Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/1992 z dne 30. 4. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/1992 z dne 30. 4. 1992

Kazalo

1085. Odlok o proračunu občine Mozirje za leto 1992, stran 1665.

Na podlagi zakona o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90) in 3. člena odloka o pristojnosti zborov Skupščine občine Mozirje (Uradni list RS, št. 10/90) je zbor združenega dela, zbor krajevnih skupnosti in družbenopolitični zbor na seji dne 10. 4. 1992 sprejel
ODLOK
o proračunu občine Mozirje za leto 1992
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S proračunom občine Mozirje za leto 1992 se zagotavljajo sredstva za financiranje javne porabe v občini Mozirje.
2. člen
Skupni prihodki proračuna za leto 1992 znašajo:
                       slt
                  222,318.000
– tekoče obveznosti         192,539.200
– investicijske obveznosti      29,778.800
Pregled prihodkov in njihova razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov, ki je sestavni del proračuna.
Izvršni svet Skupščine občine Mozirje v okviru obstoječih prihodkov med letom usklajuje postavke v bilanci prihodkov in odhodkov s porastom cen na drobno in o tem vsaj dvakrat letno obvesti skupščino.
3. člen
Od prihodkov občinskega proračuna za leto 1992 se izloči 0,1% v sredstva rezerve občine Mozirje.
4. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna (v nadaljnjem besedilu: uporabniki) so dolžni uporabljati sredstva občinskega proračuna le za namene, ki so opredeljeni v posebnem delu, ki je sestavni del tega odloka.
5. člen
Kot sredstva za delo se upravnim organom zagotavljajo:
– sredstva za bruto osebne dohodke
– sredstva za prispevke delodajalca
– sredstva za druge osebne prejemke
– sredstva za materialne stroške
– sredstva za opremo in amortizacijo
– sredstva za druge odhodke.
6. člen
Sredstva za delo se upravnim organom med letom dodeljujejo praviloma enakomerno kot mesečne akontacije, vendar v odvisnosti od zapadlosti obveznosti ter ob upoštevanju likvidnostnega položaja občinskega proračuna.
7. člen
Sredstva za osebne dohodke delavcev se upravnim organom zagotavljajo mesečno glede na število delavcev in funkcionarjev, osnovo za obračun osebnih dohodkov pa določi Vlada Republike Slovenije.
8. člen
Sredstva za materialne stroške, druge odhodke in amortizacijo se upravnim organom določijo v okviru potreb in možnosti občinskega proračuna.
9. člen
Drugim porabnikom se sredstva zagotavljajo za dosedanje namene, razen če pride do sprememb vsebine dela oziroma spremembe ustrezne zakonodaje.
10. člen
Uporabniki morajo izvrševati svoje naloge v mejah sredstev, ki so jim odobrena z občinskim proračunom.
Uporabniki ne smejo prevzemati na račun občinskega proračuna obveznosti, ki bi presegale z proračunom določena sredstva za posamezne namene.
11. člen
Izvršni svet lahko začasno zmanjša zneske sredstev, ki so v posebnem delu proračuna razporejeni za posamezne namene, ali začasno zadrži uporabo teh sredstev, če prihodki proračuna med letom niso doseženi v predvideni višini.
O ukrepu iz prejšnjega odstavka mora Izvršni svet obvestiti Skupščino SO Mozirje in predlagati ukrep oziroma ustrezno spremembo proračuna.
12. člen
Vsi prihodki, ki jih upravni organi ustvarjajo s svojo dejavnostjo se smatrajo kot prihodek upravnih organov.
13. člen
Za naslednje leto so uporabniki dolžni do 31. oktobra predložiti izvršnemu svetu finančne načrte in predračune za prihodnje leto.
Zaključne račune so uporabniki dolžni predložiti izvršnemu svetu do 15. marca za preteklo leto.
14. člen
Izvršni svet je pooblaščen, da odloča:
1. o prenosu sredstev med posameznimi nameni v bilanci odhodkov proračuna,
2. o uporabi sredstev obvezne rezerve do višine 100.000 SLT v posameznem primeru in v skladu s 1. točko 31. člena zakona o financiranju javne porabe Uradni list RS, št. 48/90,
3. o uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve do višine 200.000 SLT v posameznem primeru.
Sredstva tekoče proračunske rezerve se bodo dodeljevala:
– za naloge, ki so neodložljive in za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva,
– za naloge v proračunu, za katere se med letom izkaže, da zanje niso bila zagotovljena sredstva v zadostni višini.
15. člen
Sekretariat za gospodarski razvoj, finance in urejanje prostora opravlja nadzor:
– nad finančnim, materialnim in računovodskim poslovanjem uporabnikov po namenu, obsegu in dinamiki porabe,
– nad financiranjem investicij, za katere se sredstva delno ali v celoti zagotavljajo iz proračuna.
Če se pri opravljanju nadzora pri uporabnikih ugotovi, da sredstva niso porabljena za tiste namene, za katere so bila dodeljena, ima Sekr. za gosp., plan in finance pravico zahtevati, da se ta sredstva vrnejo v proračun in o tem obvesti izvršni svet.
16. člen
Sekretariat za gospodarski razvoj, finance in urejanje prostora je v soglasju s predsednikom izvršnega sveta pristojen, da:
– opravlja med letom poračunavanja, ki so potrebna zaradi sprememb v številu zaposlenih in sprememb v programu dela,
– odloča na podlagi pisnega predloga posameznih uporabnikov o prenosih med sredstvi za namene iz 5. člena tega odloka in med različnimi postavkami istega namena,
– odloča o uporabi sredstev rezerve za premoščanje likvidnostnih problemov proračuna,
– odloča o začasni uporabi tekočih likvidnostnih proračunskih presežkov zaradi ohranitve njihove realne vrednosti,
– na podlagi sklepa izvršnega sveta dodeljuje organom sredstva za usklajevanje osebnih dohodkov delavcev.
II. ZAGOTAVLJANJE DOPOLNILNIH SREDSTEV IZ REPUBLIŠKEGA PRORAČUNA
17. člen
Občinam, ki s svojimi prihodki ne morejo zagotoviti izvajanja nalog na področju javne porabe, se zagotavljajo sredstva za finančno izravnavo iz republiškega proračuna.
18. člen
Da bi občine lahko prejemale sredstva iz prejšnjega člena, morajo biti njihovi prihodki predvideni v skladu z dogovorom o usklajevanju davčne politike.
Obseg prihodkov posamezne občine, ki je po prejšnjem odstavku pogoj za zagotovitev sredstev, ugotavlja Republiška uprava za družbene prihodke in Republiški Sekretariat za finance v sodelovanju s posamezno občino.
19. člen
Občinam pripadajo sredstva za finančno izravnavo v višini razlike med predvidenimi prilivi izvirnih prihodkov občine in določenim obsegom sredstev za javno porabo.
20. člen
Sredstva za finančno izravnavo se zagotavljajo občinam po dvanajstinah. Do ugotovitve potrebne višine sredstev za posamezno občino po prejšnjem členu se občinam zagotavljajo akontacije, sorazmerne porabi v letu 1991.
21. člen
Občine, ki bodo po prejšnjem členu prejemale akontacije na račun sredstev za finančno izravnavo, pa jim sredstva po tem odloku ne pripadajo, morajo prejete akontacije vrniti republiškemu proračunu do 30. novembra 1992.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
22. člen
V primeru nezadostnih sredstev za realizacijo občinskega proračuna bo občina najela kratkoročno oziroma dolgoročno posojilo. Pogodbo o najetju posojila sklene Izvršni svet Skupščine občine Mozirje.
23. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-3/92-01
Mozirje, dne 10. aprila 1992.
Predsednik
Skupščine občine Mozirje
Andrej Presečnik, dipl. inž. agr. l. r.
         Bilanca prihodkov in odhodkov
       proračuna občine Mozirje za leto 1992
 
------------------------------------------------------------------
Skupina Namen                     Znesek v SLT
------------------------------------------------------------------
PRIHODKI
I. Prenesena sredstva                  3,272.119
II. Dopolnilna sredstva republike            81,339.000
III. Prihodki od dohodnine               120,455.000
IV. Prometni davek                     675.000
V. Drugi občinski davki                  742.000
VI. Upravne takse                    3,744.000
VII. Drugi prihodki                   12,090.881
------------------------------------------------------------------
Skupaj prihodki                    222,318.000
------------------------------------------------------------------
 
ODHODKI
I. Sredstva za delo upravnih organov          64,687.600
II. Sredstva za delo izvajal, organizacij        69,727.443
III. Socialni transferi                 17,262.821
IV. Dotacije na podr. družb, dejavnosti         7,532.974
V. Plačila ter subvencije in intervencije
v gospodarstvu                     17,282.870
VII. Drugi odhodki                    6,803.100
VIII. Odhodki investicijskega značaja          29,778.800
IX. Sredstva rezerve                   1,417.330
------------------------------------------------------------------
Skupaj odhodki                     222,318.000
------------------------------------------------------------------

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti