Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/1992 z dne 30. 4. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/1992 z dne 30. 4. 1992

Kazalo

1070. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Idrija, stran 1649.

Na podlagi drugega odstavka 51. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91) in 4. člena odloka o začasni ureditvi vprašanj v zvezi s pristojnostmi zborov in volitvami funkcionarjev občinske skupščine ter Izvršnega sveta SO Idrija (Uradni list RS, št. 19/90, 26/90, 33/90, 4/91 in 10/91) je Skupščina občine Idrija na skupni seji zbora združenega dela, zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora dne 14. 4. 1992 sprejela
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Idrija
1. člen
V odloku o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Idrija (Uradni list RS, št. 22/91) se spremeni 6. člen tako, da se glasi:
»Zavod upravlja svet zavoda, ki ima 7 članov.
Svet zavoda sestavljajo:
– 3 člani predstavniki ustanovitelja, od katerih dva imenuje Skupščina občine Idrija, enega Izvršni svet SO Idrija; od teh mora biti en član iz gospodarstva;
– 3 člani predstavniki zdravnikov, drugih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev zavoda;
– 1 član predstavnik Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.«
2. člen
Spremeni se 8. člen tako, da se glasi: »Direktorja zavoda imenuje in razrešuje svet zavoda v soglasju z ustanoviteljem.
Za direktorja je lahko imenovan kdor:
– izpolnjuje splošne z zakonom določene pogoje
– ima visoko strokovno izobrazbo zdravstvene smeri
– najmanj 5 let delovnih izkušenj v zdravstveni dejavnosti ter
– organizacijske, poslovne in strokovne sposobnosti. Mandat direktorja traja štiri leta.«
3. člen
Spremeni se 11. člen tako, da se glasi: »Zavod pridobiva sredstva za delo in razvoj:
– s plačilom za storitve iz obveznega in prostovoljnega zavarovanja, opravljene na podlagi pogodb z Zavodom za zdravstveno zavarovanje in drugimi zavarovalnicami,
– na podlagi pogodbe z republiškim upravnim organom, pristojnim za zdravstvo, za naloge, ki se na podlagi zakona financirajo iz republiškega proračuna,
– iz sredstev ustanovitelja v skladu z zakonom,
– s plačilom za storitve, opravljene na podlagi pogodb s podjetji, zavodi in drugimi organizacijami glede preprečevanja in odkrivanja poklicnih bolezni, bolezni v zvezi z delom in poškodbami pri delu ter utrjevanja zdravja delavcev,
– iz naslova samoplačništva oziroma s prosto prodajo storitev na trgu,
– iz naslova sponzorstva in daril,
– iz drugih namenskih in nenamenskih virov v skladu z zakonom.«
4. člen
Spremeni in dopolni se 12. člen tako, da se glasi: »Zavod razpolaga s presežkom prihodkov nad odhodki, ki jih doseže pri opravljanju svoje dejavnosti kot javne službe za opravljanje in razvoj svoje dejavnosti.
Ž drugimi presežki razpolaga zavod samostojno.«
5. člen
Spremeni in dopolni se 13. člen, tako, da se glasi:
»V pravnem prometu posluje zavod s svojim imenom in za svoj račun.
Zavod je za svoje obveznosti odgovoren z vsemi sredstvi, s katerimi razpolaga. Za obveznosti zavoda, ki se nanašajo na javno službo, je odgovoren tudi ustanovitelj, njegova odgovornost je za ta del obveznosti neomejeno subsidiarna.
Premoženje, ki je kot javna lastnina dano zavodu v upravljanje, uporablja zavod za opravljanje dejavnosti, za katero je ustanovljen, premoženje stanovanjskega sklada in sklada skupne porabe pa za osebne in skupne potrebe delavcev.«
6. člen
Doda se nov 14. člen, ki se glasi: »O načinu kritja primanjkljaja sredstev za delo zavoda, odloča svet zavoda v soglasju z ustanoviteljem.«
7. člen
Doda še nov 15. člen, ki se glasi:
»Finančno poslovanje zavoda se izvaja v skladu z zakonom in splošnim aktom zavoda.
Zavod lahko v okviru svoje dejavnosti, obsega sredstev in možnega kritja rizikov najema kratkoročne in srednjeročne kredite in jih plasira v skladu s finančnim načrtom, pod pogoji in na način, ki jih določa posebni splošni akt zavoda.«
8. člen
V odloku o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Idrija se členi od 14 do 17 spremenijo na člene od 16 do 19.
9. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 022-16/67
Idrija, dne 14. aprila 1992.
Predsednik
Skupščine občine Idrija
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti