Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/1992 z dne 30. 4. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/1992 z dne 30. 4. 1992

Kazalo

1059. Dogovor o oblikovanju in razporejanju sredstev za financiranje javne porabe v občinah in mesta Ljubljana za leto 1992, stran 1641.

Na podlagi 41. člena zakona o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90, 34/91), 81. člena statuta mesta Ljubljane (Uradni list SRS, št. 13/86 in RS, št. 21/91), 38. člena sprememb in dopolnitev statuta občine Ljubljana Bežigrad (Uradni list RS, št. 2/91), 36. člena statuta občine Ljubljana Center (Uradni list SRS, št. 13/86), 56. člena statuta občine Ljubljana Moste-Polje (Uradni list SRS, št. 13/86 in RS, št. 26/90), 83. člena statuta občine Ljubljana Šiška (Uradni list SRS, št. 13/86 in RS, št. 2/92), 57. člena statuta občine Ljubljana Vič-Rudnik (Uradni list SRS, št. 13/86 in RS, št. 28/91) sklenejo Skupščine občin Ljubljana Bežigrad, Ljubljana Center, Ljubljana Moste-Polje, Ljubljana Šiška in Ljubljana Vič-Rudnik (v nadaljnjem besedilu: udeleženci)
DOGOVOR
o oblikovanju in razporejanju sredstev za financiranje javne porabe v občinah in mestu Ljubljana za leto 1992
1. člen
Obseg sredstev za financiranje javne porabe v občinah in mestu Ljubljana za leto 1992 znaša 7.432,779.000 SLT.
2. člen
Sredstva iz 1. člena tega dogovora v višini 7.432,779.000 SLT so razporejena po merilih dogovora na posamezne občine in mesto tako, da znašajo sredstva za financiranje javne porabe za leto 1992:
-----------------------------------------------------------
                           v SLT
-----------------------------------------------------------
Občina Ljubljana Bežigrad            175,907.000
Občina Ljubljana Center             163,506.000
Občina Ljubljana Moste-Polje          189,074.000
Občina Ljubljana Šiška             225,900.000
Občina Ljubljana Vič-Rudnik           212,351.000
Mesto Ljubljana                6.466,041.000
-----------------------------------------------------------
Skupaj                    7.432,779.000
-----------------------------------------------------------
3. člen
Udeleženke ocenjujejo, da bodo skladno z 41. členom zakona o financiranju javne porabe dosegle prihodke od dohodnine, in sicer:
-----------------------------------------------------------
                         v 000 SLT
-----------------------------------------------------------
Ljubljana Bežigrad                  89.637
Ljubljana Center                   47.186
Ljubljana Moste-Polje                90.216
Ljubljana Šiška                   115.160
Ljubljana Vič-Rudnik                115.900
Mesto Ljubljana                  4,122.887
-----------------------------------------------------------
Skupaj                      4,580.986
-----------------------------------------------------------
Prihodki od dohodnine se razporejajo neposredno na občinske in mestni proračun.
4. člen
Udeleženke ocenjujejo, da bodo poleg dohodnine dosegle ostale prihodke določene z zakonom o financiranju javne porabe in prihodke republiške izravnave, ki jih Ministrstvo za finance nakazuje posamezni občini.
----------------------------------------------------------------------
                               v 000 SLT
----------------------------------------------------------------------
                    Prihodki 1992 (brez dohodnine)
----------------------------------------------------------------------
Občine       Ostali prihodki     Izravnava     Skupaj
----------------------------------------------------------------------
Lj. Bežigrad         60.791      430.997     491.788
Lj. Center         213.414      400.668     614.082
Lj. Moste-Polje       63.799      463.458     527.257
Lj. Šiška          77.555      553.733     631.288
Lj. Vič-Rudnik        65.217      520.561     585.778
----------------------------------------------------------------------
Skupaj           480.776     2,369.417    2,850.193
----------------------------------------------------------------------
Mesto Ljubljana        1.600               1.600
----------------------------------------------------------------------
Skupaj           482.376     2,369.417    2.851.793
----------------------------------------------------------------------
5. člen
Za financiranje javne porabe občin in mesta Ljubljane se udeleženke dogovorijo, da sredstva iz 4. člena tega dogovora delijo po naslednjih deležih in zneskih:
---------------------------------------------------------------------------
                                 v 000 SLT
---------------------------------------------------------------------------
Občina    Prih. za   Del prih.     %   Del prih.       %
        delitev   za mesto        za občine
---------------------------------------------------------------------------
Bežigrad    491.788    405.518   82,46     86.270     17,54
Center     614.082    497.762   81,06    116.320     18,94
Moste     527.257    428.399   81,25     98.858     18,75
Šiška     631.288    520.548   82,46    110.740     17,54
Vič      585:778    489.327   83,53     96.451     16,47
---------------------------------------------------------------------------
Skupaj    2,850.193   2,341.554         508.639
---------------------------------------------------------------------------
Usmerjanje ostalih prihodkov bo izvajala Služba družbenega knjigovodstva v Ljubljani ob vsakokratni praznitvi. Prihodke od izravnave bodo občine nakazovale na poseben skupen žiro račun občin oziroma na proračun mesta po deležih določenih v tem členu. Sredstva na posebnem skupnem žiro računu ljubljanskih občin se uporabljajo za financiranje nalog določenih v 6. členu dogovora. S sredstvi s tega žiro računa razpolaga Mestni sekretariat za finance.
6. člen
Skladno z določbami tega dogovora zagotavljajo občine in mesto Ljubljana za financiranje nalog javne porabe, ki se izvajajo v občinah in mestu potrebna sredstva iz svojih prihodkov, in sicer:
Programi družbenih dejavnosti in gospodarske infrastrukture, ki se financirajo iz mestnega proračuna:
-------------------------------------------------------------
                            v SLT
-------------------------------------------------------------
- izobraževanje                  832,841.597
- otroško varstvo                1.515,009.700
- socialno skrbstvo                389,678.558
- kultura                     550,181.716
- telesna kultura                 328,702.312
- raziskovanje                   36,000.000
- komunala                   1.164,880.000
- energetika                   100,800.000
- ceste                      246,600.000
- požar, varnost – poklicna            74,257.500
- požar, varnost – nepoklicna             907.000
- kmetijstvo in preskrba              67,500.000
- geodetska uprava                 49,511.000
- obramba                     23,196.600
- zdravstveno varstvo               45,000.000
-------------------------------------------------------------
Skupaj mestni del                5.425,065.983
-------------------------------------------------------------
7. člen
Udeleženke se dogovorijo, da se med letom praviloma delijo proračunska sredstva enakomerno med vse nosilce in uporabnike v okviru doseženih prihodkov, če ni z odlokom o proračunu drugače določeno. Proračunske postavke se med letom lahko usklajujejo skladno s sklepi izvršnih svetov občin in mesta.
8. člen
Občine se zavezujejo, da bodo za sprejete skupno dogovorjene naloge in obveznosti zagotavljale naslednje višine sredstev:
--------------------------------------------------------------
Zap. Uporabniki sredstev                Znesek
št. oziroma namen                    v SLT
--------------------------------------------------------------
1.  Zgodovinski arhiv                 357.000
2.  Mestni muzej                   357.000
3.  Ljubljanski reg. zavod              357.000
4.  Živalski vrt Ljubljana             2,521.000
--------------------------------------------------------------
   Skupaj                     3,592.000
--------------------------------------------------------------
9. člen
Delež sredstev dogovorjene porabe posamezne občine se določi z izračunom na podlagi naslednjih petih meril:
1. število prebivalstva (relativna teža 45%),
2. družbeni proizvod (relativna teža 25%),
3. površina (relativna teža 10%),
4. Število pravnih subjektov v gospodarstvu in negospodarstvu (relativna teža 10%),
5. število zaposlenih (relativna teža 10%).
Na podlagi zgornjih petih meril je izračunani splošni strukturni delež posamezne občine naslednji:
--------------------------------------------------------------
Ljubljana Bežigrad                   17,61%
Ljubljana Center                    17,23%
Ljubljana Moste-Polje                  18,85%
Ljubljana Šiška                     24,06%
Ljubljana Vič-Rudnik                  22,25%
--------------------------------------------------------------
Skupaj                         100,00%
--------------------------------------------------------------
10. člen
Izvršni sveti skupščin občin in mesta Ljubljane v okviru obstoječih virov prihodkov med letom usklajujejo postavke v bilanci prihodkov in odhodkov z gibanjem cen na drobno in republiškim dogovorom o rasti sredstev za financiranje javne porabe.
11. člen
Ta dogovor je sklenjen, ko ga sprejmejo skupščine ljubljanskih občin in začne veljati osmi dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 1992.
Št. 012-1/92
Ljubljana, dne 21. aprila 1992.
Predsedniki
skupščin občin
 
Ljubljana Bežigrad
Franci Polak l. r.
 
Ljubljana Center
Alenka Žagar Slana l. r.
 
Ljubljana Moste-Polje
Janez Jančar l. r.
 
Ljubljana Šiška
Stane Žagar l. r.
 
Ljubljana Vič-Rudnik
Bogdan Bradač l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti