Številka 21
Uradni list RS, št. 21/1992 z dne 30. 4. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/1992 z dne 30. 4. 1992, Kazalo


Predsedstvo Republike Slovenije

1042. Ukaz o odprtju Veleposlaništva Republike Slovenije v Parizu
1043. Ukaz o odprtju Veleposlaništva Republike Slovenije v Ruski federaciji
1044. Ukaz o odprtju Veleposlaništva Republike Slovenije pri Svetem sedežu
1045. Ukaz o odprtju Veleposlaništva Republike Slovenije v Republiki Makedoniji

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

1046. Odlok o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Gradcu
1047. Odlok o postavitvi Dr. Antona Kerna za častnega konzula
1048. Odlok o določitvi mejnega prehoda za mednarodni morski promet
1049. Odlok o uvedbi finančnih intervencij za zagotavljanje primerne in uravnotežene ponudbe osnovnih živil na trgu v letu 1992
1050. Odlok o dopolnitvah odloka o načinu določanja vrednosti kmetijskih zemljišč, gozdov in zemljišč, uporabljenih za gradnjo, v postopku denacionalizacije
1051. Odlok o evidentiranju premoženja poslovnih enot
1052. Odlok o določitvi zneska davka iz tarifne številke 6 tarife davka od prometa proizvodov

Sklepi

1053. Sklep o vplačilu dela sredstev solidarnosti na račun sredstev solidarnosti Republike Slovenije
1054. Sklep o uskladitvi preživnin

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

1055. Navodilo za uveljavljanje finančnih intervencij za zagotavljanje primerne in uravnotežene ponudbe osnovnih živil na trgu
1056. Sklep o določitvi mesečnih denarnih zneskov osebne invalidnine, družinske invalidnine in povečane družinske invalidnine, dodatka za postrežbo in tujo pomoč ter ortopedskega dodatka od 1. marca 1992
1057. Sklep o določitvi mesečne razlike dodatkov za postrežbo in tujo pomoč po predpisih o civilnih invalidih vojne oziroma po predpisih Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja v Republiki Sloveniji od 1. februarja 1992 oziroma od 1. marca 1992 dalje
1058. Sklep o določitvi zneskov dodatka za postrežbo in tujo pomoč po zakonu o civilnih invalidih vojne
1108. Zneski povračil, nadomestil in drugih prejemkov za zaposlene v republiških državnih organih

DRUGI REPUBLIŠKI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1109. Odločba o prenehanju dela carinske izpostave Umag Carinarnice Koper

OBČINE

Črnomelj

1061. Odlok o uvedbi agromelioracijskega postopka Lipa-Hrast I.
1062. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o lokacijskem načrtu za centralno čistilno napravo Črnomelj
1063. Sklep o soglasju k statutu Zdravstvenega doma Črnomelj
1064. Sklep o soglasju k statutu Vzgojno varstvenega zavoda "Otona Župančiča" Črnomelj
1065. Sklep o soglasju k statutu Glasbene šole Črnomelj

Idrija

1066. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna občine Idrija za leto 1991
1067. Odlok o potrditvi zaključnega računa davkov in prispevkov občanov za leto 1991
1068. Odlok o proračunu občine Idrija za leto 1992
1069. Odlok o uskladitvi aktov o ustanovitvi javnih zavodov na področju vzgoje in izobraževanja ter vzgoje in varstva predšolskih otrok
1070. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Idrija
1071. Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
1072. Sklep o ukinitvi javne poti

Kamnik

1073. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o prostorskih ureditvenih pogojih občine Kamnik
1107. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju zazidalnega načrta B 9 Bakovnik del - BM 3 Zarja

Kočevje

1074. Sklep o dopolnitvi sklepa o določitvi najvišjih cen

Krško

1075. Odlok o javnem redu in miru v občini Krško

Lendava

1076. Sklep o prekategorizaciji javnih poti v lokalne ceste

Litija

1077. Odlok o zaključnem računu proračuna občine Litija za leto 1991
1078. Odlok o proračunu občine Litija za leto 1992
1079. Odlok o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju "Poljane-Gradišče"

Ljubljana

1059. Dogovor o oblikovanju in razporejanju sredstev za financiranje javne porabe v občinah in mesta Ljubljana za leto 1992
1060. Odredba o višini uporabnine za uporabo javne zelene površine za postavitev neprometnih znakov, transparentov in panojev

Ljutomer

1080. Odredba o izvajanju preventivnih ukrepov zaradi odkrivanja in preprečevanja živalskih kužnih bolezni v letu 1992 na območju občine Ljutomer

Logatec

1081. Odlok o davkih občanov v letu 1992
1082. Odlok o pogojih za priložnostno opravljanje gostinske dejavnosti
1083. Odlok o ustanovitvi javnih zavodov za področje vzgoje, izobraževanja in varstva predšolskih otrok v občini Logatec
1084. Odlok o delovnem času v trgovskih, gostinskih in obrtnih obratih v občini Logatec

Mozirje

1085. Odlok o proračunu občine Mozirje za leto 1992
1086. Sklep o letnem zaključnem računu davkov in prispevkov občine Mozirje za leto 1991
1087. Sklep o povprečni gradbeni ceni stanovanj in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča v občini Mozirje

Radovljica

1088. Akt o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovne šole Antona Janše Radovljica
1089. Pravilnik o dodeljevanju posojil za ohranjanje delovnih mest v drobnem gospodarstvu občine Radovljica

Slovenska Bistrica

1090. Odlok o proračunu občine Slovenska Bistrica za leto 1992
1091. Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremičnih kulturnih ter zgodovinskih spomenikov na območju občine Slovenska Bistrica

Slovenske Konjice

1092. Sklep o javni razgrnitvi zazidalnega načrta obrtna cona - spremembe in dopolnitve ZN industrijska cona - Slovenske Konjice območje Konusa
1093. Sklep o določitvi najvišjih cen

Šentjur pri Celju

1094. Odlok o zaključnem računu proračuna občine Šentjur pri Celju za leto 1991
1095. Odlok o proračunu občine Šentjur pri Celju za leto 1992
1096. Odlok o ustanovitvi sklada za razvoj malega gospodarstva

Škofja Loka

1097. Sklep o uvedbi samoprispevka v delu KS Poljane za vasi: Vinharje (vse h. št.), Kremenk (vse h. št.), del Bukovega vrha (h. št. 1-9, 17-18, 21-22 in 40-43) ter del Hotovlje(h. št. 36-45 in 60-63)
1098. Poročilo o izidu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v delu Krajevne skupnosti Poljane

Šmarje pri Jelšah

1099. Sklep o imenovanju tajnice občinske volilne komisije
1100. Sklep o razrešitvi funkcije tajnice občinske volilne komisije

Trebnje

1101. Sklep o povprečni gradbeni ceni za 1 m2 koristne stanovanjske površine za potrebe odmere davka od premoženja za leto 1992
1102. Sklep o določitvi povprečne gradbene cene za m2 stanovanjske površine, povprečnih stroškov komunalnega urejanja zemljišča in vrednosti stavbnega zemljišča na območju občine Trebnje

Žalec

1103. Odlok o ustanovitvi, nalogah, sestavi in številu članov sveta za varstvo pravic najemnikov stanovanj
1104. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o določitvi najvišjih cen
1105. Sklep o ukinitvi dobrine v splošni rabi
1106. Sklep o javni razgrnitvi osnutkov sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana občine Žalec
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti