Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/1992 z dne 30. 4. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/1992 z dne 30. 4. 1992

Kazalo

1075. Odlok o javnem redu in miru v občini Krško, stran 1651.

Na podlagi 3. in 25. člena zakona o prekrških (Uradni Ust SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/91) in (Uradni list RS, št. 10/91) ter 37. člena odloka o pristojnosti in sestavi zborov občinske skupščine (Uradni list SRS, št. 3/90) je Skupščina občine Krško na seji zbora združenega dela, zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora dne 5. 3. 1992 sprejela
ODLOK
o javnem redu in miru v občini Krško
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom so predpisani ukrepi za varovanje javnega reda in miru, za varstvo občanov in premoženja, zdravja in čistoče, zunanjega videza naselij in zelenih površin.
II. VARSTVO JAVNEGA REDA IN MIRU
2. člen
Na območju občine Krško je zaradi varstva javnega reda in miru prepovedano:
1. uporabljati ali metati petarde ali druga podobna pirotehnična sredstva v javnih prostorih ali na prireditvah
2. prenočevati v javnih prostorih in mestih ter brez dovoljenja lastnika na senikih, kozolcih in drugih gospodarskih objektih
3. zadrževati se preko dovoljenega obratovalnega časa v gostinskih lokalih in prireditvenih prostorih, kjer točijo alkoholne pijače
4. točiti alkoholne pijače mladoletnim in alkoholiziranim osebam v gostinskih lokalih in prireditvenih prostorih, kjer točijo alkoholne pijače
5. dopustiti mladoletnikom izpod 15. leta starosti zadrževati se brez spremstva staršev ali skrbnikov po 22. uri v gostinskih in drugih lokalih in na prireditvenih prostorih, kjer točijo alkoholne pijače
6. prodajati pridelke in izdelke zunaj tržnih prostorov brez dovoljenja prireditelja, ko gre za prodajo na prireditvenem prostoru oziroma dovoljenja pristojnega občinskega upravnega organa, ko gre za prodajo na ostalih lokacijah
7. povzročati nered in prepir, izzivati k pretepu, pretepati, smešiti, nadlegovati ali drugače ogrožati občane
8. brez dovoljenja stopiti v prostor, kjer je prepoved vidno označena
9. voditi pse in druge živali v javne lokale, na javne prireditve in zborovanja (izjema so službeni psi in psi, ki vodijo slepe)
10. taboriti ali kampirati na zemljišču brez dovoljenja lastnika
11. puščati motorna vozila z delujočim motorjem in ogrevati motorje dalj kot pet minut
13. povzročati prekomeren hrup in ropot v bližini šol, zdravstvenih domov, varstvenih organizacij, doma za starejše občane in v gosteje naseljenih stanovanjskih naseljih
14. na javnih prireditvah in drugih javnih mestih in v zasebnih prostorih povzročati prekomeren hrup na kakršenkoli način v času med 22. in 6. uro
15. dopustiti gibanje odvezanih psov brez zaščitne torbice (nagobčnika) v neograjenem prostoru
16. opustiti pri organiziranju javnih prireditev ureditev zasilne razsvetljave, zasilnih izhodov in označitev poti umika za primer požara ali drugih nesreč.
3. člen
Izjemoma se lahko uporabljajo zvočne naprave na javnih prostorih v času turistične sezone ob petkih in sobotah do 24. ure, ostale dni pa do 22. ure v nasprotju s 13. in 14. točko 2. člena tega odloka, ko gre za prirejanje javnih prireditev, za katere da dovoljenje občinski upravni organ pristojen za notranje zadeve.
Na prireditvah na prostem v času turistične sezone lahko občinski upravni organ za notranje zadeve dovoli uporabo zvočnih naprav tudi do poznejše ure za posamezno prireditev.
III. VARSTVO OBČANOV IN PREMOŽENJA
4. člen
Zaradi varstva občanov in premoženja je prepovedano:
1. ugasniti, poškodovati ali odstraniti signalne naprave in svetilke za razsvetljavo javnega prostora ali kraja
2. namerno ovirati uporabo vode, elektrike, ali poškodovati telefonske, domofonske in RTV naprave
3. puščati predšolske otroke brez nadzorstva na prometnih cestah in drugih nevarnih mestih
4. ovirati promet na pločnikih za pešce in drugih javnih poteh z odlaganjem kuriva in drugih predmetov dalj kot 12 ur
5. sankati, smučati, kotalkati, drsati, rolkati ali igrati se z žogo na javnih cestah in drugih površinah, ki za to niso namenjene
6. puščati ograjo ali živo mejo ob javnih poteh v takem stanju, da ovira ali ogroža varnost občanov; v teh primerih sme biti ograja iz žive meje visoka največ 70 cm
7. prislanjati kolesa na hiše, robnike pločnikov, na izložbena okna ali tam, kjer to lahko povzroči škodo ali ovira promet
8. na tujem zemljišču brez dovoljenja lastnika pobirati poljščine in vrtnine, obirati in pobirati sadje ter jagodičevje, trgati grozdje in pasti živino
9. odmetavati cigaretne in druge ogorke ter odlagati pepel na krajih, kjer je možnost, da se zaneti požar
10. kuriti ogenj, sežigati odpadke tako, da to povzroča gost dim in prah ali na odprtem prostoru v bližini zgradb in drugih objektov, in drugih krajev, če ogenj ni ustrezno zavarovan oziroma pustiti ogenj nepogašen
11. odlagati kakršenkoli material ali parkirati vozila na pokrove hidrantov in jaškov javnega vodovodnega in kanalizacijskega omrežja ali na kakršenkoli način onemogočati dostop do hidrantov in jaškov ter do mest rezerviranih za dovoz intervencijskih vozil
12. opustiti pri organiziranju javnih shodov in prireditev, ureditev parkirnih prostorov
13. prevračati, prestavljati ali onesnažiti klopi, ograje in druge predmete v parkih ali ob javnih poteh
14. poškodovati naprave za gašenje požarov
15. kuriti ogenj v bližini gozda v pomladanskem in jesenskem času
16. odlagati in hraniti gorljivo navlako in predmete v kletnih in podstrešnih prostorih stanovanjskih, poslovnih in drugih objektov.
IV. VARSTVO ZDRAVJA IN ČISTOČE
5. člen
Zaradi varstva zdravja in čistoče je prepovedano:
1. metati odpadke ali kako drugače onesnažiti tla ali predmete na javnih prostorih
2. odlagati predmete, snovi in odpadke v reke, potoke, ribnike in druge površine, ki niso za to določene
3. izpuščati gnojnico, greznično vsebino ali odpadne vode na ceste, odprte jarke ter vodotoke in na druge javne ali zasebne površine
4. prevažati mrhovino, kosti, kože, gnojnico ali greznično vsebino in ostale smrdljive snovi v odprtih posodah in vozilih ter pustiti mrhovino nezakopano ali greznično vsebino nezaprto
5. poškodovati, uničiti ali odstraniti posode za odpadke, postavljene na javnih mestih
6. metati v kanalizacijske naprave predmete in snovi, ki povzročajo zamašitev le teh
7. prati motorna vozila, kmetijske stroje s priključki, perilo in druge predmete ob rekah, jezerih, ribnikih, potokih, studencih in ostalih vodotokih ter na območjih virov pitne vode
8. pustiti greznice, odtočne kanale, smetiščne jame in lovilce maščob odprte ali opustiti njihovo praznenje
9. zanemariti čistočo stanovanja, delavnice ali dvorišča v taki meri, da to moti okolico in utegne spraviti v nevarnost zdravje ljudi
10. iztepati, izlivati ali metati z balkonov in oken karkoli, kar povzroča nesnago ali ogroža zdravje občanov
11. škropiti sadno drevje in trto v strnjenem naselju tako, da se s tem ogroža zdravje ljudi
12. dopustiti, da male domače živali onesnažujejo skupne stanovanjske prostore in javne površine.
6. člen
Za red in mir ter čistočo na javnih prireditvah in v javnih lokalih je odgovoren prireditelj oziroma odgovorna oseba gostinskega ali drugega javnega lokala.
Odgovorna oseba je dolžna poskrbeti, da se do 22. ure odstranijo s prireditvenega prostora ali iz javnih lokalov, kjer točijo alkoholne pijače, vsi mladi izpod 15. leta starosti, razen tisti, ki so v spremstvu staršev ali skrbnikov.
V. VARSTVO ZUNANJEGA VIDEZA NASELIJ
7. člen
Zaradi varstva zunanjega videza naselij je prepovedano:
1. pisati, risati ali na kakršenkoli drugi način umazati ali poškodovati zidove hiš in drugih stavb, ograje, prometno signalizacijo in podobno
2. voziti ali parkirati vozila na travnikih in drugih kmetijskih in parkovnih površinah brez privoljenja lastnika ali drugega upravičenca
3. na kakršenkoli način uničevati zelene površine, plodno zemljo, drevje ali grmičevje
4. pustiti neregistrirano motorno vozilo na parkirnem prostoru, zeleni površini ali drugi javni površini.
8. člen
Upravljalci, ki so odgovorni za vzdrževanje čistoče na tržnih in drugih javnih prostorih, športnih igriščih, avtobusnih postajališčih, v kioskih, in trgovinah ter prireditelji javnih prireditev so dolžni:
1. skrbeti za čistočo na prostoru, za katerega so zadolženi
2. po obratovalnem času ali po končani prireditvi uporabljene prostore počistiti
3. po končani prireditvi prireditveni prostor vzpostaviti v prejšnje stanje
4. odstraniti neregistrirana in opuščena vozila s parkirnih prostorov in drugih javnih površin
Upravljalci javnih prostorov in površin so dolžni zagotoviti zadostno število posod za smeti.
9. člen
Lastniki ali uporabniki stanovanjskih in poslovnih stavb ob cestah oziroma hišni sveti so dolžni:
1. čistiti in vzdrževati neposredno okolico zgradb, hišno pročelje, table, napise in druge znake na poslopjih
2. skrbeti, da so nameščeni in vzdrževani žlebovi in odtoki meteornih voda, snežni ščitniki in podobno
3. sproti odstranjevati ledene sveče s streh in sneg, ki je zapadel preko noči s pločnikov in dohodov pri hišah, kanalizacijskih jaškov in koritnic do 6.30 ure zjutraj, preko dneva pa skrbeti, da bo novo zapadli sneg odstranjen, posipati pločnike v primeru poledice, ponoči morajo biti pločniki posuti do 6.30 ure zjutraj.
10. člen
Uporabniki lokalov z izložbami morajo imeti izložbe primerno urejene, ne glede na to, v kakšne namene se uporabljajo.
VI. KAZENSKE DOLOČBE
11. člen
Z denarno kaznijo od 3.500 do 30.000 SLT se kaznuje za prekršek pravna oseba in posameznik, ki stori prekršek s samostojnim opravljanjem dejavnosti če:
1. toči alkoholne pijače alkoholiziranim in mladoletnim osebam v gostinskih lokalih in prireditvenih prostorih (4. točka 2. člena)
2. prodaja pridelke in izdelke zunaj tržnih prostorov brez dovoljenja (6. točka 2. člena)
3. pušča motorna vozila z delujočim motorjem ali ogreva motorje dlje kot pet minut (11. točka 2. člena)
4. kuri ogenj, sežiga odpadke, tako da povzroča gost dim in prah ali na odprtem prostoru v bližini zgradb in drugih objektov, gozdov in drugih krajev, če ogenj ni ustrezno zavarovan oziroma pusti ogenj nepogašen (10. točka 4. člena)
5. kuri ogenj v bližini gozda v pomladanskem in jesenskem času (15. točka 4. člena)
6. v kletnih in podstrešnih prostorih stanovanjskih, poslovnih in drugih objektov odlaga in hrani gorljivo navlako in predmete (16. točka 4. člena)
7. odlaga predmete, snovi in odpadke v reke, potoke, ribnike in druge površine, ki niso za to določene (2. točka 5. člena)
8. izpušča gnojnico, greznično vsebino ali odpadne vode na ceste, odprte jarke ter vodotoke in na druge javne ali zasebne površine (3. točka 5. člena)
9. meče v kanalizacijske naprave predmete in snovi, ki povzročajo zamašitev le teh (6. točka 5. člena)
10. pusti greznice, odtočne kanale, smetiščne jame in lovilce maščob odprte ali opusti njihovo praznenje (8. točka 5. člena).
Poleg pravne osebe se za prekršek kaznuje tudi njena odgovorna oseba z denarno kaznijo od 2.500 do 5.000 SLT.
Z denarno kaznijo od 2.000 do 5.000 SLT se kaznuje posameznik, če stori prekršek po 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8.,
9. in 10. točki prvega odstavka tega člena.
12. člen
Z denarno kaznijo od 3.000 do 30.000 SLT se kaznuje za prekršek pravna oseba in posameznik, ki stori prekršek s samostojnim opravljanjem dejavnosti; z denarno kaznijo od 2.500 do 5.000 odgovorna oseba pravne osebe; z denarno kaznijo od 2.000 do 5.000 SLT pa posameznik, če ravna v nasprotju z določili i3. in 14. točke 2. člena v zvezi s 3. členom, v nasprotju z določili 16. točke 2. člena, v nasprotju z določili 6. in 8. člena, v nasprotju z določili 1. in 2. točke 9. člena in v nasprotju z določili 10. člena tega odloka.
13. člen
Z denarno kaznijo od 2.000 do 5.000 SLT se kaznuje za prekršek posameznik, če:
1. ugaša, poškoduje ali odstranjuje signalne naprave in svetilke za razsvetljavo javnega prostora ali kraja (1. točka 4. člena)
2. ovira uporabo vode, elektrike, ali poškoduje telefonske, domofonske in RTV naprave (2. točka 4. člena)
3. pušča predšolske otroke brez nadzorstva na prometnih cestah in drugih nevarnih mestih (3. točka 4. člena)
4. ovira promet na pločnikih in drugih javnih poteh z odlaganjem kuriva in drugih predmetov dlje kot 12 ur (4. točka 4. člena)
5. pušča ograjo ali živo mejo ob javnih poteh v takem stanju, da ovira ali ogroža varnost občanov in če v teh primerih ta sega nad 70 cm v višino (6. točka 4. člena)
6. na tujem zemljišču brez dovoljenja lastnika pobira poljščine in vrtnine, obira in pobira sadje ter jagodičevje, trga grozdje ali pase živino (8. točka 4. člena)
7. odlaga kakršenkoli material ali parkira vozila na pokrove hidrantov in jaškov javnega vodovodnega in kanalizacijskega omrežja ali na kakršenkoli način onemogoča dostop do hidrantov in jaškov ter mest, rezerviranih za dovoz intervencijskih vozil (11. točka 4. člena)
8. opusti pri organiziranju javnih shodov in prireditev, ureditev parkirnih prostorov (12. točka 4. člena)
9. prevrača, prestavlja ali onesnaži klopi, ograje in druge predmete v parkih ali ob javnih poteh (13. točka 4. člena)
10. poškoduje naprave za gašenje požarov (14. točka 4. člena)
11. prevaža mrhovino, kosti, kože, gnojnico ali greznično vsebino in ostale smrdljive snovi v odprtih posodah in vozilih ter pusti mrhovino nezakopano ali greznično vsebino nezaprto (4. točka 5. člena)
12. zanemarja čistočo stanovanja, delavnice ali dvorišča v taki meri, da to moti okolico in utegne spraviti v nevarnost zdravje ljudi (9. točka 5. člena)
13. iztepa, izliva ali meče z balkonov in oken karkoli, kar povzroča nesnago ali ogroža zdravje občanov (10. točka 5. člena)
14. škropi sadno drevje ali trto v strnjenem naselju tako, da se s tem ogroža zdravje ljudi (11. točka 5. člena)
15. dopusti, da male domače živali onesnažujejo skupne stanovanjske prostore in javne površine (12. točka 5. člena)
16. vozi ali parkira vozila na travnikih in drugih kmetijskih površinah brez privolitve lastnika ali drugega upravičenca (2. točka 7. člena)
17. na kakršenkoli način uničuje zelene površine, plodno zemljo, drevje in grmičevje (3. točka 7. člena)
18. pusti neregistrirano motorno vozilo na parkirnem prostoru, zeleni površini ali drugi javni površini (4. točka 7. člena).
14. člen
Z denarno kaznijo 2.500 SLT se kaznuje za prekršek posameznik, če:
1. uporablja ali meče petarde in druga podobna pirotehnična sredstva v javnih prostorih ali na prireditvah (1. točka 2. člena)
2. prenočuje v javnih prostorih in mestih ter brez dovoljenja lastnika na senikih, kozolcih in drugih gospodarskih objektih (2. točka 2. člena)
3. dopusti gibanje odvezanih psov brez nagobčnika v neograjenem prostoru (15. točka 2. člena)
4. se zadržuje preko dovoljenega obratovalnega časa v gostinskih lokalih in prireditvenih prostorih, kjer točijo alkoholne pijače (3. točka 2. člena)
5. povzroča nered in prepir, izziva k pretepu, pretepa, smeši nadleguje ali drugače ogroža ljudi (7. točka 2. člena)
6. brez dovoljenja stopi v prostor, kjer je prepoved vidno označena (8. točka 2. člena)
7. vodi pse in druge živali v javne lokale, na javne prireditve in zborovanja (9. točka 2. člena)
8. tabori ali kampira na zemljišču brez dovoljenja lastnika (10. točka 2. člena)
9. sanka, smuča, kotalka, drsa, rolka ali igra z žogo na javnih cestah in drugih površinah, ki za to niso namenjene (5. točka 4. člena)
10. prislanja kolesa na hiše, robnike pločnikov, na izložbena okna ali tam, kjer to lahko povzroči škodo ali ovira promet (7. točka 4. člena)
11. odmetava cigaretne in druge ogorke ter odlaga pepel na krajih, kjer je možnost, da se zaneti požar (9. točka 4. člena)
12. meče odpadke ali kako drugače onesnaži tla ali predmete na javnem prostoru (1. točka 5. člena)
13. poškoduje, uniči ali odstrani posode za odpadke, postavljene na javnih mestih (5. točka 5. člena)
14. pere motorna vozila, kmetijske stroje s priključki, perilo in druge predmete ob rekah, ribnikih, potokih, studencih, in ostalih vodotokih ter na območjih virov pitne vode (7. točka 5. člena)
15. piše, riše ali na kakršenkoli način umaže ali poškoduje zidove hiš in drugih stavb, ograje, prometno signalizacijo in podobno (1. točka 7. člena)
16. sproti ne odstranjuje ledenih sveč s streh ob pločnikih in hišnih dohodih, ne odstrani snega, ki je zapadel preko noči s pločnikov in dohodov pri hišah, iz kanalizacijskih jaškov in koritnic do 6.30 ure zjutraj, preko dneva pa ne skrbi za odstranitev novozapadlega snega, ne posipa pločnika ob poledici ali ne posiplje pločnika do 6.30 ure zjutraj, če pride do poledice ponoči (3. točka 9. člena).
Za prekršek iz 16. točke 1. odstavka tega člena se kaznuje tudi pravna oseba z denarno kaznijo v znesku 5. 000 SLT in odgovorna oseba pravne osebe v znesku 2.500 SLT ter posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti z denarno kaznijo v znesku 5.000 SLT.
15. člen
Pristojni inšpektor oziroma delavec milice lahko izreče in izterja denarno kazen od storilca takoj na mestu za posamezen prekršek iz 14. člena tega odloka.
VII. KONČNE DOLOČBE
16. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati odlok o prekrških zoper javni red in mir v občini Krško (Skupščinski Dolenjski list, št. 21/83) in odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prekrških zoper javni red in mir v občini Krško (Uradni list SRS, št. 14/87).
17. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1-222-1/92
Krško, dne 5. marca 1992.
Predsednik
Skupščine občine Krško
Vojko Omerzu l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti