Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/1992 z dne 15. 5. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/1992 z dne 15. 5. 1992

Kazalo

1235. Pravilnik o vodenju evidence raziskovalnih organizacij ter o postopku za vpis in izbris iz evidence, stran 1809.

Na podlagi 8. člena zakona o raziskovalni dejavnosti (Uradni list RS, št. 8/91-I) izdaja minister za znanost in tehnologijo
PRAVILNIK
o vodenju evidence raziskovalnih organizacij ter o postopku za vpis in izbris iz evidence
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Zavodi in podjetja, ki so registrirani za opravljanje raziskovalne dejavnosti in izpolnjujejo pogoje, predpisane z zakonom o raziskovalni dejavnosti (Uradni list RS, št. 8/91-I), se vpišejo v evidenco raziskovalnih organizacij (v nadaljnjem besedilu: evidenca).
Evidenco vodi Ministrstvo za znanost in tehnologijo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
2. člen
Raziskovalna organizacija se vpiše v evidenco na podlagi prijave za vpis.
Raziskovalna organizacija se izbriše iz evidence po postopku, ki se začne po uradni dolžnosti ali na predlog.
II. EVIDENCA
3. člen
O vpisanih raziskovalnih organizacijah vodi ministrstvo evidenco raziskovalnih zavodov in raziskovalnih podjetij. V to evidenco uvršča tudi zavode ali podjetja, ki imajo raziskovalno dejavnost organizirano v posebni enoti.
Pri evidenci je zbirka listin, v katero se vlagajo dokumenti in drugi spisi, ki so v zvezi z vpisom v evidenco.
4. člen
V evidenci se o raziskovalni organizaciji vodijo naslednji podatki: firma in sedež raziskovalne organizacije, firma in sedež ustanovitelja oziroma lastnika ali solastnikov raziskovalne organizacije, datum in številke obvestila, na podlagi katere je opravljen vpis, datum in številka izbrisa iz evidence ter datum in številka registracije pri sodišču.
Poleg tega vsebuje evidenca še naslednje podatke:
– prikaz raziskovalnih področij;
– seznam raziskovalcev in odgovornih nosilcev raziskovalnih ali razvojnih projektov, z navedbo letnice rojstva, izobrazbe in pregledom dosedanje raziskovalne aktivnosti in dosežkov;
– dokazila o ustrezni raziskovalni opremi in prostorih, dokazilo o urejeni informacijsko-dokumentacijski dejavnosti;
– prikaz načrtovanih in izvajanih projektov z njihovimi odgovornimi nosilci,
– prikaz letnega raziskovalnega finančnega plana:
– prikaz lastninskega deleža ustanoviteljev oziroma lastnikov raziskovalne organizacije.
III. POSTOPEK ZA VPIS V EVIDENCO
5. člen
Prijava za vpis obsega:
1. ime oziroma firmo in sedež (naslov) raziskovalne organizacije;
2. ime oziroma firmo in sedež (naslov) ustanovitelja oziroma soustanovitelja;
3. utemeljitev prijave.
Prijavi priloži izpis iz registra temeljnega sodišča, pri katerem je registrirana raziskovalna organizacija in podatke, navedene v 2. odstavku 4. člena.
6. člen
Če raziskovalna organizacija, ki je vpisana v evidenco, spremeni firmo, dejavnost ah ustanovitelja, mora o tem obvestiti ministrstvo najkasneje mesec dni po nastali spremembi.
7. člen
Prijavo za vpis v evidenco in prijavo sprememb iz prejšnjega člena predloži direktor raziskovalne organizacije oziroma direktor zavoda ali podjetja, v katerega sestavu je raziskovalna enota.
8. člen
Če v prijavi za vpis ni potrebnih podatkov, dokazil ah listin, ki se zahtevajo v 5. členu tega pravilnika, opozori ministrstvo raziskovalno organizacijo, da prijavo dopolni oziroma predloži potrebne listine.
9. člen
Ko ministrstvo prejme prijavo za vpis raziskovalne organizacije v evidenco, preveri verodostojnost podatkov. Minister lahko imenuje tudi strokovno komisijo, ki prouči, ali raziskovalna organizacija izpolnjuje predpisane pogoje za vpis v evidenco.
Komisija iz prejšnjega odstavka v pisni obliki sporoči ministru svoje mnenje o tem, ali raziskovalna organizacija izpolnjuje predpisane pogoje za vpis v evidenco.
10. člen
Po končanem postopku iz 9. člena tega pravilnika pošlje ministrstvo raziskovalni organizaciji in njenemu ustanovitelju obvestilo o vpisu oziroma o odklonitvi vpisa v evidenco raziskovalnih organizacij.
11. člen
Ministrstvo lahko po potrebi in kadarkoli preverja verodostojnost podatkov, danih v evidenco.
IV. IZBRIS IZ EVIDENCE
12. člen
Če delo in poslovanje raziskovalne organizacije kaže, da raziskovalna organizacija ne izpolnjuje več pogojev iz 8. člena zakona o raziskovalni dejavnosti, uvede ministrstvo na lastno pobudo postopek za preizkus ali raziskovalna organizacija še izpolnjuje zahteve za vpis v evidenco.
Če ministrstvo ugotovi, da raziskovalna organizacija zahtev iz prejšnjega odstavka ne izpolnjuje več, se določi primeren rok, v katerem mora manjkajoče zahteve izpolniti.
13. člen
Raziskovalna organizacija se izbriše iz evidence;
– če je raziskovalna organizacija izbrisana iz registra pristojnega temeljnega sodišča;
– če raziskovalna organizacija spremeni dejavnost;
– če v postavljenem roku ne izpolni zahtev iz 12. člena tega pravilnika.
14. člen
O izbrisu iz evidence obvesti ministrstvo raziskovalno organizacijo in njenega ustanovitelja.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
Raziskovalne organizacije, ki so vpisane v razvid raziskovalnih organizacij pri ministrstvu na dan uveljavitve zakona o raziskovalni dejavnosti, se lahko vpišejo v evidenco, če v roku 30 dni od uveljavitve tega pravilnika vložijo pri ministrstvu izjavo, da želijo biti vpisane v evidenco in pod pogojem, da to vlogo dopolnijo z dokumentacijo, zahtevano v 2. odstavku 4. člena.
16. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati pravilnik o razvidu raziskovalnih organizacij ter o postopku za vpis in izbris (Uradni list SRS. št. 30/80).
17. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 4. maja 1992.
Minister
za znanost in tehnologijo
prof. dr. Peter Tancig, l. r.

AAA Zlata odličnost