Številka 22
Uradni list RS, št. 22/1992 z dne 8. 5. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/1992 z dne 8. 5. 1992, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

1110. Odlok o določitvi zajamčenega osebnega dohodka

Sklepi

1111. Sklep o uskladitvi rejnin
1112. Sklep o uskladitvi socialnovarstvenih pomoči in prispevkov ter lestvice znosnih stanarin
1113. Sklep o valorizaciji nadomestila za invalidnost in določitvi dodatka za tujo nego in pomoč
1114. Sklep o višini denarnega dodatka oskrbovancem v socialnih zavodih v Republiki Sloveniji

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

1115. Navodilo o vsebini in načinu vodenja evidenc o vloženih zahtevah, o izdanih odločbah ter o izvršitvi odločb v postopku denacionalizacije
1116. Odredba o določitvi odkupne cene mleka
1117. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na območju Republike Slovenije v mesecu aprilu 1992

USTAVNO SODIŠČE

1118. Odločba o ugotovitvi, da je del določbe 9. člena Zakona o RTV Slovenija prenehal veljati
1119. Odločba o ugotovitvi, da 1., 4., 5. in 6. člen sprememb in dopolnitev odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v občini Ptuj, niso v neskladju z ustavo in zakonom

OBČINE

Celje

1121. Nova višina prispevka investitorjev

Grosuplje

1122. Odlok o proračunu občine Grosuplje za leto 1992
1123. Odlok o uvedbi agromelioracijskega postopka za nižinske kraške agromelioracije na območju "Zagorica-Cesta" dodatek I. in " Videm-Kompolje" dodatek I.
1124. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o pokopališkem redu na območju občine Grosuplje
1125. Odredba o spremembi in dopolnitvi odredbe o določitvi najvišjih cen
1126. Spremembe in dopolnitve pravilnika o dodeljevanju posojil iz sredstev občinskega proračuna za pospeševanje razvoja obrtništva in podjetništva v občini Grosuplje
1127. Spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana občine Kamnik za obdobje 1986-2000, dopolnitev 1992 in uskladitev grafičnega dela družbenega plana občine Kamnik za obdobje 1986-1990

Kamnik

1128. Odlok o dopolnitvi odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o zazidalnem načrtu za območje zazidalnega otoka BM-2, dela zazidalnega otoka BP-2 in dela zazidalnega otoka BP-1 v Kamniku
1129. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje B-8 Zgornje Perovo v Kamniku
1130. Sklep o spremembi sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik
1131. Odredba o določitvi najvišjih cen

Kranj

1132. Odlok o ureditvi cestnega prometa v naseljih na območju občine Kranj
1133. Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Kranj

Krško

1134. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v občini Krško

Lenart

1135. Sklep o javni razgrnitvi osnutka programske zasnove industrijsko komunalne gradnje v Gočovi, kot sestavnega dela prostorskih sestavin srednjeročnega plana občine Lenart in osnutka zazidalnega načrta industrijsko komunalne gradnje v Gočovi

Lendava

1136. Odlok o izločitvi enot javnega zavoda iz zavoda VIZ Lendava in ustanovitvi javnih zavodov

Litija

1137. Sklep o valorizaciji cen za geodetske storitve

Ljubljana

1120. Sklep o cenah geodetskih storitev

Ljubljana Moste-Polje

1138. Sklep o skladnosti dokumentacije za realizacijo zazidalne zasnove za parcelo Intereurope v območju urejanja MP 4/1 (MP 3 po GUP) z regulacijsko zazidalnim načrtom za območje zazidalnih otokov industrijske in servisne cone v Mostah

Metlika

1139. Odredba o delovnem času upravnih organov in javnih zavodov v občini Metlika
1140. Sklep o uskladitvi višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Novo mesto

1141. Odredba o spremembi odredbe o delovnem času upravnih organov občine Novo mesto

Postojna

1142. Odlok o proračunu občine Postojna za leto 1992
1143. Odredba o višini izpitnih pristojbin

Ribnica

1144. Odlok o proračunu občine Ribnica za leto 1992
1145. Odlok o ustanovitvi Osnovne šole dr. Antona Debeljaka Loški potok
1146. Odlok o ustanovitvi Osnovne šole dr. Ivana Prijatelja Sodražica
1147. Odlok o ustanovitvi Osnovne šole dr. Franceta Prešerna Ribnica
1148. Odlok o prevzemu pravic in dolžnosti ustanovitelja Centra za socialno delo Ribnica
1149. Odlok o ustanovitvi Glasbene šole Ribnica
1150. Odlok o ustanovitvi Osnovne šole Jože Petek Ribnica
1151. Odlok o ustanovitvi vzgojnovarstvenega zavoda Majde Šilc Ribnica
1152. Odlok o ustanovitvi Zdravstvenega doma dr. Janeza Oražma Ribnica
1153. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Primož

Slovenj Gradec

1154. Odlok o zaključnem računu proračuna občine Slovenj Gradec za leto 1991
1155. Odlok o proračunu občine Slovenj Gradec za leto 1992

Šmarje pri Jelšah

1156. Sklep o uskladitvi stopnje rasti cen komunalnih storitev v občini Šmarje pri Jelšah

Trebnje

1157. Odlok o zaključnem računu proračuna občine Trebnje za leto 1991
1158. Odlok o proračunu občine Trebnje za leto 1992
1159. Odlok o osnovah in merilih za financiranje krajevnih skupnosti občine Trebnje
1160. Odlok o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za prvo polletje leta 1992
1161. Odlok o spremembi odloka o uvedbi agromelioracijskega postopka za nižinske kraške agromelioracije Radna vas-Bitna vas I. del in Rdeči kal
1162. Sklep o soglasju k statutu javnega zavoda Dolenjske lekarne Novo mesto

Tržič

1163. Sklep o povprečni gradbeni ceni stanovanj in povprečnih stroških komunalnega urejanja zemljišč na območju občine Tržič
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti