Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/1992 z dne 30. 4. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/1992 z dne 30. 4. 1992

Kazalo

1078. Odlok o proračunu občine Litija za leto 1992, stran 1655.

Na podlagi 14. člena zakona o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90, 34/91-I), 25. člena zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90, 10/91) statuta občine Litija (Uradni list SRS, št. 28/83 in 16/87) in 9. člena odloka o volitvah v zbore skupščine občine Litija (Uradni list SRS, št. 2/90) je Skupščina občine Litija na 17. skupnem zasedanju zbora krajevnih skupnosti, zbora združenega dela in družbenopolitičnega zbora dne 2. 4. 1992 sprejela
ODLOK
o proračunu občine Litija za leto 1992
1. člen
S proračunom občine Litija za leto 1992 (v nadaljnjem besedilu: proračun) se zagotavljajo sredstva za financiranje tistih funkcij, ki jih v skladu z ustavo in zakoni opravlja občina Litija v letu 1992.
2. člen
Skupni prihodki občinskega proračuna za leto 1992 znašajo 384,457.400 SLT.
Skupni odhodki občinskega proračuna za leto 1992 znašajo 454,559.400 SLT.
Proračunski primanjkljaj za leto 1992 znaša 70,102.000 SLT.
Vire za pokritje proračunskega primanjkljaja določi in zagotovi Izvršni svet Skupščine občine Litija. Nepokriti del proračunskega primanjkljaja se krije iz proračunskih prihodkov v letu 1993.
Izvršni svet Skupščine občine Litija v okviru obstoječih virov prihodkov med letom usklajuje postavke v. bilanci prihodkov in odhodkov s porastom cen na drobno.
Pregled prihodkov občinskega proračuna in njihova razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov, ki je sestavni del občinskega proračuna.
3. člen
Sredstva občinskega proračuna se delijo med letom enakomerno med vse nosilce oziroma uporabnike v okviru doseženih prihodkov, če ni s tem odlokom ali s posebnim aktom Izvršnega sveta Skupščine občine Litija (v nadaljnjem besedilu: izvršni svet) ali pristojnega upravnega organa za finance oziroma s pogodbo med občino Litija in nosilcem oziroma uporabnikom sredstev drugače določeno.
4. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna (v nadaljnjem besedilu: uporabniki) so dolžni uporabljati sredstva občinskega proračuna le za namene, ki so opredeljeni v posebnem delu bilance, ki je sestavni del tega odloka.
5. člen
Sredstva za delo se proračunskim uporabnikom med letom dodeljujejo praviloma enakomerno kot mesečne akontacije, vendar v odvisnosti od zapadlosti obveznosti ter ob upoštevanju likvidnostnega položaja občinskega proračuna.
6. člen
Organi in drugi uporabniki izvršujejo svoje naloge v mejah sredstev, ki so jim odobrena z občinskim proračunom.
Uporabniki ne smejo prevzemati na račun občinskega proračuna obveznosti, ki bi presegle z občinskim proračunom določena in s pristojnim upravnim organom za finance usklajena sredstva za posamezne namene, in tudi ne sprejemati obveznosti za občinski proračun naslednjih let, če takšnih obveznosti ni sprejela Skupščina občine Litija.
7. člen
Izvršni svet lahko začasno zmanjša zneske sredstev, ki so v bilanci prihodkov in odhodkov občinskega proračuna razporejeni za posamezne namene, ali začasno zadrži uporabo teh sredstev, če prihodki občinskega proračuna med letom niso doseženi v predvideni višini.
8. člen
Za zakonito in smotrno uporabo sredstev, ki so uporabniku odobrena v občinskem proračunu, je odgovoren predstojnik uporabnika kot odredbodajalec. Poleg predstojnika je za zakonito uporabo sredstev občinskega proračuna odgovoren tudi računovodja.
9. člen
Uporabniki so dolžni pristojnemu občinskemu upravnemu organu za finance predložiti zaključne račune za leto 1991 najpozneje do 30. aprila 1992 in potrebne podatke za analizo zaključnega proračuna.
10. člen
Izvršni svet je pooblaščen, da odloča o prenosu sredstev med posameznimi nameni občinskega proračuna, določenimi v bilanci odhodkov.
11. člen
Pristojni občinski upravni organ za finance opravlja nadzor:
– nad finančnim, materialnim in računovodskim poslovanjem uporabnikov po namenu, obsegu in dinamiki porabe,
– nad financiranjem investicij, za katere se sredstva delno ali v celoti zagotavljajo iz občinskega proračuna.
Če se pri opravljanju proračunskega nadzora pri uporabnikih ugotovi, da sredstva niso porabljena za tiste namene, za katere so bila dodeljena, ima pristojni občinski upravni organ za finance pravico zahtevati, da se ta sredstva vrnejo v občinski proračun, in o tem obvesti izvršni svet. To določilo velja tudi za pomanjkljivosti, ki so bile ugotovljene pri vodenju finančnega in materialno knjigovodskega poslovanja.
12. člen
– Pristojni občinski upravni organ za finance je pristojen, da:
– odloča o uporabi sredstev rezerve za premoščanje likvidnostnih problemov proračuna,
– odloča o začasni uporabi tekočih likvidnostnih proračunskih sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna.
13. člen
Z denarno kaznijo do 5.000 SLT se kaznuje za prekršek odgovorna oseba uporabnika, če ne porabi sredstev občinskega proračuna za tiste namene, za katere so bila dodeljena (4. člen tega odloka) ali če ne spoštuje določil 6. člena tega odloka.
14. člen
Z denarno kaznijo do 5.000 SLT se kaznuje za prekršek odgovorna oseba uporabnika, če občinskemu upravnemu organu za finance ne predloži v roku, določenem v 9. členu tega odloka, zaključnega računa za leto 1991 ter podatkov za analizo zaključnih računov.
15. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 401-2/92
Litija, dne 2. aprila 1992.
Predsednik
Skupščine občine Litija
Mirko Kaplja l. r.
            Bilanca prihodkov in odhodkov
          proračuna občine Litija za leto 1992

-----------------------------------------------------------------------
                                  Plan
Konto   Namen odhodka                    za leto
                                  1992
-----------------------------------------------------------------------
Razred 4: Odhodki
40     Delo državnih organov               79,368.000
41     Delo izvajalskih organizacij           96,766.600
42     Socialni transferji (OP)             44,510.600
43     Dotacije na področju družbenih
      dejavnosti                     6,868.100
44     Plačila storitev na področju
      družbenih dejavnosti               14,771.600
45     Plačila storitev ter subvencije in
      intervencije v gospodarstvu            59,225.000
46     Drugi odhodki                  12,329.500.
 47    Odhodki investicijskega značaja         129,170.000
48     Finančni tokovi, oblikovanje
      rezerv in druge obvez.              11,550.000
49     Razporeditev odhodkov (- RP)           454,559.400
      Razporeditev odhodkov za
      pokritje v tekočem
      obračunskem obdobju               384,457.400
      Razporeditev odhodkov za
      pokritje v naslednjem
      obračunskem obdobju
      (primanjkljaj)                  -70,102.000
 
-----------------------------------------------------------------------
                                  Plan
Konto   Vir prihodka                     za leto
                                  1992
-----------------------------------------------------------------------
Razred 7: Prihodki
70     Preneseni prihodki in vračila
      preveč plač. dajatev               137,173.500
71     Prihodki od davkov pravnih
      in fizičnih oseb                 147,138.000
72     Uvozne dajatve                       0
73     Prihodki od davkov od prometa
      proizv. in storitev                2,798.000
74     Prihodki iz naslova prispevkov
      za socialno varnost                1,389.000
75     Prihodki od davkov
      na premoženje                    722.000
76     Prihodki od taks, povračil
      in denarnih kazni                 7,005.000
77     Finančni tokovi                      0
78     Prihodki od lastne dejavnosti
      in drugi prihodki                 88,231.900
79     Razporeditev prihodkov              384,457.400
-----------------------------------------------------------------------

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti