Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/1992 z dne 30. 4. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/1992 z dne 30. 4. 1992

Kazalo

1082. Odlok o pogojih za priložnostno opravljanje gostinske dejavnosti, stran 1661.

Na podlagi 11. člena zakona o gostinski dejavnosti (Uradni list SRS, št. 42/73 in 29/86), 3. in 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/86 in Uradni list RS, št. 5/90) ter 2. člena odloka o določitvi pristojnosti in načinu odločanja zborov Skupščine občine Logatec, o načinu volitev vodstva skupščine, zborov in IS SO Logatec (Uradni list RS, št. 17/90 in 21/90) je Skupščina občine Logatec na seji združenega dela, zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora dne 9. 3. 1992 sprejela
ODLOK
o pogojih za priložnostno opravljanje gostinske dejavnosti
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določajo pogoji za priložnostno opravljanje gostinske dejavnosti izven gostinskega obrata, možni izvajalci dejavnosti in postopek za pridobitev dovoljenja za opravljanje dejavnosti.
II. POGOJI ZA OPRAVLJANJE PRILOŽNOSTNE GOSTINSKE DEJAVNOSTI
2. člen
Za opravljanje priložnostne gostinske dejavnosti morajo biti izpolnjeni naslednji minimalni tehnični in sanitarni pogoji:
1. osebje, ki pripravlja in streže jedila in pijače, mora biti zdravstveno pregledano in mora nositi delovno obleko, ki je predpisana za delavce v živilski stroki,
2. prostor, na katerem se izvaja gostinska dejavnost, mora biti protiprašno urejen,
3. v primerni bližini morajo biti za goste na voljo stranišča ločena za moške in ženske in s tekočo vodo za umivanje. V primeru uporabe suhih stranišč, morajo biti ta najpozneje v 24 urah po končani gostinski dejavnosti razkužena in zasuta. Stranišča morajo biti vidno označena, razsvetljena in redno čiščena,
4. površine pultov in miz za pripravo, prodajo in serviranje jedil in pijač morajo biti obdelane (PVC, folija, pralni prti),
5. za hrambo živil živalskega izvora in drugih živil mora biti zagotovljena ustrezna hladilna tehnika, prodajalec pa mora imeti potrdilo veterinarske inšpekcije o izvoru živil in njihovi neoporečnosti.
6. živila in pijače morajo biti hranjene tako, da nanje ne more vplivati prah, dim, smrad, mrčes in da jih ni možno otipavati,
7. jedila morajo biti hranjena po vrstah in ločeno od pijač,
8. pijače morajo biti primerno hlajene,
9. če se jedila pripravlja drugje kot pa se jih servira, se jih lahko prevaža le v termos posodah,
10. za pomivanje posode mora biti zagotovljena hladna in topla tekoča voda,
11. urejen mora biti umivalnik za umivanje rok zaposlenih,
12. določen mora biti prostor za odpadke in odpadki se dnevno odvažajo,
13. če ni možno pomivanje z neoporečno pitno vodo, se smejo jedila in pijače servirati le v posodi in s priborom za enkratno uporabo.
3. člen
Cenik jedil in pijače mora biti izobešen na vidnem mestu.
III. MOŽNI IZVAJALCI DEJAVNOSTI
4. člen
Priložnostno gostinsko dejavnost smejo opravljati podjetja, ki so registrirana za gostinsko dejavnost in obrtniki – gostinci.
5. člen
Ne glede na 4. člen tega odloka pa lahko opravljajo priložnostno gostinsko dejavnost tudi druge pravne osebe, civilno-pravne osebe in tiste fizične osebe, ki ponudijo lastne proizvode, če organizirajo lastno prireditev ali če opravljajo takšno dejavnost v soglasju z drugim prirediteljem na dovoljenih prireditvah.
6. člen
Prodajno mesto mora biti označeno s firmo izvajalca.
IV. POSTOPEK ZA PRIDOBITEV DOVOLJENJA
7. člen
Za opravljanje priložnostne gostinske dejavnosti si mora izvajalec pridobiti dovoljenje občinskega upravnega organa.
8. člen
V vlogi za izdajo dovoljenja mora stranka navesti:
– vrsto in organizatorja prireditve,
– kraj in čas opravljanja dejavnosti,
– odgovornega vodjo za opravljanje dejavnosti. K vlogi je treba priložiti:
– soglasje organizatorja prireditve, če ni izvajalec tudi sam organizator,
– soglasje lastnika ali upravljalca zemljišča,
– izjavo, da bodo v roku 24 ur po končani dejavnosti odstranjeni začasni objekti in prostor očiščen.
Poprejšnje soglasje sanitarne in veterinarske inšpekcije pridobi upravni organ po uradni dolžnosti.
Vlogo je potrebno oddati najmanj 8 dni pred opravljanjem priložnostne gostinske dejavnosti.
V. KAZENSKE DOLOČBE
9. člen
Z denarno kaznijo najmanj 5.000 SLT se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni gostinec če:
1. opravlja priložnostno gostinsko dejavnost izven poslovnih prostorov brez dovoljenja upravnega organa,
2. zaposli osebo, ki nima predpisanega zdravstvenega pregleda ali če ne zagotovi ustrezne delovne obleke za delavca v živilski stroki,
3. za hrambo živil ne zagotovi ustrezne hladilne tehnike, nima potrdila veterinarske, inšpekcije o izvoru živil živalskega porekla in njihovi neoporečnosti.
4. jedil ne hrani po vrstah in ločeno od pijač,
5. ne zagotovi umivalnika za umivanje rok zaposlenih.
10. člen
Z denarno kaznijo najmanj 1.500 SLT se kaznuje posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka 9. člena tega odloka.
VI. KONČNE DOLOČBE
11. člen
Izvajanje tega odloka nadzoruje Medobčinski inšpektorat občin Idrija-Logatec-Vrhnika.
12. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 012-8/91
Logatec, dne 10. marca 1992.
Predsednik
Skupščine občine Logatec
Anton Antičevič, inž. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti