Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/1992 z dne 24. 4. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/1992 z dne 24. 4. 1992

Kazalo

1000. Pravilnik o načinu opravljanja strokovnega izpita in vpisu v register zastopnikov, stran 1573.

Na podlagi četrtega odstavka 119. člena zakona o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 13/92) izdaja minister za znanost in tehnologijo
PRAVILNIK
o načinu opravljanja strokovnega izpita in vpisu v register zastopnikov
1. člen
Ta pravilnik ureja pogoje in način opravljanja strokovnega izpita, vpis fizičnih in pravnih oseb, ki se poklicno ukvarjajo z zastopanjem v postopku zavarovanja izumov in znakov razlikovanja (v nadaljnjem besedilu: zastopniki), v register zastopnikov, ki ga vodi Urad Republike Slovenije za varstvo industrijske lastnine (v nadaljnjem besedilu: Urad), obnavljanje vpisa v register zastopnikov, izbris iz registra zastopnikov in objavljanje v uradnem glasilu Urada.
I. STROKOVNI IZPIT
2. člen
S strokovnim izpitom se preverja znanje kandidata s področja industrijske lastnine.
Vsebina strokovnega izpita je določena s programom strokovnega izpita, ki je objavljen skupaj s tem pravilnikom in je njegov sestavni del.
Strokovni izpit se opravlja v Uradu.
3. člen
Strokovni izpit lahko opravlja vsak, ki ima visokošolsko izobrazbo in aktivno znanje vsaj enega od uradnih jezikov Evropskega patentnega urada (angleščina, nemščina, francoščina).
4. člen
Strokovni izpit se opravlja pred tričlansko komisijo, ki jo imenuje direktor Urada. Strokovnjake, ki so lahko člani komisije, imenuje minister, pristojen za znanost in tehnologijo, in sicer za dve leti. Po poteku tega obdobja so strokovnjaki lahko ponovno imenovani.
Če da član komisije odpoved ali je začasno zadržan, imenuje direktor Urada namestnika člana komisije, ki opravlja delo do poteka obdobja, za katero je bil imenovan član komisije, oziroma do poteka zadržanosti člana komisije.
Člani komisije so za delo v komisiji nagrajeni.
5. člen
Komisija sestavlja izpitna vprašanja na podlagi programa strokovnega izpita, izvaja pisni in ustni del izpita in odloča o tem, ali je kandidat uspešno opravil strokovni izpit.
6. člen
Osebe, ki želijo opravljati strokovni izpit, vložijo pri Uradu pisno prijavo, ki vsebuje:
1. podatke o kandidatu: priimek, ime, naslov, telefon, in izobrazbo;
2. dokazilo o izobrazbi;
3. dokazilo o znanju vsaj enega izmed jezikov, navedenih v 3. členu tega pravilnika.
7. člen
Komisija ugotovi, ali kandidat izpolnjuje pogoje za opravljanje strokovnega izpita, in nato o tem pisno obvesti kandidata.
V pisnem obvestilu se navedejo datum, čas in kraj opravljanja izpita. Hkrati se kandidata pozove, da plača stroške opravljanja izpita.
Če se kandidatu zavrne opravljanje strokovnega izpita, se v pisnem obvestilu navedejo in obrazložijo razlogi za zavrnitev.
8. člen
Strokovni izpit se opravlja pisno in ustno.
V pisnem delu kandidat pisno obdela vprašanje iz postopka zavarovanja izumov in znakov razlikovanja.
Pisnemu delu izpita sledi ustni del, ki ga lahko kandidat opravlja le, če je uspešno opravil pisni del izpita.
9. člen
Komisija oceni vsako tematsko področje posebej ter na podlagi teh ocen celotni uspeh kandidata in sicer z »je opravil« ali »ni opravil«.
Kandidat je opravil strokovni izpit, če je dobil pozitivno oceno iz vsakega tematskega področja.
Če je dobil kandidat iz enega tematskega področja negativno oceno, mora opraviti popravni izpit iz tega področja. Če je dobil kandidat negativno oceno iz dveh ali več tematskih področij, se celotni uspeh kandidata oceni z »ni opravil«.
Komisija odloča o oceni z večino svojih članov.
Člani komisije so dolžni varovati kot poslovno skrivnost vse aktivnosti kandidata na izpitu in svoj postopek ocenjevanja.
10. člen
Popravni izpit opravlja kandidat v roku, ki ga določi komisija in ki ne more biti krajši od 30 dni in ne daljši od treh mesecev.
Če kandidat ne opravi popravnega izpita, se šteje, da ni opravil strokovnega izpita in ga mora znova v celoti opravljati.
Kandidat plača stroške popravnega izpita.
11. člen
Komisija lahko na prošnjo kandidata iz upravičenih razlogov preloži opravljanje strokovnega izpita.
12. člen
Če kandidat na določen dan ne pride na opravljanje strokovnega izpita ali če ne odda pisne naloge oziroma če odstopi od začetega ustnega dela izpita, se šteje, da ni opravil strokovnega izpita.
13. člen
Kandidat, ki je opravil strokovni izpit, prejme potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu.
Urad vodi seznam oseb, ki so opravile strokovni izpit.
II. VPIS IN OBNAVLJANJE VPISA V REGISTER ZASTOPNIKOV
14. člen
V register zastopnikov se vpiše oseba, ki je državljan Republike Slovenije, se poklicno ukvarja z zastopanjem v postopku zavarovanja izumov in znakov razlikovanja in je bodisi:
1. patentni zastopnik z visokošolsko izobrazbo tehniške ali naravoslovne smeri in strokovnim izpitom, opravljenim v skladu s tem pravilnikom;
2. odvetnik, ki zaposluje osebo z visokošolsko izobrazbo tehniške ali naravoslovne smeri ali ima z njo sklenjeno pogodbo o delu.
15. člen
V register zastopnikov se vpišejo pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji, ki zaposlujejo vsaj eno osebo, ki izpolnjuje pogoje iz prve ali druge točke 14. člena tega pravilnika.
16. člen
Za vpis v register zastopnikov je treba vložiti zahtevo, ki se ji priložijo dokazi, da so izpolnjeni pogoji iz 14. ali 15. člena tega pravilnika, in potrdilo o plačilu predpisane pristojbine.
Pravne osebe priložijo tudi seznam fizičnih oseb, ki izpolnjujejo pogoje za zastopanje.
Urad izda odločbo o vpisu v register zastopnikov in vpiše zastopnika v register zastopnikov. Vsak zastopnik dobi v registru svojo registrsko številko, ki jo navaja v vseh vlogah, ki jih pošilja Uradu.
17. člen
V register zastopnikov se vpišejo naslednji podatki:
1. registrska številka;
2. datum vpisa;
3. pri fizični osebi: priimek, ime, naslov in poklic;
4. pri pravni osebi: firma, sedež in seznam fizičnih oseb, ki izpolnjujejo pogoje za zastopanje;
5. datum obnovitve vpisa v register zastopnikov.
V register zastopnikov se vpišejo tudi vse kasnejše spremembe stalnega prebivališča fizične osebe oziroma sedeža pravne osebe ter prenehanje opravljanja zastopniške dejavnosti.
Pravna oseba je dolžna sporočati spremembe v zaposlovanju fizičnih oseb, ki izpolnjujejo pogoje za zastopanje.
18. člen
Vpis v register zastopnikov se obnavlja vsako leto in sicer eno leto po vpisu oziroma po obnovitvi vpisa v register zastopnikov.
Skupaj z zahtevo za obnovitev vpisa se pošljeta dokaz, da so izpolnjeni pogoji za vpis v register zastopnikov iz 14. oziroma 15. člena tega pravilnika, in potrdilo o plačilu predpisane pristojbine.
Pravna oseba priloži tudi seznam fizičnih oseb, ki izpolnjujejo pogoje za zastopanje.
III. IZBRIS IZ REGISTRA ZASTOPNIKOV
19. člen
Zastopnik se izbriše iz registra zastopnikov:
1. če ne zahteva obnovitve vpisa v roku iz prvega odstavka 18. člena tega pravilnika;
2. če vloži zahtevo za izbris iz registra;
3. če se mu z odločbo sodišča prepove ukvarjanje z zastopanjem.
Fizična oseba se izbriše iz registra zastopnikov tudi, če ji je vzeta poslovna sposobnost.
IV. OBJAVLJANJE V URADNEM GLASILU URADA
20. člen
V uradnem glasilu Urada se najmanj enkrat letno objavita seznam oseb, ki so opravile strokovni izpit, in izpisek iz registra zastopnikov.
Po uradni dolžnosti se v uradnem glasilu Urada objavijo podatki o izbrisu zastopnikov iz registra zastopnikov, razen sprememb iz drugega odstavka 17. člena tega pravilnika, ki se proti plačilu posebne pristojbine objavijo na zahtevo zastopnika.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
21. člen
Osebam, ki izpolnjujejo pogoje iz 3. člena tega pravilnika in so do dneva uveljavitve tega pravilnika opravile strokovni izpit pri Zveznem zavodu za patente, se ta izpit prizna kot strokovni izpit, opravljen pri Uradu.
22. člen
Državljani Republike Slovenije, ki se poklicno ukvarjajo z zastopanjem in so bili do dneva uveljavitve tega pravilnika vpisani v register zastopnikov pri Zveznem zavodu za patente, se lahko ob predložitvi ustreznih dokazov in plačilu predpisane pristojbine v roku treh mesecev od dneva uveljavitve tega pravilnika vpišejo v register zastopnikov pri Uradu.
Državljanom Republike Slovenije, ki do dneva uveljavitve tega pravilnika niso bili vpisani, so pa izpolnjevali pogoje za vpis v register zastopnikov pri Zveznem zavodu za patente, se ob predložitvi ustreznih dokazov v roku treh mesecev od dneva uveljavitve tega pravilnika prizna, da so opravili strokovni izpit, in se lahko vpišejo na seznam oseb, ki so opravile strokovni izpit, oziroma, če se poklicno ukvarjajo z zastopanjem, v register zastopnikov pri Uradu.
Pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so bile do dneva uveljavitve tega pravilnika vpisane ali so izpolnjevale pogoje za vpis v register zastopnikov pri Zveznem zavodu za patente, se lahko v roku treh mesecev od dneva uveljavitve tega pravilnika vpišejo v register zastopnikov pri Uradu.
23. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, se prenehata uporabljati uredba o vpisu v register zastopnikov, ki ga vodi Zvezni zavod za patente (Uradni list SFRJ, št. 18/91) in pravilnik o načinu opravljanja posebnega strokovnega izpita za osebe, ki se ukvarjajo z zastopanjem v postopku varstva izumov in znakov razlikovanja (Uradni list SFRJ, št. 29/91).
24. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 304-53/92-1
Ljubljana, dne 10. aprila 1992.
Minister
za znanost in tehnologijo
dr. Peter Tancig l. r.
               PROGRAM STROKOVNEGA IZPITA
    
   A. PRAVO INDUSTRIJSKE LASTNINE
   1. Osnove industrijske lastnine
   2. Teorije in zgodovinski viri prava industrijske lastnine
   3. Pariška konvencija za varstvo industrijske lastnine
   4. Svetovna organizacija za intelektualno lastnino (WIPO)
   Literatura:
   – Background reading material on intellectual property WIPO – 1988;
   – Pariška konvencija za varstvo industrijske lastnine (Uradni list SFRJ –
MP, št. 5/74);
   – Konvencija o ustanovitvi Svetovne organizacije za intelektualno lastnino
(Uradni list SFRJ – MP, št. 31/72).
    
                   1. Patent
    
   1. Oblike zaščite izuma
   2. Pogoji za patentiranje
   3. Vsebina pravice
   4. Postopek za podelitev patenta
   5. Varstvo pred sodišči (civilno, kazensko, upravno)
   6. Tožba za ugotovitev ničnosti 7. Zaupni izum
   8. Izum v delovnem razmerju
   9. Patentna informatika in dokumentacija
   10. Poenotenje evropskega patentnega prava
   11. Pogodba o sodelovanju na področju patentov (PCT)
   12. Mednarodna patentna klasifikacija
    
   Literatura:
   – Background reading material on intellectual property WIPO – 1988;
   – Pariška konvencija za varstvo industrijske lastnine (Uradni list SFRJ –
MP št. 5/74);
   – Zakon o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 13/92 ali Bilten za
industrijsko lastnino št. 1/92);
   – Pravilnik o postopku za podelitev patenta (Bilten za industrijsko
lastnino št. 1/92);
   – Guide for developing countries on the examination of patent applications
– WIPO 1982;
   – How to get a european patent – Guide for applicants Information brochure
of the European Patent Office January 1983 (sixth edition – 1983);
   – International patent Classification (fifth edition -1989) General
Information WIPO 1990;
   – Evropska patentna konvencija;
   – Strasbourški aranžma o mednarodni klasifikaciji patentov;
   – Pogodba o sodelovanju na področju patentov (PCT).
    
                 2. Model oziroma vzorec
    
   1. Pojem
   2. Oblike teles, slik ali risb, ki se ne morejo zavarovati z modelom
oziroma vzorcem
   3. Vsebina pravice
   4. Postopek za priznanje modela oziroma vzorca
   5. Haaški aranžma o mednarodnem prijavljanju industrijskih vzorcev in
modelov
   6. Locarnski aranžma o ustanovitvi mednarodne klasifikacije za
industrijske vzorce in modele
    
   Literatura:
   – Background reading material on intellectual property WIPO – 1988;
   – Pariška konvencija za varstvo industrijske lastnine (Uradni list SFRJ –
MP, št. 5/74);
   – Zakon o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 13/92 ali Bilten za
industrijsko lastnino št. 1/92);
   – Pravilnik o postopku za priznanje modela oziroma vzorca (Bilten za
industrijsko lastnino št. 1/92);
   – Locarnski aranžma o ustanovitvi mednarodne klasifikacije za industrijske
vzorce in modele (Uradni list SFRJ – MP, št. 51/74).
    
                     3. Znamka
    
   1. Pojem in vrste znamk
   2. Znaki, ki se ne morejo zaščititi kot znamka
   3. Postopek za priznanje znamke
   4. Vsebina pravice
   5. Razveljavitev znamke
   6. Madridski aranžma o mednarodnem registriranju znamk
   7. Nicejski aranžma o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev
zaradi registracije znamk Literatura:
   – Background reading material on intellectual property WIPO – 1988;
   – Pariška konvencija za varstvo industrijske lastnine (Uradni list SFRJ –
MP, št. 5/74);
   – Zakon o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 13/92 ali Bilten za
industrijsko lastnino št. 1/92);
   – Pravilnik o postopku za priznanje znamke – Bilten za industrijsko
lastnino št. 1/92);
   – Madridski aranžma o mednarodnem registriranju znamk (Uradni list SFRJ –
MP, št. 2/74);
   – Nicejski aranžma o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev
zaradi registracije znamk (Uradni list SFRJ – MP, št. 51/74);
   – Haaški aranžma o mednarodnem prijavljanju industrijskih vzorcev in
modelov.
    
                 4. Označba porekla blaga
    
   1. Pojem
   2. Postopek
    
   Literatura:
   – Background reading material on intellectual property WIPO – 1988;
   – Zakon o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 13/92).
    
   B. UPRAVNI POSTOPEK IN UPRAVNI SPOR
   1. Pojem upravnega postopka
   2. Načela upravnega postopka
   3. Stranke in zastopanje strank
   4. Postopek na prvi stopnji
   5. Odločbe in sklepi
   6. Upravni spor
    
   Literatura:
   – Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list SFRJ, št. 47/86);
   – Zakon o upravnih sporih (Uradni list SFRJ, št. 4/77);
   – dr. Vilko Androjna – Upravni postopek in upravni spor CZ Uradni list,
Ljubljana 1985 (neobvezno).
    
   C. OBLIGACIJSKA RAZMERJA
   1. Pogodba o prenosu pravic in o licenci
   2. Vrste licenc
   3. Pogodbe o transferju tehnologije (know -how)
    
   Literatura:
   – Background reading material on intellectual property WIPO – 1988;
   – Zakon o obligacijskih razmerjih – XV. poglavje (Uradni list SFRJ, št.
29/78, 35/85, 46/85 in 57/89);
   – Zakon o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 13/92).

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti