Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/1992 z dne 15. 5. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/1992 z dne 15. 5. 1992

Kazalo

1199. Odlok o lokacijskem načrtu Obvozne ceste na Ljubnem in ureditve Savinje od Marčinkovega jezu do iznad Pekovega jezu, stran 1772.

Na podlagi drugega odstavka 41. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18-1133/84) in 3. člena odloka o pristojnosti zborov Skupščine občine Mozirje in postopku za izvolitev predsednika, podpredsednika in predsednikov zborov Skupščine občine Mozirje ter predsednika in članov Izvršnega sveta Skupščine občine Mozirje (Uradni list SRS, št. 10/90) so zbori Skupščine občine Mozirje na seji dne 23. 3. 1992 sprejeli
ODLOK
o lokacijskem načrtu Obvozne ceste na Ljubnem in ureditve Savinje od Marčmkovega jezu do iznad Pekovega jezu
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejme lokacijski načrt za Obvozno cesto na Ljubnem in ureditev Savinje od Marčinkovega do iznad Pekovega jezu, ki ga je izdelal »IBT Nizke gradnje, d.o.o.« Trbovlje, pod št. 5878 PL/302 z datumom januar 1992.
2. člen
Lokacijski načrt iz 1. člena vsebuje tudi tekstualne opise ter grafične prikaze ureditve. Opisni del obsega:
– splošni del
– povzetek strokovnih podlag
– povzetek iz dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Mozirje
– opis in utemeljitev prostorskih pogojev za realizacijo
– spisek tangiranih parcel
– tehnični elementi za zakoličbo
– etapnost izvajanja lokacijskega načrta
– ocena stroškov za izvedbo lokacijskega načrta
– soglasja pristojnih organov, organizacij in skupnosti.
Grafični del obsega:
– prikaz območja iz prostorskega akta občine Mozirje
– geodetske podlage, katastrski načrt
– ureditvena situacija obvozne ceste ter Savinje
– prikaz predvidenih objektov z ureditvijo naravne dediščine
– načrt gradbenih parcel
– situacija komunalne infrastrukture
– tehnični elementi za zakoličbo.
II. MEJA OBMOČJA LOKACIJSKEGA NAČRTA
3. člen
Meja območja lokacijskega načrta se začne na obstoječi regionalni cesti v k.o. Savina pri gostilni Ledenica na parcelah 2162/1, 829/6,.142, 149, 150. Nato poteka nad predvidenim opornim zidom po parcelah 866 in 1262/7 in se spusti na obstoječo lokalno cesto na parceli 1262/5. Meja potem objame območje urejanja priključka Kolovrat na parcelah 864/2, 853/10 in 863/6.
Od tu dalje pa se drži zunanjega roba odvodnega kanala po parcelah 863/5, 863/1, 862/1, potem pa roba deviacije poti po parcelah 862/1, 862/2, 860/2. Meja tvori nekakšen klin, ko zajame območje varovalnega nasipa pred mostom čez Savinjo po. parcelah 786/1, 860/2, 785/2, 781/1. Nato prečka Savinjo in preide v k.o. Ljubno ob
Savinji prek parcel 716 in 711. Potem poteka po spodnjem robu cestnega nasipa na Vrbju, kakor tudi na platoju obstoječe ceste po parcelah 388/1, 394, 389, 397 in 398. 20m pred hišo št. Ljubno 42, kjer se konča obvozna cesta na parceli 731 obrne smer in poteka do priključka Ljubno po obstoječi cesti po robovih parcel 508, 511, 513, 515, 516, 519, 521, 529, 530 ter 533. Meja nato objame rob krivine priključka po parceli 392 ter potem rob terase cestnega nasipa po parcelah 577; 578, 579, 580, 581/2 in 583. Meja se potem spusti po brezini pod cerkvijo po parcelah 585 in 586 in poteka ob peš poti, ki povezuje Vrbje in Prod po parceli 592/1. Meja potem objame navozno rampo mostu in prečka Ljubnico po parcelah 731, 679 in 722 ter potem sledi obstoječi cesti do vtoka v Batlnovo strugo po parcelah 653, 657, 654 in 652. Meja od tu naprej poteka po robu poti nad Strugo, oziroma po robovih parcel 651, 649/5, 649/3, 649/4, 649/2 in 648. 15 m dolvodno od vtoka Struge v Savinjo prečka meja Savinjo in prestopi v k. o. Savino prek parcel 631 in 711. Potem poteka po gornjem robu. ureditve desnega brega do vtoka v staro Vegradovo strugo prek parcel 1288/2, 1288/3, 895, 894/2, 894/6, 894/5, 894/10 ter 1288/1. Meja nato poteka po robovih parcel 898/5 ter 893/29 in sklene območje pri gostilni Ledenica.
III. POGOJI ZA IZRABO OBMOČJA IN ZA OBLIKOVANJE POSEGOV V PROSTOR
4. člen
V območju lokacijskega načrta bo zgrajena: obvozna cesta R340 na Ljubnem od km 27,500 do km 28,340 s priključki: na lokalni most v Ljubnem v km 27,643, za naselje Kolovrat v km 27,790 ter za Ljubno v km 28,210. Lokacijski načrt zajema tudi območje ureditve Savinje od Marčinkovega jezu do iznad Pekovega jezu, saj je ta v neposredni odvisnosti od poteka trase obvozne ceste do novega mostu čez Savinjo. V sklop ureditev Savinje spadajo: ureditev levega in desnega zavarovanja struge Savinje na tem območju, poglobitev struge, nov Pekov jez, nov mehki jez, ureditev Batlnove struge, podaljšanje struge do objekta Vegrada, ureditev sotočja Ljubnice in Savinje ter nov Marčinkov jez.
Ureditev Savinje predstavlja trajno rešitev varovanja naselja Ljubno pred visokimi vodami.
5. člen
Dovoljen je naslednji normalni profil Obvozne ceste:
------------------------------------------------
- vozišče 2 x 2,75 m          = 5,50 m
- robni pas 2 x 0,20 m         = 0,40 m
- banki na v nasipu           = 1,00 m
- hodnik za pešce            = 1,50 m
------------------------------------------------
skupna širina              = 8,40 m
------------------------------------------------
V ukopu bankino zamenja berma in koritnica širine 1m.
Odstavni pas v km 27,630 za desno zavijanje na lokalni most je širine 2,95 m.
Vozišče bo v krivinah manjših od 200 m dodatno razširjeno za srečanje avtobusa in osebnega vozila.
Dovoljeni so taki horizontalni in vertikalni elementi, ki dopuščajo hitrost 50km/h.
6. člen
Tipski avtobusni postajališči z hodnikoma za pešce sta locirani izven vozišča v km 28,280 in 28,330. Na obeh postajališčih je predvideno čakališče z nadstrešnico.
7. člen
Normalni profil mostu čez Savinjo v trasi obvozne ceste bo naslednji:
-------------------------------------------------
- vozišče 2 x 2,75 m           = 5,50 m
- robni pas 2 x 0,20 m          = 0,40 m
- hodnik 2 x 1,75 m           = 3,50 m
- razširitev 0,30            = 0,30 m
-------------------------------------------------
skupaj                   9,70 m
-------------------------------------------------
Drugi pogoji za oblikovanje mostu:
– srednje podpore mostu bodo enojne ovalne oblike locirane na robu dna korita
– krajne podpore bodo sledile smeri urejenih brežin bregov
– konstrukcija bo zvezna in monolitna
– brežine stožcev priključnih nasipov se bodo prilagodile oblikovanju terena s tem, da so pod mostom tlakovne, izven objekta pa hortikulturno urejene v skladu s krajinsko ureditvijo obvoznice in bregov regulacije.
8. člen
Lokalni most čez Savinjo bo dolg 36 m ter širok 5,90m. Vozišče bo širine 3,50m, obojestranski hodnik pa l,20m.
9. člen
Na lokalnem mostu bo nameščena lesena ograja. Na nasipu in mostu obvoznice pa je predvidena nevtralna in transparentna ograja, ki bo zagotavljala potrebno prometno varnost.
10. člen
Oporni zid od km 27,610 do km 27,715 bo imel fasado primerno arhitektonsko oblikovano s koritom za zelenje. Del fasade, pod koritom, bo obložen z lomljencem. Na delu nad koritom pa so predvidene okrasne horizontalne fuge na razmaku 1m.
11. člen
V km 27,773 je lociran ploščati propust širok 2,5 m, visok 2,5 m ter dolg 10,80m, ki bo odvajal Kolovratski potok.
12. člen
Dvorišče pred gostilno 'Ledenica' bo predvidoma dvignjeno na nivo, ki ne bo zahteval preureditve vhodov.
Priključek za Kolovrat bo prilagojen na obstoječo lokalno pot. Tudi priključek za Ljubno v km 28,210 bo višinsko in situativno prilagojen obstoječemu vozišču regionalne ceste.
13. člen
Od km 27,880 do km 28,030 je predvidena, levo pod cestnim nasipom, deviacija poljske poti širine 4 m, ki bo izvedena v makadamu.
14. člen
Za povezavo med rekreacijskim prostorom na Vrbju in hodnikom za pešce na cesti, v območju priključka za Ljubno v km 28,210 je predvidena peš pot š = 2,5 m, po nasipni brezini do lokacije, ki bo pogojena z ureditvijo Vrbja.
15. člen
Brežine cestnih nasipov izven ureditve Savinje bodo izvedene v max. naklonu 2: 3. prekrite s humusom minimalne debeline 15cm ter zatravljene.
16. člen
Desno obrežno zavarovanje struge Savinje od Ledenice do izpod Pekovega jezu pogojuje poglobljeno dno
Savinje ter izgradnja nove Obvozne ceste. Do profila 45 ureditve Savinje, oziroma km 27,552 obvozne ceste, dolvodno od lokalnega mostu so predvidene blage brežine do naklona 2: 3. Ta brežina bo varovana delno s prečnimi krili, vzdolžno pa z biotehničnimi ukrepi: vtisnjen lomljenec, vegetativna zaščita s posaditvijo ter zatravitvijo.
17. člen
Gorvodno od profila 45 so zaradi utesnjenosti brežine strmejše. Zaradi stalne vodne gladine na koti 407 (po zajezbi) je brežina izvedena z vmesno bermo širine od 2-3 m. Vmesna berma bo zasajena z vrbami, sivimi jelšami, jerebiko ter javorjem. Berma poteka 0,5 m nad vodno gladino. Naklon brežin pod in nad bermo se spreminja od 1: 1 do 3 1, odvisno od medsebojne oddaljenosti cestne osi in osi regulacije. Brežini sta zaščiteni z grobo zloženim lomljencem po možnosti tufski peščenjak, vtisnjen v zaledni beton.
18. člen
V profilu 44 je predviden nov mehki jez s samodejnim praznenjem in polnjenjem mehurja. Predvidena sta dva preliva širine 20m, ki omogočata pretok visokih vod brez negativne zajezbe vodnega toka. Kota fiksnega dela jezu bo 405,30, kota maksimalne zajezbe pa 407,0.
Vsi betonski deli jezu bodo oblečeni z lesenimi oblogami.
19. člen
Vegradovo strugo bo potrebno podaljšati za 115m.
20. člen
Na mestu starega Marčinkovega jezu bo izgrajen nov prag iz lesenih kastnih elementov s prodnim ali pa betonskim polnilom. Prag, na koti 403,90, bo usmerjal vodne tokove ter stabiliziral niveleto na tem delu struge. S pragom bo zagotovljena varnost nižjega dela Ljubnega pred poplavami.
21. člen
Po izgradnji mehkega jezu bo smiselno urediti Batlnovo strugo ter na njej mikrohidrocentralo. Pri maksimalni višinski razliki H = 2,75 ni bo možno instalirati turbino z močjo 65 KW. Lokacijo dimenzije in pogoje oblikovanja MHC bo potrebno določiti z dodatno lokacijsko dokumentacijo.
22. člen
Farovške njive, ki ležijo med Savinjo in levoobrežnim travnikom pod prvo ježo na Ljubnem, bodo urejene z vegetativnimi barierami. Teren bo predhodno planiran v blagem naklonu proti strugi Savinje. Celotna ureditev naj bi zmanjšala negativne posledice erozije vodnega toka pri razlitju visokih vod.
23. člen
Porušen Pekov jez bo nadomeščen z novim kastnim jezom iz lesenih elementov na meter nižji koti 409,0. Jez bo preprečeval poglabljanje struge gorvodno v območju Vrbja.
24. člen
Desnoobrežne poplave vode v območju mostu čez Savinjo v trasi Obvozne ceste bo usmerjal nazaj v strugo varovalni nasip z blagimi brežinami, maksimalnega naklona do 1: 3.
Nasip bo izveden v podaljšku cestnega nasipa v km 27,990 na koti 413,0.
25. člen
Stabilnost leve brežine na Produ bo zagotovljena z lesenimi kastnimi jezbicami, območje izliva Ljubnice ter dolvodno pa s krilnimi pragovi ter biotehnično ureditvijo. Končni izgled urejene brežne, naj bi bil čimbolj podoben naravni brežini Savinje.
IV. POGOJI KOMUNALNEGA UREJANJA
26. člen
Gradnja obvozne ceste bo zahtevala delne prestavitve komunalnih in energetskih vodov:
– nizkonapetostno omrežje v območju lokalnega mostu in v območju priključka za Ljubno
– prostozračno PTT omrežje od Ledenice do odcepa za Kolovrat ter v območju priključka za Ljubno
– lokalni vodovod za Vrbje.
Potek proj. PTT kabelske kanalizacije v Obvozni cesti, prestavitve NN omrežja in lokalnega vodovoda je potrebno vskladiti s projektom Obvozne ceste in ureditve Savinje.
Predvidena je razsvetljava na priključku za Ljubno v km 28, 210.
V. POGOJI ZA KRAJINSKO OBLIKOVANJE
27. člen
Poleg drugih pogojev, ki jih določa ta lokacijski načrt, morajo biti vsi objekti in ureditve obvozne ceste oblikovani tako, da bodo v največji možni meri ublaženi negativni učinki v krajinski podobi in dosežena nova kakovostna razmerja v naselbinski strukturi. Zato mora v vseh fazah projektiranja obvozne ceste sodelovati strokovnjak za krajinsko oziroma urbanistično oblikovanje.
28. člen
Pogoji urejanja Savinje so:
– izvedba brežin s tako konfiguracijo, da bo omogočala dostop vode do vode in ozelenitev ter rekreacijsko izrabo levega bregu
– prevladujoča oblika obrežnih zavarovanj naj bo biotehniška
– mehki jez naj bo izveden tako, da bodo betonski deli oblečeni v les na način, podoben lesenim jezovom, guma pa v ustrezni temni nevtralni barvi
– kot sestavni del projekta naj se izdela zasaditveni načrt, ki naj upošteva značilnost vrst in vzorca avtohtone obrežne vegetacije.
VI. DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO POSEGOV V PROSTOR
29. člen
Vzdolž trase Obvozne ceste, in urejanja Savinje bo potrebno rušiti naslednje objekte:
– lesen gospodarski objekt v km 27,835 (ali pa prestavitev)
– lesen gospodarski objekt v km 28,020
– mlin na Vrbju v km 28,280
– kozolec v km 28,300 (na željo lastnika se bo prestavil na drugo lokacijo)
– obstoječi Marčinkov jez.
30. člen
Brunarice na Vrbju (tri), ki bodo prizadete zaradi nasipa Obvozne ceste, bo potrebno prestaviti na lokacije, ki jih predvideva ureditveni načrt za to območje.
31. člen
S površin, na katerih bodo izvajani načrtovani posegi, je treba predhodno skrbno odstraniti vso plodno zemljo in jo po potrebi začasno deponirati tako, da se ohrani plodnost in količina. To prst je treba v prvi vrsti uporabiti za ozelenitev ukopov in nasipov ob obvozni cesti ter brežin ob Savinji, morebitni presežek prsti pa za rekultiviranje drugih degradiranih zemljišč.
32. člen
Analiza hrupa je pokazala, da je dovoljena stopnja hrupa presežena v profilu 28,140. Tu bo potrebno postaviti protihrupno ograjo.
33. člen
Odvodnjavanje meteorne vode:
– vzdolžni in prečni padci vozišča morajo omogočati odvod vode, ki se bo zbirala v koritnicah ali jarkih, od tu naprej pa prek propustov ali direktno odtekala v Savinjo
– obstoječo meteorno kanalizacijo v območju priključka Ljubno bo potrebno priključiti z novim cevnim propustom na predvideno kamnito muldo ob cesti.
VII. ETAPNOST IZVEDBE
34. člen
Lokacijski načrt bo predvidoma izveden v 4. etapah:
1. poglobitev struge Savinje in deponiranje materiala v nasipe Obvozne ceste ter lokalnega mostu čez Savinjo;
2. izgradnja mostu čez Savinjo v trasi obvozne ceste, ploščatega propusta v km 27,773, opornega zidu od km 27,610 do km 27,715 ter delnega zavarovanja desnega brega Savinje;
3. izgradnja vseh objektov v strugi Savinje ter izvedba vseh zavarovanj na levem bregu Savinje;
4. izgradnja Obvoznice ceste z opremo in razsvetljavo ter dokončanje zavarovanj na desnem bregu Savinje;
5. zaključna dela z dokončno ureditvijo vseh prizadetih zemljišč.
VIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV
35. člen
Poleg nalog iz drugih določb tega odloka morajo investitorji in izvajalci:
– odpraviti v najkrajšem možnem času vse negativne posledice, ki bi nastale med gradnjo in uporabo
– organizirati promet v času gradnje tako, da ne bo prihajalo do zastojev ter da bo zagotovljen dostop do objektov in zemljišč
– izvajati dela v strugi Savinje po pogojih ribičev.
IX. TOLERANCE
36. člen
Dopušča se eventualna manjša odstopanja trase, če bodo te potrebe narekovale terenske prilike in tehnologija gradnje v smislu racionalizacije posega v prostor. Pri ostalih objektih so tudi možna delna odstopanja pri osnovnih gabaritih s katerimi pa se ne smejo poslabšati ekološki pogoji ali pa bi bila odstopanja v nasprotju z javnimi interesi ali soglasji pridobljenimi v lokacijskem načrtu.
X. NADZOR
37. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravlja urbanistični inšpektorat občine Mozirje.
XI. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
38. člen
Lokacijski načrt je stalno na vpogled občanom, krajanom, organizacijam in skupnostim na Zavodu za urbanistično načrtovanje in razvoj občine Mozirje ter na Krajevni skupnosti Ljubno.
39. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 355-64/91-92
Mozirje, dne 23. marca 1992.
Predsednik
Skupščine občine Mozirje
Andrej Presečnik dipl. inž. agr. l. r.

AAA Zlata odličnost