Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/1992 z dne 24. 4. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/1992 z dne 24. 4. 1992

Kazalo

1003. Pravilnik o uporabi enotne carinske listine v carinskem postopku, stran 1578.

Na podlagi 4. člena ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) ter na podlagi tretjega odstavka 74. člena, tretjega odstavka 123. člena, drugega odstavka 164. člena, prvega odstavka 192. člena, prvega odstavka 199. člena, petega odstavka 254. člena in četrtega odstavka 287. člena carinskega zakona (Uradni list SFRJ, št. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82, 61/82, 7/84, 25/85, 38/86, 28/88, 40/89, 70/89 in 21/90) izdaja direktor Republiške carinske uprave
PRAVILNIK
o uporabi enotne carinske listine v carinskem postopku
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa enotno carinsko listino (v nadaljevanju ECL), način njenega izpolnjevanja ter uporabo v carinskem postopku.
2. člen
Enotna carinska listina je sestavljena iz osmih listov (priloga I.), in sicer:
1. list z zaporedno številko 1 in rdečo polno črto ob desnem robu – za carinarnico izvoznega carinjenja/odpremno carinarnico,
2. list z zaporedno številko 2 in zeleno polno črto ob desnem robu – za obdelavo podatkov pri izvoznem carinjenju,
3. list z zaporedno številko 3 in rumeno polno črto ob desnem robu – za izvoznika oziroma pošiljatelja,
4. list z zaporedno številko 4 in modro prekinjeno črto ob desnem robu – za namembno carinarnico,
5. list z zaporedno številko 5 in modro polno črto ob desnem robu – za potrditev prejema,
6. list z zaporedno številko 6 in rdečo prekinjeno črto ob desnem robu – za carinarnico uvoznega carinjenja,
7. list z zaporedno številko 7 in zeleno prekinjeno črto ob desnem robu – za obdelavo podatkov pri uvoznem carinjenju,
8. list z zaporedno številko 8 in rumeno prekinjeno črto ob desnem robu – za uvoznika.
Vlagatelj lahko uporabi za svoje potrebe dodatni list brez številčne oznake, ki mora imeti diagonalno izpisani tekst " ZA INTERNO UPORABO ". Tega lista carina v postopku ne overja.
3. člen
Če se na podlagi ene ECL izvede postopek nad več vrstami blaga, ki se uvrščajo v več kot eno tarifno oznako carinske tarife, se skupaj s carinsko listino predloži dopolnilo ECL (BIS – priloga II) z enakim številom listov ter oznakami, kot jih ima ECL.
4. člen
Rubrike enotne carinske listine in dopolnila so označene s številkami in z velikimi tiskanimi črkami. Rubrike, označene s številkami, izpolni vlagatelj, rubrike, izpolnjene z velikimi tiskanimi črkami pa pristojna carinarnica in njene pristojne organizacijske enote.
5. člen
Enotna carinska listina in dopolnilo sta formata 210 x 297 mm, lahko pa sta krajša 5 mm in daljša 8 mm. Papir mora biti samokopiren, najmanjše mase 43 gramov na kvadratni meter in ne sme vsebovati celuloze.
Obrazec je natiskan v zeleni barvi. Rubrike 1 (prva in tretja poddelitev), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 21, 25, 27, 31, 32, 33, 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52 in 53 na listih z zaporedno številko 1, 4, 5, in 7 so zelene barve, medtem ko so druge rubrike in lista z zaporedno številko 2, 3, 6 in 8 bele barve.
Rubrike 1, (prva in tretja poddelitev), 2, 3, 31, 32, 33, 35, 38, 40 in 44 BIS obrazca so na listih 1, 4, 5, in 7 zelene barve, medtem ko so druge rubrike in lista z zaporedno številko 2, 3, 6 in 8 bele barve.
6. člen
Rubrike enotne carinske listine in dopolnila se izpolnijo s pisalnim strojem, tiskalnikom računalnika ali kemičnim svinčnikom. Podatki v enotni carinski listini in dopolnilu ne smejo biti prečrtani in popravljeni.
7. člen
Za izpolnjevanje enotne carinske listine se uporabljajo šifre, predpisane s pravilnikom o vlaganju listin v carinskem postopku (Uradni list SFRJ, št. 71/80, 69/81, 42/83, 52/83, 47/84, 66/84, 72/85, 40/86, 8/87, 85/87, 10/88, 73/89, 88/89 in 49/91 in Uradni list RS, št. 17/91-I), če ni s tem pravilnikom predpisano drugače.
Kodeks šifer, ki je sestavni del pravilnika iz prvega odstavka tega člena, je tudi sestavni del tega pravilnika
II. ENOTNA CARINSKA LISTINA KOT CARINSKA SPREMNICA IN UVOZNA CARINSKA PRIJAVA
8. člen
Enotna carinska listina se uporablja kot carinska spremnica (v nadaljevanju: carinska spremnica) v cestnem prometu za:
– napotitev blaga
– tranzit blaga preko ozemlja Republike Slovenije
– prenapotitev blaga in
– prijavljanje blaga v namembni carinarnici.
9. člen
Carinsko spremnico / uvozno carinsko prijavo sestavlja komplet štirih listov:
– list z zaporedno številko 1 – za odhodno carinarnico
– list z zaporedno številko 4 – za namembno carinarnico
– list z zaporedno številko 4 – za namembno carinarnico kot uvozna carinska prijava
– list z zaporedno številko 5 – za potrditev prejema.
Prvi list z oznako 1 zadrži odhodna carinarnica, ki je napotila blago v drugo carinarnico oziroma carinarnica, preko katere je blago, ki je v tranzitu, vstopilo v Republiko Slovenijo.
Drugi list z oznako 4 zadrži namembna carinarnica oziroma carinarnica, preko katere je blago, ki je v tranzitu zapustilo ozemlje Republike Slovenije.
Tretji list z oznako 4 dobi po prijavi blaga v namembni carinarnici vložnik uvozne carinske prijave.
Četrti list z oznako 5 se po potrditvi v namembni carinarnici vrne odhodni carinarnici zaradi razdolžitve njene evidence.
10. člen
V carinski spremnici vlagatelj izpolni naslednje rubrike:
– rubrika 2 (pošiljatelj/izvoznik) – vpiše se naziv in naslov carinskega zavezanca v smislu 24. člena carinskega zakona. Za zbirne tovorke se v to rubriko vpiše beseda "ZBIRNIK". Spisek pošiljk je v tem primeru obvezna priloga carinske spremnice in mora ustrezati naslednjim zahtevam:
– označen mora biti kot spisek pošiljk
– v zgornjem desnem vogalu mora imeti prostor za vpis
– številke carinske spremnice
– vsebovati mora tudi naslednje podatke:
– zaporedno številko pošiljke
– število, vrsto, označbo in številke tovorkov ene pošiljke
– imenovanje blaga
– država izvora
– bruto težo
– prostor za carinske označbe
– dovoljena je uporaba tujih spiskov pošiljk, če vsebujejo zahtevane podatke,
– rubrika 3 (obrazci) – polje je namenjeno evidentiranju skupnega števila carinskih spremnic/prijav za blago v enem prevoznem sredstvu. V rubriki 3, podpolje 2 vpišemo skupno število carinskih spremnic/prijav, v podpolje 1 pa zaporedno številko carinske spremnice/prijave od skupnega števila spremnic/prijav,
– rubrika 4 (število prilog) – v rubriko vnesemo skupno število spremnici/prijavi priloženih listin (borderoji, fakture, itd.),
– rubrika 6 (število kolijev) – vpiše se skupno število tovorkov za blago, ki se prijavlja brez navedbe njihove vrste. V primeru rinfuzo pošiljke se rubrika ne izpoljnjuje,
– rubrika 8 (prejemnik) – vpiše se naziv in sedež prejemnika blaga,
– rubrika 14 (vlagatelj dokumenta) – vpiše se naziv in naslov firme (ali osebe), ki je carinsko spremnico vložila, odtisne žig vložnika, njegovo ime in podpis. Za domače prevoznike, ki izpolnjujejo pogoje iz 93., 94. in 200. člena carinskega zakona, ni potrebna varščina. Za ostale primere, ko je varščina potrebna se izpolni rubrika 50, rubrika 14 ostane prazna,
– rubrika 18 (registracija in državna pripadnost prevoznega sredstva, pri odhodu) – v prvo poddelitev se vpiše registrska oznaka prevoznega sredstva (tudi prikolice), v drugo pa mednarodna oznaka njegove državne pripadnosti,
– rubrika 21 (registracija in državna pripadnost prevoznega sredstva pri prehodu meje) – vpišemo podatke v primeru zamenjave vlečnega vozila,
– rubrika 22 (valuta in znesek fakture) – v prvo poddelitev se vpiše oznaka vrste valute, v kateri je. izkazana vrednost blaga, V drugo podpolje pa fakturni skupni znesek v tej valuti. V primeru, da je vrednost blaga izražena v dveh ali več valutah, se v prvo podpolje vpiše oznaka SLT, v drugo podpolje pa skupna preračunana protivrednost blaga v SLT po tečaju za obračun carinskih dajatev na dan vložitve carinske spremnice,
– rubrika 31 (oznaka in številke blaga, številke kontejnerjev, število in vrsta) – vpiše se število, vrsto in oznake tovorkov in običajno trgovsko ime blaga. Za vse blago se izpolni le ena rubrika 31, zato vložki BIS niso potrebni. Če carinarnica ugotovi, da v izjemnih primerih identifikacija blaga v tem obsegu ni zadovoljiva, lahko zahteva podrobnejšo specifikacijo, ki jo overi in v tej rubriki navede kot prilogo carinski spremnici,
– rubrika 35 (bruto masa v kg) – vpiše se skupna bruto masa vsega blaga, ki se prijavlja s spremnico,
– rubrika 44 (posebne zabeležke) – vpišemo po vrsti podatke o prevozniku in sicer:
– naziv in sedež prevoznika
– ime in priimek voznika
– naslov voznika
– št. potnega lista ali osebne izkaznice (PL- xxxxxxx, ali OI – xxxxxx).
– na desni strani se voznik podpiše,
– rubrika 50 (glavni zavezanec) – Vpiše se naziv in naslov špedicije,-ki za tujega prevoznika položi pri odhodni carinarnici varščino. Vpiše se tudi datum in odtisne žig. V rubriki mora biti izpisano ime in priimek pooblaščenca pravne osebe in njegov podpis. Rubrika je izpolnjena le v primerih, ki niso zajeti v rubriki 14,
– rubrika 53 (namembna carinarnica in država) -vpiše se naziv namembne carinarnice – izpostave, kateri je namenjeno blago pod carinskim nadzorom,
– rubrika 55 (pretovor) – možna sta dva pretovora. V prvo vrsto se vpiše kraj in državo, v drugo registracijo in državo novega prevoznega sredstva,
– rubrika 56 (drugi dogodki med prevozom) – vpiše se dogodek, nastal med prevozom.
11. člen
Carinarnica izpolnjuje naslednja polja:
– polje A: (odpremna carinarnica ali izpostava) – se v odpremni carinski izpostavi ne izpolnjuje. Polje služi prejemni carinarnici/izpostavi za registriranje prejema blaga. Prejemna carinska izpostava v to polje vpiše naziv prejemne carinske izpostave in zaporedno številko / datum prejema (iz kontrolnika uvoznih prijav),
– polje B: (detajli obračuna) – se ne izpolnjuje. Rubrika služi za interne potrebe strankine evidence,
– polje C: (odhodna carinarnica) – v prvo vrsto se vpiše naziv odhodne carinske izpostave v drugo pa zaporedno številko dokumenta/datum,
– polje D: (kontrola odhodne carinarnice) – izpolnjuje odhodna carinarnica na sledeči način:
– prva vrsta ostane prazna
– v drugo vrsto vpišemo število carinskih obeležij
– v tretjo vrsto vpišemo oznako carinskega obeležja
– v četrto vrsto vpišemo rok predaje namembni Carinarnici
– v peto vrsto se podpiše carinski delavec
– na desni strani rubrike odtisnemo žig,
– polje I: (kontrola namembne carinarnice) – izpolnjuje namembna carinska izpostava na sledeči način:
– leva stran:
– v prvo vrsto vpišemo DA, če je pošiljka v redu sicer ostane prostor prazen
– v drugo vrsto vpišemo datum prispetja
– v tretjo vrsto stanje carinskih obeležij V REDU ali POŠKODOVANA
– če je prva vrsta prazna, vpišemo tekstualne pripombe
– desna stran:
– v drugo vrsto vpišemo datum knjiženja – v četrto vrsto številko kontrolnika
– v peto vrsto vpišemo čitljivo ime in priimek carinskega delavca, podpišemo in odtisnemo žig, – polje F: (overovitev pristojnih organov) – v to rubriko vpišemo število in oznake novih zalivk, in z podpisom in žigom potrdimo skupne podatke z rubriko 55 Rubrika ENOTNI ODPREMNI POSTOPEK ES: POTRDILO PREJEMA: – izpolni jo prevoznik in potrdi prejemna carinarnica s podatki o številki dokumenta odhodne carinarnice, nazivu odhodne carinarnice, datumom prejetja in podpisom uradne osebe ter žigom carinarnice.
12. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika se prenehajo uporabljati določbe 44. in 58. člena pravilnika o vlaganju listin v carinskem postopku (Uradni list SFRJ, št. 71/80, 69/81, 42/83, 52/83, 49/84, 66/84, 72/85, 40/86, 8/87, 85/87, 10/88, 73/89, 88/89, 49/91 in Uradni list RS, št. 17/91-I) ter obrazci XVIII, XIX in XXII.
13. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. junija 1992.
Ljubljana, dne 14. aprila 1992.
Direktor
Republiške carinske uprave
Franc Košir l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti