Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/1992 z dne 24. 4. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/1992 z dne 24. 4. 1992

Kazalo

1034. Odlok o proračunu občine Šmarje pri Jelšah za leto 1992, stran 1621.

Na podlagi 14. člena zakona o financiranju javne porabe (Uradni list SRS, št. 48/90) in 213. člena statuta občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list SRS, št. 5/75, 10/75, 3/78, 3/82, 6/82, 21/83 in 5/86) je Skupščina občine Šmarje pri Jelšah na seji zbora združenega dela, seji zbora krajevnih skupnosti in seji družbenopolitičnega zbora dne 30. marca 1992 sprejela
ODLOK
o proračunu občine Šmarje pri Jelšah za leto 1992
1. člen
S tem odlokom se ureja financiranje funkcij, ki jih v skladu z ustavo in zakonom opravlja občina (v nadaljevanju besedila: javna poraba).
2. člen
Skupni prihodki občinskega proračuna znašajo 394,407.724 in se razporedijo:
                           SLT
– javna poraba                389,554.000
– tekoča proračunska rezerva          4,853.724
3. člen
Posebni del proračuna je pregled prihodkov občinskega proračuna in njihova razporeditev, ki sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov.
4. člen
Sredstva proračuna se delijo med letom praviloma enakomerno med vse uporabnike v okviru doseženih prihodkov in v odvisnosti od zapadlosti obveznosti, če ni v odloku, v splošnem delu proračuna, posebnem aktu občine ali s pogodbo med občino in uporabnikom drugače določeno.
5. člen
Uporabniki smejo prevzemati obveznosti v imenu občine le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za posamezne namene.
6. člen
Uporabniki morajo sredstva, ki so jim zagotovljena v proračunu uporabljati za namene, za katere so jim bila dana in v skladu s predpisi o njihovi uporabi oziroma razpolaganju z njimi.
7. člen
Sredstva proračuna se lahko razporejajo na uporabnike do konca leta, za katero je proračun sprejet.
8. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren izvršni svet. Izvršni svet skrbi, da se med letom prihodki razporejajo skladno z njihovim pritekanjem.
9. člen
Če prihodki proračuna med letom ne pritekajo v predvideni višini, lahko izvršni svet, da bi ohranil proračunsko ravnovesje, začasno zmanjša zneske sredstev, ki so v posebnem delu proračuna razporejena za posamezne namene, ali začasno zadrži uporabo teh sredstev.
O ukrepu iz prejšnjega odstavka mora izvršni svet obvestiti skupščino občine in predlagati ustrezne ukrepe oziroma spremembo proračuna.
10. člen
Izvršni svet sme v okviru skupnega obsega proračunskih sredstev spreminjati namen in višino sredstev, ki so v proračunu razporejena za posamezne namene, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila zagotovljena sredstva.
O odločitvah iz prejšnjega odstavka mora izvršni svet poročati skupščini občine.
11. člen
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov proračuna izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko za začasno, kritje odhodkov uporabijo sredstva rezerve občine in tekoče proračunske rezerve.
12. člen
Vsako izplačilo iz proračuna mora imeti za podlago listino, s katerimi se ugotavljata obveznost in višina izplačila.
13. člen
Za zakonito uporabo sredstev, ki so uporabniku razporejena iz proračuna, je odgovoren predstojnik ali poslovodni organ uporabnika oziroma druga pooblaščena oseba kot odredbodajalec.
Poleg osebe iz prejšnjega odstavka, je za zakonito uporabo sredstev odgovoren tudi vodja računovodstva pri uporabniku.
14. člen
O uporabi tekoče proračunske rezerve v višini 2,000.000 SLT v posameznem primeru je pooblaščen izvršni svet.
15. člen
Od prihodkov iz 2. člena tega odloka izločamo 1% v rezervni sklad občine Šmarje pri Jelšah.
Sredstva se izločajo v rezervni sklad, začasno vsak mesec, dokončno pa po zaključnem računu za preteklo leto.
16. člen
Izvršni svet je pooblaščen, da odloča o uporabi sredstev rezerv občine Šmarje pri Jelšah, do višine 1,000.000 SLT v posameznem primeru, vendar samo za namene iz 31. člena zakona o financiranju javne porabe (Uradni list SRS, št. 48/90).
17. člen
Izvršni svet odloča o začasni porabi tekočih likvidnih sredstev proračuna zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitev tekoče likvidnosti proračuna.
18. člen
Občina se lahko zadolžuje za financiranje nalog s področja javne porabe kratkoročno za dobo enega leta ali dolgoročno, in sicer v okviru skupnega obsega sredstev proračuna in to samo za financiranje dejavnosti gospodarske infrastrukture na ravni občine.
19. člen
O dolgoročni zadolžitvi odloča skupščina občine, o kratkoročni zadolžitvi pa izvršni svet.
Kreditna pogodba na podlagi odločitev iz prejšnjega odstavka sklepa za proračun pristojni upravni organ občine, če skupščina občine za to ne pooblasti koga drugega.
20. člen
Skupščina občine opravlja nadzor nad politiko in smotrnostjo uporabe sredstev, ki so iz proračuna razporejene za posamezne namene.
Da bi skupščina občine lahko opravljala ta nadzor, ji morajo uporabniki na njeno zahtevo pošiljati poročila in podatke o izvajanju nalog.
21. člen
Za proračun pristojni upravni organ občine opravlja nadzor nad finančnim, materialnim in. računovodskim poslovanjem uporabnikov glede na namen, obseg in dinamiko porabe sredstev.
Če za proračun pristojni upravni organ pri opravljanju proračunskega nadzora pri uporabnikih ugotovi, da se sredstva ne uporabljajo za namene, za katere so bila dodeljena; mora zahtevati, da se ta sredstva vrnejo v proračun ter o tem obvesti izvršni svet.
Če za proračun pristojni upravni organ pri opravljanju proračunskega nadzora pri uporabnikih ugotovi, da njihovo finančno oziroma materialno knjigovodstvo ni ustrezno urejeno, obvesti o tem izvršni svet in mu predlaga ustrezne ukrepe.
22. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 403-67/92-1
Šmarje pri Jelšah, dne 30. marca 1992.
Predsednik
Skupščine občine
Šmarje pri Jelšah
Jože Čakš l. r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina