Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/1992 z dne 24. 4. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/1992 z dne 24. 4. 1992

Kazalo

1014. Odlok o ustanovitvi stanovanjskega sklada ljubljanskih občin, stran 1605.

Na podlagi 99. člena stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91) so: Skupščina občine Ljubljana Bežigrad na podlagi 55. člena sprememb in dopolnitev statuta občine Ljubljana Bežigrad (Uradni list RS, št. 2/91) na sejah zborov občinske skupščine dne 31. marca 1992, Skupščina občine Ljubljana Center na podlagi 50. člena sprememb in dopolnitev statuta občine Ljubljana Center (Uradni list RS, št. 13/92) na sejah zborov dne 30. marca 1992, Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje na podlagi 76. člena statuta občine Ljubljana Moste-Polje (Uradni list SRS, št. 13/86 in Uradni list RS, št. 26/90) ter 6. člena odloka o sestavi in pristojnostih zborov skupščine občine (Uradni list RS, št. 10/90) na skupnem zasedanju zborov dne 31. marca 1992, Skupščina občine Ljubljana Šiška na podlagi 82. člena statuta občine Ljubljana Šiška (Uradni list SRS, št. 13/86 in Uradni list RS, št. 2/92) na skupni seji dne 31. marca 1992 in Skupščina občine Ljubljana Vič-Rudnik na podlagi 32. člena statuta občine Ljubljana Vič-Rudnik (Uradni list SRS, št. 13/86 in Uradni list RS, št. 28/91) na skupnem zasedanju zborov dne 31. marca 1992 sprejele
ODLOK
o ustanovitvi stanovanjskega sklada ljubljanskih občin
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se v okviru Mesta Ljubljana za območja občin Ljubljana Bežigrad, Ljubljana Center, Ljubljana Moste-Polje, Ljubljana Šiška in Ljubljana Vič-Rudnik ustanovi Stanovanjski sklad ljubljanskih občin (v nadaljnjem besedilu: sklad).
2. člen
Sklad je javna pravna oseba s pravicami in obveznostmi določenimi z zakonom, s tem odlokom in statutom sklada. Sklad pridobi pravno in poslovno sposobnost na podlagi stanovanjskega zakona z dnem veljavnosti tega odloka.
Sklad odgovarja za svoje obveznosti s svojim celotnim premoženjem. Sklad posluje v svojem imenu in na svoj račun.
3. člen
Ime sklada je: Stanovanjski sklad ljubljanskih občin.
Sedež sklada je: Ljubljana, Mestni trg 19.
Sklad upravlja upravni odbor.
Sklad zastopa in predstavlja direktor sklada.
4. člen
Ustanoviteljice sklada ugotavljajo, da so ljubljanske občine po določilu 113. člena stanovanjskega zakona postale lastnice družbenih stanovanj in stanovanjskih hiš na območju ustanoviteljic, pridobljenih s solidarnostnimi in vzajemnostnimi sredstvi – solidarnostna stanovanja, ter dela sredstev iz združene amortizacije, namenjenih za prenovo stanovanjskega gospodarstva-prenovljena stanovanja in stanovanja kupljena iz sredstev za prenovo.
Ustanoviteljice so soglasne, da se lastninski delež na celotnem fondu stanovanj iz prvega odstavka tega člena opredeli v višini 1/5 idealnega deleža za vsako posamezno ustanoviteljico.
DEJAVNOST SKLADA
5. člen
Dejavnost stanovanjskega sklada je:
– nastavitev in vodenje enotnega registra stanovanjskega fonda na območju ustanoviteljic v imenu in za račun ustanoviteljic
– gospodarjenje s stanovanjskimi hišami, stanovanji in sredstvi, ki jih ustanoviteljice združujejo v tem skladu
– pridobivanje socialnih stanovanj
– zagotavljanje kontinuirane gradnje socialnih stanovanj
– dodeljevanje socialnih stanovanj po merilih nacionalnega stanovanjskega programa
– vodenje, ažuriranje in vzdrževanje evidence socialnih stanovanj
– določanje in spremljanje najemnin za socialna stanovanja glede na kategorije, vrste in lokacijo stanovanj
– subvencioniranje najemnin
– vračanje lastne udeležbe
– dodeljevanje pomoči pri odplačevanju kreditov
– dodeljevanje posojil z ugodno obrestno mero
– zagotavljanje ugodnosti neprofitnim stanovanjskim organizacijam v zameno za reševanje stanovanjskih vprašanj socialnim upravičencem
– prodaja stanovanj
– sklepanje najemnih pogodb
– zagotavljanje kontinuirane prenove stanovanj in stanovanjskih hiš v skladu s sprejetim programom prenove
– vodenje, ažuriranje in vzdrževanje evidence prenovljenih stanovanj in stanovanj, kupljenih za potrebe prenove
– naloge za uresničevanje določil 154., 155. in 157. člena stanovanjskega zakona.
SREDSTVA SKLADA
6. člen
Sklad pridobiva denarna sredstva:
– iz sredstev, ustvarjenih s prodajo stanovanj in stanovanjskih hiš pridobljenih s solidarnostnimi sredstvi v skladu z zakonom
– iz naslova dela sredstev združene amortizacije, namenjenih za prenovo
– iz najemnin socialnega fonda
– od amortizacije socialnih stanovanj
– iz refundacije od Republiškega stanovanjskega sklada v višini 20% od vrednosti prodanih socialnih stanovanj
– iz proračuna ljubljanskih občin
– iz anuitet vseh že danih kreditov iz sredstev solidarnosti
– iz najemnin fonda za prenovo
– iz namenskih dotacij domačih in tujih pravnih in fizičnih oseb
– z izdajo vrednostnih papirjev sklada
– iz prihodkov, ustvarjenih z lastnim poslovanjem
– iz drugih virov.
7. člen
Uporabniki sredstev sklada so lahko pravne ali fizične osebe, ki izpolnjujejo razpisne pogoje določene s posebnim pravilnikom, ki ga sprejme upravni odbor sklada v skladu z določili stanovanjskega zakona.
Denarna sredstva, ki se namenijo za pomoč pri odplačevanju posojil in sredstva namenjena za posojila pravnim in fizičnim osebam po ugodni obrestni meri, se delijo uporabnikom na podlagi javnega razpisa.
Sklad usmerja del sredstev v nakup dolgoročnih vrednostnih papirjev, pri čemer izbira vrednostne papirje po kriterijih varnosti in donosnosti naložb.
UPRAVLJANJE IN ZASTOPANJE
8. člen
Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in 4 člane.
Predsednik in vsak član ima svojega namestnika.
Člane in njihove namestnike imenujejo izvršni sveti ustanoviteljic tako, da vsaka ustanoviteljica imenuje 1 člana in njegovega namestnika za dobo štirih let.
Predsednik in namestnik predsednika sta imenovana na prvi seji upravnega odbora izmed članov in namestnikov, ki so jih imenovale ustanoviteljice.
Predsednik in namestnik predsednika sta imenovana za dobo dveh let in sta lahko po izteku te dobe ponovno imenovana.
Izvršni svet ustanoviteljice lahko svojega predstavnika oziroma namestnika razreši dolžnosti in imenuje novega pred iztekom mandata za katerega je imenovan.
9. člen
Upravni odbor odloča na svojih sejah o vseh vprašanjih iz svoje pristojnosti.
Upravni odbor opravlja naslednje zadeve:
– sprejema finančni načrt
– imenuje in razrešuje direktorja sklada
– sprejema in objavi pravilnik in razpis iz 7. člena tega odloka
– sprejema naložbeno politiko
– sprejema zaključni račun in letno poročilo o poslovanju in rezultatih dela sklada
– sprejema statut sklada
– sprejema poslovnik o delu delovnih teles sklada
– daje navodila in usmeritve za delo direktorju in drugim zaposlenim v skladu
– opravlja druge naloge, določene v statutu sklada.
Upravni odbor poroča o svojem delu in izvrševanju nalog sklada skupščinam ustanoviteljic dvakrat letno.
Način dela upravnega odbora določa statut sklada in poslovnik o delu delovnih teles sklada.
10. člen
Upravni odbor sklada lahko za reševanje posameznih zadev iz pristojnosti sklada imenuje stalna oziroma začasna delovna telesa.
Podrobnejša organizacija in pristojnosti delovnih teles sklada bodo določena š statutom sklada in poslovnikom o delu delovnih teles sklada.
11. člen
Upravni odbor je za svoje delo odgovoren ustanoviteljicam.
12. člen
Izvršni sveti ustanoviteljic dajejo soglasje k:
– statutu sklada
– naložbeni politiki sklada in finančnemu načrtu
– zaključnemu računu sklada in poročilu o poslovanju in rezultatih dela sklada.
– imenovanju in razrešitvi direktorja sklada.
NADZORNI ODBOR
13. člen
Delo upravnega odbora sklada, finančno poslovanje sklada in zakonitost delovanja sklada nadzira nadzorni odbor, ki ima predsednika in 4 člane.
Predsednik in vsak član ima svojega namestnika.
Člane in njihove namestnike imenujejo skupščine ustanoviteljic tako, da vsaka ustanoviteljica imenuje enega člana in njegovega namestnika.
Predsednik in namestnik predsednika sta imenovana na prvi seji nadzornega odbora izmed članov in namestnikov, ki so jih imenovale ustanoviteljice.
Predsednik, namestnik predsednika, člani in njihovi namestniki so imenovani za dobo štirih let in po izteku mandata ne morejo biti ponovno imenovani.
Skupščina občine ustanoviteljice lahko svojega predstavnika oziroma njegovega namestnika v nadzornem odboru razreši dolžnosti in imenuje novega pred iztekom mandata za katerega je imenovan.
14. člen
Nadzorni odbor o svojem delu poroča skupščinam ustanoviteljic najmanj enkrat letno.
Nadzorni odbor je za svoje delo odgovoren ustanoviteljicam.
STANOVANJSKI PROGRAM
15. člen
Osnova za operativni letni program nalog sklada je stanovanjski program, ki ga na predlog upravnega odbora sklada sprejmejo skupščine ustanoviteljic.
Stanovanjski program sklada se pripravi in sprejema ločeno za socialna stanovanja in ločeno za stanovanja prenove.
Letni operativni program sklada sprejme upravni odbor sklada.
KONSTITUIRANJE SKLADA
16. člen
Sklad se konstituira s sprejemom statuta. Statut sklada določa:
– notranjo organizacijo sklada
– način poslovanja sklada
– način prevzemanja izgub
– naloge in pristojnosti upravnega odbora sklada
– pravice, obveznosti in odgovornosti direktorja sklada
– pravice, dolžnosti in odgovornosti delavcev s posebnimi pooblastili
– imenovanje in mandat in naloge delovnih teles sklada
– postopek za sprejem in spremembo statuta sklada
– druga vprašanja, ki so pomembna za delo sklada.
Statut sprejme upravni odbor sklada v soglasju z izvršnimi sveti ustanoviteljic.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
Z dnem konstituiranja sklada prenesejo ustanoviteljice na sklad vsa stanovanja iz 4. člena tega odloka in vse vire sredstev iz 6. člena tega odloka in premoženje, ki ga uporablja Mestni sekretariat za stanovanjsko gospodarstvo in je bilo kupljeno iz sredstev ustanoviteljic za potrebe stanovanjskega gospodarstva.
18. člen
Za vsa sredstva, ki jih občine prenesejo na sklad, se izdelajo zaključne bilance, po stanju na dan konstituiranja sklada.
Sklad izdela na osnovi zaključnih bilanc otvoritveno bilanco na dan konstituiranja sklada, ki je osnova za stanovanjski program sklada.
19. člen
Do konstituiranja sklada bo prodajo stanovanj iz 4. člena tega odloka opravljal Mestni sekretariat za stanovanjsko gospodarstvo in kupnino izločal na poseben račun, po konstituiranju stanovanjskega sklada pa bo ta sredstva prenesel na žiro račun stanovanjskega sklada.
20. člen
Do konstituiranja sklada bo Mestni sekretariat za stanovanjsko gospodarstvo še nadalje opravljal tudi vse druge naloge skladno z določili stanovanjskega zakona in poravnaval vse zapadle obveznosti.
21. člen
V skladu s statutom sklada lahko naknadno pristopijo k skladu tudi drugi pravni subjekti, ki zato izkazujejo interes. Pogoje in način sodelovanja pri upravljanju sklada in uveljavljanju drugih pravic teh subjektov določa statut sklada.
22. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-1/92-01
Ljubljana, dne 10. aprila 1992.
Predsednik
Skupščine občine
Ljubljana Bežigrad
Franci Polak l. r.
 
Predsednik
Skupščine občine
Ljubljana Šiška
Stane Žagar l. r.
 
Predsednica
Skupščine občine
Ljubljana Center
Alenka Žagar-Slana l. r.
 
Predsednik
Skupščine občine
Ljubljana Moste-Polje
Janez Jančar l. r.
 
Predsednik
Skupščine občine
Ljubljana Vič-Rudnik
Bogdan Bradač l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti