Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/1992 z dne 15. 5. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/1992 z dne 15. 5. 1992

Kazalo

1195. Odlok o lokacijskem načrtu rekonstrukcije regionalne ceste R 362 Brestanica-Senovo, stran 1766.

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in 43/89) in 30. člena odloka o pristojnosti in sestavi zborov občinske skupščine (Uradni list SRS, št. 3/90) je Skupščina občine Krško na seji zbora združenega dela, zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora dne 16. 4. 1992 in 5. 5. 1992 sprejela
ODLOK
o lokacijskem načrtu rekonstrukcije regionalne ceste R 362 Brestanica-Senovo
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejme lokacijski načrt za rekonstrukcijo regionalne ceste R 362 Brestanica – Senovo. Določbe tega odloka so dopolnjene z opisi in grafičnimi prikazi, ki jih je izdelal Savaprojekt Krško pod št. 3/91 v juniju 1991 in soglasji pristojnih organov ter organizacij. Vsebina dokumentacije se nanaša na potek trase in posege v prostor, ki so v mejah lokacijskega načrta rekonstrukcije regionalne ceste R 362 Brestanica – Senovo.
Lokacijski načrt rekonstrukcije regionalne ceste R 362 Brestanica Senovo obravnava traso od odcepa k Sigmatu v Brestanici do priključka k Domu XIV. divizije na Senovem v dolžini 2500 m.
II. MEJA OBMOČJA LOKACIJSKEGA NAČRTA
2. člen
Območje rekonstrukcije obsega naslednje parcelne številke v:
1. k.o. Brestanica:
573, 349/1, 349/2, 350/3, 422/6, 350/2, 423/3, 422/12, 229, 422/14, 422/13, 422/1, 422/9, 422/10, 422/3, 422/8, 422/2, 422/7, 422/4, 422/5, 587, 587/1, 587/2, 587/9, 593/1, 408/2, 573/2, 407/3, 403/2, 402/2, 572/2, 168, 364/1, 402/1, 400/2, 574/6, 366, 592, 365/5, 365/1, 371/2, 371/12, 373, 577, 371/5, 373/3
2. k.o. Stolovnik:
627, 45, 44, 46/2, 46/1, 39, 48/1, 48/2, 48/3, 47, 35, 40, 36, 13, 15, 16, 8, 7, 18, 17, 23/1, 23/2, 2/5
3. k.o. Senovo:
711, 443/1, 451/3,2,1, 450/2, 450/1, 449/1, 449/2, 472/ 1, 57/2, 715, 453/4, 453/1, 453/6, 453/8, 452/5, 452/6, 452/2, 452/1, 452/7, 470/4, 470/3, 470/2, 714, 471/3, 471/2, 465/3, 465/2, 499/2, 499/1, 505, 506/2, 513/2, 513/3, 514, 146, 515, 108, 474, 477/2, 477/3, 477/1, 475, 478/1, 479, 482, 483, 485, 487, 491, 498, 497, 496, 563, 562/10, 562/9, 562/1, 562/4, 562/7, 561/1, 561/2, 561/3, 203, 562/3, 132, 559/1, 557, 556, 555, 712/2, 554/3, 554/2, 362/2, 361/1, 363/1, 363/3, 734/6, 734/12, 518/3, 518/2, 536/2, 537/2, 538/2, 540, 541/2, 542/2, 543/2, 544/2, 545/2, 546/2, 547/2, 548/2, 549/3, 549/1, 550/3, 550/1, 712/3, 359/2, 370/5, 359/4, 359/6, 359/1, 734/11, 734/10, 711/1, 360/2
4. k.o. Dovško:
683/1, 696/1, 696/2, 696/7, 682, 683/6, 48/1, 48/2, 48/3, 18/1, 18/2, 17/2, 23/1, 21/3, 20/2, 695, 443/1, 443/2, 436/2, 443/3, 442, 43, 439/2, 439/5, 105, 684/1, 460/2, 454/8, 457/3, 457/9, 683/2, 545/10, 454/5, 683/6, 454/12, 454/6, 449/1, 449/2, 45/1, 446, 71, 446/6, 556/5, 446/1, 446/2, 447/2, 447/3, 447/4, 447/5, 447/6
Meja območja je razvidna iz grafičnega dela lokacijskega načrta.
S predvideno rekonstrukcijo bodo izboljšani vozno-tehnični pogoji na cesti, in sicer z izboljšanjem vertikalnih in horizontalnih elementov, z razširitvijo vozišča na normalni profil, z ureditvijo priključkov in križišč, z ureditvijo avtobusnih postajališč izven vozišča, z ureditvijo odvodnjavanja in z ureditvijo peš prometa.
