Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/1992 z dne 24. 4. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/1992 z dne 24. 4. 1992

Kazalo

995. Odlok o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Kemijski inštitut, stran 1540.

Na podlagi 8. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91) in 11. ter 40. člena zakona o raziskovalni dejavnosti (Uradni list RS, št. 8/91-I) ter na podlagi 271. člena zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih (Uradni list SRS, št. 24/79, 12/82, 39/85, 37/87 in 18/88) izdaja Vlada Republike Slovenije
ODLOK
o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Kemijski inštitut
I. STATUS INŠTITUTA
1. člen
S tem odlokom se s preoblikovanjem Kemijskega inštituta Boris Kidrič, Ljubljana (v nadaljevanju »Inštitut«), ustanovljenega s sklepom Slovenske akademije znanosti in umetnosti 21. 12. 1946 s soustanovitelji: Univerza v Ljubljani (Uredba IS LRS z dne 12. 12. 1958) ter Konzorcij slovenske kemijske in njej sorodne industrije (zakon o prenosu ustanoviteljskih pravic, Uradni list SRS, št. 12/71), ustanovi javni raziskovalni zavod Kemijski inštitut.
Ustanovitelj javnega raziskovalnega zavoda je Republika Slovenija, ustanoviteljske pravice in obveznosti pa izvršuje Vlada Republike Slovenije.
Soustanovitelja Kemijskega inštituta kot javnega raziskovalnega zavoda sta Univerza v Ljubljani in Slovenska akademija znanosti in umetnosti.
Medsebojne, pravice in obveznosti med Republiko Slovenijo kot ustanoviteljem javnega raziskovalnega zavoda Kemijski inštitut in soustanovitelji Kemijskega inštituta, bodo urejene s pogodbo, ki jo v imenu Republike Slovenije sklene Vlada Republike Slovenije.
II. IME IN SEDEŽ JAVNEGA RAZISKOVALNEGA ZAVODA
2. člen
Ime javnega raziskovalnega zavoda: Kemijski inštitut, Hajdrihova 19, Ljubljana.
Skrajšano ime je: KI
Sedež Inštituta je v Ljubljani, Hajdrihova 19.
III. DEJAVNOST JAVNEGA RAZISKOVALNEGA ZAVODA
3. člen
Inštitut, kot multidisciplinarni in interdisciplinarni ter z visokošolskimi organizacijami povezan javni raziskovalni zavod, opravlja na področju naravoslovne in tehnične kemije, kemijskega inženirstva, biotehnologije, ekologije in materialov naslednje dejavnosti:
– temeljne raziskave,
– aplikativne raziskave,
– razvojne raziskave,
– usposabljanje in podiplomsko izobraževanje
– izobraževanje na posebnih strokovnih področjih,
– preventiva na področju varstva okolja,
– svetovanje,
– infrastrukturne storitve,
– servisne storitve.
Inštitut se vključuje v mednarodno znanstveno raziskovalno dejavnost in se v ta namen povezuje s sorodnimi organizacijami v svetu.
V okviru dejavnosti si Inštitut prizadeva za razvoj in vsestransko dostopnost in uporabo znanja v družbi in gospodarstvu, za prenos raziskovalnih dosežkov v prakso, pospeševanjem podjetništva, ki potrebuje povezavo z raziskovalnim okoljem, za obveščanje javnosti, popularizacijo znanosti in za širjenje znanstvene in tehnične kulture.
4. člen
Inštitut opravlja kot javno službo temeljno raziskovanje, aplikativno raziskovanje in razvoj ter skrbi za razvoj in delovanje raziskovalne infrastrukture v okviru nacionalnega raziskovalnega programa.
Inštitut opravlja dejavnost tudi za druge naročnike v obsegu in na način kot je to določeno s programom razvoja in letnim planom Inštituta.
5. člen
Inštitut je za izvajanje nacionalnega raziskovalnega, programa za izvajanje nalog za druge naročnike organiziran tako, da dosega čim večjo znanstveno in strokovno uspešnost, upoštevajoč pri tem zahteve stroke, cilje, velikost in obseg raziskovalne dejavnosti ter človeške in materialne možnosti družbe.
Organiziranost Inštituta se določi s statutom Inštituta.
Inštitut lahko ustanovi za potrebe prenosa znanja in tehnologij, s soglasjem ustanovitelja, drug zavod ali podjetje.
IV. ORGANI INŠTITUTA
6. člen
Inštitut upravlja upravni odbor.
Člani upravnega odbora so vrhunski strokovnjaki iz znanosti, izobraževanja, tehnologije, gospodarstva in družbenih dejavnosti.
Upravni odbor Inštituta ima devet članov, od katerih imenuje:
– ustanovitelj tri člane,
– Inštitut dva člana iz vrst odgovornih nosilcev raziskovalnih in razvojnih projektov ter enega člana iz kolektiva zaposlenih v Inštitutu,
– Univerza v Ljubljani, Slovenska akademija znanosti in umetnosti ter Gospodarska zbornica Slovenije po enega člana.
Predsednika Upravnega odbora Inštituta izvolijo člani Upravnega odbora in ga predlagajo v imenovanje ministru, pristojnemu za raziskovalno dejavnost.
7. člen
Upravni odbor Inštituta obravnava in sprejema statut in druge splošne akte Inštituta, program razvoja, letne programe dela, poročila o njihovem izvrševanju, sprejema finančni načrt in zaključni račun, obravnava pobude znanstvenega sveta in o njih sklepa, imenuje direktorja Inštituta in daje soglasje za imenovanje drugih vodilnih poslovodnih in raziskovalnih delavcev Inštituta ter delavcev s posebnimi pooblastili Inštituta in opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
K statutu, programu razvoja Inštituta, letnemu načrtu ter imenovanju in razrešitvi direktorja mora upravni odbor pred svojim odločanjem pridobiti soglasje ustanovitelja.
8. člen
Mandat članov upravnega odbora je štiri leta, pri čemer se pri prvem imenovanju štiri člane imenuje za dve leti.
Upravni odbor vsako leto poroča ustanovitelju o delu Inštituta.
Način dela upravnega odbora se določi s statutom Inštituta in poslovnikom o delu upravnega odbora.
9. člen
Delo in poslovanje Inštituta vodi direktor. Direktorja Inštituta imenuje in razrešuje upravni odbor s soglasjem ustanovitelja. Mandat direktorja je štiri leta.
10. člen
Vodilne strokovne in raziskovalne delavce imenuje direktor ob soglasju znanstvenega sveta in upravnega odbora.
Druge vodstvene delavce in delavce s posebnimi pooblastili imenuje direktor Inštituta ob soglasju upravnega odbora.
Pogoje in način imenovanja vodilnih, raziskovalnih, strokovnih delavcev ter delavcev s posebnimi pooblastili se določi s statutom.
11. člen
Za obravnavanje in odločanje o raziskovalnem programu in drugih programskih zadevah se v Inštitutu oblikuje znanstveni svet.
Znanstveni svet Inštituta šteje devet članov, ki jih izvolijo raziskovalci Inštituta iz vrst odgovornih nosilcev raziskovalnih in razvojnih projektov v Inštitutu. Sestavljen mora biti tako, da so vsa področja dejavnosti Inštituta primerno zastopana.
Pristojnosti Znanstvenega sveta in način izvolitve članov se določi s statutom.
V. VIRI, NAČIN IN POGOJI PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO INŠTITUTA
12. člen
Inštitut gospodari z vsemi osnovnimi in drugimi materialnimi sredstvi, s katerimi je gospodaril do uveljavitve tega odloka.
13. člen
Sredstva, potrebna za izvajanje svoje dejavnosti, Inštitut pridobiva iz proračuna Republike Slovenije za izvajanje nacionalnega raziskovalnega programa in z opravljanjem dejavnosti za druge naročnike.
14. člen
Z zakonom o proračunu se določi višina sredstev namenjenih za pokrivanje naslednjih dejavnosti Inštituta:
– upravljanje in vodenje;
– delovanje uveljavljenih raziskovalcev, ki tvorijo strokovno jedro znanstvenih in tehnoloških raziskav na področjih delovanja Inštituta;
– instrumentalno, laboratorijsko, informacijsko in komunikacijsko infrastrukturo;
– obnavljanje, nadomeščanje in širitev materialne podlage raziskovanja in razvoja;
– vzpostavljanje in delovanje tehnoloških in infrastrukturnih centrov;
– vzdrževanje stavb in komunalne infrastrukture.
Inštitut pridobiva navedena sredstva na osnovi letnega programa. Letni program, ki se izdela na osnovi veljavnih meril raziskovalnega in razvojnega programa Inštituta, pripravi direktor in ga predlaga v sprejem upravnemu odboru.
Upravni odbor mora pred sprejemom letnega programa pridobiti soglasje ustanovitelja.
15. člen
Pri Inštitutu se ustanovi raziskovalni sklad Inštituta, ki se financira iz dotacij in drugih virov in je namenjen za:
– odpiranje novih področij in podpori obetavnih projektov;
– posebno podporo za strokovno napredovanje perspektivnih raziskovalcev;
– vključevanje tujih raziskovalcev v delo Inštituta. Natančnejše določbe o oblikovanju in namenu uporabe raziskovalnega sklada se določi s statutom.
S sredstvi raziskovalnega sklada Inštituta upravlja direktor Inštituta.
16. člen
Iz proračuna Republike Slovenije pridobiva Inštitut sredstva, potrebna za izvajanje raziskovalnih, razvojnih, izobraževalnih in infrastrukturnih projektov ter projektov za spodbujanje ter pospeševanje tehnološko zahtevnejšega podjetništva, ki deluje le v povezavi z raziskovalnim okoljem.
Sredstva, potrebna za izvajanje navedenih dejavnosti, pridobiva Inštitut preko državnih razpisov in pogodb za pridobljene in sprejete projekte.
17. člen
Inštitut lahko pridobiva sredstva, potrebna za izvajanje svoje dejavnosti, tudi iz skladov in dotacij iz domačih in mednarodnih virov.
VI. RAZPOLAGANJE S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN KRITJE PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO
18. člen
Presežek prihodkov nad odhodki Inštitut uporablja za izvajanje in razvoj svoje dejavnosti.
O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča na predlog direktorja Inštituta upravni odbor v soglasju z ustanoviteljem.
19. člen
O načinu pokrivanja ter višini pokrivanja primanjkljaja, ki ga ni moč pokriti iz drugih razpoložljivih sredstev Inštituta, odloča ustanovitelj na predlog upravnega odbora.
VII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI INŠTITUTA V PRAVNEM PROMETU
20. člen
Inštitut je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi brez omejitev.
VIII. ODGOVORNOSTI USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI INŠTITUTA
21. člen
Ustanovitelj prevzema odgovornost za obveznosti Inštituta do višine vrednosti premoženja, s katerim razpolaga Inštitut.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
22. člen
Način in pogoji za pridobivanje sredstev za delo Inštituta, ki so določeni v 14., 15. in 16. členu tega odloka, se začno izvajati z dnem, ko se s proračunom Slovenije uredi financiranje javnih raziskovalnih zavodov.
Do uveljavitve novega načina financiranja javnih raziskovalnih zavodov, se za Inštitut ohranijo obstoječi načini in pogoji za pridobivanje sredstev za delo.
23. člen
Do imenovanja upravnega odbora opravlja njegove naloge svet Inštituta.
Drugi organi Inštituta, ki so bili izvoljeni ali imenovani pred sprejemom tega odloka, nadaljujejo z delom do ustanovitve in imenovanja novih organov Inštituta, določenih s tem odlokom in statutom Inštituta.
24. člen
Direktor, delavci s posebnimi pooblastili ter vodstveni delavci, imenovani pred sprejetjem tega odloka, nadaljujejo z delom na teh funkcijah do imenovanja direktorja in delavcev s posebnimi pooblastili ter vodstvenih delavcev po postopku in na način kot ga določa zakon, ta odlok in novi statut.
25. člen
Ustanovitev in konstituiranje upravnega odbora se izvede v roku 60 dni po sprejemu tega odloka.
Sprejem statuta se izvede v roku 180 dni po uveljavitvi tega odloka. Imenovanje direktorja, vodstvenih delavcev in delavcev s posebnimi pooblastili Inštituta, izvolitev drugih organov in imenovanje vodilnih raziskovalnih delavcev se izvede takoj po sprejetju statuta Inštituta.
26. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 022-05/90-5
Ljubljana, dne 9. aprila 1992.
Vlada Republike Slovenije
Predsednik
Lojze Peterle l. r.

AAA Zlata odličnost