Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/1992 z dne 24. 4. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/1992 z dne 24. 4. 1992

Kazalo

999. Pravilnik o postopku za priznanje modela oziroma vzorca, stran 1564.

Na podlagi 74. člena zakona o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 13/92) izdaja minister za znanost in tehnologijo
PRAVILNIK
o postopku za priznanje modela oziroma vzorca
1. člen
Ta pravilnik določa bistvene elemente in način sestavljanja prijave modela oziroma vzorca, postopek priznanja modela oziroma vzorca, vpis v register modelov in vzorcev, objavo podatkov o registriranem modelu oziroma vzorcu v uradnem glasilu Urada Republike Slovenije za varstvo industrijske lastnine (v nadaljnjem besedilu: Urad), izdajo listine o modelu oziroma vzorcu, izdajo potrdil o prednostni pravici, postopek za vpis sprememb in postopek v zvezi z ničnostjo modela oziroma vzorca.
I. PRIJAVA MODELA OZIROMA VZORCA
2. člen
Ko prijavitelj vloži prijavo modela oziroma vzorca, se začne postopek za priznanje modela oziroma vzorca.
Prijava je lahko vložena tudi v tujem jeziku, vendar mora biti v enem mesecu po vložitvi prijave Uradu dostavljena prijava prevedena v slovenščino.
Na obrazloženo zahtevo sme Urad iz upravičenih razlogov podaljšati rok iz drugega odstavka tega člena na največ tri mesece od dneva prejema poziva.
3. člen
Prijava modela oziroma vzorca mora vsebovati:
1) zahtevo za priznanje modela oziroma vzorca na izpolnjenem obrazcu UVIL M-l;
2) opis telesa oziroma slike ali risbe v treh izvodih;
3) fotografijo ali grafični prikaz (skico) prijavljenega telesa oziroma slike ali risbe v treh izvodih;
4) potrdilo o plačilu prijavne pristojbine v enem izvodu. Kot prijava modela oziroma vzorca se sprejme le vloga, ki vsebuje vsaj po en izvod sestavin iz 1., 2. in 3. točke prvega odstavka tega člena.
4. člen
Skupaj s prijavo modela oziroma vzorca oziroma v rokih, ki jih določa ta pravilnik, se kot priloga vloži:
1) pooblastilo zastopniku, če se vloži prijava po zastopniku;
2) dokazilo o prednostni pravici:
a) če se zahteva razstavna oziroma sejemska prednostna pravica iz 47. člena zakona o industrijski lastnini (v nadaljnjem besedilu: zakon), se predloži pisno potrdilo, iz katerega je razvidno, da gre za uradno priznano mednarodno razstavo oziroma sejem in da je na tej razstavi oziroma sejmu prijavitelj prvič razstavil telo oziroma sliko ali risbo, za katerega je vložil zahtevo za priznanje modela oziroma vzorca;
b) če se zahteva unijska prednostna pravica iz 48. člena zakona, se predloži overjen prepis prve prijave;
Urad lahko zahteva, da se v določenem roku pošlje v slovenščino prevedeno dokazilo.
5. člen
Zahteva za priznanje modela oziroma vzorca se vloži na obrazcu UVIL M-1, ki vsebuje:
1) naslov za dopisovanje, ki je praviloma naslov prijavitelja ali njegovega zastopnika oziroma naslov skupnega predstavnika, če je več prijaviteljev in imajo skupnega predstavnika, telefon, telefaks in morebitno šifro akta;
2) podatke o prijavitelju: priimek, ime in naslov, če gre za fizično osebo, oziroma firmo in njen sedež, če gre za pravno osebo, pri čemer se morajo podatki za pravne osebe ujemati s podatki iz sodnega registra;
3) podatke o zastopniku, ki mora biti vpisan v register zastopnikov pri Uradu: priimek, ime in registrsko številko zastopnika;
4) podatke o avtorju: priimek, ime in naslov, pri katerem zadostuje navedba kraja;
5) označbo, ali je prijava za model ali za vzorec;
6) kratek in dejanski naziv prijavljenega telesa oziroma slike ali risbe;
7) označbo, ali je prijava za en model oziroma vzorec ali za več modelov oziroma vzorcev (večpredmetna prijava), in navedbo števila modelov oziroma vzorcev;
8) podatke o zahtevani prednostni pravici in podlagi zanjo: datum in ime mednarodne razstave ali sejma, če se zahteva razstavna oziroma sejemska prednostna pravica iz 47. člena zakona, oziroma datum, številko in državo prve prijave, če se zahteva unijska prednostna pravica iz 48. člena zakona;
9) izjave: označbo o izjavi o skupnem predstavniku, kadar je več prijaviteljev in se odločijo za skupnega predstavnika, pri čemer se pri naslovu za dopisovanje vpiše njegov naslov, označbo o izjavi avtorja, da ne želi biti naveden, in lastnoročni podpis avtorja;
10) podatke o prilogah: označbo, ali je priložen opis telesa oziroma slike ali risbe in število strani opisa telesa oziroma slike ali risbe, označbo, ali je priložena fotografija ali grafični prikaz (skica) in število strani fotografij ali grafičnih prikazov (skic), označbo, ali je priloženo potrdilo o plačilu pristojbine, označbo, ali je priloženo pooblastilu zastopniku, če še prijava vloži po zastopniku, označbo, ali je priloženo ustrezno dokazilo o prednostni pravici, označbo, ali so priloženi podatki o drugih avtorjih, če je več avtorjev, označbo, ali so priloženi podatki o drugih prijaviteljih, če je več prijaviteljev, in označbo o drugih prilogah, ki se navedejo;
11) podpis prijavitelja ali njegovega zastopnika oziroma če je več prijaviteljev, ki imajo skupnega predstavnika, se podpiše skupni predstavnik, če pa. je več prijaviteljev, ki nimajo skupnega predstavnika, se podpišejo vsi prijavitelji; če je prijavitelj pravna oseba, je priporočljivo, da se pri podpisu navedeta tudi priimek in ime osebe, ki je za pravno osebo podpisala obrazec.
Obrazec UVIL M-1 je objavljen skupaj s tem pravilnikom in je njegov sestavni del.
Če predvideni prostor v posamezni rubriki ne zadošča, se zahtevani podatek z označbo rubrike in njeno polno vsebino priloži kot posebna priloga k obrazcu UVIL M-1.
6. člen
Ena prijava modela oziroma vzorca sme vsebovati največ sto teles oziroma slik ali risb, ki se uporabljajo za proizvode razvrščene v isti razred mednarodne klasifikacije za industrijske modele in vzorce (večpredmetna prijava).
Vsako telo oziroma slika ali risba mora biti oštevilčeno.
7. člen
Opis telesa, ki se pošlje v prijavi modela, se mora nanašati samo na zunanjo obliko, s katero so mišljene površine telesa oziroma njegovih delov, ki se vidijo stalno ali pri njegovi redni uporabi.
V opisu niso potrebni podatki, ki se nanašajo na konstrukcijo, funkcijo ali funkcionalne prednosti, material, iz katerega je izdelano telo, in podobni podatki o telesu ali njegovih delih.
Opis telesa mora biti napisan s tiskalnikom ali pisalnim strojem, terminološko jasen in čitljiv, na papirju formata A4 in mora vsebovati:
1) podatke o prijavitelju (v levem zgornjem kotu);
2) kratek in dejanski naziv modela oziroma telesa (v zgornjem srednjem delu strani);
3) novost celotnega zunanjega videza telesa oziroma njegovih posameznih delov;
4) namen telesa;
5) podpis prijavitelja.
Opis se pošlje v treh enakih izvodih.
8. člen
Določbe 7. člena tega pravilnika se smiselno uporabljajo za opis slike ali risbe v prijavi vzorca.
9. člen
K prijavi priložene fotografije so pravokotne, morajo biti poklicne kakovosti ter primerne za objavo v uradnem glasilu Urada. Telesa oziroma slike ali risbe morajo biti prikazane na nevtralni in enobarvni osnovi in ne smejo imeti senc.
Za objavo v uradnem glasilu niso primerne:
1. instantne fotografije;
2. retuširane fotografije;
3. fotografije, ki niso primerne za ofsetno reprodukcijo;
4. fotokopije fotografij.
10. člen
Grafični prikazi (skice) se priložijo v izvirniku in morajo biti poklicne kakovosti ter primerni za objavo v uradnem glasilu Urada. Lahko se priložijo tudi v kopijah izvirnika, če so te enake kvalitete kot izvirnik in primerne za objavo.
Zaželeno je, da je telo ali vzorec prikazan v perspektivi, ima pa lahko sence in zasenčenja, da se poudari relief.
Za objavo v uradnem glasilu Urada zlasti ni primeren grafični prikaz (skica), ki:
1) ni primeren za ofsetno reprodukcijo;
2) vsebuje tehnične risbe, na katerih je predmet prikazan v prerezu ali v planu, ali tehnične risbe, ki vsebujejo osne črte in dimenzije;
3) vsebuje pojasnila ali legende na predmetu ali poleg njega.
11. člen
Fotografije ali grafični prikazi (skice) ne smejo biti večje od 16 x 16 cm, predmet na fotografiji ali grafičnem prikazu (skici) pa mora biti jasno razviden in ločljiv.
12. člen
Na fotografijah ali grafičnih prikazih (skicah) so lahko prikazani samo telo oziroma slika ali risba, katere varstvo se zahteva, brez kakršnegakoli drugega dodatka, predmeta, osebe ali živali.
Če z eno fotografijo ali grafičnim prikazom (skico) ni mogoče prikazati vseh novih zunanjih značilnosti telesa oziroma slike ali risbe, je treba poslati toliko fotografij ali grafičnih prikazov (skic), kolikor je potrebno, da se prikažejo vse nove značilnosti telesa oziroma slike ali risbe.
Če je isto telo oziroma slika ali risba predstavljeno z več fotografijami ali grafičnimi prikazi (skicami), morajo biti fotografije ali grafični prikazi (skice) posebej oštevilčeni z dvema številkama, ločenima s piko (1.1., 1.2., 1.3.).
13. člen
Pri večpredmetnih prijavah morata biti za vsako telo oziroma sliko ali risbo poslana posebna fotografija ali grafični prikaz (skica) ter opis telesa oziroma slike ali risbe v treh izvodih.
Če je isto telo oziroma slika ali risba predstavljeno z več fotografijami ali grafičnimi prikazi (skicami), morajo biti fotografije ali grafični prikazi (skice), ki se nanašajo na isto telo oziroma sliko ali risbo, posebej oštevilčene na način iz tretjega odstavka 12. člena tega pravilnika (primer: 1.1., 1.2., 1.3. za prvo telo oziroma sliko ali risbo in 2.1., 2.2., 2.3., za drugo telo oziroma sliko ali risbo).
14. člen
Naknadno vložene sestavine prijave modela oziroma vzorca morajo vsebovati podpis prijavitelja oziroma njegovega zastopnika, poleg tega morajo biti tudi označene s številko prijave modela oziroma vzorca (v nadaljnjem besedilu: M – številka).
II. POSTOPEK PRIZNANJA MODELA OZIROMA VZORCA
Predhodni preizkus
15. člen
Po prejemu vloge, s katero se zahteva priznanje modela oziroma vzorca, Urad takoj ugotovi, ali vsebuje vloga vse sestavine iz drugega odstavka 3. člena tega pravilnika.
Če vloga vsebuje vse sestavine iz drugega odstavka 3. člena tega pravilnika, se sprejme in obravnava kot prijava modela oziroma vzorca. Na prijavi se zaznamujeta datum in zaporedna številka prejema prijave modela oziroma vzorca, nato se prijava vpiše v seznam prijav modelov oziroma vzorcev. Prijavitelju se pošlje potrdilo iz 44. člena zakona. Tudi prijavitelj, ki osebno vloži prijavo v vložišču Urada, prejme potrdilo iz 44. člena zakona po pošti, lahko pa zahteva, da mu Urad izda potrdilo o prejeti vlogi.
16. člen
Če vloga ne vsebuje vseh sestavin iz drugega odstavka 3. člena tega pravilnika, se ne sprejme in ne obravnava kot prijava modela oziroma vzorca. Urad na vlogi označi, da ni bila sprejeta kot prijava modela oziroma vzorca, nato jo v celoti vrne vložniku.
Če vsebuje prijava sestavine iz drugega odstavka 3. člena tega pravilnika, ne vsebuje pa vseh z zakonom oziroma s tem pravilnikom zahtevanih sestavin, obvesti Urad prijavitelja o ugotovljenih pomanjkljivostih in ga pozove, naj dopolni prijavo. Urad določi prijavitelju rok za dopolnitev prijave, ki ne sme biti krajši od 14 dni in ne daljši od dveh mesecev od dneva prejema poziva.
Na obrazloženo zahtevo prijavitelja sme Urad iz upravičenih razlogov podaljšati rok iz drugega odstavka tega člena na največ tri mesece od dneva prejema poziva.
Za vse prijave, v katerih so vse pomanjkljivosti odpravljene v roku iz drugega oziroma tretjega odstavka tega člena, se prizna datum vložitve prve prijave.
Če prijavitelj v roku iz drugega oziroma tretjega odstavka tega člena ne odpravi ugotovljenih pomanjkljivosti, Urad s sklepom zavrže prijavo.
17. člen
O prijavah modela oziroma vzorca se vodi seznam prijav modelov oziroma vzorcev, v katerega se vpišejo:
1) M – številka;
2) datum vložitve prijave;
3) naslov za dopisovanje, telefon, telefaks in morebitna šifra akta;
4) podatki o prijavitelju: priimek, ime in naslov, če gre za fizično osebo, oziroma firma in sedež, če gre za pravno osebo;
5) podatki o zastopniku: priimek, ime in registrska številka zastopnika;
6) podatki o avtorju: priimek, ime in naslov ter morebitna označba, da avtor ne želi biti naveden;
7) označba, ali je prijava za model ali za vzorec;
8) naziv telesa oziroma slike ali risbe;
9) označba, ali je prijava za en model oziroma vzorec ali za več modelov oziroma vzorcev, in navedba števila modelov oziroma vzorcev;
10) podatki o zahtevani prednostni pravici;
11) podatki o tem, kako se je končal postopek, datum registracije modela oziroma vzorca in registrska številka modela oziroma vzorca;
12) podatki o plačanih pristojbinah;
13) podatki o spremembah.
18. člen
Če Urad ugotovi, da je bila vloga, ki ne izpolnjuje pogojev iz drugega odstavka 3. člena tega pravilnika, pomotoma vpisana v seznam prijav modelov oziroma vzorcev, sprejme sklep o njenem izbrisu in jo izbriše iz seznama prijav modelov oziroma vzorcev.
Preizkus pogojev za priznanje modela oziroma vzorca
19. člen
Če Urad po končanem postopku predhodnega preizkusa pravilnosti prijave modela oziroma vzorca ugotovi, da prijava izpolnjuje s tem pravilnikom določene pogoje, preizkusi, ali so izpolnjeni z zakonom predpisani pogoji za priznanje modela oziroma vzorca.
20. člen
Če se v postopku ugotovi, da prijava ne izpolnjuje z zakonom predpisanih pogojev za priznanje modela oziroma vzorca, seznani Urad prijavitelja z razlogi, zaradi katerih modela oziroma vzorca ni mogoče priznati oziroma ga ni mogoče priznati v zahtevanem obsegu, in ga pozove, naj se roku, ki ne sme biti daljši od dveh mesecev od dneva prejema poziva, izjavi o teh razlogih.
Na obrazloženo zahtevo prijavitelja sme Urad iz upravičenih razlogov podaljšati rok iz prvega odstavka tega člena na največ tri mesece od dneva prejema poziva.
Če se prijavitelj v določenem roku ne izjavi ali če se izjavi, Urad pa še vedno meni, da modela oziroma vzorca ni mogoče priznati, Urad z odločbo zavrne zahtevo za priznanje modela oziroma vzorca.
Če se prijavitelj izjavi o razlogih, zaradi katerih Urad meni, da modela oziroma vzorca ni mogoče priznati, in navede nova dejstva in okoliščine, lahko Urad, če meni, da so nova dejstva in okoliščine upravičene, izda odločbo o ugoditvi ali odločbo o delni ugoditvi zahtevi za priznanje modela oziroma vzorca.
21. člen
Če prijava modela oziroma vzorca izpolnjuje pogoje za priznanje modela oziroma vzorca, Urad sprejme sklep o priznanju modela oziroma vzorca in o objavi v uradnem glasilu Urada ter pozove prijavitelja, da v enem mesecu po prejemu poziva plača stroške za objavo modela oziroma vzorca v uradnem glasilu Urada, pristojbino za vzdrževanje veljavnosti modela oziroma vzorca za pet let in pristojbino za izdajo listine o modelu oziroma vzorcu.
Če prijavitelj v roku iz prvega odstavka tega člena pošlje potrdila o plačilu stroškov in pristojbin iz prvega odstavka tega člena, izda Urad odločbo o priznanju modela oziroma vzorca, vpiše model oziroma vzorec v. register modelov oziroma vzorcev, objavi podatke, o priznanem modelu oziroma vzorcu v uradnem glasilu Urada in izda prijavitelju listino o modelu oziroma vzorcu.
Če prijavitelj v roku iz prvega odstavka tega člena ne pošlje potrdil o plačilu stroškov in pristojbin iz prvega odstavka tega člena, Urad s sklepom zavrže prijavo.
Vpis v register modelov in vzorcev
22. člen
Urad vpiše v register modelov in vzorcev:
1) registrsko številko modela oziroma vzorca, ki je enaka M – številki;
2) datum vložitve prijave;
3) datum objave modela oziroma vzorca;
4) številko in datum odločbe o priznanju modela oziroma vzorca;
5) datum vpisa v register;
6) podatke o nosilcu modela oziroma vzorca: priimek, ime in naslov, če gre za fizično osebo, oziroma firmo in sedež, če gre za pravno osebo;
7) podatke o zastopniku: priimek, ime in registrsko številko zastopnika;
8) podatke o avtorju: priimek, ime in naslov oziroma navedbo, da avtor ne želi biti naveden;
9) označbo, ali gre za model ali za vzorec;
10) naziv modela oziroma vzorca;
11) označbo, ali gre za en model oziroma vzorec ali za več modelov oziroma vzorcev;
12) podatke o priznani prednostni pravici: datum in ime razstave ali sejma, če je bila priznana razstavna oziroma sejemska prednostna pravica, oziroma datum, številko in državo prve prijave, če je bila priznana unijska prednostna pravica;
13) fotografije ali grafične prikaze (skice) telesa oziroma slike ali risbe;
14) datum, do katerega velja model oziroma vzorec;
V register modelov in vzorcev se vpisujejo tudi:
1) podatki o spremembah, ki se nanašajo na model oziroma vzorec: prenos pravic, licenca (čas trajanja, obseg in vrsta) zastavna pravica ter druge spremembe, ki so pomembne za pravni status modela oziroma vzorca;
2) podatki o spremembah, ki se nanašajo na nosilca modela oziroma vzorca kot so: sprememba imena oziroma firme, sprememba naslova oziroma sedeža in druge spremembe, ki se nanašajo na pravni status nosilca modela oziroma vzorca;
3) podatki o plačanih pristojbinah za vzdrževanje veljavnosti modela oziroma vzorca;
4) podatki o morebitnih sodnih sporih v zvezi s sodnim varstvom in ničnostjo modela oziroma vzorca;
5) podatki o prenehanju veljavnosti modela oziroma vzorca (pravna podlaga in datum prenehanja).
Objava v uradnem glasilu
23. člen
V uradnem glasilu Urada se objavijo:
1) registrska številka modela oziroma vzorca
2) datum vložitve prijave;
3) številka in datum odločbe o priznanju modela oziroma vzorca;
4) datum vpisa v register;
5) podatki o nosilcu modela oziroma vzorca: priimek, ime in naslov, če gre za fizično osebo, oziroma firmo in sedež, če gre za pravno osebo;
6) podatki o zastopniku: priimek, ime in registrska številka zastopnika;
7) podatki o avtorju: priimek, ime in naslov oziroma navedba, da avtor ne želi biti naveden;
8) označba, ali gre za model ali za vzorec;
9) naziv telesa oziroma slike ali risbe;
10) številka razreda po Mednarodni klasifikaciji modelov oziroma vzorcev (locarnski sporazum);
11) navedba, ali gre za en model oziroma vzorec ali za več modelov oziroma vzorcev;
12) podatki o priznani prednostni pravici;
13) fotografija oziroma grafični prikaz (skica) telesa oziroma slike ali risbe.
V uradnem glasilu Urada se objavijo tudi podatki:
1) o vpisu sprememb v register modelov oziroma vzorcev;
2) o prenehanju veljavnosti modela oziroma vzorca.
Listina o modelu oziroma vzorcu
24. člen
Po vpisu modela oziroma vzorca v register in objavi v uradnem glasilu izda Urad nosilcu pravice listino o modelu oziroma vzorcu.
Listina o modelu oziroma vzorcu vsebuje:
1) registrsko številko modela oziroma vzorca;
2) podatke o nosilcu modela oziroma vzorca: priimek, ime in naslov, če gre za fizično osebo, oziroma, firmo in sedež, če gre za pravno osebo;
3) podatke o avtorju: priimek, ime in naslov oziroma navedbo, da ne želi biti naveden;
4) naziv modela oziroma vzorca;
5) datum priznane prednostne pravice;
6) datum objave modela oziroma vzorca;
7) datum vpisa modela oziroma vzorca v register;
8) datum izdaje listine;
9) fotografije ali grafične prikaze (skice) telesa oziroma vzorca;
10) opis telesa oziroma slike ali risbe.
III. POTRDILO O PREDNOSTNI PRAVICI
25. člen
Na zahtevo prijavitelja izda Urad potrdilo o prednostni pravici.
Zahteva za izdajo potrdila iz prvega odstavka tega člena mora vsebovati:
1) opis telesa oziroma slike ali risbe, ki je istoveten s tistim v prijavi modela oziroma vzorca;
2) fotografijo ali grafični prikaz (skico) telesa oziroma slike ali risbe, ki je istovetna s tisto v prijavi modela oziroma vzorca;
3) potrdilo o plačilu pristojbine.
26. člen
Potrdilo o prednostni pravici vsebuje:
1) M – številko;
2) datum vložitve prijave;
3) podatke o prijavitelju: priimek, ime in naslov, če gre za fizično osebo, oziroma firmo in sedež, če gre za pravno osebo;
4) naziv telesa oziroma slike ali risbe, ki je istoveten z nazivom v prijavi modela oziroma vzorca;
5) opis telesa oziroma slike ali risbe, ki je istoveten z opisom v prijavi modela oziroma vzorca;
6) fotografijo ali grafični prikaz (skico) telesa oziroma slike ali risbe, ki je istovetna s fotografijo ali grafičnim prikazom (skico) v prijavi modela oziroma vzorca;
7) navedbo, da so podatki v potrdilu istovetni s podatki v prijavi modela oziroma vzorca.
IV. POSTOPEK ZA VPIS SPREMEMB
27. člen
V seznam prijav modelov in vzorcev in register modelov oziroma vzorcev se vpišejo spremembe kot so: sprememba imena oziroma firme prijavitelja oziroma nosilca modela ali vzorca, sprememba naslova oziroma sedeža prijavitelja oziroma nosilca modela ali vzorca, prenos pravice, odstop pravice uporabe (licenca), prejem sodne odločbe po končanem postopku v zvezi z ničnostjo modela ali vzorca, sodnim varstvom in druge spremembe.
28. člen
Zahteva za vpis spremembe v ustrezni register mora vsebovati:
1) navedbo registra, v katerega naj se vpišejo spremembe;
2) številko prijave oziroma številko listine;
3) podatke o prijavitelju oziroma nosilcu modela oziroma vzorca: priimek, ime in naslov, če gre za fizično osebo, oziroma firmo in sedež, če gre za pravno osebo;
4) podatke o vložniku zahteve: priimek, ime in naslov, če gre za fizično osebo, oziroma firmo in sedež, če gre za pravno osebo;
5) podatke o zastopniku: priimek, ime in registrsko številko zastopnika;
6) navedbo spremembe in njen opis;
7) priimek, ime in podpis vložnika oziroma zastopnika.
Skupaj z zahtevo za vpis spremembe iz prvega odstavka tega člena se pošlje:
1) pooblastilo zastopniku, če se zahteva vloži po zastopniku;
2) ustrezno dokazilo o pravni podlagi za vpis spremembe;
3) potrdilo o plačilu predpisane pristojbine.
Pogodba ali javna listina, s katero se dokazuje pravna podlaga spremembe, katere vpis v register se zahteva, se pošlje v izvirniku ali overjeni kopiji, v celoti ali v delu, iz katerega jasno izhaja, da je sprememba opravljena.
29. člen
Če je zahteva za vpis spremembe sestavljena v skladu s tem pravilnikom in če izpolnjuje z zakonom določene pogoje, izda Urad odločbo o vpisu spremembe v seznam prijav modelov oziroma vzorcev oziroma v register modelov oziroma vzorcev, vpiše spremembo v seznam oziroma register in objavi spremembo v uradnem glasilu Urada.
30. člen
Če zahteva za vpis spremembe ni sestavljena v skladu s tem pravilnikom, pozove Urad vložnika, naj jo v enem mesecu od dneva prejema poziva dopolni.
Če vložnik zahteve v roku iz prvega odstavka tega člena ne ravna po pripombah Urada, se zahteva za vpis spremembe s sklepom zavrže.
31. člen
Če pogodba ali javna listina, s katero se dokazuje pravna podlaga spremembe, ne izpolnjuje z zakonom določenih pogojev, ali če se podatki iz zahteve za vpis spremembe ne ujemajo s podatki v seznamu prijav oziroma registru, pozove Urad vložnika zahteve, naj se v enem mesecu od dneva prejema poziva izjavi o razlogih, zaradi katerih ni mogoče vpisati spremembe.
Če se vložnik zahteve v roku iz prvega odstavka tega člena ne izjavi o razlogih, zaradi katerih ni mogoče vpisati spremembe, ali ne navede novih dejstev in ne predloži novih dokazov, Urad zavrne zahtevo za vpis spremembe.
V. POSTOPEK V ZVEZI Z NIČNOSTJO MODELA OZIROMA VZORCA
32. člen
Urad vpiše v register modelov in vzorcev pravnomočno sodbo, s katero sodišče ugotovi ničnost modela oziroma vzorca, in izda odločbo, s katero se sodba izvrši.
33. člen
V uradnem glasilu Urada se objavijo podatki iz odločbe o razglasitvi ničnosti modela oziroma vzorca:
1) registrska številka modela oziroma vzorca;
2) datum vpisa v register;
3) podatki o nosilcu modela oziroma vzorca: priimek, ime in naslov, če gre za fizično osebo, oziroma firma in sedež, če gre za pravno osebo;
4) številka in datum odločbe o razglasitvi modela oziroma vzorca za ničnega;
5) navedba, ali se odločba o priznanju modela oziroma vzorca razglaša za nično v celoti ali delno.
VI. KONČNI DOLOČBI
34. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, se preneha uporabljati pravilnik o postopku za priznanje pravice do modela oziroma vzorca (Uradni list SFRJ, št. 9/91).
35. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 304-64/92-1
Ljubljana, dne 10. aprila 1992.
Minister
za znanost in tehnologijo
dr. Peter Tancig l. r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina