Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/1992 z dne 24. 4. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/1992 z dne 24. 4. 1992

Kazalo

1019. Odlok o proračunu občine Celje za leto 1992, stran 1611.

Na podlagi 14. člena zakona o financiranju javne porabe (Uradni list Republike Slovenije, št. 48/90 in 34/91) je Skupščina občine Celje na seji dne 7. 4. 1992 sprejela
ODLOK
o proračunu občine Celje za leto 1992
1. člen
V proračunu občine Celje za leto 1992 zagotavljamo sredstva za financiranje javne porabe v občini Celje.
2. člen
Skupni prihodki občinskega proračuna znašajo 1.465,008.822 tolarjev in jih razporejamo takole:
– za občinske potrebe 1.462,508.822
– za tekočo proračunsko rezervo 2,500.000
Izvršni svet skupščine občine med letom v okviru obstoječih virov prihodkov usklajuje postavke v bilanci prihodkov in odhodkov s porastom cen na drobno.
Pregled prihodkov in njihova razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov, ki je sestavni del občinskega proračuna.
3. člen
Od prihodkov občinskega proračuna za leto 1992 izločamo 0,14% v sredstva rezerve občine Celje.
4. člen
Sredstva občinskega proračuna razporejamo med letom praviloma enakomerno med vse uporabnike v okviru doseženih prihodkov in v odvisnosti od zapadlih obveznosti, če s posebnim aktom ali pogodbo ni določeno drugače.
5. člen
Uporabniki občinskega proračuna ne smejo prevzemati obveznosti, ki bi presegale s proračunom določena sredstva.
Uporabniki občinskega proračuna morajo sredstva, ki so jim zagotovljena s proračunom, uporabljati za namene, za katere so jim bila dana in v skladu s predpisi.
Za zakonito in smotrno uporabo sredstev je odgovoren predstojnik ali poslovodni organ uporabnika, oziroma druga pooblaščena oseba kot odredbodajalec.
Poleg osebe iz prejšnjega odstavka je za zakonito uporabo sredstev odgovoren tudi vodja računovodstva pri uporabniku.
6. člen
Izvršni svet lahko začasno zmanjša znesek sredstev, ki so v proračunu razporejena za posamezne namene, ali začasno zadrži uporabo teh sredstev, če prihodki med letom ne pritekajo v predvideni višini.
O ukrepu iz prejšnjega odstavka mora izvršni svet obvestiti občinsko skupščino in predlagati ustrezne ukrepe oziroma spremembo proračuna.
7. člen
Izvršni svet sme v okviru skupnega obsega proračunskih sredstev spreminjati namen in višino sredstev, ki so v proračunu razporejena za posamezne namene, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila sredstva zagotovljena.
O odločitvah iz prejšnjega odstavka mora izvršni svet poročati občinski skupščini.
8. člen
Izvršni svet je pooblaščen, da odloča o uporabi sredstev rezerv občine Celje do višine 250.000 tolarjev v posameznem primeru, vendar samo za namene iz 31. člena zakona o financiranju javne porabe (Uradni list Republike Slovenije, št. 48/90 in 34/91).
O uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve do višine 50.000 tolarjev je pooblaščena koordinacijska komisija izvršnega sveta.
Izvršni svet odloča o začasni uporabi tekočih likvidnih sredstev proračuna zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna.
9. člen
Nosilec sredstev, razporejenih v postavki dejavnost skupščine in izvršnega sveta, stroški volitev, tekoča proračunska rezerva in razdelku negospodarske investicije je izvršni svet.
Nosilec sredstev v razdelku dejavnosti ljudske obrambe je Občinski sekretariat za obrambo.
Nosilec sredstev v razdelku sredstva za družbene dejavnosti je Občinski sekretariat za družbene dejavnosti.
Nosilec sredstev v razdelku sredstva za stanovanjsko in komunalno dejavnost je Občinski sekretariat za urejanje prostora in varstvo okolja.
Nosilec sredstev v razdelku intervencije v gospodarstvu je Občinski sekretariat za družbeno ekonomski razvoj.
10. člen
Uporabniki proračunskih sredstev so dolžni izvršnemu svetu predložiti finančne načrte za leto 1992 ter zaključne račune za leto 1991 najpozneje do 30. aprila 1992.
11. člen
Pristojni občinski upravni organ opravlja nadzor nad finančnim, materialnim in računovodskim poslovanjem uporabnikov glede na namen, obseg in dinamiko uporabe sredstev.
12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1992.
Št. 402-1/92
Celje, dne 7. aprila 1992.
Predsednik
Skupščine občine Celje
Anton Rojec, dipl. jur. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti