Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/1992 z dne 30. 4. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/1992 z dne 30. 4. 1992

Kazalo

1049. Odlok o uvedbi finančnih intervencij za zagotavljanje primerne in uravnotežene ponudbe osnovnih živil na trgu v letu 1992, stran 1630.

Na podlagi drugega odstavka 3. člena in 8. člena zakona o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in ponudbo hrane (Uradni list RS, št. 5/91) izdaja Vlada Republike Slovenije
ODLOK
o uvedbi finančnih intervencij za zagotavljanje primerne in uravnotežene ponudbe osnovnih živil na trgu v letu 1992
1. člen
Za uresničevanje ciljev, ki so v zakonu o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in ponudbo hrane predvideni na področju ponudbe osnovnih živil,- so v 1992. letu finančne intervencije usmerjene v podporo cenovni politiki pri odkupnih cenah mleka, v delno zagotavljanje pogojev za odkup tržnih presežkov mlečnih izdelkov ter v druge nepredvidene namene (intervencije ob naravnih nesrečah in regresiranje ob sproščanju blagovnih rezerv).
2. člen
V letu 1992 se uvedejo naslednje finančne intervencije:
Namen porabe
Intervencije v osnovni preskrbi
1. Za ohranjanje kmetijske proizvodnje: – mleko in mlečni izdelki
NADOMESTILA IN REGRESI
2. V osnovni preskrbi:
– regresiranje cen blaga iz rezerv ob naravnih nesrečah
– PODPORE, NADOMESTILA IN REGRESI
– regresiranje določenih proizvodov
– NADOMESTILA IN REGRESI.
3. člen
Upravičenci do intervencijskih sredstev po tem odloku so fizične in pravne osebe, ki se ukvarjajo s proizvodnjo in ponudbo hrane in imajo sedež v Republiki Sloveniji, razen, če pri posameznem ukrepu ni določeno drugače.
Zahtevke za izplačilo finančnih intervencij po tem odloku lahko uveljavljajo (v nadaljnjem besedilu: vlagatelji)
1. fizične osebe, ki se ukvarjajo s proizvodnjo in ponudbo hrane,
2. podjetja, zadruge in druge organizacije v lastnem imenu,
3. podjetja in zadruge za upravičence iz prvega odstavka tega člena, če jih ti za to pooblastijo.
4. člen
Vlagatelji, ki sredstva pridobijo za druge upravičence, so dolžni sredstva za vse ukrepe najpozneje en delovni dan po njihovem prejemu prenakazati neposrednemu upravičencu, kmetu, za katerega je zahtevek vložila zadruga, na hranilno knjižico pri njegovi hranilno – kreditni službi.
Določba prejšnjega odstavka ne velja za ukrepe, pri katerih sta se vlagatelj in upravičenec dogovorila za drugačen način pobotanja obveznosti in terjatev.
Vlagatelji, ki nepovratna sredstva pridobivajo za druge upravičence, morajo Ministrstvu za trgovino skupaj z vlogo predložiti dokument, iz katerega je razvidno, da so vsi odnosi v zvezi s predmetnim zahtevkom med vlagateljem in upravičencem urejeni.
5. člen
Zaradi zagotovitve vračila sredstev v primeru nenamenske porabe, ima Ministrstvo za trgovino ali vlagatelj zahtevka v imenu upravičenca, pravico zahtevati enega od zakonitih inštrumentov zavarovanja plačil. Medsebojni odnosi bodo podrobno opredeljeni v pogodbi o pridobitvi sredstev, ki jo minister za trgovino sklene ž vlagatelji.
6. člen
Vlagatelj ne sme pogojevati izplačila sredstev upravičencu z obsegom proizvodnega oziroma pogodbenega sodelovanja ali z nakupom kateregakoli blaga iz lastne trgovinske mreže.
7. člen
Vlagatelj sme upravičencu za kritje stroškov finančnega poslovanja zaračunati stroške v višini največ 1% od višine sredstev iz zahtevka.
8. člen
Način vlaganja zahtevkov in čas trajanja intervencij sta določena z navodilom za uveljavljanje finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane in z navodilom za uveljavljanje finančnih intervencij za zagotavljanje osnovne preskrbe.
Nepravočasno vloženi zahtevki bodo obravnavani v naslednjem določenem roku. Po tem roku bodo vsi morebitni odprti avansi obravnavani kot preplačila.
9. člen
Vlagatelji so dolžni voditi evidenco, ki se nanaša na uveljavljanje finančnih intervencij. Vpogled vanjo in v dokumentacijo morajo omogočiti upravnim organom, pristojnim za tržno in kmetijsko inšpekcijo, ki so pooblaščeni za nadzor nad uporabo sredstev.
V primeru neizpolnjevanja ali kršitve katerekoli obveznosti iz odloka oziroma posebne pogodbe, mora vlagatelj povrniti vsa neupravičeno pridobljena, a že izplačana sredstva, skupaj s pripadajočimi obrestmi. Obresti se računajo od dneva nakazila po obrestni meri, ki velja za kratkoročna likvidnostna posojila poslovnih bank na dan vračila sredstev. Za zamujena vračila bodo v skladu z zakonskimi določili obračunane zamudne obresti.
Vlagatelj je dolžan vsa preplačila ali neupravičeno pridobljena sredstva, skupaj z obračunanimi obrestmi, vrniti v zahtevanem roku. Po izteku tega roka bodo vse terjatve pobotane z obveznostmi do istega vlagatelja ali izterjane na običajen način.
10. člen
Ministrstvo za trgovino na znesek dospelih, a neporavnanih obveznosti iz tega odloka ne plačuje obresti.
11. člen
Sredstva za nepredvidene namene bodo uporabljena kot enkratni ukrep pri nepredvidenih situacijah na tržišču osnovnih živil in za posamezne primere, kadar gre za pomoč ob naravnih nesrečah.
Zahtevke odobri minister za trgovino.
12. člen
Ukrepi z namenom ohranjanja kmetijske proizvodnje so:
– nadomestila pri odkupni ceni mleka in pri pospeševanju prodaje trajnih mlečnih izdelkov ter
– regresiranje financiranja občasno povečanih zalog trajnih mlečnih izdelkov.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– za nadomestila pri odkupni ceni mleka se uporabljajo pogoji, določeni z odlokom o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto 1992,
– regresiranje financiranja občasno povečanih zalog trajnih mlečnih izdelkov se izvaja na podlagi kazalcev blagovnih tokov na tržišču, ki jih ugotavlja Ministrstvo za trgovino v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Višina sredstev:
– za nadomestila in regrese pri odkupni ceni mleka in pri trajnih mlečnih izdelkih – 98,579.277 SLT.
13. člen
Ukrepi pri zagotavljanju ustrezne ponudbe osnovnih živil so:
– podpore, nadomestila in regresi v primerih naravnih nesreč pri dajanju pomoči v krmilih in naftnih derivatih iz blagovnih rezerv,
– regresiranje obresti pri odkupu osnovnih živil v tržne rezerve ali sproščanju le-teh po cenah, nižjih od tržnih, z namenom blažitve cenovnih pritiskov (pšenica, surovo olje, sladkor ipd.) ter
– drugi nepredvideni ukrepi, pomembni za zagotavljanje primerne in uravnotežene ponudbe osnovnih živil in blažitve negativnih tržnih vplivov.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– blažitev posledic naravnih nesreč,
– stanje preskrbljenosti tržišča z osnovnimi živili na podlagi ugotovitev Ministrstva za trgovino,
– vključevanje s tržnimi blagovnimi rezervami v zagotavljanje ustrezne ponudbe osnovnih živil na tržišču.
Višina sredstev:
– za podpore, nadomestila in regrese ob naravnih nesrečah – 76,398.940 SLT,
– za nadomestila in regrese pri osnovnih živilih -435,986.863 SLT.
14. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 402-03/91-I7/2-8
Ljubljana, dne 16. aprila 1992.
Vlada Republike Slovenije
Predsednik
Lojze Peterle l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti