Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/1992 z dne 15. 5. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/1992 z dne 15. 5. 1992

Kazalo

1191. Odlok o proračunu občine Krško za leto 1992, stran 1762.

Na podlagi 14. člena zakona o financiranju javne porabe (Uradni list Republike Slovenije, št. 48/90, 34/91-I) in 30. člena odloka o pristojnosti in sestavi zborov občinske skupščine (Uradni list Republike Slovenije, št. 3/90) je Skupščina občine Krško na seji ZZD, ZKS in DPZ dne 5. maja 1992 sprejela
ODLOK
o proračunu občine Krško za leto 1992
1. člen
S proračunom občine Krško za leto 1992 (v nadaljnjem besedilu: občinski proračun) se zagotavljajo sredstva za financiranje javne porabe v občini Krško.
2. člen
Skupni prihodki občinskega proračuna za leto 1992 znašajo 743,418.883 SLT.
Skupni odhodki občinskega proračuna za leto 1992 znašajo 743,418.883 SLT.
Izvršni svet Skupščine občine Krško (v nadaljnjem besedilu: izvršni svet) v okviru obstoječih virov prihodkov med letom usklajuje postavke s porastom cen na drobno ter v skladu z usmeritvami za področje javne porabe v Republiki Sloveniji.
Pregled prihodkov občinskega proračuna in njihova razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov, ki je sestavni del občinskega proračuna.
3. člen
Od prihodkov občinskega proračuna za leto 1992 se izloči 0,8% v sredstva stalne proračunske rezerve občine Krško.
4. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna (v nadaljnjem besedilu: uporabniki) so dolžni uporabljati dodeljena sredstva le za namene, za katere so opredeljeni v posebnem delu, ki je sestavni del tega odloka.
5. člen
Sredstva občinskega proračuna se med letom delijo enakomerno med vse uporabnike kot mesečne akontacije, vendar v odvisnosti od zapadlosti obveznosti ter ob upoštevanju likvidnostnega položaja občinskega proračuna.
6. člen
Izvršni svet je pooblaščen, da odloča o obsegu in načinu zagotavljanja dodatnih sredstev za usklajevanje osebnih dohodkov uporabnikov v okviru dovoljenih rasti in možnosti, ki jih dovoljujejo proračunski prihodki.
7. člen
Prejemki iz naslova socialnovarstvenih pravic, ki se izplačujejo iz občinskega proračuna, se v letu 1992 usklajujejo s splošnimi gibanji po sklepu izvršnega sveta.
8. člen
Če se med letom spremeni delovno področje ali pristojnost, obseg ali narava nalog organa ali drugega uporabnika ter pogoji za njihovo izvrševanje, se mu lahko sorazmerno poveča ali zmanjša tudi obseg sredstev za delo.
9. člen
Če se med letom ustanovi nov organ ali drugi uporabnik, se mu sredstva za delo zagotovijo iz tekoče proračunske rezerve na podlagi predlaganega programa dela, ki ga potrdi izvršni svet.
Če se med letom ukine organ ali drugi uporabnik, se morajo uporabljena sredstva prenesti v tekočo proračunsko rezervo, oziroma na organ ali uporabnika, ki prevzame njegovo delo.
10. člen
Uporabniki morajo izvrševati svoje naloge v mejah sredstev, ki so jim odobrena z občinskim proračunom.
Uporabniki ne smejo prevzemati na račun občinskega proračuna obveznosti, ki bi presegale z občinskim proračunom določeno višino sredstev za posamezne namene.
11. člen
Vsi uporabniki so dolžni Sekretariatu za finance pri Skupščini občine Krško predložiti predračune ter finančne načrte za leto 1992 ter zaključne račune za leto 1991 najkasneje do 20. marca 1992. Organi in drugi uporabniki, ki s svojo dejavnostjo ustvarjajo še druge – izvenproračunske prihodke, so dolžni predložiti pregled teh prihodkov.
12. člen
Izvršni svet je pooblaščen, da odloča:
1. o prenosu sredstev med posameznimi nameni občinskega proračuna, določenimi v bilanci odhodkov, vendar največ do 20% iz posamezne postavke;
2. o uporabi sredstev stalne proračunske rezerve občine Krško do zneska, ki v posameznem primeru ne presega 10% z občinskim proračunom predvidenih sredstev za proračunsko rezervo za leto 1992, vendar samo za namene iz 1. točke 31. člena zakona o financiranju javne porabe (Uradni list Republike Slovenije, št. 48/90)
Sredstva tekoče proračunske rezerve se bodo dodeljevala:
– za naloge, ki so neodložljive in za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva in ki po svoji vsebini sodijo v okvir javne porabe v pristojnosti občine Krško,
– za naloge v proračunu, za katere se med letom izkaže, da zanje niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu.
13. člen
Sekretariat za finance občine Krško, oziroma drugi organ, ki ga pooblasti izvršni svet, opravlja nadzor nad finančnim, materialnim ter računovodskim poslovanjem uporabnikov sredstev občinskega proračuna po namenu, obsegu in dinamiki porabe.
14. člen
Za zakonito uporabo sredstev, ki so uporabniku razporejena iz proračuna, je odgovoren predstojnik ali poslovodni organ uporabnika.
Poleg osebe iz prejšnjega odstavka je za zakonito uporabo sredstev odgovoren tudi vodja računovodstva pri uporabniku.
15. člen
Za realizacijo obveznosti občinskega proračuna za leto 1992 se občinski proračun lahko zadolži dolgoročno v skladu z drugim odstavkom 36. člena zakona o financiranju javne porabe (Uradni list Republike Slovenije, št. 48/90).
16. člen
O kratkoročnem zadolževanju za financiranje nalog s področja javne porabe občine Krško odloča izvršni svet.
Višina zadolženosti iz prejšnjega odstavka ne sme presegati 10% s proračunom občine Krško predvidenih izvirnih prihodkov.
Pogodbe na podlagi odločitev iz prvega odstavka tega člena sklepa Sekretariat za javne finance občine Krško.
17. člen
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja od 1. 1. 1992 dalje.
Št. 1-402-7/92
Krško, dne 5. maja 1992.
Predsednik
Skupščine občine Krško
Vojko Omerzu l. r.
                Bilanca
    prihodkov in odhodkov proračuna občine Krško za leto 1992
 
PRIHODKI                              v SLT
------------------------------------------------------------------------
Skupina   Vrsta prihodka                    Znesek
------------------------------------------------------------------------
70     Preneseni prihodki                138,757.000
71     Prihodki od davkov pravnih in
      fizičnih oseb                  253,107.000
73     Prihodki od davkov od prometa
      proizvodov in storitev               2,088.000
74     Prihodki iz naslova prispevkov
      za socialno varstvo                3,632.000
75     Prihodki od davkov na premoženje          2,183.000
Skupina   Vrsta prihodka                    Znesek
76     Prihodki od taks, povračil in
      denarnih kazni                  19,494.000
77     Finančni tokovi                  69,511.883
78     Prihodki od lastne dejavnosti in
      drugi prihodki                  254,646.000
      Skupni prihodki                 743,418.883
ODHODKI
------------------------------------------------------------------------
Skupina Namen                           Znesek
------------------------------------------------------------------------
40     Delo državnih organov              107,799.514
41     Delo izvajalskih organizacij s
      področja družbenih dejavnosti          104,848.215
42     Socialni transferji                36,214.173
43.     Dotacije na področju družbenih
      dejavnosti                    17,108.543
44     Plačila na področju družbenih
      dejavnosti                    24,061.413
45     Plačila storitev in intervencije
      v gospodarstvu                  47,188.000
46     Drugi odhodki                   25,882.225
47     Odhodki investicijskega značaja         368,617.000
48     Finančni tokovi, oblikovanje
      rezerv in druge obveznosti            11,699.800
------------------------------------------------------------------------
      Skupaj odhodki                  743,418.883
------------------------------------------------------------------------

AAA Zlata odličnost