Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/1992 z dne 24. 4. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/1992 z dne 24. 4. 1992

Kazalo

998. Pravilnik o postopku za priznanje znamke, stran 1555.

Na podlagi 74. člena zakona o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 13/92) izdaja minister za znanost in tehnologijo
PRAVILNIK
o postopku za priznanje znamke
1. člen
Ta pravilnik določa bistvene elemente in način sestavljanja prijave znamke, postopek priznanja znamke, vpis v register znamk, objavo podatkov o registrirani znamki v uradnem glasilu Urada Republike Slovenije za varstvo industrijske lastnine (v nadaljnjem besedilu: Urad), izdajo listine o znamki, izdajo potrdila o prednostni pravici, podaljšanje veljavnosti znamke, postopek za vpis sprememb in postopek v zvezi z razveljavitvijo znamke.
I. PRIJAVA ZNAMKE
2. člen
Ko prijavitelj vloži prijavo znamke, se začne postopek za priznanje znamke.
Prijava je lahko vložena tudi v tujem jeziku, vendar mora biti v enem mesecu po vložitvi prijave Uradu dostavljena prijava, prevedena v slovenščino.
Na obrazloženo zahtevo sme Urad iz upravičenih razlogov podaljšati rok iz drugega odstavka tega člena na največ tri mesece od dneva prejema poziva.
3. člen
Prijava znamke mora vsebovati:
1) zahtevo za priznanje znamke na izpolnjenem obrazcu UVIL Z-1;
2) seznam proizvodov in storitev v petih izvodih;
3) videz znaka v črno-beli tehniki v šestih izvodih, če se zahteva zaščita znaka v barvi tudi videz znaka v barvi v šestih izvodih;
4) dokazilo o opravljanju dejavnosti v enem izvodu, ki ga predložijo le fizične osebe;
5) potrdilo o plačilu prijavne pristojbine v enem izvodu.
Kot prijava znamke se sprejme le vloga, ki vsebuje vsaj po en izvod sestavin iz 1., 2., 3. in 4. točke prvega odstavka tega člena. Kot prijava kolektivne znamke, se sprejme le tista vloga, ki vsebuje poleg sestavin iz 1., 2., 3. in 4. točke prvega odstavka tega člena tudi splošni akt o kolektivni znamki.
4. člen
Skupaj s prijavo znamke oziroma v rokih, ki jih določa ta pravilnik, se kot priloga vloži:
1) splošni akt o kolektivni znamki, če je prijava za kolektivno znamko;
2) pooblastilo zastopniku, če se vloži prijava po zastopniku;
3) dokazilo o prednostni pravici:
a) če se zahteva razstavna oziroma sejemska prednostna pravica iz 47. člena zakona o industrijski lastnini (v nadaljnjem besedilu: zakon), se predloži pisno potrdilo, iz katerega je razvidno, da gre za uradno priznano mednarodno razstavo oziroma sejem in da je na tej razstavi oziroma sejmu prijavitelj prvič uporabil znak, za katerega je vložil zahtevo za priznanje znamke;
b) če se zahteva unijska prednostna pravica iz 48. člena zakona, se predloži overjen prepis prve prijave;
Urad lahko zahteva, da se v določenem roku pošlje v slovenščino prevedeno dokazilo.
5. člen
Zahteva za priznanje znamke se vloži na obrazcu UVIL Z-1, ki vsebuje:
1) naslov za dopisovanje, ki je praviloma naslov prijavitelja ali njegovega zastopnika, oziroma skupnega predstavnika, če je več prijaviteljev in imajo skupnega predstavnika, telefon, telefaks in morebitno šifro akta;
2) podatke o prijavitelju: priimek, ime in naslov, če gre za fizično osebo, oziroma firmo in njen sedež, če gre za pravno osebo, pri čemer se morajo podatki za pravne osebe ujemati s podatki iz sodnega registra;
3) navedbo vrste dejavnosti, ki jo opravlja prijavitelj;
4) podatke o zastopniku, ki mora biti vpisan v register zastopnikov pri Uradu: priimek, ime in registrsko številko zastopnika;
5) podatke o znaku, za katerega se zahteva varstvo: označbo, ali se zahteva varstvo znaka v besedi z običajnimi črkami in navedba znaka v besedi z običajnimi črkami, označbo, ali se zahteva varstvo znaka v taki grafični obliki, kot je v prilogi, označbo, ali se zahteva varstvo znaka v sliki, kot je v prilogi, označbo, ali se zahteva varstvo znaka v barvi in navedbo barve oziroma kombinacije barv znaka in označbo, ali je znak tridimenzionalen;
6) navedbo transliteracije znaka, če je mogoča in če se zahteva tako varstvo;
7) navedbo prevoda znaka, če je mogoč in če se zahteva tako varstvo, in označbo oziroma navedbo jezika prevoda;
8) podatke o vrsti zahtevane znamke: označbo, ali se zahteva blagovna ali storitvena znamka, in označbo, ali je prijava za kolektivno znamko, pri čemer se obvezno priloži splošni akt o kolektivni znamki;
9) navedbo razreda oziroma razredov po Mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev, ki vsebujejo proizvode oziroma storitve, na katere naj bi se nanašala znamka, in navedbo skupnega števila razredov;
10) podatke o zahtevani prednostni pravici in podlagi zanjo: datum in ime mednarodne razstave ali sejma, če se zahteva razstavna oziroma sejemska prednostna pravica iz 47. člena zakona, oziroma datum, številko in državo prve prijave, če se zahteva unijska prednostna pravica iz 48. člena zakona;
11) podatke o prilogah: označbo, ali je priložen seznam proizvodov in storitev, označbo, ali je priložen znak v črno-beli tehniki, označbo, ali je priložen barvni znak, označbo, ali je priloženo dokazilo o opravljanju dejavnosti, označbo, ali je priloženo potrdilo o plačilu pristojbine, označbo, ali je priložen splošni akt o kolektivni znamki, če je prijava za kolektivno znamko, označbo, ali je priloženo pooblastilo zastopniku, če se prijava vloži po zastopniku, označbo, ali je priloženo ustrezno dokazilo o prednostni pravici in označbo o drugih prilogah, ki se navedejo;
12) podpis prijavitelja ali njegovega zastopnika; če je prijavitelj pravna oseba, je priporočljivo, da se pri podpisu navedeta tudi priimek in ime osebe, ki je za pravno osebo podpisala obrazec.
Obrazec UVIL Z-1 je objavljen skupaj s tem pravilnikom in je njegov sestavni del.
Če predvideni prostor v posamezni rubriki ne zadošča, se zahtevani podatek z označbo rubrike in njeno polno vsebino priloži kot posebna priloga k obrazcu UVIL Z-1.
6. člen
Če je prijavljeni znak sestavljen samo iz besed, črk ali številk ali njihove kombinacije (verbalna znamka), se te besede, črke ali številke oziroma njihove kombinacije vpišejo s tiskalnikom ali pisalnim strojem na ustreznem mestu v zahtevi za priznanje znamke.
7. člen
Če vsebuje prijavljeni znak figurativni element ali če prijavitelj želi, da je verbalna znamka registrirana v posebnem grafizmu, je treba skupaj s prijavo znamke predložiti šest primerkov videza znaka v črno-beli tehniki.
Če se zahteva varstvo znaka v barvi ali kombinaciji barv kot razločevalnega elementa znamke, se prijavi znamke priloži šest primerkov videza znaka v črno-beli tehniki in šest primerkov videza znaka v barvi.
Znak mora biti izdelan tako, da gre v kvadrat s stranico 80 mm, pri čemer razdalja med dvema najbolj oddaljenima točkama na znaku (vodoravno, navpično ali v premeru) ne sme biti manjša od 15 mm.
Znak mora biti jasen, izdelan na kakovostnem papirju ter primeren za reprodukcijo.
8. člen
Če je znak ali del znaka sestavljen iz črk, ki niso v latinici ali iz številk, ki niso arabske ali rimske, se v zahtevi za priznanje znamke v rubriki številka 6 vpiše transliteracija znaka ali njegovega dela s črkami v latinici ali z arabskimi številkami.
9. člen
Seznam proizvodov in storitev se pošlje v petih istovetnih izvodih.
Proizvodi in storitve se označijo z njihovim dejanskim nazivom.
Proizvodi in storitve morajo biti razvrščeni in označeni po Mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev, sprejeti z Nicejskim aranžmajem o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev in sicer tako, da se najprej navedejo številke razredov nato pa proizvodi oziroma storitve, zajeti s temi razredi.
Proizvodi oziroma storitve, ki jih je mogoče razvrstiti v dva ali več razredov, morajo biti navedeni z izrazi, uporabljenimi v mednarodni klasifikaciji, tako da je mogoče iz formulacije sklepati, v kateri razred spadajo.
10. člen
Naknadno vložene sestavine prijave znamke morajo vsebovati podpis prijavitelja oziroma njegovega zastopnika, poleg tega morajo biti tudi označene s številko prijave znamke (v nadaljnjem besedilu: Z – številka).
II. POSTOPEK PRIZNANJA ZNAMKE
Predhodni preizkus
11. člen
Po prejemu vloge, s katero se zahteva priznanje znamke, Urad takoj ugotovi, ali vsebuje vloga vse sestavine iz drugega odstavka 3. člena tega pravilnika.
Če vloga vsebuje vse sestavine iz drugega odstavka 3. člena tega pravilnika, se sprejme in obravnava kot prijava znamke. Na prijavi se zaznamujeta datum in zaporedna številka prejema prijave znamke, nato se prijava vpiše v seznani prijav znamk. Prijavitelju se pošlje potrdilo iz 44. člena zakona. Tudi prijavitelj, ki osebno vloži prijavo v vložišču Urada, prejme potrdilo iz 44. člena zakona po pošti, lahko pa zahteva, da mu Urad izda potrdilo o prejeti vlogi.
12. člen
Če vloga ne vsebuje vseh sestavin iz drugega odstavka 3. člena tega pravilnika, se ne sprejme in ne obravnava kot prijava znamke. Urad na vlogi označi, da ni bila sprejeta kot prijava znamke, nato jo v celoti vrne vložniku.
Če vsebuje prijava sestavine iz drugega odstavka 3. člena tega pravilnika, ne vsebuje pa vseh z zakonom oziroma s tem pravilnikom zahtevanih sestavin, obvesti Urad prijavitelja o ugotovljenih pomanjkljivostih in ga pozove, naj dopolni prijavo. Urad določi prijavitelju rok za dopolnitev prijave, ki ne sme biti krajši od 14 dni in ne daljši od dveh mesecev od dneva prejema poziva.
Na obrazloženo zahtevo prijavitelja sme Urad iz upravičenih razlogov podaljšati rok iz drugega odstavka tega člena na največ tri mesece od dneva prejema poziva.
Za vse prijave, v katerih so pomanjkljivosti odpravljene v roku iz drugega oziroma tretjega odstavka tega člena, se prizna datum vložitve prve prijave.
Če prijavitelj v roku iz drugega oziroma tretjega odstavka tega člena ne odpravi ugotovljenih pomanjkljivosti, Urad s sklepom zavrže prijavo.
13. člen
O prijavah znamk se vodi seznam prijav znamk, v katerega se vpišejo:
1) Z - številka;.
2) datum vložitve prijave;
3) naslov za dopisovanje, telefon, telefaks in morebitna šifra akta;
4) podatki o prijavitelju: priimek, ime in naslov, če gre za fizično osebo, oziroma firma in sedež, če gre za pravno osebo;
5) vrsta dejavnosti, ki jo opravlja prijavitelj;
6) podatki o zastopniku: priimek, ime in registrska številka zastopnika;
7) podatki o znaku, za katerega se zahteva varstvo: označba, ali se zahteva varstvo znaka v besedi z običajnimi črkami in navedba tega znaka, označba, ali se zahteva varstvo znaka v besedi v grafični obliki in označba o prilogi, na kateri je tako prikazani znak, označba, ali se zahteva varstvo znaka v sliki in označba o prilogi, na kateri je slika znaka, navedba barve oziroma kombinacij barv znaka in označba, ali je znak tridimenzionalen;
8) označba, ali se zahteva varstvo transliteracije znaka, in navedba transliteracije znaka, če je mogoča;
9) označba, ali se zahteva varstvo prevoda znaka, navedba jezika prevoda in navedba prevoda znaka, če je mogoč;
10) navedba vrste znamke: označba, ali je prijava za blagovno ali storitveno znamko, označba, ali je prijava za kolektivno znamko, ter označba o splošnem aktu o kolektivni znamki;
11) navedba številk razredov, v katere so razvrščeni proizvodi in storitve po Mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev in navedba skupnega števila razredov;
12) podatki o zahtevani prednostni pravici;
13) podatki o tem, kako se je končal postopek, datum registracije znamke in registrska številka znamke;
14) podatki o plačanih pristojbinah;
15) podatki o spremembah.
14. člen
Če Urad ugotovi, da je bila vloga, ki ne izpolnjuje pogojev iz drugega odstavka 3. člena tega pravilnika, pomotoma vpisana v seznam prijav znamk, sprejme sklep o njenem izbrisu in jo izbriše iz seznama prijav znamk.
Preizkus pogojev za priznanje znamke
15. člen
Če Urad po končanem postopku predhodnega preizkusa pravilnosti prijave znamke ugotovi, da prijava izpolnjuje s tem pravilnikom določene pogoje, preizkusi, ali so izpolnjeni z zakonom predpisani pogoji za priznanje znamke.
16. člen
Če se v postopku ugotovi, da prijava ne izpolnjuje z zakonom predpisanih pogojev za priznanje znamke, seznani Urad prijavitelja z razlogi, zaradi katerih znamke ni mogoče priznati oziroma je ni mogoče priznati v zahtevanem obsegu, in ga pozove, naj se v roku, ki ne sme biti daljši od dveh mesecev od dneva prejema poziva, izjavi o teh razlogih.
Prav tako pošlje Urad prijavitelju predlog za spremembe, če seznam proizvodov in storitev ni sestavljen v skladu z Mednarodno klasifikacijo proizvodov in storitev ali če so proizvodi in storitve navedeni preveč splošno, nejasno ali nepravilno, in ga pozove, naj v roku, ki ne sme biti daljši od dveh mesecev od dneva prejema poziva, uskladi seznam proizvodov in storitev s pripombami Urada.
Na obrazloženo zahtevo prijavitelja sme Urad iz upravičenih razlogov podaljšati rok iz prvega oziroma drugega odstavka tega člena na največ tri mesece od dneva prejema poziva.
Če se prijavitelj v določenem roku ne izjavi ali če se izjavi, Urad pa še vedno meni, da znamke ni mogoče priznati, Urad z odločbo zavrne zahtevo za priznanje znamke.
Če se prijavitelj izjavi o razlogih, zaradi katerih Urad meni, da znamke ni mogoče priznati in navede nova dejstva in okoliščine oziroma uskladi seznam proizvodov in storitev, lahko Urad, če meni, da so nova dejstva in okoliščine upravičene oziroma da je seznam proizvodov in storitev usklajen, izda odločbo o ugoditvi ali odločbo o delni ugoditvi zahtevi za priznanje znamke.
17. člen
Če prijava znamke izpolnjuje pogoje za priznanje znamke, sprejme Urad sklep o priznanju znamke in o objavi v uradnem glasilu Urada ter pozove prijavitelja, naj v enem mesecu od dneva prejema poziva plača stroške za objavo znamke v uradnem glasilu Urada, pristojbino za vzdrževanje veljavnosti znamke in pristojbino za izdajo listine o znamki.
Če prijavitelj v roku iz prvega odstavka tega člena pošlje potrdilo o plačilu stroškov in pristojbin iz prvega odstavka tega člena, izda Urad odločbo o priznanju znamke, vpiše znamko v register znamk, objavi podatke o priznani znamki v uradnem glasilu Urada in izda prijavitelju listino o znamki.
Če prijavitelj v roku iz prvega odstavka tega člena ne pošlje potrdil o plačilu stroškov in pristojbin iz prvega odstavka tega člena, Urad s sklepom zavrže prijavo.
Vpis v register znamk
18. člen
Urad vpiše v register znamk:
1) registrsko številko znamke, ki je enaka Z – številki;
2) datum vložitve prijave;
3) datum objave znamke;
4) številko in datum odločbe o priznanju znamke;
5) datum vpisa v register;
6) podatke o nosilcu znamke: priimek, ime in naslov, če gre za fizično osebo, oziroma firmo in sedež, če gre za pravno osebo;
7) navedbo vrste dejavnosti, ki jo opravlja nosilec znamke;
8) podatke o zastopniku: priimek, ime in registrsko številko zastopnika;
9) podatke o znamki: znamko v besedi z običajnimi črkami, znamko v besedi v grafični obliki in označbo o prilogi, na kateri je znamka v taki obliki, označbo, ali je znamka v sliki in označbo o prilogi, na kateri je znamka v taki obliki, označbo, ali je znamka v barvah, in navedbo barv oziroma kombinacij barv in označbo, ali je znamka tridimenzionalna;
10) navedbo transliteracije znamke, če je bila zahtevana in mogoča;
11) navedba prevoda znamke, če je bil zahtevan in mogoč, in navedba jezika prevoda;
12) vrsto znamke: označbo, ali je znamka blagovna oziroma storitvena, in označbo, ali je znamka kolektivna;
13) številke razredov po mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev in skupno število razredov;
14) podatke o priznani prednostni pravici: datum in ime razstave ali sejma, če je bila priznana razstavna oziroma sejemska prednostna pravica, oziroma datum, številka in država prve prijave, če je bila priznana unijska prednostna pravica;
15) datum, do katerega velja znamka, in podatke o podaljšanju njene veljavnosti.
V register znamk se vpisujejo tudi:
1) podatki o spremembah, ki se nanašajo na znamko: prenos pravic, licenca (čas trajanja, obseg, vrsta, uporabnik), omejitev seznama proizvodov in storitev, zastavna pravica in druge spremembe, ki so pomembne za pravni status znamke;
2) podatki o spremembah, ki se nanašajo na nosilca znamke, kot so: sprememba imena oziroma firme, sprememba naslova oziroma sedeža in druge spremembe, ki se nanašajo na pravni status nosilca znamke;
3) podatki o plačanih pristojbinah za vzdrževanje oziroma podaljšanje veljavnosti znamke;
4) podatki o morebitnih sodnih sporih v zvezi s sodnim varstvom in razveljavitvijo znamke;
5) podatki o prenehanju veljavnosti znamke (pravna podlaga in datum prenehanja).
Izpisi iz registra znamk se dajo na zahtevo zainteresiranih oseb po plačilu ustrezne pristojbine.
Objava v uradnem glasilu
19. člen
V uradnem glasilu Urada se objavijo:
1) registrska številka znamke;
2) datum vložitve prijave;
3) številka in datum odločbe o priznanju znamke;
4) datum vpisa v register;
5) podatki o nosilcu znamke: priimek, ime in naslov, če. gre za fizično osebo, oziroma firma in sedež, če gre za pravno osebo;
6) vrsta dejavnosti, ki jo opravlja nosilec znamke;
7) podatki o zastopniku: priimek, ime in registrska številka zastopnika;
8) podatki o znamki: znamka v besedi z običajnimi črkami, navedba barv oziroma kombinacij barv, če je znamka v barvah, in označba, ali je znamka tridimenzionalna;
9) navedba transliteracije znamke, če obstaja;
10) navedba prevoda znamke, če obstaja;
11) vrsta znamke: označba, ali je znamka blagovna oziroma storitvena, in označbo, ali je znamka kolektivna;
12) številke razredov po mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev in skupno število razredov;
13) podatki o priznani prednostni pravici;
14) seznam proizvodov in storitev;
15) videz znamke;
16) datum, do katerega velja znamka.
V uradnem glasilu Urada se objavijo tudi podatki:
1) o vpisu sprememb v register znamk;
2) o podaljšanju veljavnosti znamke;
3) o prenehanju veljavnosti znamke.
Listina o znamki
20. člen
Po vpisu znamke v register in objavi v uradnem glasilu Urada izda Urad nosilcu pravice listino o znamki. Listina o znamki, vsebuje:
1) registrsko številko znamke;
2) podatke o nosilcu znamke: priimek, ime in naslov, če gre za fizično osebo, oziroma firmo in sedež, če gre za pravno osebo;
3) datum priznane prednostne pravice;
4) datum objave znamke;
5) datum vpisa znamke v register znamk;
6) datum izdaje listine;
7) videz znamke;
8) seznam proizvodov in storitev.
III. POTRDILO O PREDNOSTNI PRAVICI
21. člen
Na zahtevo prijavitelja znamke izda Urad potrdilo o prednostni pravici.
Zahteva za izdajo potrdila iz prvega odstavka tega člena mora vsebovati:
1) seznam proizvodov in storitev, ki je istoveten s seznamom proizvodov in storitev v prijavi znamke;
2) videz znaka, ki je istoveten z videzom znaka v prijavi znamke;
3) dokazilo o opravljanju dejavnosti, ki ga predložijo le fizične osebe;
4) potrdilo o plačilu pristojbine.
22. člen
Potrdilo o prednostni pravici vsebuje:
1) Z – številko;
2) datum vložitve prijave;
3) podatke o prijavitelju: priimek, ime in naslov, če gre za fizično osebo, oziroma firmo in sedež, če gre za pravno osebo;
4) seznam proizvodov in storitev, ki je istoveten s seznamom proizvodov in storitev v prijavi znamke;
5) videz znaka, ki je istoveten z videzom znaka v prijavi znamke;
6) navedbo, da so podatki v tem potrdilu istovetni s podatki v prijavi znamke.
IV. PODALJŠANJE VELJAVNOSTI ZNAMKE
23. člen
Zahteva za podaljšanje veljavnosti znamke mora vsebovati:
1) registrsko številko znamke in datum, do katerega velja znamka;
2)podatke o nosilcu znamke: priimek, ime in naslov, če gre za fizično osebo, oziroma firmo in sedež, če gre za pravno osebo;
3) podatke o zastopniku: priimek, ime in registrsko številko zastopnika;
4) znesek plačane pristojbine za podaljšanje veljavnosti znamke in datum vplačila;
5) podpis nosilca znamke oziroma njegovega zastopnika.
Skupaj z zahtevo iz prvega odstavka tega člena se vloži tudi:
1) pooblastilo zastopniku, če se vloži zahteva po zastopniku;
2) potrdilo o plačilu pristojbine.
V. POSTOPEK ZA VPIS SPREMEMB
24. člen
V seznam prijav znamk in register znamk se vpišejo spremembe kot so: sprememba imena oziroma firme prijavitelja oziroma nosilca znamke, sprememba naslova oziroma sedeža prijavitelja oziroma nosilca znamke, prenos pravice, odstop pravice uporabe (licenca), omejitev seznama blaga, prejem sodne odločbe po končanem postopku v zvezi z razveljavitvijo znamke, sodnim varstvom in druge spremembe.
25. člen
Zahteva za vpis spremembe v ustrezni register mora vsebovati:
1) navedbo registra, v katerega naj se vpišejo spremembe;
2) številko prijave znamke oziroma številko listine;
3) podatke o prijavitelju oziroma nosilcu znamke: priimek, ime in naslov, če gre za fizično osebo, oziroma firmo in sedež, če gre za pravno osebo;
4) podatke o vložniku zahteve: priimek, ime in naslov, če gre za fizično osebo, oziroma firmo in sedež, če gre za pravno osebo;
5) podatke o zastopniku: priimek, ime in registrsko številko zastopnika;
6) navedbo spremembe in njen opis;
7) priimek, ime in podpis vložnika oziroma zastopnika.
Skupaj z zahtevo za vpis spremembe iz prvega odstavka tega člena se pošlje:
1) pooblastilo zastopniku, če se zahteva vloži po zastopniku;
2) ustrezno dokazilo o pravni podlagi za vpis spremembe;
3) potrdilo o plačilu predpisane pristojbine.
Pogodba ali javna listina, s katero se dokazuje pravna podlaga spremembe, se pošlje v izvirniku ali overjeni kopiji, v celoti ali v delu, iz katerega jasno izhaja, da je sprememba opravljena.
26. člen
Če je zahteva za vpis spremembe sestavljena v skladu s tem pravilnikom in če izpolnjuje z zakonom določene pogoje, izda Urad odločbo o vpisu spremembe v seznam prijav znamk oziroma register znamk, vpiše spremembo v seznam oziroma register in objavi spremembo v uradnem glasilu Urada.
27. člen
Če zahteva za vpis spremembe ni sestavljena v skladu s tem pravilnikom, pozove Urad vložnika zahteve, naj jo v enem mesecu od dneva prejema poziva dopolni.
Če vložnik zahteve za vpis spremembe v roku iz prvega odstavka tega člena ne ravna po pripombah Urada, se zahteva za vpis spremembe s sklepom zavrže.
28. člen
Če pogodba ali javna listina, s katero se dokazuje pravna podlaga spremembe, ne izpolnjuje z zakonom določenih pogojev, ali če se podatki iz zahteve ne ujemajo s podatki v seznamu prijav znamk oziroma v registru, pozove Urad vložnika zahteve za vpis spremembe v registre, naj se v enem mesecu od dneva prejema poziva izjavi o razlogih, zaradi katerih ni mogoče vpisati spremembe.
Če se vložnik zahteve v roku iz prvega odstavka tega člena ne izjavi o razlogih, zaradi katerih ni mogoče vpisati spremembe, ali ne navede novih dejstev in ne predloži novih dokazov, Urad zavrne zahtevo za vpis spremembe.
VI. POSTOPEK V ZVEZI Z RAZVELJAVITVIJO ZNAMKE
29. člen
Postopek za razveljavitev znamke zaradi neuporabljanja se začne na pisno zahtevo zainteresirane osebe v dveh izvodih in vsebuje:
1) registrsko številko znamke;
2) podatke o vložniku zahteve: priimek, ime in naslov, če gre za fizično osebo, oziroma firmo in sedež, če gre za pravno osebo;
3) podatke o nosilcu znamke, katere razveljavitev se zahteva: priimek, ime in naslov, če gre za fizično osebo, oziroma firmo in sedež, če gre za pravno osebo;
4) dva primerka videza znamke, katere prenehanje se zahteva;
5) navedbo, da se zahteva razveljavitev znamke zaradi neuporabljanja;
6) razlog, zaradi katerega se zahteva razveljavitev znamke, in dokaz o tem;
7) pravni interes za razveljavitev znamke;
8) potrdilo o plačilu pristojbine;
9) podpis vložnika zahteve.
30. člen
Če zahteva za razveljavitev znamke ni sestavljena v skladu s tem pravilnikom, pozove Urad vložnika zahteve, naj jo dopolni v enem mesecu od dneva prejema poziva.
Če vložnik zahteve v roku iz prvega odstavka tega člena ne dopolni zahteve, jo Urad zavrže.
31. člen
Urad pošlje pravilno zahtevo nosilcu znamke, katere prenehanje veljavnosti se zahteva, in ga pozove, naj v treh mesecih po prejemu poziva pošlje odgovor.
Če nosilec znamke v treh mesecih od dneva prejetja obvestila o zahtevi za razveljavitev znamke ne vloži ugovora zoper razveljavitev znamke, Urad znamko razveljavi in izda odločbo o razveljavitvi znamke.
32. člen
Če nosilec znamke v treh mesecih od dneva prejema obvestila ugovarja razveljavitvi znamke, Urad o tem obvesti tistega, ki zahteva razveljavitev znamke in zahtevo skupaj z ugovorom odstopi sodišču. Na podlagi pravnomočne sodbe, s katero se ugotovi neuporaba znamke, Urad izda odločbo o razveljavitvi znamke.
33. člen
Odločba o prenehanju znamke v celoti ali delno se vpiše v register znamk in objavi v uradnem glasilu Urada.
VII. KONČNI DOLOČBI
34. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, se preneha uporabljati pravilnik o postopku za priznanje pravice do znamke (Uradni list SFRJ, št. 9/91).
35. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 304-66/92-1
Ljubljana, dne 10. aprila 1992.
Minister
za znanost in tehnologijo
dr. Peter Tancig l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti