Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/1992 z dne 30. 4. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/1992 z dne 30. 4. 1992

Kazalo

1084. Odlok o delovnem času v trgovskih, gostinskih in obrtnih obratih v občini Logatec, stran 1663.

Na podlagi 44. člena zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 14/90) ter na podlagi prvega odstavka 2. člena odloka o določitvi pristojnosti in načinu odločanja zborov Skupščine občine Logatec, o načinu volitev vodstva Skupščine občine Logatec, zborov in IS SO Logatec (Uradni list RS, št. 17/90 in 21/90) je Skupščina občine Logatec na seji zbora združenega dela, zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora dne 9. 3. 1992 sprejela
ODLOK
o delovnem času v trgovskih, gostinskih in obrtnih obratih v občini Logatec
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ureja najkrajši delovni čas v podjetjih in zasebnih obratovalnicah (dalje: obratih), ki opravljajo trgovsko, gostinsko in obrtno dejavnost.
2. člen
Obrati so predvideni razpored poslovnega časa dolžni priglasiti občinskemu upravnemu organu, pristojnemu za splošne gospodarske zadeve (dalje: upravni organ).
Upravni organ izdaja soglasja k razporedom poslovnega časa obratov in k spremembam poslovnega časa zaradi dopusta in drugih razlogov.
V izjemnih primerih, lahko upravni organ dovoli, da se delovni čas obrata podaljša, skrajša oziroma, da se obrat začasno zapre.
3. člen
Razpored poslovnega časa mora biti pri vhodu v obrat vidno izobešen.
Ob začasni spremembi poslovnega časa obrata mora biti vidno izobešeno obvestilo, na katerem je naveden vzrok in čas spremembe ter spremenjeni razpored poslovnega časa.
Ob začasnem zaprtju obrata mora biti naveden vzrok iti čas zaprtja obrata.
II. POSLOVNI ČAS
1. Trgovina
4. člen
Najkrajši poslovni čas za trgovine, je naslednji:
– v neprekinjenem poslovnem času najmanj 7 ur dnevno vse delovne dneve v tednu med 9. in 16. uro (razen trgovin z živili, ki poslujejo najmanj med 8. in 16. uro); v soboto poslujejo najmanj med 8. in 13. uro.
– v deljenem poslovnem času najmanj med 9. in 12. uro (razen trgovin z živili, ki poslujejo najmanj med 8. in 12. uro) ter popoldan med 15. in 19. uro vse delovne dni v tednu, razen sobote, ko poslujejo najmanj med 8. in 13. uro.
– s celodnevnim neprekinjenim poslovnim časom poslujejo vse delovne dni v tednu, najmanj med 9. in 13. uro (razen trgovin z živili, ki poslujejo najmanj med 8. in 13. uro).
Vse trgovine poslujejo zadnji delovni dan v koledarskem letu najmanj do 13. ure.
Vse trgovine lahko poslujejo tudi ob nedeljah med 8. in 13. uro.
Trgovine z reprodukcijskim materialom in trgovine v manjših krajih lahko na podlagi dovoljenja upravnega organa svoj poslovni čas prilagode krajevnim potrebam.
Najkrajši poslovni čas za bencinske servise je naslednji:
ob delavnikih: non stop od 7. do 19. ure,
ob sobotah od 7. do 14 ure.
5. člen
Kadar je praznik v petek in soboto, potem mora biti v nedeljo v večjih krajih odprta vsaj ena trgovina z živili v času od 8. do 11. ure. O poslovnem času v takih primerih so trgovine posebej dolžne obvestiti potrošnike najmanj 3 dni prej.
2. Gostinstvo
6. člen
Poslovni čas za gostinske obrate je naslednji:
– restavracije med 6. in 23. uro, najmanj 8 ur dnevno,
– kavarne med 8. in 24. uro, najmanj 10 ur dnevno,
– gostilne med 7. in 24. uro, najmanj. 8 ur dnevno, v petek in soboto do 1. ure,
– okrepčevalnice, bifeji in slaščičarne med 7. in -22. uro, najmanj 8 ur dnevno,
– nočni lokali med 18. in 4. uro, najmanj 7 ur dnevno,
– objekti kmečkega turizma med 7. in 24; uro. Sprejemanje gostov na prenočevanje je časovno neomejeno.
Pred pričetkom in po končanem dovoljenem obratovalnem času morajo biti vhodna vrata lokala zaklenjena.
Gostinski obrati lahko podaljšajo poslovni čas pred in ob praznikih ter v času organiziranih prireditev.
7. člen
Gostinski obrati so lahko zaprti največ 2 dni v tednu. Upravni organ pri izdaji soglasij k razporedom poslovnega časa gostinskih obratov upošteva razporeditev prostih dni v posameznem kraju ali območju.
Kadar prosti dan sovpada s praznikom, se ga lahko prenese na naslednji dan.
3. Obrt
8. člen
Obrtne delavnice morajo biti odprte najmanj 1 uro ob delavnikih, okvirni poslovni čas pa je med 6. in 20. uro.
Dejanski razpored poslovnega časa bodo obratovalnice določale na podlagi poprejšnjega soglasja upravnega organa. Pri izdaji soglasja bo upravni organ upošteval predvsem vrsto in pogoje opravljanja ustrezne obrtne dejavnosti.
Izjemoma so lahko obrtne delavnice, ki opravljajo montažna, servisna in njim podobna dela odprte določene dneve v tednu, najmanj pa 1 uro tedensko in na delovni dan.
III. KAZENSKE DOLOČBE
9. člen
Z denarno kaznijo od 1.200 do 12.000 SLT se kaznuje za prekršek podjetje ali. drugo organizacijo:
– če ne priglasi razporeda poslovnega časa pristojnemu upravnemu organu,
– če ne priglasi spremembe razporeda poslovnega časa ali zaprtja obrata,
– če nima pri vhodu v obrat vidno izobešenega poslovnega časa,
– če ne upošteva objavljenega razporeda poslovnega časa.
Za prekrške iz 1. odstavka tega člena se kaznuje odgovorna oseba podjetja ali druge organizacije, za kršitev 4. alineje tega člena pa tudi delavec podjetja ali druge organizacije z denarno kaznijo od 800 do 8.000 SLT.
10. člen
Z denarno kaznijo od 800 do 8.000 SLT se kaznuje samostojni obrtnik, če stori prekršek iz 1. odstavka 9. člena tega odloka.
Z denarno kaznijo od 400 do 1.200 din se kaznuje natakar, ki opravlja dela pri samostojnem obrtniku, če stori prekršek iz 4. alineje 1. odstavka 9. člena tega odloka.
IV. KONČNI DOLOČBI
11. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o delovnem času v trgovskih, gostinskih in obrtnih obratih v občini Logatec (Uradni list SRS, št. 21/85).
12. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 010-7/84
Logatec, dne 10. marca 1992.
Predsednik
Skupščine občine Logatec
Anton Antičevič, inž. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti