Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/1992 z dne 30. 4. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/1992 z dne 30. 4. 1992

Kazalo

1068. Odlok o proračunu občine Idrija za leto 1992, stran 1646.

Na podlagi zakona o financiranju javne porabe (Uradni list RS, 48/90 in 34/91) in na podlagi 4. člena odloka o začasni ureditvi vprašanj v zvezi s pristojnostmi zborov in volitvami funkcionarjev občinske skupščine ter Izvršnega sveta SO Idrija (Uradni list RS, št. 19/90, 26/90, 33/90, 4/91, 10/91) je Skupščina občine Idrija na skupni seji vseh treh zborov dne 14. 4. 1992 sprejela
ODLOK
o proračunu občine Idrija za leto 1992
1. člen
S proračunom občine Idrija za leto 1992 se zagotavljajo sredstva za financiranje javne porabe v občini Idrija. V občinskem proračunu se izkazujejo vsi prihodki, ki po zakonu o financiranju javne porabe in po posebnih predpisih pripadajo občini.
2. člen
Skupni prihodki občinskega proračuna za leto 1992 znašajo 248,214.000 in se razporedijo:
                             SLT
– za tekoče obveznosti             231,444.000
– za investicijski del              16,770.000
Pregled prihodkov in odhodkov občinskega proračuna je prikazan v posebni bilanci, ki je sestavni del občinskega proračuna.
Izvršni svet med letom usklajuje postavke v bilanci prihodkov in odhodkov v skladu z rastjo cen na drobno in na podlagi rasti javne porabe, ki jo določi vlada Republike Slovenije.
3. člen
Od vseh prihodkov občinskega proračuna se 0,1% izloči v sredstva rezerv proračuna občine Idrija.
4. člen
Če se med letom znatno spremeni delovno področje, pristojnost, obseg ali pogoji za izvrševanje nalog posameznega proračunskega porabnika, se sorazmerno spremeni tudi obseg zagotovljenih sredstev na podlagi programa, ki ga določi izvršni svet.
5. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna so dolžni uporabljati dodeljena sredstva le za namene, ki so opredeljeni v bilanci prihodkov in dohodkov.
6. člen
Sredstva za delo se uporabnikom med letom praviloma dodeljujejo enakomerno kot mesečne akontacije, vendar v odvisnosti od zapadlosti obveznosti ter ob upoštevanju likvidnostnega položaja proračuna. Sredstva za ostale namene se uporabnikom dodeljujejo na podlagi pisnih zahtev.
Izvršni svet lahko začasno zmanjša znesek sredstev, ki so v investicijskem delu odhodkov, če prihodki proračuna med letom niso doseženi v predvideni višini.
O takem ukrepu je izvršni svet dolžan obvestiti skupščino.
7. člen
Uporabniki, razen političnih strank, morajo izvrševati svoje naloge v mejah sredstev, ki so jim odobrena. Uporabniki ne smejo prevzemati na račun občinskega proračuna obveznosti, ki bi presegale v proračunu za ta namen določena sredstva.
8. člen
Uporabniki, razen političnih strank, so dolžni predložiti izvršnemu svetu občine finančni načrt za leto 1992 ter zaključne račune za leto 1991.
Na zahtevo so dolžni dostaviti tudi druge podatke v zvezi z izvajanjem programov.
Uporabniki sredstev občinskega proračuna, razen političnih strank, so dolžni predložiti do novembra 1992 izvršnemu svetu program dejavnosti za naslednje leto.
9. člen
Izvršni svet je pooblaščen, da odloča:
1. o prenosu sredstev znotraj posameznih namenov občinskega proračuna, določenih v bilanci odhodkov;
2. o uporabi sredstev do 30% proračunske rezerve za posamezni namen iz 1. točke 31. člena zakona o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90, 34/91);
3. o uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve za naloge, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali so zagotovljena v nezadostni višini;
4. o uporabi sredstev proračunske rezerve za premoščanje likvidnostnih problemov proračuna;
5. o kratkoročni zadolžitvi občinskega proračuna za dobo največ 1 leta.
10. člen
Upravni organ, pristojen za finance, je pooblaščen da:
1. sklepa kreditne pogodbe na podlagi odločitve iz 5. točke 9. člena,
2. odloča o začasnem plasmaju tekočih likvidnostnih sredstev proračuna, zaradi ohranitve realne vrednosti sredstev in zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna,
3. opravlja nadzor nad finančnim, materialnim in računovodskim poslovanjem uporabnikov, razen političnih strank, po namenu, obsegu in dinamiki porabe ter nad financiranjem investicij, za katere se sredstva delno ali v. celoti zagotavljajo iz občinskega proračuna,
4. opravlja preračunavanje med letom zaradi spremembe obsega dejavnosti organov in dodeljuje sredstva za usklajevanje, plač na podlagi sklepov izvršnega sveta republike oziroma občine.
11. člen
Zaradi učinkovitejše in racionalnejše uporabe sredstev za amortizacijo se ta sredstva združujejo po dejavnostih, program porabe združenih sredstev pa sprejema izvršni svet.
12. člen
Za zakonito uporabo sredstev, ki so uporabnikom razporejena iz proračuna, je odgovoren predstojnik ali poslovodni organ uporabnika kot odredbodajalec. Poleg njega je za zakonito uporabo sredstev odgovoren tudi računovodja pri uporabniku.
13. člen
Če bodo prihodki proračuna v letu 1992 doseženi v manjšem obsegu, kot so predvideni z bilanco, bodo za kritje primanjkljaja uporabljena sredstva rezerve proračuna občine v skladu s 3. točko 31. člena zakona o financiranju javne porabe.
14. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 403-30/91
Idrija, dne 14. aprila 1992.
Predsednik
Skupščine občine Idrija
Janez Podobnik, dr. med. l. r.
Pregled prihodkov in razporeditev prihodkov
po glavnih namenih proračuna občine Idrija za leto 1992

----------------------------------------------------------------
Prihodki                         Znesek
----------------------------------------------------------------
1. Dohodnina                     182,956.000
2. Prometni davki                   1,530.000
3. Davki od premoženja in p.p.             1,585.000
4. Takse                        5,273.000
5. Prihodki po posebnih predpisih           5,485.000
6. Prihodki upravnih organov              3,951.000
7. Prihodki družbenih dejavnosti            4,503.000
8. Prihodki za gospodarsko infrastr.          9,600.000
9. Finančna izravnava                 23,916.000
10. Drugi prihodki                   9,415.000
----------------------------------------------------------------
Skupaj                        248,214.000
----------------------------------------------------------------
 
----------------------------------------------------------------
Razporeditev prihodkov                  znesek
----------------------------------------------------------------
1. Dejavnost organov in skupšč. dej.         58,282.000
2. Sredstva za gospod, infrastrukturo         49,150.000
3. Sredstva za družbene dejavnosti          104,839.000
4. Razvojni sklad                   10,000.000
5. Sredstva rezerv                   1,263.000
6. Pokrivanje obveznosti                7,910.000
7. Negospodarske investicije             16,770.000
----------------------------------------------------------------
Skupaj                        248,214.000
----------------------------------------------------------------

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti