Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/1992 z dne 15. 5. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/1992 z dne 15. 5. 1992

Kazalo

1167. Sklep o zadržanju izvrševanja dela določb 17. člena zakona o financiranju javne porabe, stran 1749.

Ustavno sodišče je na seji dne 7. 5. 1992 na predlog Izvršnega sveta Skupščine mesta Ljubljane
sklenilo:
Do sprejetja končne odločitve o predlogu Izvršnega sveta Skupščine mesta Ljubljane za oceno ustavnosti 17. člena zakona o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90 in 34/ 91) se zadrži izvrševanje 17. člena zakona:
– zadnjega dela drugega odstavka (»vendar najdalj še tri mesece«),
– zadnjega dela tretjega odstavka (»vendar največ četrtina realnega zneska vseh odhodkov po proračunu za prejšnje leto«) in
– četrtega odstavka, kolikor pomeni, da začasno financiranje ni možno brez odločitve skupščine.
Obrazložitev
Izvršni svet Skupščine mesta Ljubljane je dne 4. 5. 1992 vložil predlog za oceno ustavnosti 17. člena zakona o financiranju javne porabe in predlagal, da se do končne odločitve o tem predlogu zadrži izvrševanje te zakonske določbe. Predlagatelj meni, da 17. člen zakona o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90 in 34/91) ni v skladu s 148. členom ustave, ker določa, da se, če proračun ni sprejet pred pričetkom leta, financiranje javne porabe začasno nadaljuje na podlagi proračuna za prejšnje leto, vendar najdalj še tri mesece. Po drugem odstavku 148. člena ustave pa se v primeru, če proračun ni sprejet do dne, ko ga je potrebno začeti izvrševati, upravičenci, ki se financirajo iz proračuna, začasno financirajo po prejšnjem proračunu. Po mnenju predlagatelja bi moralo v primeru nesprejema proračuna financiranje teči naprej po prejšnjem proračunu, saj se z zaustavitvijo financiranja upravičencev posega v tiste človekove pravice in temeljne svoboščine, ki se iz javnih sredstev financirajo.
Predlog za izdajo sklepa je utemeljen.
Ustavno sodišče je ugotovilo, da je Služba družbenega knjigovodstva v Republiki Sloveniji, centrala v Ljubljani, v okviru nadziranja zakonitosti poslovanja z družbenimi sredstvi na podlagi uporabe določb 17. člena zakona o financiranju javne porabe zavrnila mestu Ljubljani plačilo trinajstih virmanskih nalogov in tudi ni več dovolila uporabe sredstev proračuna posameznim upravičencem, ki se iz teh sredstev financirajo za potrebe izobraževanja, šolstva, komunalnega gospodarstva in energetike. Seznam posameznih zneskov blokiranih plačil in upravičencev do teh sredstev je bil sodišču predložen dne 7. 5. 1992.
Ustavno sodišče je ocenilo, da bi zaradi zadrževanja črpanja sredstev in plačil iz proračuna Mesta Ljubljane na podlagi 17. člena zakona o financiranju javne porabe, katerega ustavnost bo sodišče še presodilo, lahko nastale nepopravljive škodljive posledice. Zato je sprejelo sklep, da se zadrži izvrševanje spornih določb zakona.
Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi 160. člena in prvega odstavka 161. člena ustave ter ob smiselni uporabi 416. člena ustave iz leta 1974.
Št. U-I-55/92-8
Ljubljana, dne 7. maja 1992.
Predsednik
dr. Peter Jambrek l. r.

AAA Zlata odličnost