III. POGOJI ZA IZRABO, URBANISTIČNO IN ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE
3. člen
Na obstoječi cesti se odstrani asfaltne plasti in dogradi tamponski sloj v minimalni debelini 20 cm, na razširjenem delu ceste pa v minimalni debelini 40 cm. Pod hodnikom za pešce je debelina tamponskega sloja minimalno 20 cm in s 3 cm asfaltbetonom. Hodnik za pešce se višinsko loči od vozišča z betonskim robnikom h-15 cm, in poteka na desni strani ceste Brestanica – Senovo.
Obojestranski hodnik za pešce je od križišča pri kinodvorani Brestanica do obstoječega priključka k TES-u, na območju parkirišča pri Metalni Senovo in od gostilne Senica do konca rekonstrukcije ceste. Pri peš prehodih čez cesto se izvede pločnik s pogreznjenim robnikom.
4. člen
Vertikalno se cesta prilagaja obstoječemu stanju z minimalno izravnavo nivelete na pretežnem delu ceste. V klancu pred Senovim se mora doseči maksimalni vzpon s = 6% in s tem se niveleta ceste na vrhu klanca spusti od 2 do 2,50 m. Kot posledica znižanja nivelete se mora izvesti rekonstrukcija Kajuhove ulice v dolžini 40 m, regulacija Dovškega potoka, rekonstrukcija požarnega črpališča Rudnika Senovo in obbetonirati kanalizacijski kolektor s prečkanjem potoka. Svetla višina regulacije Dovškega potoka je 2 m, svetla širina na mostu pa je 6 m.
Na rekonstruirani cesti se mora izvesti horizontalna in vertikalna signalizacija.
5. člen
Vzporedno z rekonstrukcijo ceste se izvajajo in sanirajo vsi priključki cest, ulic, dovozi do objektov in zemljišč ter podporni zidovi na območju, ki se ureja z lokacijskim načrtom. Pri priključkih in dovozih se morajo upoštevati horizontalni in vertikalni elementi in elementi, ki so prikazani v grafičnih prilogah lokacijskega načrta.
6. člen
Ob regionalni cesti se zgradijo nova avtobusna postajališča, in sicer:
– v Brestanici za križiščem Kunej za smer Senovo, za smer Brestanica za križiščem Kunej in na levi strani ceste;
– na Senovem pri Metalni za interventnim dovozom k Metalni za smer Senovo, za smer Brestanica na Območju parkirišča Metalna;
– na Senovem ostaja na isti lokaciji za smer Podsreda (pri Senica), za smer Brestanica je na »zelenici« med uvozom k Domu XIV. divizije in prehodom čez železniško progo.
7. člen
Mostu preko Dovškega potoka pred odcepom v Ulico bratov Zorko na Senovem se dogradi zgornji ustroj.
Most preko Dovškega potoka pred odcepom lokalne ceste proti Dovškemu se poruši in na istem mestu zgradi nov. Višina mostu se mora prilagajati regulaciji Dovškega potoka, prehodu čez železniško progo in objektom Senica.
8. člen
Uredi se odvodnjavanje rekonstruirane ceste. Odvodnjavanje ceste se spelje v odvodne jarke, kjer pa je zgrajena kanalizacija, se spelje v kanalizacijsko omrežje.
9. člen
Na celotni trasi rekonstruirane ceste Brestanica -Senovo se zgradi javna razsvetljava. Svetilke se namestijo na razdaljah 30 m in na kovinskih stebrih h = 9-10 m.
Napajanje javne razsvetljave je iz transformatorskih postaj Tp Dorc, Tp Slapšak, Tp Armez in Tp šola Senovo.
IV. POGOJI ZA PROMETNO IN KOMUNALNO UREJANJE
10. člen
Vodovod
Na odsekih, kjer se trasa ceste približuje ali prečka obstoječi vodovod, se mora ta prestaviti ali zamenjati. Na mestih, kjer vodovod prečka cesto in ni predvidena zamenjava cevi, se mora ustrezno zaščititi. V povezavi s prestavitvijo vodovoda se na teh mestih še obnovijo obstoječi priključki.
Trasa komunalnega voda, ki poteka iz Elektrarne Brestanica do TES-a za potrebe požarne in tehnološke vode ter za polnjenje bazena v Brestanici se mora ob prečkanju s cesto zaščititi.
11. člen
Kanalizacija
Na mestih, kjer kanalizacija poteka v cestišču ali jo prečka, se mora ta zaščititi ob upoštevanju mehanskih obremenitev. Za prehode sekundarnih vej kanalizacije preko ceste se morajo, položiti cevi z ustreznimi profili za možnost kasnejše priključitve objektov, ki v tem trenutku še nimajo rešene kanalizacije.
12. člen
Plinovod
Na mestih prečkanja s plinovodom se predvidi najmanj 1,35 m vertikalnega prostega odmika med temenom cevi plinovoda in končno urejeno niveleto vozne površine.
Pod cestnim telesom se plinovod zaščiti z armiranobetonskimi ploščami in stiroporom v raščenem terenu najmanj 1 m preko roba voznih površin oziroma vznožja nasipa. V zaščitnem pasu plinovoda – 2 x 5 m so posebni pogoji dela: ročno izvajanje del, nadzor.
13. člen
Toplovod
Trasa toplovoda, ki prečka obstoječo cesto in ozkotirno železnico je na tem delu dotrajana, zato se odstrani.
14. člen
Elektrika
Kablovodi, ki prečkajo cesto, se ustrezno zaščitijo, stebri prostozračnih nizkonapetostnih vodov se prestavijo.
15. člen
Telefonsko omrežje
Vse trase telefonskega omrežja, ki prečkajo ali potekajo ob cesti, se zavaruje in mehansko zaščiti.
Vgradi se kabelska kanalizacija na mestih, ki so določena v grafičnih prikazih LN (od V 22 do V 27) za možnost kasnejše priključitve na telefonsko omrežje. -
16. člen
Sistem CATV
Primarni vod CATV v križišču Kunej se podaljša in zaščiti z betonsko kineto, pri stanovanjski hiši Moljk, Bizjak, Hrušovar in drugih tangiranih odsekih se vod in ojačevalne postaje prestavijo ter mehansko zaščitijo.
Pri poškodbi kabla se mora ta zamenjati na celotnem poteku voda med ojačevalnimi postajami, kjer je poškodba nastala.
V. ETAPNOST IZGRADNJE
17. člen
Rekonstrukcija regionalne ceste R 362 Brestanica -Senovo na tem odseku se izvede v eni etapi.
VI. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV PRI IZVAJANJU LN
18. člen
Pri vseh križanjih ceste s komunalnimi vodi se morajo ti ustrezno zaščititi. Pred pričetkom del se mora pravočasno obvestiti vse upravljalce komunalnih naprav.
19. člen
V času gradnje se promet organizira s polovično zaporo ceste, uredi se obvoz Brestanica – Armeško -Veliki Kamen – Senovo. Zagotoviti je potrebno dostop do vseh zemljišč in objektov v času gradnje in po njenem zaključku.
Odpadni material – odstranitveni od obstoječe ceste se mora sprotno odvažati na površine, predvidene za sanacijo, ki jih bo naknadno določil upravni organ, pristojen za urejanje prostora občine Krško.
Po končani gradnji je urediti brežine in jih zatraviti. S plodno zemljo se ravna, gospodarno, viški se uporabijo za ureditev zelenic in brežin.
Gradbišče za izvajanje del se mora urediti racionalno, in pri izvajanju del zagotoviti vse ukrepe za varnost prometa in da ne bo prihajalo do zastojev v prometu.
Avtobusno postajališče pri Senica na Senovem za smer Brestanica se po izgradnji novega ukine.
Okvare na sistemu CATV, ki bi nastale, v času gradnje, se morajo sanirati v roku 12 ur.
Pri prehodih čez železniško progo se leseni stebri zamenjajo s čim tanjšo konstrukcijo oziroma prestavijo izven črte preglednosti. Pri vseh priključkih na regionalno cesto – obstoječih in novih, se mora zagotoviti preglednost. Zasaditve (žive meje) in morebitni pomožni objekti, ki onemogočajo preglednost, se odstranijo. Vsa zemljišča, ki bodo med izgradnjo prizadeta, je izvajalec dolžan, vzpostaviti v urejeno stanje, poravnati in zatraviti.
VII. TOLERANCE IN NADZOR
20. člen
Tolerance pri posegih so dopustne le v primeru, če to dopuščajo prometni in ostali tehnični elementi.
21. člen
Nadzor nad izvajanjem lokacijskega načrta opravlja Medobčinski inšpektorat občin Sevnica, Krško in Brežice.
VIII. KONČNE DOLOČBE
22. člen
Lokacijski načrt rekonstrukcije regionalne ceste R 362 Brestanica Senovo je stalno na vpogled občanom in drugim delovnim ljudem ter organizacijam pri upravnem organu, pristojnem za urejanje prostora občine Krško in Savaprojektu Krško.
23. člen
Odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 5-351-29/91
Krško, dne 5. maja 1992.
Predsednik
Skupščine občine Krško
Vojko Omerzu l. r.

AAA Zlata odličnost