Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/1992 z dne 15. 5. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/1992 z dne 15. 5. 1992

Kazalo

1217. Sklep o razpisu referenduma o podaljšanju krajevnega samoprispevka za KS Franc Hojnik Preloge-Vrhole, naselje Preloge, Vrhole, Sevec in Vinarje, stran 1792.

SKLEP
o razpisu referenduma o podaljšanju krajevnega samoprispevka za KS Franc Hojnik Preloge – Vrhole, naselja Preloge, Vrhole, Sevec in Vinarje
1. člen
Razpiše se referendum za podaljšanje krajevnega samoprispevka za območje KS Franc Hojnik Preloge -Vrhole, za naselja Preloge, Vrhole, Sevec in Vinarje.
Referendum bo dne 31. 5. 1992 na glasovnih mestih: Preloge, Sevec, Vinarje 1, Vinarje 2. in Vrhole od 7. do 19. ure.
2. člen
Sredstva zbrana s samoprispevkom se bodo uporabila:
– za obnovo in vzdrževanje krajevnih cest
– za asfaltiranje cest – za javno razsvetljavo
– za komunalne ureditve – kanalizacija, odvoz smeti
– za vzdrževanje in ureditev doma krajanov
– za prizadete krajane v slučaju nesreče (požar, plaz, poplava)
sredstva določi svet KS.
3. člen
Sredstva bodo v celoti pokrivala tisti del investicij, katere so predvidene iz naslova krajevnega samoprispevka.
Sredstva zbrana s samoprispevkom, se bodo za namene iz 2. člena tega sklepa določala skladno z njihovim pritokom in finančnim planom KS za tekoče leto.
4. člen
Samoprispevek se uvede za dobo 4 let in sicer od 1. 7. 1992 do 30. 6. 1996.
5. člen
Samoprispevek bodo plačevali ljudje in občani, ki imajo stalno bivališče v KS Franc Hojnik Preloge – Vrhole 2% od neto OD
2% od pokojnin razen pokojnin z varstvenim dodatkom
2% od dohodkov občanov, ki opravljajo samostojno dejavnost
100 DEM SLT protivrednost letno plačujejo delavci, ki so začasno zaposleni v tujini in občani, kateri niso prijavljeni v naši KS in imajo zgrajene hiše ali počitniške hišice na območju naše KS
7% od katastrskega dohodka.
Zavezanci, ki imajo dohodek iz dveh ali več virov navedenih v prejšnjem odstavku, plačujejo samoprispevek iz vsakega dohodka posebej.
Plačila prispevka so oproščeni zavezanci, ki jih določa 12. člen zakona o samoprispevku..
6. člen
KS lahko sredstva samoprispevka, ki. so začasno prosta, vroči pri banki za določen čas.
7. člen
Na referendumu imajo pravico glasovati vsi občani, vpisani v splošni volilni imenik.
8. člen
Na referendumu glasujejo delovni ljudje in občani osebno in tajno, z glasovnicami, na katerih je naslednje besedilo:
                Krajevna skupnost
            Franc Hojnik Preloge – Vrhole
                 GLASOVNICA
 
  Na referendumu dne 31. 5. 1992 se glasuje o podaljšanju krajevnega
samoprispevka za vasi: Preloge, Vrhole,
  Sevec in Vinarje v denarju za dobo štirih let in sicer od 1. 7. 1992 do
30. 6. 1996, ki se bo uporabil:
  – za obnovo in vzdrževanje krajevnih cest
  – za asfaltiranje cest
  – za javno razsvetljavo
  – za komunalne ureditve – kanalizacija, odvoz smeti
  – za vzdrževanje in ureditev doma krajanov
  – za prizadete krajane v slučaju nesreče (požar, plaz, poplava)
  sredstva določi svet KS
 
                 glasujem
               »ZA«  »PROTI«
 
  Volilec izpolni glasovnico tako, da obkroži besedo »ZA«, če se strinja z
podaljšanjem samoprispevka oziroma besedo »PROTI«, če se ne strinja z
podaljšanjem samoprispevka.
9. člen
Za zbiranje sredstev in za izvajanje del in referendumskega programa skrbi svet KS Franc Hojnik Preloge – Vrhole. Ta bo enkrat letno zboru delovnih ljudi in občanov tudi poročal o uporabi sredstev.
10. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Preloge – Vrhole, dne 24. aprila 1992.
Predsednik
sveta KS
Franc Hojnik
Preloge – Vrhole
Branko Petrič l. r.

AAA Zlata odličnost