Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/1992 z dne 24. 4. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/1992 z dne 24. 4. 1992

Kazalo

993. Uredba o izvajanju materialne dolžnosti za potrebe obrambe, zaščite in reševanja, stran 1537.

Na podlagi četrtega odstavka 6. člena in 6. točke prvega odstavka 36. člena zakona o obrambi in zaščiti (Uradni list RS, št. 15/91) izdaja Vlada Republike Slovenije
UREDBO
o izvajanju materialne dolžnosti za potrebe obrambe, zaščite in reševanja
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Državljani, podjetja, zavodi in druge organizacije so dolžni v skladu s 6. in 22. členom zakona o obrambi in zaščiti dajati za potrebe obrambe, zaščite in reševanja naslednja materialna sredstva in opremo iz popisa (v nadaljevanju: sredstva iz popisa):
1) motorna in priklopna vozila za cestni promet;
– motorna vozila vseh vrst in zmogljivosti;
– vozila za prevoz tovora in vleko vseh vrst zmogljivosti in nosilnosti;
– specialna vozila vseh vrst in namenov;
– priklopnike, polpriklopnike in druge priključke za motorna vozila cestnega prometa vseh vrst;
2) avtomobilska dvigala in viličarje vseh vrst in zmogljivosti ter vsa druga sredstva integralnega transporta (zabojniki, palete, boks-palete in naprave na terminalih);
3) gradbene in inženirske stroje ter agregate vseh vrst na lasten pogon ali brez njega;
4) traktorje s priklopniki in drugimi priklopnimi stroji;
5) kotle in naprave za taljenje bitumena, brizgalne stroje, črpalke za asfalt in agregate za razsvetljavo vseh vrst;
6) ladje, čolne in druga plovila morskega in rečnega prometa vseh vrst in namenov s kompletno opremo, nadomestnimi deli in orodjem;
7) postroje in naprave, namenjene za plovbo ali preskrbo, vzdrževanje in remont plovil;
– luške in pristaniške naprave za strežbo plovbi, skladiščenje ter sredstva za nakladanje in razkladanje;
– opremo in sredstva za preskrbo ladij z električno energijo, vodo in gorivom;
– opremo in naprave za remont ladij ter morske razsvetljave;
– signalne postaje in sredstva za elektronsko navigacijo;
– opremo in sredstva za podvodne aktivnosti vseh vrst;
8) letala vseh vrst;
9) opremo ter naprave za urejanje zračnega prometa in letališko službo;
10) sredstva za skladiščenje pogonskega goriva za zračni promet;
11) zemeljska radionavigacijska sredstva in opremo za vzdrževanje zvez in kontrolo letenja;
12) radijska ter radiorelejna, telefonska, telegrafska in druga sredstva ter naprave za zvezo oziroma sisteme, njihove komplete (pribor) in vire električne energije ter telefonske in telegrafske linije;
13) radiološko opremo za vzdrževanje in remont (splošno in specialno orodje, kompresorje, dvigala, naprave, preskusne mize, preskusne postaje, delovne stroje);
14) akumulatorske postaje, postaje za pridobivanje in polnjenje acetilenskih in kisikovih jeklenk ter postaje za polnjenje in vzdrževanje sredstev za gašenje požarov;
15) meteorološke in druge laboratorije, namenjene za meteorološke naloge;
16) vire električne energije (stacionarne in prenosne električne agregate, majhne vodne, vetrne in sončne elektrarne) ter kemične vire toka (vse vrste in tipe akumulatorjev);
17) črpalke in kompresorske postaje ter agregate za vodo, sredstva in opremo za skladiščenje pogonskega goriva in maziv, streliva in minskoeksplozivnih sredstev, rezervnih, reprodukcijskih in potrošnih materialov;
18) kolesa in motorna kolesa vseh vrst;
19) vprežna vozila vseh vrst;
20) jezdno, vprežno in tovorno živino;
21) jezdni, vprežni in tovorni pribor za jezdno, vprežno in tovorno živino;
22) naprave in instalacije za vzdrževanje in remont sredstev;
23) orožje in strelivo.
II. EVIDENCA MATERIALNIH SREDSTEV
2. člen
Evidenco materialnih sredstev iz popisa za potrebe obrambe, zaščite in reševanja vodijo upravni organi, pristojni za obrambne zadeve.
Sredstva se popišejo po evidencah, ki jih vodijo državni organi na podlagi predpisov, ter po evidencah podjetij, zavodov in drugih organizacij.
3. člen
Organi in organizacije, ki vodijo evidence o materialnih sredstvih, so dolžni na zahtevo upravnega organa, pristojnega za obrambne zadeve, poslati podatke o teh sredstvih zaradi popisa in vodenja evidence.
Državljani, podjetja, zavodi in druge organizacije so dolžne na zahtevo upravnega organa, pristojnega za obrambne zadeve, poslati na vpogled podatke in listine o sredstvih in mu omogočiti pregled sredstev zaradi popisa in vodenja evidence.
Če za posamezna sredstva po tej uredbi ni evidenc ali če podatki iz takih evidenc ne zadoščajo, opravi upravni organ, pristojen za obrambne zadeve, pregled sredstev in na podlagi pregleda sestavi evidenco sredstev.
4. člen
Evidenca popisanih sredstev vsebuje podatke o upravljalcih, uporabnikih in lastnikih (v nadaljevanju: imetnikih) sredstev, o vrsti, tipu, znamki, nosilnosti in drugih značilnostih sredstev ter potrebne podatke o stanju in možnosti njihove uporabe.
Minister za obrambo predpiše kriterije za razporejanje materialnih sredstev za potrebe obrambe, zaščite in reševanja ter način vodenja evidence.
Minister za obrambo predpiše tudi označevanje motornih vozil iz popisa v času, ko jih uporabljajo uporabniki, ter dokumente, s katerimi se pri tem izkazujejo.
III. POSTOPEK RAZPOREJANJA, IZROČITVE IN PREVZEMA SREDSTEV ZA POTREBE OBRAMBE, ZAŠČITE IN REŠEVANJA
5. člen
Materialna sredstva iz popisa razporeja upravni organ, pristojen za obrambne zadeve, ki vodi o njih evidenco, na podlagi dobljenih številčnih odmer štabov, enot in zavodov teritorialne obrambe, enot za zveze, službe za opazovanje in obveščanje, štabov za civilno zaščito ter zahtev državnih organov, podjetij, zavodov in drugih organizacij, katerih dejavnost je posebnega pomena za obrambo, zaščito in reševanje (v nadaljevanju: uporabniki).
O razporeditvi sredstev izda upravni organ, pristojen za obrambne zadeve, imetniku sredstva iz popisa obvestilo, v katerem navede poleg osnovnih podatkov o sredstvu tudi uporabnika, kateremu bo v primeru potrebe sredstvo dano v uporabo.
6. člen
Vpoklic sredstev, razporejenih na podlagi materialne dolžnosti, izvrši upravni organ, pristojen za obrambne zadeve. V vpoklicu odredi imetniku sredstva, čas in kraj izročitve ter navede uporabnika, kateremu je imetnik dolžan sredstvo izročiti v uporabo.
7. člen
Imetniki sredstev so dolžni v roku 8 dni sporočiti in izkazati upravnemu organu, pristojnemu za obrambne zadeve, podatke o odtujitvi, uničenju ali začasni neuporabnosti sredstev, ki so razporejena za potrebe obrambe, zaščite in reševanja.
Po prejemu vpoklica so imetniki sredstev dolžni izročiti zahtevano sredstvo v brezhibnem stanju v vpoklicu določenemu uporabniku.
Če se vpoklicano sredstvo ne nahaja pri imetniku oziroma je oddaljeno tako, da ga ni mogoče pravočasno izročiti uporabniku, je imetnik dolžan izročiti drugo primerno sredstvo. Če imetnik nima drugega primernega sredstva, je dolžan o tem takoj obvestiti upravni organ, pristojen za obrambne zadeve, ki zagotovi uporabniku drugo nadomestno sredstvo.
8. člen
Uporabnik sredstev iz popisa določi komisijo oziroma pooblaščeno osebo (v nadaljevanju: prevzemnik) za prevzem sredstva ob času, na kraju in na način, ki je določen v vpoklicu.
Ob prevzemu sredstev se ugotavlja, ali so ta v brezhibnem stanju in primerna za uporabo in ali imajo ustrezno opremo, orodje, pribor, nadomestne dele, gorivo in tehnično dokumentacijo.
Sredstva, ki niso brezhibna ali ki niso primerna za uporabo, se vrnejo imetnikom. Uporabnik v tem primeru zahteva od upravnega organa, pristojnega za obrambne zadeve, da za njegovo popolnitev razporedi in zagotovi druga primerna sredstva.
Prevzemnik mora za izročeno sredstvo izdati imetniku potrdilo o prevzemu.
IV. ODŠKODNINA ZA DOSTAVO IN UPORABO SREDSTEV V MIRU ZA POTREBE OBRAMBE ZAŠČITE IN REŠEVANJA
9. člen
Za dostavo in uporabo materialnih sredstev iz popisa pripada imetnikom odškodnina, določena po tarifi odškodnin za uporabo materialnih sredstev iz popisa, izročenih za potrebe obrambe, zaščite in reševanja.
Če je v tarifi določena odškodnina manjša od obveznih dajatev, ki bremenijo sredstvo, ali manjša od zneska najemnine ali zakupnine, ki ga imetnik plačuje drugi osebi za uporabo takega sredstva, ker je svojega izročil za potrebe obrambe ali zaščite, potrebuje pa ga za opravljanje neodložljivih nalog in del, pripada imetniku odškodnina, ki je enaka obveznim dajatvam oziroma najemnini ali zakupnini.
Najemnina oziroma zakupnina mora ustrezati krajevnim razmeram.
10. člen
Za uporabo stavb ter zemljišč z napravami in instalacijami iz 17. in 22. točke 1. člena te uredbe se odmeri odškodnina glede na najemnino oziroma zakupnino, ki je ob času uporabe običajna v kraju, v katerem je stavba ali zemljišče.
11. člen
Odškodnina za uporabo sredstva pripada imetniku od dneva izročitve do dneva vrnitve sredstva.
V čas uporabe se všteva tudi čas, ki je potreben za dostavo sredstva do kraja izročitve, in čas, ki je potreben za njegovo, vrnitev do kraja, od koder je bilo dostavljeno.
Če je bilo sredstvo v uporabi 12 ali več ur, se izplača celodnevna odškodnina, če je bilo v uporabi manj kot 12 ur, pa polovica dnevne odškodnine.
Odškodnina za uporabo sredstva se izplača v 15 dneh od dneva vrnitve. Če je sredstvo v uporabi dalj kot 30 dni, se izplačuje imetniku sredstev na njegovo zahtevo odškodnina mesečno za nazaj.
12. člen
Imetnik ima pravico do povračila prevoznih stroškov in do dnevnic za potovanje potrebnega števila oseb v zvezi z izročitvijo in vrnitvijo sredstev.
Povračilo prevoznih stroškov se izplača po cenah za prevoz z javnimi prometnimi sredstvi.
Dnevnica za potovanje se izplača za čas, ki je potreben za dostavo in izročitev sredstev in za vrnitev oseb do sedeža oziroma stalnega prebivališča imetnika sredstev, oziroma za čas, ki je potreben za prihod po sredstva in za vrnitev do sedeža oziroma stalnega prebivališča.
Dnevnice za potovanje iz prejšnjega odstavka se. obračunajo in izplačajo po predpisih o potnih in drugih stroških delavcev državnih organov.
13. člen
Pri vrnitvi sredstev dobi imetnik pogonsko gorivo in mazivo oziroma krmo, porabljeno pri dostavi in vrnitvi sredstev oziroma za prehrano živine. Če imetnik ne dobi goriva in maziva, se mu za to količino izplača odškodnina po krajevnih cenah.
14. člen
Imetnik nima pravice do denarnih oziroma materialnih povračil iz 12. in 13. člena te uredbe, če sredstvo ni bilo prevzeto, temveč vrnjeno zato, ker je bilo pokvarjeno oziroma neuporabno, o čemer pa imetnik ni pravočasno obvestil upravni organ, pristojen za obrambne zadeve.
V. POSTOPEK ZA ODMERO ODŠKODNINE ZA POŠKODOVANA, UNIČENA ALI POGREŠANA SREDSTVA V MIRU
15. člen
Imetnik ima pravico do odškodnine, če se izročeno sredstvo poškoduje, uniči ali pogreši med pregledi ali vajami oziroma med zaščitnimi in reševalnimi aktivnostmi ob naravnih in drugih nesrečah.
Odškodnina za uničeno ali pogrešano sredstvo se odmeri po krajevni tržni vrednosti, ki jo je sredstvo imelo takrat, ko je bilo izročeno.
Za poškodovano sredstvo pripada imetniku sredstev odškodnina, ki je enaka razliki med krajevno tržno vrednostjo sredstva ob izročitvi in ob vrnitvi, upoštevajoč zmanjšanje vrednosti, nastalo z njegovo redno uporabo.
Če poškodovanega sredstva ni mogoče popraviti oziroma če zbolele živine ni mogoče ozdraviti, pripada imetniku odškodnina, izračunana na način iz drugega odstavka tega člena, zmanjšana za preostalo vrednost sredstva, ki je bilo imetniku vrnjeno.
Če je bilo sredstvo pred vrnitvijo popravljeno, pripada imetniku odškodnina v višini zmanjšane vrednosti sredstva, če pa se je s popravilom vrednost sredstva povečala, se odškodnina za uporabo sredstva po tarifi zmanjša za njegovo povečano vrednost.
16. člen
Poveljnik Teritorialne obrambe pokrajine oziroma območja ustanovi tričlansko komisijo, ki ugotavlja višino škode zaradi poškodovanja, uničenja ali pogrešitve sredstva, ki je bilo dano v uporabo enotam, zavodom oziroma štabom za teritorialno obrambo.
Pri delu komisije praviloma sodeluje predstavnik pristojne regijske organizacijske enote Ministrstva za obrambo.
17. člen
Postopek za odmero odškodnine za uničena ali pogrešana sredstva se uvede po uradni dolžnosti, za poškodovana sredstva pa na zahtevo imetnika sredstva, če jo vloži v roku treh dni po prevzemu poškodovanega sredstva.
Komisija za ugotavljanje višine škode o svojih ugotovitvah sestavi poročilo, ki ga pošlje pristojni regijski organizacijski enoti Ministrstva za obrambo, ki na tej podlagi izda odločbo o izplačilu odškodnine.
Če se odškodninski upravičenec ne strinja z višino odmerjene odškodnine, odloča o njegovi pravočasni pritožbi Ministrstvo za obrambo.
18. člen
V primeru, če uporabo sredstev v skladu s to uredbo odredi občinski ali republiški štab za civilno zaščito oziroma drug pristojen organ, se za odškodnino za dostavo in uporabo sredstev ter postopek za odmero odškodnine za poškodovana, uničena ali pogrešana sredstva smiselno uporabljajo določbe IV. in V. poglavja te uredbe ter omejitve, ki jih določa zakon.
19. člen
Za odmero odškodnine za dostavo in uporabo sredstev za potrebe narodne zaščite, enot za zveze, državnih organov, podjetij, zavodov in drugih organizacij, katerih dejavnost je posebnega pomena za obrambo in zaščito, izvaja postopke upravni organ, pristojen za obrambne zadeve.
Komisijo za ugotavljanje višine škode za uporabnike iz prvega odstavka tega člena, imenuje upravni organ, pristojen za obrambne zadeve.
20. člen
Sredstva, potrebna za izplačilo odškodnine za dostavo in uporabo sredstva ter za izplačilo odškodnine zaradi poškodovanja, uničenja ali pogrešanja sredstva, bremenijo v miru za Teritorialno obrambo, Republiški štab za civilno zaščito ter republiške specializirane enote civilne zaščite Ministrstvo za obrambo, za ostale uporabnike pa pristojne lokalne skupnosti oziroma podjetja, zavode in organizacije, v katere so bila sredstva razporejena.
V. KONČNI DOLOČBI
21. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati uredba o izvajanju materialne obveznosti za določene potrebe splošne ljudske obrambe (Uradni list SRS, št. 19/84).
22. člen
Ta uredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 8-02/92-5/1-8
Ljubljana, dne 2. aprila 1992.
Vlada Republike Slovenije
Podpredsednik
Matija Malešič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti