Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/1992 z dne 15. 5. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/1992 z dne 15. 5. 1992

Kazalo

1169. Sklep o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja, stran 1750.

Na podlagi drugega in tretjega odstavka 226. člena v zvezi z 275. in 318. členom zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92) je Skupščina Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja Slovenije na seji dne 6. 5. 1992 sprejela
SKLEP
o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja
I
Ta sklep določa pavšalne zneske prispevkov, ki jih plačujejo pravne in fizične osebe za posebne primere zavarovanja za zavarovance iz 21. in 22. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (v nadaljevanju: zakon).
II
Prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za osebe, ki so zavarovane za invalidnost, telesno okvaro ali smrt, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne, bolezni, obračunavajo in plačujejo v naslednjih pavšalnih zneskih:
1. v mesečnem znesku 200 SLT:
– za otroke in mladostnike z motnjami v telesnem in duševnem razvoju pri praktičnem pouku v organizacijah za usposabljanje ali na obveznem praktičnem delu,
– za osebe, ki so po končanem šolanju na prostovoljni praksi, ne glede na to, ali za to prakso prejemajo nagrado,
– za vojaške invalide, civilne invalide vojne in druge invalidne osebe na poklicni rehabilitaciji oziroma usposabljanju pri praktičnih delih in vajah, organizacije, pri katerih so te osebe na usposabljanju ali na prostovoljni praksi ali na poklicni rehabilitaciji,
2. v znesku 6% od bruto zneska osebnega prejemka po pogodbi o delu:
– za osebe, ki opravljajo delo na podlagi pogodbe o delu, v skladu z zakonom o delovnih razmerjih, pravne in fizične osebe, ki so sklenile z delavci pogodbe o delu,
3. v letnem znesku 300 SLT:
– za dijake ter študente višjih in visokih šol pri opravljanju dela preko pooblaščenih organizacij, pooblaščene organizacije v skladu s posebnim zakonom,
4. v mesečnem znesku 400 SLT:
– za osebe na prestajanju kazni zapora, ki niso. obvezno zavarovane po 18. členu zakona, ter mladoletnike, proti katerim se izvršuje vzgojni ukrep oddaje v prevzgojni dom, pri delu, poklicnem izobraževanju in pri opravljanju dovoljenih dejavnosti v skladu s posebnim zakonom, kazensko poboljševalni dom oziroma prevzgojni dom,
5. v mesečnem znesku 200 SLT:
– za dijake in študente pri praktičnem pouku, pri opravljanju proizvodnega dela oziroma delovne prakse in na strokovnih ekskurzijah, organizacije oziroma šole.
Ta prispevek plačujejo tudi organizacije v primerih, kadar so pri njih dijaki in študentje na prostovoljnem praktičnem delu.
6. v mesečnem znesku 1000 SLT:
– oseb, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic.
III
Osebe, ki niso zavarovane na drugi – podlagi, so zavarovane za invalidnost, telesno okvaro ali smrt kot posledico poškodbe pri delu s plačilom prispevka letnega pavšalnega zneska 100 SLT v primerih, ko:
– sodelujejo pri organiziranih delovnih akcijah, pri reševalnih akcijah ali pri zaščiti in reševanju v primerih naravnih in drugih nesreč,
– kot udeleženci mladinskih taborov v Republiki Sloveniji sodelujejo pri opravljanju del oziroma nalog na mladinskem taboru,
– opravljajo naloge vojaške službe ali nadomestne civilne službe, narodne zaščite, civilne zaščite, službe za opazovanje in obveščanje, splošnih reševalnih služb ali enot za zveze ter usposabljanju za obrambo in zaščito,
– pomagajo organom za notranje zadeve in pooblaščenim uradnim osebam ter organom pri izpolnjevanju nalog s področja varstva ustavne ureditve, osebne varnosti občanov in varnosti premoženja, vzdrževanja javnega reda in miru, pri preprečevanju in odkrivanju kaznivih dejanj ter pri odkrivanju in prijemanju storilcev in pri varovanju pred kršitvami nedotakljivosti državne meje,
– opravljajo naloge organov za notranje zadeve kot osebe v rezervnem sestavu organov za notranje zadeve,
– opravljajo na poziv državnih in drugih pooblaščenih organov javno in drugo družbeno funkcijo ali državljansko dolžnost,
– kot športniki ali šahisti, trenerji ali organizatorji v okviru organizirane športne ali šahovske dejavnosti sodelujejo pri športnih ali šahovskih akcijah,
– kot člani operativnih sestavov prostovoljnih gasilskih organizacij opravljajo naloge pri gašenju požarov, zaščiti in reševanju pri drugih nesrečah, pri usposabljanju, zavarovanju na požarno nevarnih mestih in pri javnih prireditvah, naloge pri javnih nastopih in demonstracijah s prikazovanjem demonstrativnih vaj ter pri poučevanju ljudi o požarni varnosti, kot člani gorske reševalne službe ali potapljači opravljajo naloge reševanja življenj ali odvrnitve oziroma preprečitve nevarnosti, ki neposredno ogrožajo življenja ali premoženje.
Prispevek za te osebe plačujejo organizatorji del in akcij, pri katerih te osebe sodelujejo.
IV
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01000-015/92
Ljubljana, dne 6. maja 1992.
Skupščina Skupnosti pokojninskega
in invalidskega zavarovanja Slovenije
Predsednik
Miro Gošnik l. r.

AAA Zlata odličnost