Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/1992 z dne 30. 4. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/1992 z dne 30. 4. 1992

Kazalo

1095. Odlok o proračunu občine Šentjur pri Celju za leto 1992, stran 1678.

Na podlagi.14. člena zakona o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90 in 34/91) in 27. člena statuta občine Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 27/91) je Skupščina občine Šentjur pri Celju na skupni seji vseh zborov dne 1. aprila 1992 sprejela
ODLOK
o proračunu občine Šentjur pri Celju za leto 1992
1. člen
S proračunom občine Šentjur pri Celju za leto 1992 (v nadaljevanju: proračun) se zagotavljajo sredstva za financiranje javne porabe v občini Šentjur pri Celju.
2. člen
Skupni prihodki proračuna za leto 1992 znašajo 254,622.000 tolarjev. Izvršni svet Skupščine občine Šentjur pri Celju (dalje: izvršni svet) glede na rast cen tekom leta usklajuje postavke v bilanci prihodkov in odhodkov do 80% rasti cen vendar tako, da se ne spreminjajo razmerja med posameznimi postavkami.
Za tekočo proračunsko rezervo razporedimo 1,000.000 SLT, za rezervni sklad občine 1,000.000 SLT.
Pregled prihodkov proračuna in njegove razporeditve sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov, ki so sestavni del proračuna.
3. člen
Sredstva proračuna se delijo med letom praviloma enakomerno med vse porabnike v okviru doseženih prihodkov in na osnovi poročil in dela porabnikov, če ni z aktom SO Šentjur pri Celju ali izvršnega sveta drugače določeno.
Izvršni svet mora o višini dodeljenih sredstev obvestiti vse porabnike.
4. člen
Uporabniki proračuna morajo sredstva, ki so jim zagotovljena v proračunu uporabljati le za namene, za katere so jim bila dana in ki so opredeljena v posebnem delu, ki je sestavni del tega odloka.
5. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren izvršni svet. Izvršni svet skrbi, da se med letom prihodki razporejajo skladno z njihovim pritekanjem. Odredbodajalec proračuna je predsednik izvršnega sveta.
6. člen
Če prihodki proračuna med letom ne pritekajo v predvideni višini, lahko izvršni svet začasno zmanjša zneske sredstev, ki so v posebnem delu proračuna razporejeni za posamezne namene, ali začasno zadrži uporabo teh sredstev.
O ukrepu iz prejšnjega odstavka mora izvršni svet obvestiti Skupščino občine Šentjur.
7. člen
Izvršni svet lahko v okviru skupnega obsega proračunskih sredstev spreminja namen in višino sredstev, ki so v proračunu razporejena za posebne namene, če s tem ni ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila zagotovljena sredstva.
O ukrepu iz prejšnjega odstavka mora izvršni svet obvestiti Skupščino občine Šentjur, predlagati ustrezne ukrepe oziroma spremembo proračuna.
8. člen
Izvršni svet odloča o uporabi tekoče proračunske rezerve, ki je namenjena za pokrivanje nepredvidenih ali premalo predvidenih proračunskih odhodkov.
9. člen
Sredstva, ki jih občinski upravni organi dosežejo s svojo dejavnostjo, so prihodek proračuna.
10. člen
Izvršni svet se pooblasti, da odloča o uporabi sredstev stalne proračunske rezerve občine za namene iz 1. točke 31. člena zakona o financiranju javne porabe.
11. člen
Odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 1992.
Št. 012-4/92-1
Šentjur pri Celju, dne 1. aprila 1992.
Predsednik
Skupščine občine Šentjur pri Celju
Jurij Malovrh, prom. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti