Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/1992 z dne 24. 4. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/1992 z dne 24. 4. 1992

Kazalo

1021. Odlok o proračunu občine Jesenice za leto 1992, stran 1613.

Na podlagi zakona o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90 in 34/91) in 118. člena statuta občine Jesenice (Uradni vestnik Gorenjske, št. 19/82 in 1/85) in 2. člena odloka o pristojnosti, sestavi in delu občinske skupščine (Uradni list RS, št. 16/90, 23/90, 42/90, 9/91) je Skupščina občine Jesenice na seji zbora združenega dela dne 31. 3. 1992, zbora krajevnih skupnosti dne 31. 3. 1992 in družbenopolitičnega zbora dne 15. 4. 1992 sprejela
ODLOK
o proračunu občine Jesenice za leto 1992
1. člen
Proračun občine Jesenice za leto 1992 obsega prihodke v višini 475,881.000 SLT in odhodke v višini 475,881.000 SLT po cenah december 1991.
Izvršni svet SO Jesenice v okviru obstoječih prihodkov med letom usklajuje postavke v bilanci prihodkov in odhodkov z rastjo cen na drobno.
2. člen
V proračunu so zagotovljena sredstva za delo občinskih organov, izvajalcev proračuna, za izvajanje nalog na področju družbenih dejavnosti, gospodarske infrastrukture in za druge naloge občine v skladu z zakonom oziroma odlokom Skupščine občine Jesenice.
3. člen
Občina Jesenice v letu 1992 razpolaga s sredstvi, ki bodo vplačana v njen proračun do konca leta.
4. člen
Sredstva se delijo med letom enakomerno med vse uporabnike v okviru doseženih prihodkov in v odvisnosti od zapadlosti obveznosti, če ni v zakonu, posebnem aktu občine, splošnem delu proračuna ali s pogodbo med občino in uporabnikom drugače določeno.
Sredstva za plače delavcev se organom zagotavljajo mesečno glede na število delavcev in funkcionarjev, koeficiente za določanje plač za posamezne skupine delovnih mest oziroma funkcij, osnov za obračun plač, ki jo določi izvršni svet, delovno dobo in uspešnost oziroma dodatno obremenjenost.
Za delovno uspešnost oziroma dodatno delovno obremenjenost se organom zagotavlja 10% od ugotovljenih sredstev za plače, glede na število delavcev in funkcionarjev, koeficientov za določanje plač, osnove za obračun plač in sredstev za delovno dobo.
Sredstva za amortizacijo se izvajalcem ne zagotavljajo, razen izvajalcem v višini, opredeljeni v posebnem delu proračuna.
5. člen
Uporabniki smejo v imenu občine prevzemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za posamezne namene in sredstva uporabljati za namene, za katere so jim bila dana v skladu s predpisi o njihovi uporabi oziroma razpolaganju z njimi.
6. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren izvršni svet. Ta skrbi, da se med letom prihodki razporejajo skladno z njihovim pritekanjem.
7. člen
Sredstva tekoče proračunske rezerve za financiranje posameznih namenov javne porabe, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zagotoviti zadostnih sredstev, se oblikujejo v višini do 1% izvirnih prihodkov proračuna.
8. člen
Sredstva obvezne proračunske rezerve se oblikujejo v višini 0,2% izvirnih prihodkov proračuna.
9. člen
Lastni prihodki upravnih organov pripadajo upravnim organom.
10. člen
Izvršni svet Skupščine občine Jesenice je pooblaščen, da:
– začasno zmanjša zneske sredstev za posamezne namene ali začasno zadrži uporabo teh sredstev, če prihodki med letom ne pritekajo v predvideni višini,
– v okviru skupnega obsega proračunskih sredstev spremeni namen in višino sredstev za posamezne namene, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila zagotovljena sredstva,
– odloča o uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve,
– odloča o uporabi sredstev obvezne rezerve do višine 20% obvezne rezerve za posamezni namen,
– odloča o začasni zagotovitvi likvidnosti s prenosom sredstev obvezne rezerve in sredstev podpartij proračuna, kadar proračunski prihodki pritekajo neenakomerno,
– odloča o kratkoročni zadolžitvi proračuna.
O ukrepih iz prve in druge alinee prejšnjega odstavka mora izvršni svet obvestiti skupščino in predlagati ustrezne ukrepe.
11. člen
Vsako izplačilo iz proračuna mora imeti za podlago listine, s katerimi se ugotavljata obveznost in višina izplačila.
12. člen
Za zakonito uporabo sredstev, ki so uporabniku razporejena iz proračuna, je odgovoren predstojnik ali poslovodni organ oziroma druga pooblaščena oseba kot odredbodajalec in vodja računovodstva pri uporabniku.
13. člen
Sekretariat za finance opravlja nadzor nad finančnim, materialnim in računovodskim poslovanjem uporabnikov glede na namen, obseg in dinamiko porabe sredstev.
Če pri proračunskem nadzoru ugotovi, da se sredstva ne uporabljajo za namene, za katere so bila dodeljena, mora zahtevati, da se ta sredstva vrnejo v proračun ter o tem obvestiti izvršni svet.
14. člen
Nadzor nad zakonitostjo razpolaganja s proračunskimi sredstvi oziroma nad zakonitostjo posamičnih aktov o izvrševanju proračuna ter finančnih načrtov uporabnikov opravlja Služba družbenega knjigovodstva v Republiki Sloveniji, dokler ne bo organizirana posebna služba za nadzor po 40. členu zakona o financiranju javne porabe.
15. člen
Splošni in posebni del proračuna sta sestavna dela tega odloka.
16. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 1992 dalje.
Št. 403-5/91
Jesenice, dne 15. aprila 1992.
Predsednik Skupščine občine Jesenice dr. Božidar Brudar, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti