Številka 20
Uradni list RS, št. 20/1992 z dne 24. 4. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/1992 z dne 24. 4. 1992, Kazalo


Skupščina Republike Slovenije

1036. Akt o izvolitvi predsednika Vlade Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

993. Uredba o izvajanju materialne dolžnosti za potrebe obrambe, zaščite in reševanja

Odloki

994. Odlok o merilih, ki se bodo uporabljala pri znižanju carinske stopnje oziroma določitvi carinske stopnje "prosto" za uvoz opreme v letu 1992
995. Odlok o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Kemijski inštitut
1037. Odlok o odprtju Generalnega konzulata Republike Slovenije v Münchnu

Sklepi

996. Sklep o osnovi za obračun plač delavcev in funkcionarjev v državnih organih Republike Slovenije za mesec marec 1992

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

997. Pravilnik o postopku za podelitev patenta
998. Pravilnik o postopku za priznanje znamke
999. Pravilnik o postopku za priznanje modela oziroma vzorca
1000. Pravilnik o načinu opravljanja strokovnega izpita in vpisu v register zastopnikov
1001. Pravilnik o vrstah pošiljk živali in proizvodov živalskega izvora, za katere ni potrebna odločba o veterinarsko-sanitarnih pogojih, ki jih morajo te pošiljke izpolnjevati pri uvozu
1002. Pravilnik o ukrepih za zatiranje in izkoreninjanje kužnih bolezni čebel
1003. Pravilnik o uporabi enotne carinske listine v carinskem postopku
1004. Sklep o delovnem času za določena opravila plačilnega prometa v Službi družbenega knjigovodstva v Republiki Sloveniji
1005. Poročilo o višini in mesečni stopnji rasti povprečnega mesečnega bruto osebnega dohodka na zaposlenega delavca v Republiki Sloveniji in v gospodarstvu Republike Slovenije februarja 1992 in višini neto osebnega dohodka na zaposlenega delavca v gospodarstvu Republike Slovenije v obdobju december 1991 - februar 1992

BANKA SLOVENIJE

1006. Dogovor o usklajevanju davčne politike v letu 1992
1038. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o pogojih, pod katerimi lahko pooblaščena banka odobri domači osebi devizni kredit
1039. Sklep o spremembah sklepa o najmanjšem znesku deviz, ki ga morajo imeti pooblaščene banke na računih v tujini
1040. Sklep o prepovedi sklepanja terminskih deviznih poslov
1041. Sklep o izdaji enotne menične golice

DRUGI REPUBLIŠKI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1007. Sklep o uskladitvi pokojnin od 1. februarja 1992
1008. Sklep o najnižji pokojninski osnovi in najnižji pokojnini za polno pokojninsko dobo
1009. Sklep o spremembi sklepa o najvišji pokojninski osnovi
1010. Sklep o zneskih dodatka za pomoč in postrežbo
1011. Sklep o zneskih invalidnin za telesno okvaro
1012. Sklep o uskladitvi preživnin po zakonu o preživninskem varstvu kmetov
1013. Sklep o znesku starostne pokojnine

OBČINE

Brežice

1016. Odlok o proračunu občine Brežice za leto 1992
1017. Odlok o razpisu nadomestnih volitev za zbor združenega dela Skupščine občine Brežice v I. volilni enoti
1018. Izid glasovanja na nadomestnih volitvah v zbor krajevnih skupnosti Skupščine občine Brežice - KS Pišece

Celje

1019. Odlok o proračunu občine Celje za leto 1992

Idrija

1020. Odredba o določitvi najvišjih cen

Jesenice

1021. Odlok o proračunu občine Jesenice za leto 1992
1022. Odredba o razporeditvi delovnega časa v upravnih organih občine Jesenice

Kamnik

1023. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Kočevje

1024. Sklep o cenah geodetskih storitev

Litija

1025. Odredba o spremembi odredbe o določitvi najvišjih cen

Ljubljana

1014. Odlok o ustanovitvi stanovanjskega sklada ljubljanskih občin
1015. Sklep o valorizaciji vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za II. trimesečje v letu 1992

Ljutomer

1026. Odredba o pristojbinah za veterinarsko-sanitarne preglede in za stroške poslovanja veterinarsko-higienske službe ter dovoljenja v letu 1992 v občini Ljutomer

Logatec

1027. Odlok o proračunu občine Logatec za leto 1992
1028. Odlok o zaključnem računu proračuna občine Logatec za leto 1991

Metlika

1029. Sklep o sprejemu Razvojnega projekta demografsko ogroženih območij

Postojna

1030. Odredba o dopolnitvi odredbe o razporeditvi delovnega časa v upravnih organih občine Postojna

Sežana

1031. Odredba o pristojbinah za kritje stroškov veterinarsko-higienske službe v občini Sežana

Šentjur pri Celju

1032. Sklep o sprejemu statuta Sklada za razvoj malega gospodarstva občine Šentjur pri Celju

Šmarje pri Jelšah

1033. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna občine Šmarje pri Jelšah za leto 1991
1034. Odlok o proračunu občine Šmarje pri Jelšah za leto 1992
1035. Odlok o komunalnih taksah

POPRAVKI

1. Popravek odredbe o prometni ureditvi
2. Popravek odredbe o spremembi in dopolnitvi odredbe o določitvi najvišjih cen
3. Popravek sklepa o oblikovanju cen
4. Popravek pravilnika o dodeljevanju sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje zaposlovanja v drobnem gospodarstvu v občini Škofja Loka
5. Popravek sklepa o uvedbi krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Rovte
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti