Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/1992 z dne 30. 4. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/1992 z dne 30. 4. 1992

Kazalo

1088. Akt o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovne šole Antona Janše Radovljica, stran 1667.

Na podlagi drugega odstavka 51. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), 11. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanje (Uradni list RS, št. 12/91) ter 5. člena odloka o organizaciji in delu občinske skupščine (Uradni vestnik Gorenjske, št. 15/89) je Skupščina občine Radovljica na skupnem zasedanju ZZD, ZKS in DPZ dne 18. 2. 1992 sprejela
AKT O USTANOVITVI
javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovne šole Antona Janše Radovljica
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Občina Radovljica ustanavlja s tem aktom javni vzgojnoizobraževalni zavod za opravljanje dejavnosti osnovnošolskega izobraževanja s prilagojenim programom ter programom zaposlovanja telesno in duševno prizadetih oseb, ki imajo status invalida po zakonu o družbenem varstvu telesno in duševno prizadetih oseb (Uradni list SRS, št. 41/83) tako, da se ta del dejavnosti izloči iz Zavoda Matevža Langusa Kamna gorica.
II. IME IN SEDEŽ USTANOVITELJA
2. člen
Ustanovitelj zavoda je občina Radovljica s sedežem v Radovljici, Gorenjska c. 18.
III. IME IN SEDEŽ ZAVODA
3. člen
Ime zavoda se glasi: Osnovna šola Antona Janše Radovljica, p. o.
Sedež je v Radovljici, Kranjska c. 17/A.
Zavod ima pečat okrogle oblike. Na obodu pečata je izpisano ime in sedež zavoda: Osnovna šola Antona Janše Radovljica, p.o., Kranjska c. 17/A, Radovljica. Sredi pečata je grb Republike Slovenije.
IV. DEJAVNOST ZAVODA
4. člen
Osnovna šola s prilagojenim programom izvaja naslednje vzgojnoizobraževalne programe:
– program izvajanja osnovnošolske dejavnosti pouka s prilagojenim programom,
– program delovnega usposabljanja.
– program zaposlovanja telesno in duševno prizadetih oseb.
Natančnejše izvajanje dejavnosti zavoda bo opredeljeno v statutu zavoda.
V. ORGANI ZAVODA
5. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– ravnatelj,
– strokovni organi
– svet staršev.
Drugi organi se oblikujejo v skladu z zakonom in statutom.
Zavod ima statut, ki ga sprejme svet zavoda s soglasjem ustanovitelja.
Svet zavoda
6. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo:
– predstavniki ustanovitelja (3 člani),
– predstavniki pedagoških in drugih strokovnih delavcev zavoda (3 člani),
– predstavnik staršev (2 člana)
– predstavnik lokalne samouprave (1 član). Mandat članov sveta traja štiri leta.
Svet zavoda odloča z večino glasov vseh članov sveta.
Predstavnike ustanovitelja imenuje Skupščina občine Radovljica. Predstavnike pedagoških in drugih strokovnih delavcev zavoda volijo zaposleni v zavodu s tajnim glasovanjem. Predstavnika staršev se določi izmed staršev na roditeljskem sestanku. Predstavnika lokalne samouprave imenjuje KS Radovljica.
Ravnatelj
7. člen
Poslovodni organ zavoda je ravnatelj. Ravnatelj organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja zavod neomejeno in je odgovoren za zakonitost dela zavoda ter pedagoško vodi zavod.
8. člen
Ravnatelj zavoda imenuje in razrešuje svet zavoda s soglasjem ustanovitelja.
Strokovni organi
9. člen
Osnovna šola Antona Janše Radovljica ima več strokovnih organov.
Sestava, način oblikovanja in naloge strokovnih organov se določijo s statutom. Osnovne šole Antona Janše Radovljica.
VI. VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA
10. člen
Ustanovitelj zagotavlja zavodu sredstva za opravljanje dejavnosti v,skladu z zakonom in drugimi predpisi.
11. člen
Zavod pridobiva sredstva pod pogoji, določenimi z zakonom in statutom zavoda.
12. člen
Presežek prihodkov nad odhodki uporablja zavod izključno za opravljanje in razvoj dejavnosti.
Način kritja primanjkljaja sredstev za delo zavoda opredeli statut zavoda.
VII. NASTOPANJE ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
13. člen
Zavod je pravna oseba in samostojno nastopa v pravnem prometu v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register.
Zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi razpolaga s popolno odgovornostjo.
Občina Radovljica kot ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti zavoda.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
Do imenovanja ravnatelja zavoda opravlja naloge poslovodnega organa vršilec dolžnosti ravnatelja, ki ga imenuje Skupščina občine Radovljica.
15. člen
Vršilec dolžnosti ravnatelja je dolžan poleg nalog, za katere je pristojen po zakonu opraviti vse potrebno za začetek dela zavoda, izvesti postopek imenovanja sveta zavoda v roku 30 dni in izvesti postopek sprejema statuta v roku 60 dni po uveljavitvi tega akta o ustanovitvi.
16. člen
Akt o ustanovitvi začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 026-2/1991-1
Radovljica, dne 18. februarja 1992.
Predsednik
Skupščine občine Radovljica
Vladimir Černe, dipl. inž. I: r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti