Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/1992 z dne 30. 4. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/1992 z dne 30. 4. 1992

Kazalo

1107. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju zazidalnega načrta B 9 Bakovnik del - BM 3 Zarja, stran 1683.

Na podlagi 39. in 43. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90) in 7. člena odloka o organizaciji in delu Skupščine občine Kamnik (Uradni list RS, št. 1/90, 16/90 in 20/90) je Skupščina občine Kamnik v nadaljevanju 19. skupne seje zborov dne 1. 4. 1992 sprejela
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju zazidalnega načrta B 9 Bakovnik del – BM 3 Zarja
1. člen
1. člen se spremeni tako, da se glasi: »Sprejmejo se spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta B 9 Bakovnik del – BM 3 Zarja, ki jih je izdelal Razvojni zavod Domžale, Ljubljanska 76, pod št. 25/91 v septembru 1991 in na osnovi javne razgrnitve ter javne obravnave dopolnil v novembru 1991.«
2. člen
2. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Meja območja sprememb in dopolnitve zazidalnega načrta poteka skladno Spremembam in dopolnitvam dolgoročnega plana občine Kamnik za obdobje 1986-2000, dopolnitev 1992 in sicer:
prične v JZ vogalu parc. št. 1554/2, v k. o. Podgorje obrne na V in teče po J meji iste parcele do JV vogala, kjer obrne na S in teče tik od V meji iste parcele in sicer po zveznici med omenjenim vogalom in skrajnim J vogalom parc. št. 859/2, na višini 80m na zveznici, prestopi v k. o. Kamnik, parcelo 859/2 razdeli na dva dela in izstopi na njeni SV meji, nadaljuje paralelno Z meji parc. št.. 860/8,3 m od le-te; doseže J mejo parc. št. 1482/1 in teče naprej v radiju 567,5 m s središčem V od območja, preide v ravno linijo po presečišču tega radija z V podaljškom S meje parc. št. 1548/2, 3 m vzhodno od Z meje parc. št. 1482/1, se pridruži Z meji iste parcele v JV vogalu pare: št. 1550/2, teče po V meji imenovane parcele, v isti smeri nadaljuje po V meji parc. št. 857/9, kjer na razdalji 10m, obrne na Z in opiše polelipso z a = 10m in b = 4 m, tako da s severnim ogljiščem velike osi zopet konča na meji iste parcele, kateri sledi do tromeje parc. št. 857/9, 1475/3 in 1482/1, kjer obrne na Z, opiše četrt kroga z r = 5m po parc. št. 857/9, nadaljuje v ravni liniji 19 m in spet opiše četrt kroga, pri čemer obrne na V, prestopi S mejo iste parcele in konča na J delu parc. št. 1475/1, od koder nadaljuje v radiju 567,5 m s središčem zahodno od območja, prestopi V mejo parc. št. 1475/1, 62 m S od JV vogala, teče v istem radiju po parc. št. 849/6 dokler ne obrne na Z, pravokotno na predhodno smer 44 m pred iztekom V. meje v SV vogalu, pri tem preseka parc. št. 1475/1 na dva dela in vstopi 3m globoko na parc. št. 851/1, ostro obrne proti JZ in v radiju 260 m teče po parc. št. 851/1, zapusti isto parcelo na njeni JZ meji 4 m JV od JZ vogala, z istim potekom nadaljuje po parc. št. 857/1, jo zapusti 11 m južno od skrajnega zahodnega vogala, vstopi na parc. št. 855/1 in konča ta potek v točki, ki jo določa presečišče te krivine s pravokotnico na JV mejo 31 m SV od J vogala, kjer obrne ha jug teče 3 m po tej pravokotnici do omenjene JV meje, kjer obrne na JZ in teče v radiju 65 m s središčem V od območja do JZ meje, ki jo doseže 2m SZ od J vogala, jo prestopi, obenem vstopi v k.o. Podgorje in v istem radiju nadaljuje po parc. št. 1554/1, prestopi njeno Z mejo 13 m S od J vogala, nadaljuje v istem radiju po parc. št. 1268, prestopi njeno J mejo 11 m Z od JV vogala, nadaljuje po parc. št. 1290/1, pri tem teče pod mostom in vstopi na parc. št. 1290/2 8 m V od SZ vogala na njeni S meji nadaljuje še 22 m v istem radiju, nakar opiše četrt elipse z a = 7m b = 2,5m proti Z in konča na fiktivni trasi prejšnjega poteka, nakar nadaljuje 4m proti J v ravni liniji, obrne za 90 stopinj proti V in teče 2,5m v ravni liniji spet do fiktivne trase poteka po radiju, ki postane realen, tako da v istem radiju prestopi J mejo parc. št. 1290/2 10 m V od JZ vogala isti potek velja še 10m po parc. št. 1291, kjer preide v radij 110m s središčem zahodno od območja, nakar preide v ravno linijo v izmeri 118 m ko preide v radij 110 m s središčem Z od območja, na ta način zaključi v JZ vogalu, obrne na V in teče po J meji od JZ vogala parc. št. 1554/2 kjer zaključi v izhodiščni točki«.
3. člen
Za 2. členom se doda nov 3. člen, ki se glasi:
»Ureditveno območje sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta se nahaja na levem bregu reke Kamniške Bistrice neposredno ob južnem robu stanovanjske soseske Perovo in je omejeno z mestno obvoznico na vzhodu in meandrom reke na zahodu in severu, južno pa s traso bodoče tretje povezovalne ulice, oziroma njenim priključkom na mestno obvoznico. Površina območja znaša 5,63 ha.«
4. člen
3. člen postane 4. člen in se spremeni tako, da se glasi:
»Ureditveno območje je namenjeno oblikovanju novega poslovnotrgovskega centra na jugovzhodnih vratih v mesto z možnostjo razvoja drobnega gospodarstva.
Pri izgradnji in urejanju območja je upoštevati urbanistični pogoj, da je celoten kompleks oblikovan tako, da bo ob upoštevanju danosti širšega območja izhajal iz sledečih konceptualnih osnov:
– asimetrično formiranega vstopa v območje z mestne obvoznice, ki je določen identično lokaciji vstopa v območje B 8 Zgornje Perovo,
– prostorsko uravnoteženo postavljenih sklopov objektov, ki s centralno prostorsko osjo na najširšem delu območja določajo težišče in vizualni ter pešaški iztek v zeleni predel ob reki in dalje preko polifunkcionalnega mostu v športno rekreacijski del onstran reke,
– oblikovanja obcestnih ureditev ob obvoznici, ki ohranjajo koncept kolesarskih in peš poti ob njeni zahodni strani, avtobusnih postajališč ob križišču in glavnih parkovnih površin kot tamponskih con med cestnim telesom in objekti,
– ohranjanja in dopolnjevanja avtohtonih značilnosti obvodnega sveta s poudarkom na prepletu funkcij varovanja območja pred visokimi vodami z ustreznimi višinskimi ureditvami pasu ob reki in rekreacijskih potez z izvedbo kombinirane pešaške in kolesarske poti z večjim številom počivališč,
– izborom oblikovanja novoformiranih stavbnih mas, ki določajo razpoznavnost območja z začetnim in končnim arhitektonskim poudarkom in nenazadnje
– določitvijo poslovno-trgovskih namembnosti in površin namenjenih drobnemu gospodarstvu, ki s svojim delovanjem ne povzročajo škodljivih vplivov na bivalno in delovno okolje marveč obratno, ki s pravilnim lociranjem ustreznih dejavnosti omogočajo zadovoljitev osnovnih in dopolnilnih potreb prebivalcev širšega prostora.«
5. člen
4. člen postane 5. člen in se spremeni tako, da se glasi:
»Urejanje in izgradnja upoštevata kriterije čim racionalnejše izrabe obstoječega razpoložljivega prostora, varovanja bivalnega in delovnega okolja, funkcionalne postavitve objektov, naprav in rekreacijskih površin v sozvočju z obvodnim okoljem in enotne oblikovne obdelave celotnega kompleksa.
Pri izgradnji in urejanju z območja B 9 Bakovnik del BM 3 Zarja je obvezno upoštevati sledeče arhitektonsko oblikovalske pogoje:
A objekti:
1. poslovno-trgovski objekti (funkcionalna enota FeOl) z lokali namenjenimi tudi drobni obrti, tlorisnih dimenzij 60 x 60 m ter gabaritnimi zamiki z zahoda in vzhoda v rastrih 12m, dvema nadstrešnicama z vzhoda v funkciji nadkritega vhoda oziroma stičišča ter samostojnim vstopnim portalom pred objektom z vzhoda, vertikalni gabarit osnovnega objekta P oziroma P + 1 (del), nadstrešnice P, za vratne in okenske odprtine se določa obdelava po enotnem oziroma medsebojno usklajenim oblikovalskim principu,
2. poslovno-trgovski objekt s prostori namenjenimi tudi drobnemu gospodarstvu (funkcionalna enota Fe02), tlorisne dimenzije so glede na razgibanost objekta razvidne iz grafičnega dela sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta, s štirimi nadstrešnicami (funkcije enake ad 1.), vertikalni gabarit gabarit osnovnega objekta od P (južni del) preko P + t do P + 2 (severni del), vratne in okenske odprtine se podrede medsebojno usklajenim oblikovalskim rešitvam.
3. poslovno-trgovski objekt (funkcionalna enota Fe03), tlorisnega gabarita 18 x 33,6m s polkrožnim vstopnim partom na severu, vertikalnih gabaritov P + 1 do P + 2 (del), oblikovanje oken in vrat podrejeno enotni tipologiji območja,
4. gostinsko-storitveni objekt (funkcionalna enota Fe04), neposredno ob uvozu v območje, ob zahodnem avtobusnem postajališču, tlorisnih dimenzij 18 x 18m, vertikalni gabarit P, oblikovno s svojim JZ delom prilagojenim objektu 3, ostalo prilagojeno objektu 5 severno ob uvozu v območje,
5. objekt storitvene dejavnosti – možnost avtopralnice (funkcionalne enote Fe05), tlorisnih dimenzij 18x18m, vertikalni gabarit P, obiikovno še posebej usklajen z objektom 4, v načelu pa področju tipologije oblikovanja kompleksa,
6. objekt poslovne oziroma trgovske dejavnosti (funkcionalna enota Fe06), z obeležjem razpoznavnosti območja na svojem izteku, tlorisnih dimenzij 30 x (18 m -6m), vertikalni gabarit P do P + 1 (delno), oblikovno predstavlja obeležje območja (poudarjena lokacija) in nosilno tipološko dominanto kompleksa,
7. objekt poslovne oziroma trgovske dejavnosti (funkcionalna enota Fe07) v oblikovalsko-arhitektonskem smislu identičen objektu številka 6,
8. objekt energetske postaje je vezan na predel obvodnega sveta, dimenzije so podrejene funkcionalnim zahtevam, določa se vsaj načelna oblikovna vkomponiranost z ostalimi objekti v območju.
9. polifunkcionalni most preko reke (funkcionalna enota Fe I 10) je namenjen infrastrukturnim povezavam z območji desnega brega reke obenem pa služi kot peš povezava obeh bregov, dimenzije so pogojene s tehnologijo izvedbe, oblikovanje pa se obvezno podreja funkciji peš poti in oblikovalskim konceptom, najnižji del konstrukcije oziroma dodatnih infrastrukturnih omrežij mora biti minimalno 0,50 m nad gladino najvišje določenega vodostaja reke.
B. ZUNANJA UREDITEV
– vse povozne površine (v funkcionalnih enotah Fel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 in 10, ter deloma Fe05) so asfaltirane,- parkirne površine je alternativno možno, v oblikovnem smislu pa priporočljivo izvesti s travnatimi ploščami ob ustrezni preprečitvi negativnih vplivov na podtalnico, dostopne površine k in ob objektih so tlakovane: kolesarske steze in pešaški hodniki ob mestni obvoznici so asfaltirani, sprehajalne in kolesarske poti ob reki in znotraj rekreacijskega dela na zahodu so v peščeni izvedbi,
– zelenice, počivališča in parkovne ureditve v območju se urejajo in vzdržujejo v skladu z namembnostjo,
– obvodne zelene ureditve se urejajo v skladu s tipiko obvodnega območja, pri čemer je obvezno ohranjati avtohtonost območja«.
6. člen
5. člen postane 6. člen in se spremeni tako, da se glasi:
»Ureditveni pogoji in ukrepi za zaščito okolja se zagotavljajo s kvalitetno in dosledno izvedbo kanalizacijskega omrežja s končno dispozicijo v CčN Domžale-Kamnik.
V primerih lociranja dejavnosti drobnega gospodarstva in storitvenih dejavnosti se konkretizacija ustreznih varstvnih ukrepov za eliminiranje negativnih vplivov na pogoje za bivanje in delo v neposrednem okolju določi s projektom za pridobitev gradbenega dovoljenja. Investitor je dolžan pri izdelavi projektne dokumentacije zagotoviti zakonsko določene zaščitne ukrepe za preprečavanje eventuelnih možnosti nastanka prekomernega hrupa v naravnem in bivalnem okolju, prekomerne emisije dima, prašnih delcev in drugih snovi.«
7. člen
6. člen postane 7. člen in se spremeni tako, da se glasi:
»Infrastrukturno opremljanje območja se izvaja na sledečih osnovah:
– Prometno omrežje se izvaja z rekonstrukcijo dela mestne obvoznice v križišču za potrebe območja B 9 del -in B 8 v dolžini 235 m z razširitvijo in formiranjem odstavnega, zaviralnega in uvoznega pasu, ter izvedbo avtobusnih postajališč. Uvoz v območje se izvede s pasom za leve zavijalce, skupne širine 10,5m, nadaljevanje do parkirišč pa v širini 6 m. Ostale prometnice se izvedejo v širini 5m, razen v predelu obojestranskih parkirišč, kjer so širine 6m. V funkcionalnih enotah Fel 2, 3, 4, 5, 6,
7 in 8 se določajo separirani sklopi parkirnih mest za potrebe posameznih objektov.
– Kanalizacijsko omrežje je zasnovano v ločenem sistemu ter usklajeno s širšo zasnovo kanalizacijskega sistema. Sanitarna voda je ločeno vodena dolvodno in na južnem delu območja prečka reko ter se priključi na »S« kanal s končno dispozicijo v centralni čistilni napravi Domžale-Kamnik. Meteorna voda se loči na meteorno vodo s streh in na vodo z asfaltnih površin. Prva se vodi preko peskolovov direktno na odvodni kanal oziroma dalje v reko, druga se zbira in vodi preko lovilcev olj in maščob v odvodnik s končno dispozicijo v Kamniški Bistrici.
– Vodovodno omrežje sanitarne in požarne vode se priključuje na obstoječi vodovod v obrtni coni ne desnem bregu Kamniške Bistrice. Na območju zazidalnega otoka bo vodovod potekal pod kolesarsko potjo vzporedno z obvoznico, na jugu območja vodovod obrne proti Kamniški Bistrici, poteka vzporedno z njo, nakar prečka Kamniško Bistrico in Mliščico ter se naveže na obstoječi vodovod.
– Hidrantno omrežje je speljano krožno z zankami. Predvideni so nadzemni hidranti v razdalji 60m.
Hidrantna mreža je za zasuni ločena od primarnega vodovoda.
– NN razvod
Zazidalno območje bo oskrbovano z električno energijo iz distribucijske mreže 20 kV Elektro Ljubljana okolica preko lastne transformatorske postaje, ki bo locirana v samem centru območja. NN distribucija bo izvedena z zemeljskimi kabli tipa PP 41-A, vkopanim direktno v zemljo in pod utrjenimi površinami. – VN razvod.
Priklop nove TP na 20 kV mrežo se izvede v TP zgornje Perovo 2. Kablovod 20 kV mreže poteka v ceveh preko kabelskih jaškov.
– Javna razsvetljava se deli na splošno za osvetljevanje komunikacij in parkovnih površin ter interno za osvetljevanje parkovnih ureditev, zelenic, objektov in manipulativnih površin. Prižigališče za splošno razsvetljavo se izvede ob priključku na TP, za interno pa v posameznih sklopih objektov. Razsvetljava križišča ter semaforizacija križišča na obvoznici se napaja iz že obstoječe razsvetljavne mreže.
– PTT razvod se navezuje na krajevno kabelsko omrežje, kot sekundarno omrežje, na področno centralno ATC Bakovnik, odsek K-4 KKO Bakovnik, smer Kovinarska – most preko Bistrice Perovo – mestna obvoznica do zazidalnega otoka BM 3.
– Plinovodno omrežje se navezuje na primarno plinovodno omrežje desnega brega reke preko instalacijskega mostu in se dovaja v MRP Zarja.
Pred izvedbo celotnega sistema se območje napaja preko mobilne energetske kontejnerske postaje.
– Smeti se zbirajo v ustrezno dimenzioniranih kontejnerjih na v naprej določenih mestih in redno odvažajo na centralno deponijo izven območja.«
8. člen
Za novim 7. členom se doda nov 8. člen, ki se spremeni tako, da se glasi:
»Izvajanje zazidalnega načrta je določeno v večih. etapah. Območje je razdeljeno na posamezne funkcionalne enote, ki se grupirajo v šest večjih funkcionalnih celot. Vsaka celota zase predstavlja sklop, ki ga je možno ločeno izvajati ob tem, da se predhodno zagotovi ustrezna infrastrukturna navezana na širše območje in višinska regulacija terena v smislu varovanja kompletnega območja pred nevarnostjo visokih vod.
Določa se izvedba edino prve etape (funkcionalna enota Fe01), to je izgradnja poslovno-trgovskega objekta s pripadajočo infrastrukturo, dovoznicami v območje, parkirnimi površinami in hortikulturnimi ureditvami zelenih površin. Izvedba vseh ostalih etap je odvisna od izkazanega interesa investitorjev.«
9. člen
7. člen postane 9. člen in se spremeni tako, da se glasi:
»Začasna namembnost zemljišč, ki se ne preoblikujejo v prvi oziroma predhodnih etapah izvajanja sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta ostaja enaka dosedanji, pri čemer za njih veljajo obstoječi režimi s tem, da se na teh zemljiščih dovoljujejo posegi v prostor, ki so potrebni za nemoteno realizacijo predhodnih etap. Realizacija infrastrukturnega mostu, vodnogospodarskih ureditev obvodnih zemljišč in ureditev križišča z avtobusnimi postajališči ter pešaškim hodnikom in kolesarsko stezo predstavljajo časovno nedefinirane etape z oziram na ostale, pri čemer pa morajo biti realizirane najkasneje pred pričetkom nastopa eventualnih možnosti negativnih vplivov na okolje, ki bi nastali z neizvedbo omenjenih etap.«
10. člen
8. člen postane 10. člen in se spremeni tako, da se glasi:
»Investitorji in izvajalci so dolžni zagotoviti:
– zgraditev objektov in naprav v skladu z določili tega odloka in prostorskega izvedbenega načrta v celoti,
– zgraditev vseh podzemnih komunalnih naprav sočasno oziroma predhodno z izgradnjo samih stavbnih in površinskih objektov, oziroma zgraditev vseh potrebnih podzemnih objektov, ki omogočajo kasnejšo vgraditev komunalnih naprav,
– zgraditev vseh potrebnih objektov in naprav, ki zagotavljajo ukrepe, navedene v 7. členu tega odloka,
– dokončanje izvajanja pričete etape z vsemi elementi pred pričetkom izvedbe sledeče etape,
– izvedbo vseh arhitektonsko-oblikovalskih rešitev objektov v skladu s principom urejanja območja, določenim v prostorskem izvedbenem načrtu,
– izvedbo vseh predvidenih hortikulturnih ukrepov za ublažitev vizuelne izpostavljenosti območja in,
– izvedbo načrtovanih rešitev v območju s soglasjem lastnika.«
11. člen
9. člen postane 11. člen in se spremeni tako, da se glasi:
»Odstopanja od, s tem odlokom in grafičnim delom sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta, predpisanih gabaritov so dovoljena do 200cm v vertikali, 200cm v horizontali oziroma 300cm za komunalno infrastrukturo. Skladno tehnologiji in namembnosti objektov za funkcionalni enoti Fe02 in Fe03, so tolerance lahko večje. Mikrolokacija objekta za funkcionalno celoto FC 4 je skupaj s prometnico pred izvedbo prilagoditi posebnemu soglasju »Sektorja gospodarjenja z vodami« ministrstva za VOUP, ki ga je pridobiti pred izdajo lokacijskega dovoljenja.
Sprememba namembnosti zemljišč, objektov in naprav načeloma ni dovoljena, razen v zvezi s spremembami namembnosti lokalov v okviru objektov, kjer so opredeljene poslovne, trgovske, gostinske dejavnosti ter drobno gospodarstvo vendar ne na škodo poslabšanja pogojev za bivanje in delo v neposrednem okolju.«
12. člen
10. člen postane 12. člen in se spremeni tako, da se glasi:
»Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta B 9 Bakovnik del BM 3 Zarja so vsem zainteresiranim na vpogled v Sekretariatu za prostorsko urejanje in varstvo okolja občine Kamnik in Zavodu za urbanistično načrtovanje občine Kamnik, oboje Titov trg 1.«
13. člen
11. člen postane 13. člen in se spremeni tako, da se glasi:
»Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravlja urbanistična inšpekcija Inšpektorata občine Kamnik.«
14. člen
12. člen postane 14. člen in se spremeni tako, da se glasi:
»Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.«
Št. 352-1/114-9/91
Kamnik, dne 1. aprila 1992.
Predsednik
Skupščine občine Kamnik
Maksimilijan Lavrinc l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti