Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/1992 z dne 15. 5. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/1992 z dne 15. 5. 1992

Kazalo

1222. Odlok o proračunu občine Vrhnika za leto 1992, stran 1794.

Na podlagi zakona o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90) in 201. člena statuta občine Vrhnika (Uradni list SRS, št. 31/79, 5/82, 11/86 in 2/87) je Skupščina občine Vrhnika na seji zbora združenega dela, zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora dne 26. 3. 1992 sprejela
ODLOK
o proračunu občine Vrhnika za leto 1992
1. člen
Predvideni prihodki proračuna občine Vrhnika za leto 1992 znašajo: 807,396.685 SLT.
Prihodki se razdelijo na tekoči del in investicijski del:
Tekoči del:              278,713.466 SLT
Investicijski del z ostalimi deli:  528,683.219 SLT.
Pregled prihodkov občinskega proračuna in njihova razporeditev, vključno s predvidenimi investicijami so zajeti v bilanci, ki je sestavni del proračuna.
Skupščina občine Vrhnika pooblašča Izvršni svet Skupščine občine Vrhnika, da med letom usklajuje skupno bilanco prihodkov in odhodkov v skladu z zakonskimi usmeritvami Republike Slovenije za področje javnih financ.
2. člen
V rezerve občine Vrhnika se izloča 0,5% skupno doseženih izvirnih proračunskih prihodkov.
3. člen
Sredstva proračuna se delijo v skladu z dinamiko prihodkov.
4. člen
Izvršni svet lahko začasno zmanjša znesek sredstev, ki so v posebnem delu občinskega proračuna razporejena na posebne namene, ali pa začasno zadrži uporabo teh sredstev, če prihodki občinskega proračuna med letom niso doseženi v predvideni višini.
O ukrepu iz prejšnjega odstavka mora izvršni svet obvestiti Skupščino občine Vrhnika in predlagati ukrepe, oziroma ustrezno spremembo občinskega proračuna.
5. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna morajo izvrševati svoje naloge v mejah sredstev, ki so jim odobrena z občinskim proračunom.
Uporabniki sredstev proračuna poročajo izvršnemu svetu o realizaciji nalog najmanj dvakrat letno in sicer ob polletju in ob zaključku leta oziroma po potrebi.
Izvršni svet Skupščine občine Vrhnika med letom vsake tri mesece poroča skupščini o realizaciji odloka o proračunu občine Vrhnika.
6. člen
Za izvrševanje proračuna občine Vrhnika je odgovoren Izvršni svet Skupščine občine Vrhnika.
7. člen
Izvršni svet je pooblaščen, da:
– razporeja tekočo proračunsko rezervo za financiranje posameznih namenov javne porabe, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti, ali zanje ni bilo mogoče predvideti zadostnih sredstev,
– odloča o uporabi sredstev rezerv za namene 31. člena zakona o financiranju javne porabe,
– odloča o dinamiki sredstev porabe sredstev za tekoče potrebe,
– odloča o kratkoročnem zadolževanju za financiranje nalog javne porabe,
– v primeru tekoče nelikvidnosti odloča o potrebnem zadolževanju, vendar le do 1/12 proračuna.
Izvršni svet lahko za odločanje o nujnih primerih koriščenja sredstev tekoče proračunske rezerve ter za razpolaganje z manjšimi zneski pooblasti predsednika izvršnega sveta.
8. člen
Skupščina občine Vrhnika odloča o dolgoročni zadolžitvi za namene gospodarske infrastrukture na ravni občine Vrhnika.
Kreditne pogodbe na podlagi odločitev in prvega odstavka tega člena sklepa Izvršni svet Skupščine občine Vrhnika.
9. člen
Pristojni občinski upravni organ za finance opravlja nadzor nad:
– finančnim, materialnim in računovodskim poslovanjem uporabnikov po namenu, obsegu in dinamiki porabe,
– financiranje investicij, za katere se sredstva delno ali v celoti zagotavljajo iz občinskega proračuna.
Če se pri ugotavljanju proračunskega nadzora pri uporabnikih ugotovi, da sredstva niso bila uporabljena za namene, za katere so bila dodeljena, ima pristojni upravni organ pravico zahtevati, da se ta sredstva vrnejo v občinski proračun in o tem obvesti izvršni svet. To velja tudi za pomanjkljivosti, ki so bile ugotovljene pri vodenju finančnega in materialnega knjigovodskega stanja.
11. člen
Pristojni občinski upravni organ za finance je pooblaščen, da odloča o začasni uporabi tekočih likvidnostnih proračunskih sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna.
12. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1992 dalje.
Št. 2/5-401-02/92
Vrhnika, dne 26. marca 1992.
Predsednik
Skupščine občine Vrhnika
France Kvaternik, dipl. inž. arh. l. r.
       Bilanca prihodkov in odhodkov za leto 1992
----------------------------------------------------------------------
I. PRIHODKI
----------------------------------------------------------------------
1.  Prihodki od davkov                  266,500.000
2.  Ostali izvirni prihodki                12,772.000
3.  Republiški program otroškega
   varstva                        50,000.000
4.  Republiški program socialnega
   skrbstva                        4,000.000
5.  Republiški program izobraževanja           140,000.000
6.  Prihodki stanovanjskega sklada            52,000.000
7.  Prihodki sklada stavbnih zemljišč           46,043.685
8.  Drugi prihodki                    236,081.000
----------------------------------------------------------------------
   Skupaj                        807,396.685
----------------------------------------------------------------------
 
----------------------------------------------------------------------
II. ODHODKI
----------------------------------------------------------------------
1.  Osebni dohodki                    104,602.643
2.  Materialni stroški                  40,930.000
3.  Amortizacija in investicijsko vzdržev.        15,760.000
4.  Dodatna sredstva za družbene
   dejavnosti                      51,310.000
5.  Sredstva za krajevne skupnosti            12,000.000
6.  Sredstva za stranke                  2,052.500
7.  Drugi uporabniki                    9,487.401
8.  Dejavnosti splošnega pomena              3,948.135
9.  Rezerve                        4,640.787
10.  Tekoča dela gospodarske infrastrukt.         33,482.000
11.  Investicije                     215,050.000
12.  Ostalo – prehod                   314,133.219
----------------------------------------------------------------------
   Skupaj                        807,396.685
----------------------------------------------------------------------

AAA Zlata odličnost