Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/1992 z dne 30. 4. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/1992 z dne 30. 4. 1992

Kazalo

1069. Odlok o uskladitvi aktov o ustanovitvi javnih zavodov na področju vzgoje in izobraževanja ter vzgoje in varstva predšolskih otrok, stran 1647.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91) in 57. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/91-I) ter 4. člena odloka o začasni ureditvi vprašanj v zvezi s pristojnostmi zborov in volitvami funkcionarjev občinske skupščine ter IS SO Idrija (Uradni list RS, št. 19/90, 26/90, 23/90, 4/91, 10/91) je Skupščina občine Idrija na seji zbora združenega dela, zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora dne 14. 4. 1992 sprejela
ODLOK
o uskladitvi aktov o ustanovitvi javnih zavodov na področju vzgoje in izobraževanja ter vzgoje in varstva predšolskih otrok
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Občina Idrija je ustanovitelj naslednjih vzgojno-izobraževalnih zavodov:
1. Osnovna šola Idrija s podružničnimi šolami Vojsko, Zavratec, Godovič, Gore-Dole, ki je vpisana v sodni register pri Temeljnem sodišču v Novi Gorici, pod registrskim vložkom 1-85-00.
Sedež zavoda: Idrija, St. Rozmana 16.
Dejavnost zavoda:
– osnovna vzgoja in izobraževanje otrok, mladine in odraslih
– osnovna vzgoja, izobraževanje in usposabljanje otrok in mladostnikov z motnjami v razvoju.
2. Osnovna šola Sp. Idrija s podružničnimi šolami Otalež, Kanomlja, Ledine, ki je vpisana v sodni register pri Temeljnem sodišču v Novi Gorici, pod registrskim vložkom 1-80-00.
Sedež zavoda: Sp. Idrija.
Dejavnost zavoda je osnovna vzgoja in izobraževanje otrok, mladine in odraslih.
3. Osnovna šola Cerkno s podružničnimi šolami Šebrelje, Novaki, Orehek; ki je vpisana v sodni register pri Temeljnem sodišču v Novi Gorici, pod registrskim vložkom 1-101-00.
Sedež zavoda: Cerkno, Bevkova 26. Dejavnost zavoda je osnovna vzgoja in izobraževanje otrok, mladine in odraslih.
4. Osnovna šola Črni vrh, ki je vpisana v sodni register pri Temeljnem sodišču v Novi Gorici, pod registrskim vložkom 1-102-00.
Sedež zavoda: Črni vrh 95.
Dejavnost zavoda je osnovna vzgoja in izobraževanje otrok, mladine in odraslih.
5. Glasbena šola Idrija, ki je vpisana v sodni register pri Temeljnem sodišču v Novi Gorici, pod registrskim vložkom 1-45-00
Sedež zavoda: Idrija, Prelovčeva 9.
Dejavnost zavoda je osnovno glasbeno izobraževanje.
6. Vrtec Idrija, ki je vpisan v sodni register pri. Temeljnem sodišču v Novi Gorici, pod registrskim vložkom 154-00.
Sedež zavoda: Idrija, Prelovčeva 11.
Dejavnost zavoda je vzgoja in varstvo predšolskih otrok s pripravo otrok na vstop v osnovno šolo ter varstvo in usposabljanje predšolskih otrok z motnjami v razvoju.
7. Vrtec Cerkno, ki je vpisan v sodni register pri Temeljnem sodišču v Novi Gorici, pod registrskim vložkom 1-25-00.
Sedež zavoda: Cerkno, Bevkova 18.
Dejavnost zavoda je vzgoja in varstvo predšolskih otrok ter priprava otrok na vstop v osnovno šolo.
Zavodi lahko v soglasju z ustanoviteljem dejavnosti spremenijo ali razširijo.
II. ORGANI ZAVODA
2. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda
– ravnatelj
– strokovni organi
– svet staršev
– in drugi organi v skladu z zakonom in statutom zavoda.
3. člen
Organ upravljanja je svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja, pedagoških in strokovnih delavcev zavoda, staršev in lokalne samouprave.
Število predstavnikov posameznih skupin v svetu ne sme presegati ena tretjine vseh članov, sveta. Število članov sveta se določi s statutom zavoda.
Predstavnike ustanovitelja imenuje in razrešuje Skupščina občine Idrija, predstavnike zaposlenih izvolijo pedagoški in drugi strokovni delavci zavoda, predstavnike staršev izvolijo starši na roditeljskih sestankih, predstavnike lokalne samouprave pa njihovi organi.
Svet zavoda odloča z večino glasov vseh članov sveta.
4. člen
Poslovodni organ zavoda je ravnatelj, ki organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in v okviru pooblastil zastopa zavod ter je odgovoren za zakonitost dela zavoda.
Ravnatelj je obenem tudi pedagoški vodja zavoda.
5. člen
Ravnatelja zavoda imenuje in razrešuje svet zavoda v soglasju z ustanoviteljem na podlagi javnega razpisa po postopku določenim z zakonom.
Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje določene z zakonom.
6. člen
Drugi organi zavoda, se oblikujejo in imenujejo v skladu z zakonom in statutom.
III. SREDSTVA ZA DELO ZAVODA
7. člen
Za opravljanje dejavnosti se zavodu zagotavlja premoženje s katerim je upravljal pred sprejetjem tega odloka.
Premoženje zavoda je last ustanovitelja. Z njim upravlja zavod.
8. člen
Zavod pridobiva sredstva za opravljanje javne službe v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
Za materialne stroške in nadstandardne storitve zavod lahko pridobiva sredstva tudi s plačili za opravljene storitve, prispevki staršev, z dotacijami, sponzorstvom in drugimi viri določenimi z zakonom.
9. člen
Zavod je dolžan presežke prihodkov nad odhodki uporabljati za opravljanje dejavnosti kot javne službe in v druge namene le s soglasjem ustanovitelja.
10. člen
O primanjkljaju potrebnih sredstev za izvajanje programa javne službe odločata svet zavoda in ustanovitelj.
IV. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU IN ODGOVORNOSTI USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
11. člen
Zavod je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu samostojno v svojem imenu in za svoj račun ter sklepa pogodbe in druge pravne posle v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register.
Za obveznosti, ki jih prevzema v pravnem prometu, odgovarja zavod z vsemi sredstvi, s katerimi razpolaga.
12. člen
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda, ki se nanašajo na dogovorjeni program javne službe v mejah sredstev, ki jih zagotavlja zavodu.
V. DRUGE MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED USTANOVITELJEM IN ZAVODOM
13. člen
Zavod sprejema program izvajanja dejavnosti, za katero je pooblaščen kot javni zavod, poroča o poslovanju, sodeluje pri oblikovanju razvojnih načrtov ter zagotavlja ustanovitelju druge potrebne podatke v skladu z zakonom.
14. člen
Ustanovitelj usklajuje program dejavnosti zavoda, spremlja njegovo izvajanje ter v zvezi s tem sprejema ustrezne ukrepe.
VI. KONČNE DOLOČBE
15. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati osmi dan po objavi.
Št. 601-1/92
Idrija, dne 14. aprila 1992.
Predsednik
Skupščine občine Idrija
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti