Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/1992 z dne 30. 4. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/1992 z dne 30. 4. 1992

Kazalo

1061. Odlok o uvedbi agromelioracijskega postopka Lipa-Hrast I., stran 1643.

Na podlagi 105. člena zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 17/86) po predlogu Mercator KZ Črnomelj in 7. člena, odloka o pristojnosti in sestavi zborov skupščine občine,Črnomelj (SDL, št. 21/89) je Skupščina občine Črnomelj na seji zbora združenega dela, zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora dne 15. 4. 1992 sprejela
ODLOK
o uvedbi agromelioracijskega postopka Lipa-Hrast I.
1. člen
S tem odlokom je predpisana izvedba agromelioracijskih del na območju Lipa-Hrast I. (po projektu M-KZ Črnomelj, št. 321-206/90) ter načina rabe teh zemljišč po končani melioraciji.
2. člen
Agromelioracijsko območje iz 1. člena tega odloka obsega 678 ha kmetijskih zemljišč. Meja območja je vrisana na katastrskih preglednih kartah v merilu 1: 5.000, ki so na vpogled pri M-KZ Črnomelj in Oddelku za družbeni razvoj občine Črnomelj. Sestavni del invest. dokumentacije je tudi parcelni seznam. Agromelioracija zemljišč na območju Lipa-Hrast I. je v skladu z družbenim planom občine Črnomelj za srednjeročno obdobje 1991-1995, ter planom urejanja zemljišč RK KGP Slovenije.
3. člen
Iz melioracijskega območja so izločena zemljišča tega območja, ki so v prostorskih sestavinah družbenega plana občine Črnomelj uvrščena v VIII. območje, močno skeletna, poraščena, in strma zemljišča, trajni nasadi in nerodovitna zemljišča.
4. člen
Investitor melioracijskih del je Mercator-KZ Črnomelj. Investitor je dolžan voditi evidenco p materialnem in finančnem poslovanju ter o sredstvih o izvedbi melioracije.
5. člen
Lastniki in uporabniki kmetijskih zemljišč na melioracijskem območju so dolžni izvršiti in plačati naslednja dela oziroma obveznosti:
– posek šibja in odvoz tega izven melioracijskega območja,
– označitev skalnih samic in le-te odstraniti po izvršenem ruvanju ali drobljenju na deponijo, ki jo določi investitor, najpozneje v 60 dneh po izvršenih delih,
– razgrinjanje kamenja po poljskih poteh in pomoč pri ureditvi,
– raztros mineralnih gnojil,
-25% plačilo strojnega razbijanja skalnih samic, razgrinjanje zemlje in mineralna gnojila, oziroma prispevati udeležbo, ki jo bo določil RK KG P Slovenije.
6. člen
Roke za izvedbo del po prejšnjem členu določi investitor. Investitorje dolžan obvestiti o rokih izvedbe melioracijskih del lastnike in uporabnike kmetijskih zemljišč na melioracijskem območju na krajevno običajen način.
7. člen
Lastniki oziroma uporabniki zemljišč na melioracijskem območju so dolžni na svojih zemljiščih dovoliti vse tiste posege, ki so potrebni za izvedbo melioracije.
8. člen
Kultura in način rabe zemljišč mora ustrezati kvaliteti zemljišč po izvedenih melioracijah. Načrt organiziranja kmetijske proizvodnje na melioriranih zemljiščih po končani melioraciji je sestavni del investicijske dokumentacije za izvedbo melioracije. Dolgoročne in letne programe sprejme pristojni organ investitorja ob sodelovanju z melioracijsko skupnostjo.
Lastniki in uporabniki kmetijskih zemljišč so vezani pri rabi zemljišč na določbe programa, ne glede na to, ali so sklenili pogodbe o trajnem sodelovanju.
9. člen
Začetek in dinamiko melioracijskih del po tem odloku določi investitor.
10. člen
Z uveljavitvijo tega odloka nastanejo posledica iz 1. in 2. odstavka 83. člena zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 17/86) in trajajo do zaključka melioracijskih del.
11. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-206/90
Črnomelj, dne 15. aprila 1992.
Predsednik
Skupščine občine Črnomelj
Martin Janžekovič, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti