Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/1992 z dne 30. 4. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/1992 z dne 30. 4. 1992

Kazalo

1081. Odlok o davkih občanov v letu 1992, stran 1659.

Na podlagi 45. člena zakona o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90, 34/91) in 158, 163. in 184. člena zakona o davkih občanov (Uradni list SRS, št. 36/88, 8/89 in 48/90) in na podlagi 2. člena odloka o določitvi pristojnosti in načinu odločanja zborov Skupščine občine Logatec, o načinu volitev vodstva skupščine in zborov in izvršnega sveta Skupščine občine Logatec (Uradni list RS, št. 17/90, 21/90 in 25/90) je Skupščina občine Logatec na skupni seji vseh treh zborov občinske skupščine dne 30. 12. 1991 sprejela
ODLOK
o davkih občanov v letu 1992
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
V občini Logatec se določijo osnove in stopnje za vrste davkov, ki po zakonu o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90) pripadajo občini.
2. člen
Določijo se osnove in stopnje za naslednje vrste davkov:
1. davek na dediščine in darila
2. davek od premoženja
3. davek od iger na srečo.
II. DAVEK NA DEDIŠČINE IN DARILA
3. člen
Davek na dediščine in darila se plačuje v občini Logatec na podlagi zakona o davkih občanov, po naslednjih stopnjah:
------------------------------------------------------------------------------
                Sorodstveno
    Od vrednosti SLT   razmerje, ki
    nad      do      ustreza      Sorodstveno
                  drugemu     razmerje, ki   Vsi drugi
               dednemu redu   ustreza tretjemu
              (starši, bratje     dednemu redu
             sestre in njihovi    (dedi, babice)
                 potomci)
                           Stopnja v%
------------------------------------------------------------------------------
         241.000         5           8      11
  241.000   1,083.000         6           9      13
 1,083.000   1,926.000         7          10      15
 1,926.000   2,768.000         8          11      17
 2,768.000   3,611.000         9          12      19
 3,611.000   4,453.000        10          13      21
 4,453.000   5,296.000        11          14      23
 5,296.000   6,138.000        12          15      25
 6,138.000   6,981.000        13          16      27
 6,981.000               14          17      30
------------------------------------------------------------------------------
III. DAVEK OD PREMOŽENJA
4. člen
Zavezanec za davek od premoženja je fizična oseba s prebivališčem v občini Logatec, ki poseduje:
1. stavbe, dele stavb, stanovanja in garaže (v nadaljevanju: stavbe)
2. prostore za počitek oziroma rekreacijo,
3. plovne objekte dolžine najmanj 8 metrov.
5. člen
Osnova za davek od premoženja po 1. in 2. točki prejšnjega člena je vrednost ugotovljena po. pravilniku o merilih in načinu ugotavljanja vrednosti stanovanj in stanovanjskih hiš ter sistemu točkovanja (Uradni list SRS, št. 25/81).
6. člen
Zavezancem za davek od premoženja, ki so skupaj z več kot tremi družinskimi člani stalno prebivališče v lastnih stanovanjskih prostorih oziroma stanovanjskih stavbah v letu pred letom, za katerega se odmerja davek, se odmerjeni davek zniža za 10% za vsakega nadaljnjega družinskega člana.
7. člen
Davek na posest stavb plačujejo zavezanci od vrednosti stavbe – davčne osnove po naslednjih stopnjah:
– za stanovanjske stavbe, stanovanja in garaže:
-----------------------------------------------
        Osnova-SLT        Stopnja
     nad       do      davka v%
-----------------------------------------------
           126.000        0,10
   126.000    315.000        0,20
   315.000    788.000        0,30
   788.000   1,575.000        0,45
  1.575.000   2.765.000        0,65
  2,765.000   3,610.000        0,85
  3,610.000               1,00
-----------------------------------------------
- za stavbe in prostore, ki se v sezoni ali od časa do časa uporabljajo za počitek in rekreacijo:
--------------------------------------------------
        Osnova-SLT         Stopnja
    nad           do    davka v%
--------------------------------------------------
              126.000      0,20
  126.000         361.000      0,35
  361.000         790.000      0,50
  790.000        1,579.000      0,70
 1,579.000        2,764.000      0,90
 2,764.000        3,610.000      1,20
 3,610.000                  1,50
--------------------------------------------------
- za poslovne stavbe in poslovne prostore
----------------------------------------------------------
        Osnova SLT             Stopnja
    nad         do          davka v%
----------------------------------------------------------
            126.000            0,15
  126.000       316.000            0,35
  316.000       789.000            0,55
  789.000      1,579.000            0,75
 1,579.000      2,707.000            1,00
 2,707.000                      1,25
----------------------------------------------------------
Za poslovne prostore, ki jih lastnik oziroma uživalec ne uporablja za opravljanje gospodarske oziroma poklicne dejavnosti in jih tudi ne daje v najem za navedene primere, se stopnja davka poveča za 100%
8. člen
Zavezanci davka od premoženja so občinski upravi za družbene prihodke dolžni dati potrebne podatke na ugotovitev vrednosti stavbe za odmero davka. Nastanek davčne obveznosti in spremembe lastništva oziroma vrednosti stavbe so zavezanci dolžni prijaviti občinski upravi za družbene prihodke v petnajstih dneh. Vsebino in obliko davčne napovedi predpiše občinska uprava za družbene prihodke.
9. člen
Zavezanci davka od premoženja, ko so lastniki plovnih objektov, plačujejo davek v pavšalnem letnem znesku glede na dolžino plovnega objekta in sicer:
– od najmanj 8 do 9 metrov dolžine 2.300 SLT,
– za vsak nadaljnji meter dolžine še po 900 SLT, Pavšalni letni znesek davka se za vsako leto starosti plovnega objekta zniža za 5%. Davka od premoženja ne plačuje zavezanec, ko je objekt starejši od 15 let.
Zavezanci, ki so lastniki plovnih objektov, so dolžni vložiti davčno napoved pri občinski upravi za družbene prihodke občine, kjer imajo stalno prebivališče. Novi zavezanci so dolžni vložiti davčno napoved v 15 dneh od pridobitve plovnega objekta. Vsebino in obliko davčne napovedi za plovne objekte predpiše občinska uprava za družbene prihodke.
IV. DAVEK NA DOBITKE OD IGER NA SREČO
10. člen
Davek na dobitke od iger na srečo plačujejo zavezanci po stopnji 15%.
11. člen
Davek na dobitke od iger na srečo se, ne plačuje, če vrednost posameznega dobitka ne presega 3.600 SLT.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
Z dnem, ko se začne uporabljati ta odlok, preneha veljati odlok o davkih občanov v letu 1991 (Uradni list RS, št. 16/91).
13. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1992.
Št. 010-4/73
Logatec, dne 31. decembra 1991.
Predsednik
Skupščine občine Logatec
Anton Antičević, inž. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti