanje investicije
– rok za zaposlitev novih delavcev;
– rok za zaposlitev odgovorne osebe v zasebnem podjetju;
– sankcije za neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti;
– zavarovanje posojila.
18. člen
Namensko porabo dodeljenih sredstev in izpolnjevanje pogodbenih obveznosti preverja strokovna služba Sekretariata za družbeni razvoj.
19. člen
Posojilojemalec prične koristiti posojilo na podlagi predložene dokumentacije takoj po sklenitvi posojilne pogodbe. Posojilo prične posojilojemalec vračati ob koncu vsakega trimesečja po preteku šest mesečnega moratorija v trimesečnih enakih obrokih. Zapadlost plačila se določi s posojilno pogodbo.
20. člen
Strokovna in administrativno-tehnična opravila za projektno skupino opravlja strokovna služba Sekretariata za družbeni razvoj.
21. člen
Pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati osmi dan po objavi.
Št. 313-03/90
Novo mesto, dne 8. aprila 1992.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Novo mesto
mag. Boštjan Kovačič l. r.

AAA Zlata odličnost