Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/1992 z dne 24. 4. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/1992 z dne 24. 4. 1992

Kazalo

1016. Odlok o proračunu občine Brežice za leto 1992, stran 1608.

Na podlagi 12. in 14. člena zakona o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90 in 34/91) in 13. člena odloka o določitvi pristojnosti, sestave zborov in volitve v zbore SO Brežice (Uradni list RS, št. 2/90) je Skupščina občine Brežice na svoji 18. skupni seji družbenopolitičnega zbora, zbora krajevnih skupnosti in zbora združenega dela, dne 6. 4. 1992 sprejela
ODLOK
o proračunu občine Brežice za leto 1992
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S proračunom občine Brežice za leto 1992 (v nadaljevanju občinski proračun) se zagotavljajo sredstva za financiranje javne porabe v občini Brežice v letu 1992 (delo občinskih organov in izvajanje programov).
2. člen
Skupni prihodki občinskega proračuna za leto 1992 v višini 518.974.182,20 tolarjev se razporedijo za:
                  SLT
tekoče obveznosti      435.686.119,20
investicijske obveznosti   83.288.063,00
Izvršni svet Skupščine občine Brežice v okviru obstoječih virov prihodkov med letom usklajuje postavke v bilanci prihodkov in odhodkov z gibanjem cen na drobno, vendar največ do 80% tega gibanja. O sleherni uskladitvi izvršni svet poroča skupščini občine na njeni prvi seji po sprejetem sklepu o uskladitvi.
3. člen
Od prihodkov občinskega proračuna za leto 1992 se izloči 0,16% v sredstva rezerve občine Brežice.
4. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna (v nadaljevanju uporabniki) so dolžni uporabljati sredstva občinskega proračuna le za namene, ki so opredeljeni v posebnem delu, ki je sestavni del tega odloka.
5. člen
Kot sredstva za delo se občinskim organom (v nadaljevanju organi) zagotavljajo:
– sredstva za plače,
– sredstva za prispevke delodajalca,
– sredstva za druge osebne prejemke,
– sredstva za materialne stroške,
– sredstva amortizacije,
– sredstva za druge odhodke.
6. člen
Sredstva za delo se uporabnikom med letom dodeljujejo praviloma enakomerno kot mesečne akontacije, vendar v odvisnosti od zapadlosti obveznosti ter ob upoštevanju likvidnostnega položaja občinskega proračuna.
7. člen
Sredstva za plače delavcev in funkcionarjev se zagotavljajo mesečno glede na število delavcev in funkcionarjev, koeficiente za določanje plač za posamezne skupine delovnih mest oziroma funkcij, osnove za obračun plač, ki jih določi Izvršni svet Republike Slovenije, delovno dobo in uspešnost oziroma dodatno obremenjenost.
Za delovno uspešnost oziroma dodatno delovno obremenjenost se organom zagotavlja 10% od ugotovljenih sredstev za plače, glede na število delavcev in funkcionarjev, koeficientov za določanje plač, osnove za obračun plač in sredstev za vrednotenje delovnih izkušenj.
8. člen
Zaradi učinkovite in racionalne uporabe sredstev za amortizacijo se združujejo pri Sekretariatu izvršnega sveta SO Brežice. Program porabe združenih sredstev sprejme izvršni svet.
9. člen
Prejemki iz naslova socialno varstvenih pravic, ki se izplačujejo iz proračuna, se v letu 1992 usklajujejo po sklepih Izvršnega sveta RS.
10. člen
Če se med letom spremeni delovno področje ali pristojnost, obseg ali narava nalog organa ter pogoji za njegovo izvrševanje nalog, se mu lahko sorazmerno poveča ali zmanjša obseg sredstev za delo.
11. člen
Če se med letom ustanovi nov organ, se sredstva za njegovo delo zagotavljajo iz tekoče proračunske rezerve.
12. člen
Uporabniki morajo izvrševati svoje naloge v mejah sredstev, ki so jim odobrena s proračunom.
Uporabniki ne smejo prevzemati na račun občinskega proračuna obveznosti, ki bi presegale z občinskim proračunom določena sredstva za posamezne namene.
13. člen
Vsi prihodki, ki jih uporabniki ustvarjajo s svojo dejavnostjo, so prihodki občinskega proračuna.
Sredstva poprečnin, ki jih v letu 1992 doseže občinski sodnik za prekrške se v celoti nameni za materialne stroške, dežurstva, opremo in modernizacijo tega organa.
14. člen
Uporabniki so dolžni upravnemu organu odgovornemu za proračun predložiti:
– predračune in finančne načrte za leto 1993 do 20. decembra 1992
– zaključne račune predhodnega leta do 15. marca 1993.
15. člen
Izvršni svet je pooblaščen, da odloča:
1. o začasnem prenosu sredstev med posameznimi nameni občinskega proračuna, določenimi v bilanci odhodkov, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katera so bila zagotovljena sredstva,
2. o uporabi sredstev rezerv občine Brežice do višine petih mesečnih povprečnih bruto plač v gospodarstvu v Republiki Sloveniji, v posameznem primeru, vendar samo za namene iz 1. točke 31. člena zakona o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90, 34/91),
3. o uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve,
4. o financiranju investicijskih objektov in nakupu opreme iz sredstev amortizacije,
5. o začasni uporabi tekočih likvidnostnih presežkov vseh sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitve tekoče likvidnosti žiro računov.
Sredstva tekoče proračunske rezerve se bodo dodeljevala:
– za naloge, ki so neodložljive in za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva in ki po svoji vsebini sodijo v javne porabo na ravni občine,
– za naloge v proračunu, za katere se med letom izkaže, da zanje niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu.
16. člen
Upravni organ odgovoren za proračun:
– opravlja med letom poračunavanja, ki so potrebna zaradi sprememb v številu zaposlenih v organih;
– na podlagi sklepa Izvršnega sveta Republike Slovenije usklajujejo plače delavcev in funkcionarjev;
– premešča sredstva rezerve med letom za likvidnostne namene v proračunu;
– daje soglasje k pogodbam za financiranje storitev za vrednosti nad 500.000 SLT za izdatke investicijskega značaja ali nakup opreme. Pogodbe sklenjene brez predhodnega soglasja upravnega organa, odgovornega za proračun so nične;
– daje predhodno mnenje za vse predloge sklepov na IS, ki se nanašajo na porabo proračunskih sredstev iznad mesečnih dvanajstin.
17. člen
Upravni organ, odgovoren za proračun, opravlja nadzor:
– nad finančnim, materialnim in računovodskim poslovanjem uporabnikov po namenu, obsegu in dinamiki porabe za proračunska sredstva;
– nad financiranjem investicij, intervencij in subvencij za katere se sredstva delno ali v celoti zagotavljajo iz občinskega proračuna.
Če upravni organ, pristojen za proračun, pri opravljanju nadzora ugotovi, da finančno ali materialno knjigovodstvo pri uporabnikih ni ustrezno urejeno, je dolžan o tem obvestiti izvršni svet in mu predlagati ustrezne ukrepe.
V primeru, da upravni organ, odgovoren za proračun ugotovi, da je uporabnik neupravičeno prejel sredstva na račun akontacij, ga pozove, da v določenem roku neupravičeno prejete akontacije v realni vrednosti po tečaju ECU vrne v občinski proračun.
II. KAZENSKE DOLOČBE
18. člen
Z denarno kaznijo od 1.000 SLT do 30.000 SLT se kaznuje za prekršek uporabnik proračunskih sredstev:
1. če ne porabi sredstev občinskega proračuna za namene, za katere so mu bila dodeljena (4. člen odloka),
2. če neupravičeno prejete akontacije ne vrne v določenem roku v občinski proračun (4. odstavek 17. člena odloka).
19. člen
Z denarno kaznijo od 250 SLT do 5.000 SLT se kaznuje za prekršek odgovorna oseba uporabnika proračunskih sredstev:
– za prekrške iz predhodnega člena tega odloka
– če ne predloži v določenem roku predračuna in finančnega načrta za naslednje leto (1. alineja 14. člena odloka),
– če v določenem roku ne predloži zaključnega računa za predhodno leto (2. alineja 14. člena odloka).
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
Če bodo prihodki v letu 1992 doseženi v manjšem obsegu, kot so predvideni z bilanco, bodo za kritje primanjkljaja uporabljena sredstva rezerve občine Brežice v skladu s 3. točko 31. člena zakona o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90, 34/91).
Sredstva, ki bodo uporabljena za kritje primanjkljaja po prejšnjem odstavku bo občina Brežice v letu 1993 vračala v rezerve z dodatnim izločanjem skupnih prihodkov, dokler ne bo nadomeščen znesek, ki je bil uporabljen za kritje primanjkljaja.
21. člen
Skupščina občine odloča o dolgoročnem zadolževanju v občinskem proračunu.
Pogodbo o dolgoročnem posojilu sklene Izvršni svet občine Brežice in podpiše predsednik izvršnega sveta.
22. člen
Namenska sredstva stanovanjskega sklada se v višini 50 mio SLT začasno prerazporedijo oziroma posodijo za izvedbo drugih programov in sicer: 20 mio za gospodarski razvoj, 5 mio obnova šole Dobova, 4 mio nadkritje športnega igrišča, 21 mio za komunalno infrastrukturo.
Vračilo teh sredstev v stanovanjski sklad zagotovi Izvršni svet Skupščine občine Brežice in sicer pod naslednjimi pogoji:
Sredstva se bodo vrnila v skladu s predpisi stanovanjskega zakona.
23. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 401-3/92-1
Brežice, dne 6. aprila 1992.
Predsednik
Skupščine občine Brežice
Teodor Oršanič l. r.
Bilanca prihodkov in odhodkov proračuna občine Brežice za leto 1992
 
+----------+-------------------------------------+-----------------+
|Skupina  |Prihodki               |   Znesek v SLT|
+----------+-------------------------------------+-----------------+
|70    |Preneseni prihodki in vračilo    |         |
|     |preveč plačanih dajatev       |  137.392.000,00|
+----------+-------------------------------------+-----------------+
|71    |Prihodki od davkov pravnih in    |         |
|     |fizičnih oseb            |  191.619.000,00|
+----------+-------------------------------------+-----------------+
|72    |Prihodki od davkov od prometa    |         |
|     |proiz. in storitev          |   4.282.000,00|
+----------+-------------------------------------+-----------------+
|74    |Prihodki iz naslova prispevka za   |         |
|     |soc. varnost             |   2.017.113,00|
+----------+-------------------------------------+-----------------+
|75    |Prihodki od davkov na premoženje   |   2.837.765,00|
+----------+-------------------------------------+-----------------+
|76    |Prihodki od taks, povračil in    |         |
|     |denarnih kazni            |  18.662.431,00|
+----------+-------------------------------------+-----------------+
|77    |Finančni tokovi           |  19.658.856,20|
+----------+-------------------------------------+-----------------+
|78    |Prihodki od lastne dejavnosti    |  142.505.017,00|
|     |in drugi prihodki          |         |
+----------+-------------------------------------+-----------------+
|     |Skupaj:               |  518.974.182,20|
+------------------------------------------------------------------+
|                                 |
+------------------------------------------------+-----------------+
|Skupina Razporeditev prihodkov         |      Znesek|
+----------+-------------------------------------+-----------------+
|40    |Sredstva za delo državnih organov  |  118.102.825,00|
+----------+-------------------------------------+-----------------+
|41    |Delo izvajalskih organizacij     |  94.273.266,00|
+----------+-------------------------------------+-----------------+
|42    |Soc. transferji           |  31.275.500,00|
+----------+-------------------------------------+-----------------+
|43    |Dotacije na področju družbenih    |         |
|     |dejavnosti              |  13.291.308,00|
+----------+-------------------------------------+-----------------+
|44    |Plačila na področju družb. dej.   |   7.015.760,00|
+----------+-------------------------------------+-----------------+
|45    |Plačila storitev, ter subvencije in |         |
|     |intervencije v gospodarstvu     |  110.300.451,00|
+----------+-------------------------------------+-----------------+
|46    |Drugi odhodki            |  57.403.568,30|
+----------+-------------------------------------+-----------------+
|47    |Odhodki investicijskega značaja   |  83.288.063,00|
+----------+-------------------------------------+-----------------+
|48    |Finančni tokovi, obl. rezerv     |         |
|     |in druge obveznosti         |   4,023.440,90|
+----------+-------------------------------------+-----------------+
|     |Skupaj                |  518.974.182,20|
+----------+-------------------------------------+-----------------+

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina