Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/1992 z dne 24. 4. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/1992 z dne 24. 4. 1992

Kazalo

1026. Odredba o pristojbinah za veterinarsko-sanitarne preglede in za stroške poslovanja veterinarsko-higienske službe ter dovoljenja v letu 1992 v občini Ljutomer, stran 1616.

Na podlagi 29. člena zakona o zdravstvenem varstvu živali (Uradni list SRS, št. 37/85) in 212. člena statuta občine Ljutomer (Uradne objave občinskih skupščin Gornja Radgona, Lendava, Ljutomer in Murska Sobota, št. 44/81, 12/83 in 6/86) je Izvršni svet Skupščine občine Ljutomer na seji dne 17. 3. 1992 sprejel
ODREDBO
o pristojbinah za veterinarsko-sanitarne preglede in za stroške poslovanja veterinarsko-higienske službe ter dovoljenja v letu 1992 v občini Ljutomer
1. člen
S to odredbo se določijo pristojbine za. veterinarsko-sanitarne preglede za potrdila in dovoljenja in 57. člena zakona o varstvu živali pred kužnimi boleznimi, ki ogrožajo vso državo (Uradni list SFRJ, št. 43/86) in 29. člena zakona o zdravstvenem varstvu živali (Uradni list SRS, št. 37/85).
2. člen
Za veterinarsko-sanitarne preglede pošiljk živali, živalskih surovin, proizvodov in odpadkov pri nakladanju, prekladanju in razkladanju se plača naslednja pristojbina:
1. Za kamionske in vagonske pošiljke po režijski uri veljavnega cenika za veterinarske storitve za vsako začeto uro.
2. Za pošiljke v kombiju, polovico vrednosti režijske ure.
3. Za kosovne pošiljke:
                                      SLT
– kopitarjev in odraslega goveda po kom                100,00
– telet in žrebet                            60,00
– prašičev, psov, mačk in drobnice                   60,00
– žive perutnine (za vsakih začetnih 50 kom)              20,00
– živi kunci (za vsakih začetnih 20 kom)                20,00
– za vsako čebeljo družino                        1,00
– za ribe, rake, polže od kg                       0,80
– za meso kopitarjev, parkljarjev, perutnine in mesne izdelke od kg   0,80
Kadar doseže obračun pristojbine po kosovnih pošiljkah višjo pristojbino kot po kamionu ali vagonu, se pristojbina obračuna in plača za kamionsko, oziroma vagonsko pošiljko.
3. člen
1. Pristojbine za stalne veterinarsko-sanitarne preglede živali, živalskih surovin, živalskih proizvodov in odpadkov v proizvodnji DO Mlekopromet in Ljutomerčan, Mesna predelava Simentalka in KZ Ljutomer-Križevci TZO Mursko polje se plačujejo po dejansko opravljenih urah pooblaščenih delavcev pristojne veterinarske organizacije v višini, ki je za režijsko uro določena z veljavnim cenikom za veterinarske storitve, povečane za 15%.
2. Za veterinarsko-sanitarne preglede:
a) divjačine pred odpremo ali uskladiščenjem,
b) živine, mesa, mesnih in mlečnih izdelkov, rib, kož ter drugih proizvodov na sejmih, tržnicah, gostinskih in drugih obratih,
c) pri obdelavi in predelavi mesa za javno potrošnjo v gostiščih, na prireditvah, v hladilnicah in v obrtni predelavi mesa ter za druge preglede, ki jih ta odredba ne omenja se plača pristojbina za vsako začeto uro po veljavnem ceniku za veterinarske storitve.
4. člen
Za izdajo dovoljenja za promet z mlekom in mlečnimi izdelki, oziroma za podaljšanje veljavnosti dovoljenja, proizvajalec plača pristojbino v vrednosti 0,48% od litra cene mleka.
Pristojbino odteguje organizator odkupa in jo mora mesečno najpozneje do vsakega 15. v tekočem mesecu odvesti na račun št. 51930-630-510040 proračuna SO Ljutomer.
Posestniku, ki ne oddaja mleka v zbiralnico ali mlekarno, ampak ga daje na drug način v javno potrošnjo, za izdajo dovoljenja se zaračunava odvzem vzorca mleka, laboratorijske preiskave (štirikrat letno) in stroške enkratnega pregleda vseh molznic na tuberkulozo.
5. člen
Pristojbine iz 3. člena te odredbe obsegajo pregled živali pri razkladanju in pred zakolom, pregled mesa po zakolu, surovin pred predelavo, izdelke ter njih pakiranje in nakladanje, če se navedeni pregledi opravljajo na enem mestu.
6. člen
Določeni zneski režijske ure iz 2. in 3. člena, povečani za 15% vsebujejo tudi 15-odstotni prispevek za občinski sklad za zdravstveno varstvo živali, kot je določeno v veljavnih predpisih ter vse druge stroške, ki so nastali pri obveznem stalnem veterinarsko-sanitarnem pregledu v proizvodnji DO Mlekopromet, DO Ljutomerčan, Mesna predelava Simentalka in KZ Ljutomer-Križevci TZO Mursko polje, Križevci.
7. člen
Če živina ali blago, ki pri nakladanju, prekladanju, oziroma razkladanju ni pripravljena za pregled ob napovedanem času, se zaračunava za vsako začeto uro zamuda časa po veljavni uradni postavki, za preglede pošiljk izven rednega delovnega časa se pristojbina poveča za 50%, za preglede pošiljk v nočnem času, ob nedeljah in praznikih pa za 100%, kakor tudi vsi stroški prevoza in vsi posebni stroški v skladu z določili zakona o splošnem upravnem postopku in na njegovi podlagi izdanih predpisov.
Posebej se plačajo tudi stroški laboratorijskih analiz, ki so sestavni del veterinarsko-sanitarnega pregleda. Koristnik veterinarsko-sanitarnega pregleda je dolžan obvestiti veterinarsko organizacijo, oziroma veterinarsko inšpekcijo, ki opravlja preglede, najmanj 12 ur pred pregledom.
8. člen
Za obvezne trihinoskopske preglede stroški pregleda bremenijo lastnika.
9. člen
Za stroške poslovanja veterinarsko-higienske službe iz 5. člena odloka o organizaciji, ureditvi in poslovanju veterinarsko-higienske službe (Uradne objave občinskih skupščin, št. 4/80 in 24/82), plačujejo lastniki živali pristojbino:
                        SLT
- za goveda in konje            63,00
- za teleta in žrebeta do 120 kg      37,00
- za prašiče do 50 kg            8,00
- za prašiče nad 50 kg           16,00
- za ovce in koze              8,00
- za jagnjeta in kozličke          6,00
- za perutnino po komadu           0,14
- za kunce, zajce in nutrije po kom     0,90
- za čebelje družine po kom         2,00
- za pse in mačke po kom          200,00
10. člen
Pristojbine iz te odredbe se plačujejo v gotovini ali z drugimi sredstvi plačilnega prometa takoj, po opravljenem pregledu pa se obračunavajo mesečno na podlagi sklepa veterinarske inšpekcije Uprave za inšpekcijske službe občin Gornja Radgona, Lendava, Ljutomer in Murska Sobota, enota Ljutomer, o plačilu pristojbine. Pristojbine za veterinarsko-higiensko službo se plačujejo ob izdaji zdravstvenih spričeval in ob preventivnem cepljenju psov zoper steklino.
Posebne stroške in zamudnine si obračunava delavec veterinarske postaje, oziroma veterinarske inšpekcije, ki je pregled opravil, neposredno pri organizaciji ali podjetju in občanu, ki je pregled zahteval.
11. člen
Pristojbine po odredbi se valorizirajo v skladu s porastom cen veljavnega cenika za veterinarske storitve. Sklep o valorizaciji cen za pristojbine po odredbi izda izvršni svet na podlagi informacije o veljavnih cenah za veterinarske storitve.
12. člen
Plačane pristojbine se odvajajo na račun št. 51930-630-510040 Proračuna SO Ljutomer.
13. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 326-19/92-5
Ljutomer, dne 17. marca 1992.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Ljutomer
Ludvik Bratuša, dipl. vet. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti