Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/1992 z dne 24. 4. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/1992 z dne 24. 4. 1992

Kazalo

1035. Odlok o komunalnih taksah, stran 1622.

Skupščina občine Šmarje pri Jelšah je na podlagi 1. in 4. člena zakona o komunalnih taksah (Uradni list RS, št. 29/65, 7/70, 7/72 in 18/91) ter v skladu s 6. členom odloka o pristojnosti in delu Skupščine občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 1/90 in 45/90) na skupni seji zbora združenega dela, zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora dne 30. 3. 1992 sprejela
ODLOK
o komunalnih taksah
1. člen
Na področju občine Šmarje pri Jelšah predpisujemo komunalne takse za uporabo naslednjih predmetov in sicer:
1. igralnih sredstev v javnih lokalih (igralni avtomati, biljardi, itd.)
2. za reklamne napise, objave in oglase, ki so postavljeni, pritrjeni ali drugače označeni na javnih mestih,
3. vitrin v katerih se razstavlja blago zunaj poslovne stavbe,
4. za uporabo javnega prostora za začasne namene,
5. za uporabo javnega pločnika pred poslovnimi prostori ter za opravljanje gostinsko-turistične dejavnosti na pločniku,
6. za uporabo trgov in drugih javnih površin, razen pločnikov za razstavljanje predmetov, prirejanje razstav in drugih zabavnih prireditev za gospodarske namene.
Višina komunalnih taks je izražena v točkah in je za posamezne takšne predmete oziroma storitve določena v taksni tarifi, ki je sestavni del tega odloka.
Z uveljavitvijo tega odloka se določi vrednost točke v višini 2 tolarjev.
Vrednost točke določa Izvršni svet Skupščine občine Šmarje pri Jelšah in jo med letom lahko valorizira ter usklajuje z rastjo indeksa cen na drobno.
Izvršni svet lahko v posebnih primerih oprosti posamezne taksne zavezance plačila komunalne takse.
2. člen
Taksni zavezanec je pravna ali fizična oseba, ki uporablja predmete ali storitve za katere so uvedene komunalne takse.
3. člen
Taksna obveznost v primerih, ko je taksa določena v letnem znesku, nastane z dnem namestitve taksnega predmeta oziroma pričetka uporabe, preneha pa s potekom meseca, v katerem je zavezanec obvestil občinsko upravo za družbene prihodke o odstranitvi taksnega predmeta oziroma prenehanju njegove uporabe. Dejstvo, da taksnega predmeta zavezanec začasno ni mogel uporabljati, ne vpliva na taksno obveznost.
Zavezanec je dolžan občinski upravi za družbene prihodke v 15 dneh prijaviti nastanek taksne obveznosti, če ni v taksni tarifi določeno drugače.
Prijava mora vsebovati podatke o zavezancu ter vsa dejstva in okoliščine, ki so pomembne za določitev višine komunalne takse.
4. člen
V primerih, ko je taksa določena v enkratnem ali dnevnem znesku, je taksni zavezanec dolžan pred namestitvijo oziroma uporabo taksnega predmeta o tem obvestiti občinsko upravo za družbene prihodke in plačati predpisano takso, razen, če je v tarifi drugače določeno.
5. člen
Če s tem odlokom ni drugače določeno, zapade taksna obveznost v plačilo v 30 dneh od vročitve odločbe.
Če je za uporabo določenega taksnega predmeta potrebno dovoljenje pristojnega organa, je treba takso plačati pred izdajo dovoljenja.
6. člen
Prisilna izterjava komunalnih taks od fizičnih oseb se opravlja po veljavnih davčnih predpisih, od pravnih oseb pa po splošnih predpisih o opravljanju izvršbe denarnih obveznosti.
Pravica izterjati komunalno takso zastara v dveh letih po preteku leta, v katerem bi morala biti taksa plačana.
Pravica do povrnitve preveč plačane takse zastara v dveh letih po preteku leta, v katerem je bila plačana.
7. člen
Komunalne takse so prihodek proračuna občine Šmarje pri Jelšah. Zbrana sredstva komunalne takse v proračunu občine se kot dohodek zbirajo in vodijo ter razporejajo po realiziranih vplačilih po posameznih naseljih. Zbrana sredstva so vir financiranja za programe krajevnih skupnosti.
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Uprava za družbene prihodke.
8. člen
Z denarno kaznijo najmanj 10.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravno osebo ali posameznika, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če v določenem roku ne prijavi predmeta ali storitve za katero je predpisano plačilo komunalne takse. Z denarno kaznijo najmanj 3.000 tolarjev se kaznuje tudi odgovorno osebo pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
9. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok preneha veljati odlok o komunalnih taksah (Uradni list SRS, št. 10/85, 11/86, 11/87, 14/88, 13/89, 25/89, 42/89 in RS, št. 25/90).
10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 417-41/92 1
Šmarje pri Jelšah, dne 30. marca 1992.
Predsednik
Skupščine občine
Šmarje pri Jelšah
Jože Čakš l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti