Številka 19
Uradni list RS, št. 19/1992 z dne 17. 4. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/1992 z dne 17. 4. 1992, Kazalo


Skupščina Republike Slovenije

917. Akt o imenovanju namestnika ministra za promet in zveze
918. Akt o imenovanju namestnika ministra za obrambo
919. Akt o razrešitvi dolžnosti namestnika ministra za industrijo in gradbeništvo
920. Akt o razrešitvi dolžnosti članice in izvolitvi člana v Komisiji Skupščine Republike Slovenije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve
921. Akt o izvolitvi in razrešitvi članov v Komisiji Skupščine Republike Slovenije za notranjo politiko
922. Akt o izvolitvi sodnika Višjega sodišča v Kopru
923. Akt o izvolitvi sodnika Višjega sodišča v Mariboru
924. Akt o izvolitvi sodnikov Temeljnega sodišča v Celju
925. Akt o izvolitvi sodnikov in sodnic Temeljnega sodišča v Ljubljani
926. Akt o razrešitvi dolžnosti predsednika Temeljnega sodišča v Kopru z dnem 30. 4. 1992
927. Akt o razrešitvi dolžnosti sodnice in sodnika Temeljnega sodišča v Kranju z dnem 30. 4. 1992
928. Akt o imenovanju Nadzornega odbora Stanovanjskega sklada Republike Slovenije

Predsedstvo Republike Slovenije

929. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

930. Odlok o razdelitvi javnega zavoda Slovensko narodno gledališče Ljubljana na javne zavode
987. Odlok o spremembi odloka o oprostitvi plačila posebne davščine za izravnavo davčne obremenitve vloženega blaga za uvoz določenega blaga
988. Odlok o spremembi odloka o določitvi blaga, za katerega se pri izvozu plačuje posebna taksa

Sklepi

931. Sklep o uskladitvi vrednosti točke v zakonu o sodnih taksah
932. Sklep o uskladitvi vrednosti točke v zakonu o upravnih taksah
933. Sklep o sredstvih nadomestil za izvoz mleka in mlečnih izdelkov v obdobju od 1. 1. 1992 do 30. 6. 1992

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

934. Odredba o računih ter načinu vplačevanja in razporejanja prihodkov
935. Odredba o ustanovitvi izpostav Republiške uprave za javne prihodke
936. Odredba o določitvi cen pšenice in moke iz republiških blagovnih rezerv ter cen kruha
937. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o razvrščanju zdravil
938. Sklep o določitvi mesečnih denarnih zneskov osebne invalidnine, družinske invalidnine in povečane družinske invalidnine, dodatka za postrežbo in tujo pomoč ter ortopedskega dodatka od 1. februarja 1992
939. Sklep o določitvi mesečne razlike dodatkov za postrežbo in tujo pomoč po predpisih o civilnih invalidih vojne oziroma po predpisih Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja v Republiki Sloveniji od 1. januarja 1992 oziroma od 1. januarja 1992 dalje
940. Sklep o določitvi zneskov dodatka za postrežbo in tujo pomoč po zakonu o civilnih invalidih vojne
941. Odločba o spremembi in dopolnitvi odločbe o pooblastitvi podjetij za projektiranje, montažo in vzdrževanje signalno-varnostnih naprav

USTAVNO SODIŠČE

943. Odločba o razveljavitvi Pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati poslovni prostori, v katerih se opravljajo blagovni promet in storitve v blagovnem prometu

BANKA SLOVENIJE

942. Sklep o zneskih in pogojih, pod katerimi smejo pooblaščene banke prodajati tujo gotovino domačim fizičnim osebam

DRUGI REPUBLIŠKI ORGANI IN ORGANIZACIJE

989. Odredba o spremembi odredbe o določitvi registracijskih območij za registracijo motornih in priklopnih vozil v Republiki Sloveniji
990. Odredba o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
991. Pravilnik o načinu valorizacije vrednosti lastne udeležbe za pridobitev stanovanjske pravice
992. Pravilnik o porabi sredstev stanovanjskega sklada Republike Slovenije

OBČINE

Jesenice

944. Odlok o potrditvi zaključnega proračuna občine Jesenice za leto 1991
945. Odlok o začasnem financiranju proračunskih potreb občine Jesenice do sprejema odloka o proračunu občine Jesenice za leto 1992
946. Odlok o sprejetju ureditvenega načrta za območje strelišča (J4/R3) na Lipcah
947. Odlok o grbu mesta Jesenice
948. Odlok o spremembah odloka o organizaciji in delovnem področju upravnih organov občine Jesenice

Kamnik

949. Odlok o javnem redu in miru v občini Kamnik
950. Odlok o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju Gozda in Male Ravni
951. Sklep o soglasju k spremembi imena Osnovne šole Kamniškega bataljona Stranje

Kočevje

952. Odredba o spremembi odredbe o plačevanju dela stroškov veterinarsko-higienske službe na območju občine Kočevje

Lendava

953. Odlok o zaključnem računu proračuna občine Lendava za leto 1991
954. Odlok o potrditvi zaključnega računa davkov in prispevkov občanov občine Lendava za leto 1991
955. Odlok o financiranju javne porabe v občini Lendava v letu 1992

Ljubljana Vič-Rudnik

959. Odlok o zaključnem računu proračuna občine Ljubljana Vič. Rudnik za leto 1991
960. Odlok o proračunu občine Ljubljana Vič-Rudnik za leto 1992
961. Sklep o ustanovitvi javnih zavodov s področja osnovnega šolstva
962. Sklep o ustanovitvi zavoda Viški vrtci

Ljubljana-Center

956. Odlok o proračunu občine Ljubljana Center za leto 1992
957. Odlok o razpisu nadomestnih volitev v zbor krajevnih skupnosti Skupščine občine Ljubljana Center
958. Odlok o priznanjih občine Ljubljana Center

Metlika

963. Odlok o proračunu občine Metlika za leto 1992

Mozirje

964. Odlok o zaključnem računu proračuna občine Mozirje za leto 1991

Radovljica

965. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna občine Radovljica za leto 1991
966. Odlok o proračunu občine Radovljica za leto 1992
967. Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj in o povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v občini Radovljica
968. Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 1992
969. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o reji, registraciji in označevanju psov ter reji ostalih domačih živali v občini Radovljica
970. Odlok o ustanovitvi podjetja Razor Radovljica kot družbe z omejeno odgovornostjo
971. Odlok o prenehanju veljavnosti odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o določitvi matičnih območij v občini Radovljica
972. Odlok o potrditvi pravilnika o tržnem redu za tržnico v Radovljici
973. Pravilnik o tržnem redu
974. Sklep o uskladitvi akta o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Glasbene šole Radovljica
975. Sklep o uskladitvi akta o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovne šole dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica
976. Sklep o uskladitvi akta o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovne šole F. S. Finžgarja Lesce
977. Sklep o uskladitvi akta o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovne šole Gorje
978. Sklep o uskladitvi akta o ustanovitvi javnega vzgojnoiobraževalnega zavoda Osnovne šole Staneta Žagarja
979. Sklep o uskladitvi akta o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoa Osnovne šole prof. dr. Josipa Plemlja Bled
980. Sklep o uskladitvi akta o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovne šole A. T. Linharta Radovljica
981. Sklep o uskladitvi akta o ustanovitvi javnega vzgojnovarstvenega zavoda Radovljica
982. Sklep o soglasju k statutom javnih vzgojnoizobraževalnih zavodov v občini Radovljica

Slovenska Bistrica

983. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka v Krajevni skupnosti Tinje

Slovenske Konjice

984. Odlok o zaključnem računu proračuna občine Slovenske Konjice za leto 1991
985. Odlok o proračunu občine Slovenske Konjice za leto 1992
986. Sklep o razpisu nadomestnih volitev treh delegatov v zbor združenega dela Skupščine občine Slovenske Konjice v 1. volilni enoti

POPRAVKI

1. Popravek odloka o pristojnosti, sestavi in delu Skupščine občine Jesenice

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

10. Zakon o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Zvezne republike Nemčije o ukinitvi vizumov (BDEUV)
11. Zakon o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Finsko o ukinitvi vizumov
12. Zakon o ratifikaciji sporazuma o gospodarskem sodelovanju med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško (BHRGS)

Vlada Republike Slovenije

13. Uredba o ratifikaciji Zapisnika o razgovorih med predstavniki Republike Slovenije in Republike Avstrije o nadaljnjih odnosih med obema državama na področju socialne varnosti
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti