Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/1992 z dne 30. 4. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/1992 z dne 30. 4. 1992

Kazalo

1083. Odlok o ustanovitvi javnih zavodov za področje vzgoje, izobraževanja in varstva predšolskih otrok v občini Logatec, stran 1662.

Na podlagi 3. in 51. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), 11. in 57. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/92-1), 57. člena zakona o vzgoji in varstvu predšolskih otrok (Uradni list SRS, št. 15/80 in 8/90), 23. člena zakona o glasbenih šolah (Uradni list SRS, št. 17/71), 117. člena zakona o osnovni šoli (Uradni list SRS, št. 5/80 in 29/86) in na podlagi 2. člena odloka o določitvi pristojnosti in načinu odločanja zborov Skupščine občine Logatec o načinu volitev vodstva skupščine in zborov in Izvršnega sveta Skupščine občine Logatec (Uradni list RS, št. 17/90, 21/90 in 25/90) je Skupščina občine Logatec na seji družbenopolitičnega zbora, zbora združenega dela in zbora krajevnih skupnosti sprejela dne 9. 3. 1992
ODLOK
o ustanovitvi javnih zavodov za področje vzgoje, izobraževanja in varstva predšolskih otrok v občini Logatec
1. člen
S tem odlokom občina Logatec (v nadaljevanju: ustanovitelj) ustanavlja javne zavode na področju vzgoje, izobraževanja in varstva predšolskih otrok.
2. člen
Ime, sedež in dejavnost javnih zavodov:
1. Osnovna šola »8 talcev« Logatec, p. o. Sedež zavoda: Logatec, Notranjska cesta 3
V njeni sestavi delujejo naslednje podružnične šole:
– Podružnična osnovna šola Rovte, Rovte 90 a,
– Podružnična osnovna šola Laze, Laze 57 in
– Podružnična osnovna šola Vrh, Sveti trije kralji, Vrh nad Rovtami 19,
Dejavnost zavoda:
Osnovna vzgoja in izobraževanje otrok in mladine in osnovno izobraževanje odraslih.
2. Osnovna šola Tabor Logatec, p.o. Sedež zavoda: Logatec, Tržaška cesta 150
V njeni sestavi delujejo naslednje podružnične šole:
– Podružnična osnovna šola Hotedršica, Hotedršica 120 in
– Podružnična osnovna šola Rovtarske Žibrše, Rovtarske Žibrše 10
Dejavnost zavoda:
Osnovna vzgoja in izobraževanje otrok in mladine in osnovno izobraževanje odraslih.
3. Glasbena šola Logatec, p.o.
Sedež zavoda: Logatec, Notranjska cesta 3 Dejavnost zavoda:
Osnovna vzgoja in izobraževanje na področju glasbene vzgoje otrok in mladine ter odraslih.
4. Vzgojno varstveni zavod Kurirček Logatec, p.o. Skrajšano ime zavoda je: VVZ Kurirček p.o. Sedež zavoda: Logatec, Notranjska cesta 7 a
V njegovi sestavi delujeta dislocirani enoti:
– Dislocirana enota Hotedršica, Hotedršica 120 in
– Dislocirana enota Rovte, Rovte 89 a. Dejavnost zavoda:
– vzgoja in varstvo predšolskih otrok,
– organizirana priprava predšolskih otrok na vstop v osnovno šolo,
– vzgojne dejavnosti za predšolske otroke, ki niso vključeni v dnevno varstvo.
V okvir dejavnosti naštetih zavodov sodi še:
– priprava in prodaja malic in kosil,
– organiziranje razstav in prodaj izdelkov otrok,
– opravljanje strokovno tehničnih opravil; potrebnih za izvajanje dejavnosti.
Zavodi lahko spremenijo ime, sedež in dejavnost po predhodnem soglasju ustanovitelja.
3. člen
Javni zavodi (v nadaljevanju: zavodi) so pravne osebe in se vpišejo v sodni register. Zavodi imajo vse pravice, ki so določene z zakonom, s tem odlokom in statuti zavodov. Zavodi se vpišejo v razvid, ki ga vodi občinski upravni organ pristojen za vzgojo in izobraževanje.
Podružnične osnovne šole in dislocirani enoti vzgojnovarstvenega zavoda nimajo pooblastil v pravnem prometu. Zanje opravljajo pravne posle zavodi, zastopajo ter predstavljajo jih ravnatelji zavodov.
4. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo:
- 3 predstavniki pedagoških in drugih strokovnih delavcev zavoda,
– 3 predstavniki ustanovitelja in
– 3 predstavniki staršev.
Pedagoški in drugi strokovni delavci volijo svoje predstavnike neposredno, predstavnike ustanovitelja imenuje občinska skupščina, predstavnike staršev izvolijo starši na roditeljskih sestankih.
Trajanje mandata članov sveta je 4 leta.
5. člen
Svet zavoda poleg nalog, ki jih določa zakon opravlja še druge naloge, določene s statutom in drugimi splošnimi akti zavoda.
6. člen
Poslovodni organ zavoda je ravnatelj. Ravnatelj organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda. Ravnatelj vodi strokovno delo zavoda in je odgovoren za strokovnost dela. Pristojnosti ravnatelja določa zakon in statut zavoda.
7. člen
Ravnatelja zavoda imenuje in razrešuje svet zavoda v soglasju z ustanoviteljem. Ravnatelj je imenovan za 4 leta in je po preteku mandata lahko ponovno imenovan.
V zavodu se lahko imenuje pomočnik ravnatelja, ki pomaga ravnatelju pri opravljanju poslovodnih in pedagoških, nalog;
8. člen
Zavod ima naslednje strokovne organe:
– učiteljski oziroma vzgojiteljski zbor,
– učiteljski oziroma vzgojiteljski zbor oddelka,
– razrednik oziroma vodja oddelka in
– druge strokovne organe.
Sestava in naloge strokovnih organov se določijo s statutom zavoda v skladu z zakonom.
9. člen
Za organizirano vključevanje staršev v življenje in delo zavodov in za organizirano uveljavljanje njihovega vpliva ima zavod svet staršev. Člane sveta staršev izvolijo starši otrok oziroma učencev na roditeljskih sestankih.
10. člen
Zavodi se pri izvajanju programov medsebojno povezujejo in usklajujejo, zato lahko za posamezna področja dejavnosti, s soglasjem ustanovitelja, organizirajo ustrezne oblike medsebojnega povezovanja v skladu z zakonom in statutom.
11. člen
Zavodi opravljajo svojo dejavnost s sredstvi, katera jim je občina prenesla v upravljanje do uveljavitve tega odloka oziroma so si jih pridobili iz svojega dohodka ter sredstvi iz 12. člena tega odloka.
12. člen
Zavodi pridobivajo sredstva za svoje delo:
– iz proračuna Republike Slovenije v skladu z zakonom in drugimi republiškimi predpisi,
– iz proračuna ustanovitelja v skladu z veljavnimi normativi in standardi; na podlagi sprejetih letnih planov ustanovitelj zagotavlja sredstva za nadstandardne storitve oziroma dodatni program,
– iz plačil staršev za oskrbo otrok in nadstandardne storitve,
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– z darili,
– iz drugih virov v skladu z zakonom.
13. člen
Presežek prihodkov nad odhodki sme zavod uporabljati le za razvoj osnovne dejavnosti po predhodnem soglasju ustanovitelja. Primanjkljaj, ki nastane pri izvajanju medsebojno dogovorjenega programa, upoštevajoč dogovorjena merila in kriterije, krije ustanovitelj.
14. člen
Zavodi odgovarjajo za svoje obveznosti s polno odgovornostjo (p.o.), z vsemi sredstvi, s katerimi razpolagajo. V pravnem prometu s tretjimi osebami imajo vsa pooblastila, razen za promet z nepremičninami, kjer je potrebno soglasje ustanovitelja. Primanjkljaj sredstev zavoda, izkazan v letnem oziroma medletnem poslovnem poročilu, krije ustanovitelj le, če zavod, na osnovi analize dokaže, da so nastopili upravičeni razlogi, ki so privedli do takšnega stanja:
Ustanovitelj je odgovoren za kritje primanjkljaja le v okviru obveznosti za financiranje dejavnosti zavodov iz občinskega proračuna.
15. člen
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda, ki jih zavod prevzame ali se zanje obveže, le iz pravnih poslov v okviru dejavnosti zavoda, določene s tem odlokom ter na osnovi programa dela zavoda, h kateremu je kot ustanovitelj dal predhodno soglasje.
Za obveznosti zavoda iz prejšnjega odstavka tega člena odgovarja ustanovitelj le, če so izčrpane vse možnosti zavoda za poplačilo upnikov, to je neomejena subsidiarna odgovornost ustanovitelja.
16. člen
Do imenovanja ravnateljev zavodov v skladu s tem odlokom in statuti zavodov opravljajo funkcijo ravnateljev sedanja vršilca dolžnosti ravnateljev obeh osnovnih šol in vršilec dolžnosti ravnatelja glasbene šole Janez Treven. Imenovanje ravnatelja VVZ Kurirček se izvede po poteku mandata sedanjega ravnatelja.
17. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1992 dalje.
18. člen
Z uveljavitvijo tega odloka prenehajo veljati odlok Skupščine občine Logatec o ustanovitvi št..01/1-2367/3 z dne 16. 12. 1959, odločba Občinskega ljudskega odbora Logatec, št. 02/1-708/1 z dne 24. 2. 1958 in odločba Občinskega ljudskega odbora Logatec z dne 30. 10. 1962.
Št. 012-2/92
Logatec, dne 10. marca 1992.
Predsednik
Skupščine občine Logatec
Anton Antičevič, inž. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti