Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/1992 z dne 30. 4. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/1992 z dne 30. 4. 1992

Kazalo

1097. Sklep o uvedbi samoprispevka v delu KS Poljane za vasi: Vinharje (vse h. št.), Kremenk (vse h. št.), del Bukovega vrha (h. št. 1-9, 17-18, 21-22 in 40-43) ter del Hotovlje(h. št. 36-45 in 60-63), stran 1679.

Na podlagi 8. člena zakona o referendumu in o drugih oblikah osebnega izjavljanja (Uradni list SRS, št. 23/77), 3. in 7. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) in 34. člena statuta KS Poljane je ločen zbor krajanov vasi: Kremenk, Vinharje, del Bukovega vrha in del Hotovlje dne 31. 3. 1992 sprejel
SKLEP
o uvedbi samoprispevka v delu KS Poljane za vasi: Vinharje (vse h. št.), Kremenk (vse h. št.), del Bukovega vrha (h. št. 1-9, 17-18, 21-22 in 40-43) ter del Hotovlje (h. št. 36-45 in 60-63)
1. člen
Referendum je bil izveden 26. 4. 1992 v hiši Demšar Slavkota v Hotovlji št. 38 (Pizzerija Fortuna). Poročilo o izidu je sestavni del tega sklepa.
2. člen
Sredstva krajevnega samoprispevka se namenijo za obnovo lokalne ceste Poljane-D. mlin in dveh odsekov krajevnih cest D. mlin-Vinharje in D. mlin-Kremenk v skupni dolžini 1100 m.
3. člen
Samoprispevek se uvede za obdobje 16 mesecev (to je od 1. 5. 1992 do 31. 8. 1993).
4. člen
Za realizacijo referendumskega programa je potrebno zbrati 4,200.000 SLT, od tega zneska bo iz samoprispevka zagotovljeno 1,600.000. SLT, preostali del pa bo KS zbrala s sredstvi širše družbene skupnosti.
5. člen
Zavezanci plačila za samoprispevek so občani, ki stalno bivajo na območju KS, za katerega je razpisan referendum in lastniki nepremičnin na tem območju, ki tu nimajo stalnega bivališča. Zavezanci bodo plačevali samoprispevek po naslednjih merilih:
1. vsi zaposleni v družbenem in zasebnem sektorju prispevajo 3% od neto mesečnih osebnih dohodkov,
2. vsi upokojenci prispevajo 2% od pokojnin,
3. kmetje in drugi lastniki zemljišč 112% katastrski dohodek, izračunan za leto 1991,
4. lastniki nepremičnin na tem območju (stanovanjska hiša, počitniška hiša, zemljišče za stanovanjsko ali počitniško hišo), ki nimajo stalnega bivališča na tem območju, prispevajo znesek 10.000 SLT,
5. zavezanec iz Bukovega vrha št. 9. prispeva polovico prispevka, izračunanega po kriterijih iz 1., 2. in 3. točke tega člena.
6. člen
Zavezanci iz 5. člena tega sklepa plačujejo samoprispevek takole:
1. vsem zavezancem iz 1. in 5. točke 5. člena odtegujejo samoprispevek izplačevalci osebnih dohodkov ob vsakokratnem izplačilu OD,
2. upokojencem odteguje samoprispevek izplačevalec pokojnin ob vsakokratnem izplačilu pokojnine,
3. kmetom in drugim lastnikom zemljišč obračunava in odteguje samoprispevek računovodska služba KS Poljane, in sicer na osnovi podatkov Uprave za družbene prihodke o višini KD za leto 1991 v mesečnih obrokih -polovico v letu 1992, polovico pa v letu 1993. Osnova se od 1. 1. 1993 dalje poveča z indeksom porasta OD, zaposlenih v RS, v času od 1. 5. 1992 do 31. 12. 1992,
4. zavezancem iz 4. točke 5. člena obračunava in odteguje samoprispevek računovodska služba KS Poljane. Fiksni znesek 10.000 SLT morajo plačati do konca leta 1992 v 8 enakih obrokih.
7. člen
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na posebnem žiro računu št. 51510-842-052-82266.
8. člen
Zavezanci samoprispevka postanejo vsi občani, ki se bodo na novo zaposlili od pričetka veljavnosti referenduma do izteka, občani, ki se v času veljavnosti referenduma naselijo na območju KS, kjer je samoprispevek uveden ter občani, ki tu nimajo stalnega bivališča, pa bodo v obdobju plačevanja samoprispevka pridobili nepremičnine (stanovanjska, ali počitniška hiša, zemljišče).
9. člen
Samoprispevek se ne plačuje od prejemkov iz socialno varstveni pomoči, od priznavalnin, od invalidnine in od drugih prejemnikov po predpisih o vojaških invalidih in civilnih invalidih vojne, od denarnega nadomestila za telesno okvaro, od dodatka za pomoč in postrežbo, od pokojnine, ki ne presega zneska najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo, od starostne pokojnine, priznane po zakonu o starostnem zavarovanju kmetov.
Samoprispevek se ne plačuje od OD delavcev in drugih občanov, ki ne presega zneska OD, ki zagotavlja materialno in socialno varnost delavca, določenega z zakonom.
10. člen
Zavezanci so dolžni poravnati zapadlo obveznost v roku, ki je določen v tem sklepu, sicer se jih bremeni z zamudnimi obrestmi po veljavnih predpisih. Morebitna izterjava bo opravljena v skladu z zakonom o davkih občanov preko davkoizterjevalca.
11. člen
Zbiranje in uporabo zbranih sredstev bo nadziral svet KS Poljane in gradbeni odbor za ureditev ceste. Gradbeni odbor, ki je odgovoren tudi za izvajanje del, ki se financirajo iz sredstev zbranega samoprispevka, je dolžan po končanem zbiranju samoprispevka dati poročilo zboru krajanov tega območja o višini in porabi teh sredstev.
12. člen
Za vse drugo, kar ni s tem sklepom posebej določeno, se smiselno uporabljajo določila zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85).
13. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Predsednik
sveta Krajevne skupnosti Poljane
Roman Dolenec l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti