Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/1992 z dne 15. 5. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/1992 z dne 15. 5. 1992

Kazalo

1212. Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter pridobivanje hrane za leto 1992 v občini Sevnica, stran 1788.

Na podlagi 4. člena zakona o finančnih intervencijah v kmetijstvo, pridelavo in ponudbo hrane (Uradni list RS, št. 5/91), zakona o proračunu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 14/91), proračuna občine Sevnica za leto 1992 in 202. člena statuta občine Sevnica (Uradni list SRS, št. 6/78, 25/80, 8/82, 41/83) je Izvršni svet Skupščine občine Sevnica na seji dne 29. 4. 1992 sprejel
PRAVILNIK
o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter pridobivanje hrane za leto 1992 v občini Sevnica
1. člen
S tem pravilnikom se določijo pogoji za dodelitev sredstev, ki so v proračunu občine Sevnica, namenjena za direktne finančne intervencije v kmetijstvo, pridelavo in prirejo ter ponudbo hrane.
2. člen
Finančna sredstva v obliki regresov in podpor, ki se zlivajo v proračun občine, so namenjena za hitrejši razvoj predvsem hribovskih in višinskih ter demografsko ogroženih območij občine v smeri koncentracije pridelovalnih zmogljivosti, povečanje ekonomičnosti, znanja, uvajanja kakovostnejših plemenskih živali in tehnologij, še zlasti pa je potrebno doseganje zastavljenih ciljev izobraževanja kmetov, da izkoristimo naravne danosti, tradicijo in dodelavo kmetijskih pridelkov ter trženje le tega.
3. člen
Sredstva po tem pravilniku se dodeljujejo nepovratno kot podpora, regres, za posojilo iz programa intervencij pa velja poseben pravilnik.
4. člen
Nepovratna sredstva so namenjena za:
A. 1. ŽIVINOREJA – GOVEDOREJA A.1.1. Povečanje čred krav
Namen: podpora koncentraciji čred krav in uvajanju večjega in boljšega genetskega potenciala v perspektivne črede.
Višina: 10% od vrednosti nakupa plemenske telice ali krave za skupaj 50 kom in 400.000 SLT.
Pogoji: regresira* se le nakup plemenskih živali s poreklom in sicer rjave in lisaste pasme za črede z najmanj 5 živalmi in tržno prirejo mleka.
Čas in način vlaganja zahtevkov: vse leto 1992.
Zahtevek vloži organizator pridelave ali posameznik s priloženim računom, dokumentom o dobavi, pedigrejem, izjavo o najmanj 5 letni reji ali pogodbo o pridelavi in prikazom obračuna regresa za posameznega upravičenca.
Nakazilo: 1 x mesečno, v odvisnosti od razpoložljivih sredstev.
A. 1.2. VZREJA PLEMENSKIH TELIC A kontrole NA VIŠINSKIH PAŠNIKIH
Namen: postopno uvajanje rajonizacije pridelave, izkoriščanje travnatih površin v višinskih območjih.
Višina: 6 SLT/kg žive teže vzrejne plemenske telice za 70 kom oziroma skupaj v višini 210.000 SLT.
Pogoji: premija pripada rejcu plemenskih telic v višinskem območju, s pašno tehnologijo in pogodbo o vzreji.
Čas in način vlaganja: vse leto, na osnovi zahtevka Govedorejskega društva ali posameznika s priloženo pogodbo in prikazom obračuna po številu in teži ter potrdilom o poreklu živali.
Nakazilo: po prejemu zahtevka, 1 x mesečno.
A. 1.3. PODPORA VZREJI TELIC ZA MESO IN TELETA
Namen: V hribovskih in višinskih območjih uvesti tehnologije, ki so najprimernejše za te pogoje za prirejo mesa in pridobitev več telet.
Višina: premija v višini 30% od vrednosti 110kg teleta po povprečni odkupni ceni, za 100 kom in skupaj 528.000 SLT.
Pogoji: premija pripada rejcu, ki vzreja vsaj 5 glav po tehnologiji klavnih prvesnic, za meso, krave dojilje ali rejnice ob 1. telitvi, na območju brez odkupa mleka ali ob oddaji v klavnico na območjih z odkupom mleka.
Čas in način vlaganja: vse leto, na osnovi zahtevka organizatorja pridelave ali posameznika s priloženim obračunom za posameznika, kopijo dokazil d pripustu prvesnic in podpisom zahtevka s strani Kmetijske svetovalne službe Sevnica.
Nakazilo: po prejemu zahtevka, 1 x mesečno, odvisno od razpoložljivih sredstev.
A.2. ŽIVINOREJA – PRAŠIČEREJA
A.2.1. Sofinanciranje plemenskih merjascev
Namen: regres pri nakupu namenjen kot oblika podpore pri selekcijskem napredku v prašičereji in pridobitvi. kvalitetnega materiala za pitanje.
Višina: regres pri nakupu posameznega merjasca v višini 10.050 SLT/kom za 4 kom in skupaj 40.200 SLT.
Pogoji: regres lahko uveljavlja rejec, ki nabavi živali s poreklom za dovolj veliko lastno čredo ali za lastno in uporabo za širši razplod.
Čas in način vlaganja: zahtevke lahko vlaga za upravičence organizator pridelave, rejec ali Kmetijska svetovalna služba na osnovi kopije računa, seznama upravičencev, izjav o najmanj enoletni reji.
Nakazilo: 1 x mesečno na osnovi zahtevka, do porabe sredstev.
A.2.2. SOFINANCIRANJE UMETNEGA OSEMENJEVANJA SVINJ
Namen: uvesti umetno osemenjevanje in boljši genetski potencial v osnovno čredo.
Višina: 500 SLT/na osemenitev za 100 svinj in skupaj 50.000 SLT.
Pogoji: upravičencu so lastniki plemenskih svinj z izvedenim osemenjevanjem.
Čas in način vlaganja: vse leto na osnovi zahtevka izvajalca s potrdilom o izvedbi.
Nakazilo: 1 x mesečno.
A.2.3. PODPORA ŠIRITVI PRAŠIČEREJE IN IZBOLJŠANJE KVALITETE OSNOVNE ČREDE SVINJ
Namen: podpreti širjenje obsega in kvalitete.
Višina: 20% od vrednosti plemenskih svinj za 35 kom, skupaj 175.000 SLT.
Pogoji: upravičenci so usmerjeni rejci s programom; prireja za vsaj 5 plemenskih svinj.
Čas in način vlaganja: 1 x mesečno na osnovi računa, izjave o najmanj petletni reji in potrdila o poreklu vloži organizator pridelave ali posameznik.
A.3. ŽIVINOREJA – DROBNICA
Namen: podpreti razvoj reje drobnice in uvedbi kvalitetnega genetskega potenciala z regresiranjem nabave plemenskih kozlov ali ovnov.
Višina: regres je 20% od vrednosti za 4 kom, skupaj 20.000 SLT.
Pogoji: upravičenec je rejec s tropom vsaj 10 živali.
Čas in način vlaganja: do porabe sredstev na osnovi zahtevka posameznika ali organizatorja pridelave s predložitvijo računa, izjave o najmanj enoletni reji in potrdil o poreklu.
A.4. ZDRAVSTVENO VARSTVO IN REPRODUKCIJA
A.4.1. PODPORA UMETNEMU OSEMENJEVANJU
Namen: podpreti dražje osemenjevanje od določene cene v višinskih območjih zaradi zadrževanja tega obsega.
Višina: 600 SLT/glavo v višinskem območju za 400 glav, skupaj 240.000 SLT.
Pogoji: upravičenci so rejci samo v višinskem območju.
Čas in način vlaganja: vlagatelj je izvajalec osemenjevanja na osnovi dokazil o izvedbi; obračunom sredstev 1 x mesečno do porabe sredstev.
A.4.2. UVEDBA OSEMENJEVANJA S PLEMENJAKI
Namen: zmanjšati število črnih pripustov in s tem izboljšati reje na odmaknjenih območjih občine.
Višina: 100.000 SLT/kom za 1 plemenjaka.
Pogoji: upravičenosti nabave sklepa Govedorejsko društvo in Odbor za kmetijstvo in s sredstvi omogoči nabavo plemenjaka.
Čas in način vlaganja: vse leto, do porabe sredstev na osnovi računa in potrdila o poreklu in pogodbe o reji.
A.4.3. OSEMENJEVANJE Z UVOŽENIM SEMENOM
Namen: izboljšati domače črede krav z uvoženim semenom.
Višina: za črno-belo pasmo 1.000 SLT/na osem. za 25 krav za rjavo pasmo 300 SLT/na osem. za 120 krav skupaj 61.000 SLT.
Pogoji: upravičenci so rejci s tržno prirejo mleka.
Čas in način vlaganja: 1 x mesečno vlaga izvajalec na osnovi dokazila o izvedbi, seznama in obračuna sredstev.
A.4.4. PREPREČEVANJE PRESNOVNIH IN PARAZITARNIH BOLEZNI
Namen: sofinanciranje preventive v najbolj intenzivnih čredah krav.
Višina: 1.000 SLT/kravo za skupaj 100 krav. Skupaj 100.000 SLT.
Pogoji: upravičenci so rejci z, najbolj intenzivnimi rejami v občini.
Čas in način vlaganja: 1 x mesečno vlaga zahtevek izvajalec na osnovi predloženega programa in poročila.
A.4.5. SKRAJŠANJE POPORODNEGA PREMORA
Namen: sofinanciranje strokovnega dela veterinarske službe v kritičnih*čredah.
Višina: 50% za 200 krav, skupaj 100.000 SLT. Pogoji: upravičenci so rejci s tržno prirejo mleka in vsaj 5 kravami.
Čas in način: zahtevek se vloži po opravljenem delu na osnovi programa in poročila o izvedbi do porabe sredstev.
A.4.6. ODPRAVLJANJE LATENTNEGA MASTITISA
Namen: odkriti in zdraviti latentni mastitis pri tržnih predelovalcih z oporečnim mlekom.
Višina: 50% strokovnega dela, analiz in zdravljenja za 200 krav, skupaj 200.000 SLT.
Pogoji: upravičenci so tržni pridelovalci z oporečnim mlekom.
Čas in način vlaganja: izvajalec akcije na osnovi programa in poročila o opravljenem delu, do porabe sredstev.
B. IZOBRAŽEVANJE
B.1. ŠTIPENDIRANJE POTENCIALNIH PREVZEMNIKOV KMETIJ V KMETIJSKIH ŠOLAH
Namen: dvigniti izobrazbeno raven mladih kmetov.
Višina: je določena s posebnim republiškim pravilnikom o štipendijah, za 10 štipendistov, skupaj 600.000 SLT.
Pogoji: upravičenci so otroci s perspektivnih kmetij s podpisom pogodbe, da ostanejo na kmetiji.
Čas in način vlaganja: vlagatelj je podpisnik pogodbe s štipendisti na osnovi seznama in obračuna sredstev 1 x mesečno.
B.2. IZOBRAŽEVANJE KMETOV
Namen: dvigniti izobrazbeno raven kmetov, informiranje, uvajanje novosti, demonstracije, poskusi, nove tehnologije, z analizami podprto strokovno delo.
Višina: posamezne akcije opredeljene v namenu se sofinancirajo največ do višine 50% v skupnem znesku za ta namen 600.000 SLT.
Pogoji: upravičenci so vsi zainteresirani na osnovi strokovno izvedenih akcij.
Čas in način vlaganja: 1 x mesečno zahtevke vlaga izvajalec teh nalog in akcij Kmetijska svetovalna služba Sevnica na osnovi računov, seznama upravičencev in opisa izvedene akcije.
B.3. ZIMSKA ŠOLA ZA ODRASLE
Namen: z organiziranjem kmetijske šole II. stopnje dvigniti izobrazbeno raven mlajših kmetovalcev.
Višina: sredstva so namenjena stroškom izvedbe v višini 250.000 SLT.
Pogoji: upravičenci do poravnave stroškov so vsi zainteresirani.
Čas in način vlaganja: vlagatelj zahtevka je organizator na osnovi prikaza stroškov, ustreznega potrdila in seznama.
C. TESTIRANJA IN SERVISIRANJA NAPRAV IN TEHNIKE
C.1. TESTIRANJE ŠKROPILNIH AGREGATOV Namen:, uvesti višjo tehniško kulturo, znanje in naravno varstveno pridelavo.
Višina: 2.000 SLT/agregat skupaj 15.000 SLT.
C.2. SERVISIRANJE IN TESTIRANJE POSEBNIH STROJEV
Namen: izboljšati kvaliteto dela in ekonomiko pridelave.
Višina: do 50% delež v skupni višini 20.000 SLT.
Pogoji: upravičenci so lastniki te opreme.
Čas in način vlaganja: 1 x mesečno organizator.
D. DOLOČENE – POSEBNE DEJAVNOSTI Namen: vzdrževanje dosežene strokovne ravni pri konjereji, čebelarstvu, vinogradništvu.
Višina: konjereja, vinogradništvo 70.000 SLT čebelarstvo 150.000 SLT
Pogoji: utemeljene akcije s pisno predložitvijo. Čas in namen: zahtevke vlagajo posamezniki oziroma
organizatorji te dejavnosti.
5. člen
Sredstva se delijo na osnovi objave pravilnika in vloženih zahtevkov, krediti na osnovi razpisa in posebnega pravilnika.
6. člen
Vlagatelji, ki sredstva pridobijo za druge upravičence, so dolžni sredstva za vse ukrepe najkasneje v dveh dneh po prejemu prenakazati neposrednemu upravičencu.
7. člen
O upravičenosti zahtevkov in o dodelitvi sredstev odloča Odbor za kmetijstvo pri Izvršnem svetu Skupščine občine Sevnica.
8. člen
Strokovna in administrativno tehnična opravila za Odbor opravlja Sekretariat za gospodarstvo in finance.
9. člen
V primeru nenamenske porabe sredstev je porabnik dolžan takoj vrniti sredstva z bančnimi obrestmi za likvidnostne kredite.
10. člen
Namensko porabo sredstev spremlja in preverja Medobčinski inšpektorat Krško in Sekretariata za gospodarstvo in finance občine Sevnica.
11. člen
Pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 321-275/92-01
Sevnica, dne 29. aprila 1992.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Sevnica
Marjan Kurnik, ek. l. r.

AAA Zlata odličnost