Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/1992 z dne 30. 4. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/1992 z dne 30. 4. 1992

Kazalo

1090. Odlok o proračunu občine Slovenska Bistrica za leto 1992, stran 1669.

Na podlagi 17. člena zakona o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90) ter 10. in 27. člena statuta občine Slov. Bistrica (Uradni list RS, št. 9/91) je Skupščina občine Slov. Bistrica na 17. redni seji dne 31. 3. 1992 sprejela
ODLOK
o proračunu občine Slovenska Bistrica za leto 1992
1. člen
S proračunom občine Slov. Bistrica za leto 1992 (v nadaljevanju: proračun) se zagotavljajo sredstva za financiranje javne porabe občine Slov. Bistrica.
2. člen
Skupni prihodki proračuna za leto 1992 znašajo 449,254.010 SLT. Izvršni svet SO Slov. Bistrica (v nadaljevanju: izvršni svet) v okviru obstoječih virov, prihodkov med letom usklajuje postavke v bilanci prihodkov in odhodkov.
Pregled prihodkov proračuna in njegova razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov, ki so sestavni del proračuna.
3. člen
Od javne porabe proračuna se za leto 1992 izloči 0,38% v sredstva stalne rezerve.
4. člen
Sredstva proračuna se delijo med letom praviloma enakomerno med vse uporabnike v okviru doseženih prihodkov in v odvisnosti od zapadlih obveznosti, če ni v zakonu, v splošnem delu proračuna, posebnem aktu občine ali s pogodbo med občino in uporabnikom drugače določeno.
5. člen
Uporabniki smejo prevzemati obveznosti v imenu občine le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za posamezne namene.
6. člen
Uporabniki proračuna morajo sredstva, ki so jim zagotovljena v proračunu, uporabiti le za namene, za katere so jim bila dana in ki so opredeljena v posebnem delu, ki je sestavni del tega odloka.
7. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren izvršni svet. Izvršni svet skrbi, da se med letom prihodki razporejajo skladno z njihovim pritekanjem.
Za zakonito uporabo sredstev proračuna so odgovorni predstojniki upravnih organov ter poslovodni organi tistih javnih zavodov in podjetij, ki dobivajo proračunska sredstva.
8. člen
Če prihodki proračuna med letom ne pritekajo v predvideni višini, lahko opravi izvršni svet, da bi ohranil proračunsko ravnovesje, prerazporeditev oziroma uskladitev odhodkov glede na dejanske prihodke, ki so v planu proračuna razporejeni za posamezne namene, ali začasno zadrži uporabo teh sredstev.
O ukrepu iz prejšnjega odstavka mora izvršni svet obvestiti SO Slov. Bistrica.
9. člen
Vsi prihodki, ki jih uporabniki ustvarjajo s svojo dejavnostjo, so prihodek občinskega proračuna, če ni s tem odlokom drugače določeno.
10. člen
Prihodki, ki jih Občinska uprava za družbene prihodke doseže z odmero in pobiranjem prispevkov in davkov in prihodki od opravljenih storitev Občinske geodetske uprave, so prihodek upravnega organa in se bodo uporabljali za modernizacijo občinskih upravnih organov.
Prihodki, ki jih upravni organi dosežejo z zaračunavanjem najemnin poslovnih prostorov, so prihodki upravnih organov.
11. člen
Izvršni svet lahko v okviru skupnega obsega proračunskih sredstev spremeni namen in višino sredstev, ki so v proračunu razporejena za posamezne namene, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katera so bila zagotovljena sredstva. O določitvah iz tega člena mora izvršni svet poročati Skupščini občine Slov. Bistrica.
12. člen
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov proračuna, izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko za začasno kritje odhodkov uporabijo sredstva rezerve.
13. člen
Izvršni svet odloča o uporabi tekoče proračunske rezerve, ki je namenjena za pokrivanje nepredvidenih ali premalo predvidenih proračunskih odhodkov do višine 20% sredstev pri enkratni odobritvi.
14. člen
Izvršni svet odloča o obsegu in načinu zagotavljanja sredstev za usklajevanje plač delavcev in funkcionarjev, ki se financirajo iz občinskega proračuna v skladu s sklepi vlade Republike Slovenije.
15. člen
Izvršni svet se pooblašča, da odloča o uporabi sredstev stalne proračunske rezerve občine za namene iz 1. točke 31. člena zakona o financiranju javne porabe do višine 20% pri enkratni odobritvi.
16. člen
Na predlog Občinskega sekretariata za gospodarski razvoj in finance lahko. Izvršni svet odloči o uporabi trenutno prostih tekočih likvidnostnih proračunskih presežkov, zaradi ohranitve njihove realne Vrednosti, ob zagotovitvi tekoče likvidnosti proračuna.
17. člen
Z denarno kaznijo od 3.000 SLT do 4.500 SLT se kaznuje za prekršek odgovorna oseba uporabnika, če uporabi sredstva občinskega proračuna v nasprotju z namenom, za katerega so bila zagotovljena.
18. člen
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1992.
Št. 1/1-012-9/92
Slov. Bistrica, dne 31. marca 1992.
Predsednik
Skupščine občine Slovenska Bistrica
Ivan Pučnik l. r.
  Prihodki in odhodki proračuna za leto 1992 Splošni del proračuna      
+---------------------------------------+--------------+-------------+--------+
|Naziv                 |   Doseženo|     Plan| Indeks|
|                    |     1991|     1992|Plan/Dos|
+---------------------------------------+--------------+-------------+--------+
|Prihodki                |       |       |    |
+---------------------------------------+--------------+-------------+--------+
|1. Prihodki, ki se razporejajo na   |153,642.481,40| 231,173.000| 150,46|
|republiko in občino          |       |       |    |
+---------------------------------------+--------------+-------------+--------+
|2. Prihodki, ki pripadajo občini    | 22,348.384,30|  25,672,000| 114,87|
+---------------------------------------+--------------+-------------+--------+
|3. Prihodki po predpisih 1990. leta  | 7,156.274,00|      0|   00|
+---------------------------------------+--------------+-------------+--------+
|4. Finančna izravnava         |134,592.107,00| 122,881.500|  91,30|
+---------------------------------------+--------------+-------------+--------+
|5. Ostali prihodki           | 48,619.896,80|  69,527.510| 143,00|
+---------------------------------------+--------------+-------------+--------+
|Skupaj prihodki            |366,359.143,50| 449,254,010| 122,63|
+---------------------------------------+--------------+-------------+--------+
|                    |       |       |    |
+---------------------------------------+--------------+-------------+--------+
|Odhodki                |       |       |    |
+---------------------------------------+--------------+-------------+--------+
|1. Odhodki za upravni organ      | 46.165.965,00|  84,002.900| 181,96|
+---------------------------------------+--------------+-------------+--------+
|2. Sredstva za DPO in stranke     | 9,134.131,00|  17,456,330| 191,11|
+---------------------------------------+--------------+-------------+--------+
|3. Sr. za druge splošne potrebe    | 7,754,163,50|   985.600|  12,71|
+---------------------------------------+--------------+-------------+--------+
|4. Sredstva za krajevne skupnosti   | 2,000.000,00|  5,100:000|  255,0|
+---------------------------------------+--------------+-------------+--------+
|5. Sredstva za gosp. infrastrukturo  | 82,465.433,20| 140,122. 300| 169,92|
+---------------------------------------+--------------+-------------+--------+
|6. Sredstva za družbene dejavnosti   |215,403.105,00| 200,155.180| 92, 92|
+---------------------------------------+--------------+-------------+--------+
|7. Stalna proračunska rezerva     | 1,098.800,00|  1,431,700| 130,30|
+---------------------------------------+--------------+-------------+--------+
|Skupaj odhodki             |364,021.597,70| 449,254,010| 123,41|
+---------------------------------------+--------------+-------------+--------+

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti